Teksti suurus:

Maksuhalduri elektroonilisse infosüsteemi kantavad andmed ning aktsiisilaopidaja, registreeritud kaubasaaja, registreeritud kaubasaatja, maksuesindaja, sertifitseeritud kaubasaatja ja sertifitseeritud kaubasaaja numbrite kombinatsioon

Väljaandja:Rahandusminister
Akti liik:määrus
Teksti liik:algtekst-terviktekst
Redaktsiooni jõustumise kp:13.02.2023
Redaktsiooni kehtivuse lõpp: Hetkel kehtiv
Avaldamismärge:RT I, 10.02.2023, 39

Maksuhalduri elektroonilisse infosüsteemi kantavad andmed ning aktsiisilaopidaja, registreeritud kaubasaaja, registreeritud kaubasaatja, maksuesindaja, sertifitseeritud kaubasaatja ja sertifitseeritud kaubasaaja numbrite kombinatsioon

Vastu võetud 02.02.2023 nr 8

Määrus kehtestatakse alkoholi-, tubaka-, kütuse- ja elektriaktsiisi seaduse § 41 lõike 2 alusel.

§ 1.  Maksuhalduri elektroonilisse infosüsteemi kantavad andmed

  (1) Maksu- ja Tolliamet kannab aktsiisilaopidajaks, registreeritud kaubasaajaks, registreeritud kaubasaatjaks või maksuesindajaks registreeritava isiku kohta elektroonilisse infosüsteemi järgmised andmed:
  1) isiku nimi, registrikood, käibemaksukohustuslasena registreerimise number selle olemasolul, tegevuskoha aadress ja kontaktandmed, sealhulgas kontaktisiku nimi, telefoninumber ja e-posti aadress;
  2) tegevuse lühiiseloomustus, sealhulgas käideldava aktsiisikauba liik, see on alkohol, tubakatooted või kütus;
  3) teisest liikmesriigist ajutises aktsiisivabastuses lähetatud aktsiisikaupa juhuti vastuvõtva registreeritud kaubasaaja puhul märgitakse kauba lähetaja andmed ja vastuvõetava aktsiisikauba kogus;
  4) raamatupidamise eest vastutava isiku kontaktandmed;
  5) aktsiisilao, registreeritud kaubasaaja, registreeritud kaubasaatja või maksuesindaja tegevusloa väljastamise kuupäev ja kehtivuse esimene päev ning kehtivuse viimane kuupäev, kui see on määratud;
  6) isikule omistatud aktsiisilaopidaja, registreeritud kaubasaaja, registreeritud kaubasaatja või maksuesindaja number;
  7) aktsiisilao ja registreeritud kaubasaaja tegevuskoha number.

  (2) Sertifitseeritud kaubasaatjaks või sertifitseeritud kaubasaajaks registreerimiseks esitab isik maksuhaldurile maksuhalduri elektroonilise infosüsteemi kaudu järgmised andmed:
  1) isiku nimi, registrikood, käibemaksukohustuslasena registreerimise number selle olemasolul, tegevuskoha aadress ja kontaktandmed, sealhulgas kontaktisiku nimi, telefoninumber ja e-posti aadress;
  2) aktsiisilaopidaja, registreeritud kaubasaaja, registreeritud kaubasaatja või maksuesindaja number, juhul kui registreeringu taotleja on üks neist nimetatud isikutest;
  3) lähetatava või vastuvõetava aktsiisikauba andmed aktsiisi maksmise kohustust arvutada võimaldava täpsusega;
  4) liikmesriigi nimi, kuhu aktsiisikaup lähetatakse või kust lähetatud aktsiisikaup vastu võetakse;
  5) teisest liikmesriigist aktsiisikaupa lähetava isiku sertifitseeritud kaubasaatja number selle olemasolul, kui taotletakse registreerimist sertifitseeritud kaubasaajaks;
  6) aktsiisikaupa vastu võtva isiku sertifitseeritud kaubasaaja number, kui taotletakse registreerimist sertifitseeritud kaubasaatjaks.

  (3) Sertifitseeritud kaubasaatjaks registreerimisel ei ole sertifitseeritud kaubasaaja number nõutav, kui kauba lähetamiseks teise liikmesriiki on nõutav LRM-saateleht.

  (4) Maksu- ja Tolliamet kannab sertifitseeritud kaubasaatjaks või sertifitseeritud kaubasaajaks registreeritava isiku kohta elektroonilisse infosüsteemi järgmised andmed:
  1) lõikes 2 nimetatud andmed;
  2) sertifitseeritud kaubasaatja või sertifitseeritud kaubasaaja number;
  3) sertifitseeritud kaubasaatjaks või sertifitseeritud kaubasaajaks registreerimise kuupäev;
  4) sertifitseeritud kaubasaatja või sertifitseeritud kaubasaaja numbri kehtivuse lõppemise kuupäev.

§ 2.  Aktsiisilaopidaja, registreeritud kaubasaaja, registreeritud kaubasaatja, maksuesindaja, sertifitseeritud kaubasaatja ja sertifitseeritud kaubasaaja numbrite kombinatsioon

  (1) Aktsiisilaopidaja, registreeritud kaubasaaja, registreeritud kaubasaatja, maksuesindaja, sertifitseeritud kaubasaaja ja sertifitseeritud kaubasaatja numbrid koosnevad 13 sümbolist, mis on järgmised:
  1) suured tähed EE, mis tähistavad Eestit;
  2) üks numbritest vahemikus 1–6, kusjuures number 1 tähistab isiku staatust aktsiisilaopidajana, number 2 tähistab isiku staatust registreeritud kaubasaajana, number 3 tähistab isiku staatust maksuesindajana, number 4 tähistab isiku staatust registreeritud kaubasaatjana, number 5 tähistab isiku staatust sertifitseeritud kaubasaatjana ja number 6 tähistab isiku staatust sertifitseeritud kaubasaajana;
  3) suur täht A, B, C, D, E, K või T, kusjuures A tähistab alkoholi, B tähistab alkoholi ja tubakatoodet, C tähistab alkoholi ja kütust, D tähistab tubakatoodet ja kütust, E tähistab alkoholi, tubakatoodet ja kütust, K tähistab kütust ja T tähistab tubakatoodet. Täht märgitakse ühekohalise tähepositsiooni väljale sõltuvalt käideldava aktsiisikauba liigist;
  4) isiku järjekorranumber, mis märgitakse viiekohalise numbripositsiooni väljale kasvavas järjekorras vastavalt tema registreerimise järjekorranumbrile. Sertifitseeritud kaubasaatjaks või sertifitseeritud kaubasaajaks registreerimise järjekorranumbri arvestust peetakse sertifitseeritud kaubasaatjate ja sertifitseeritud kaubasaajate lõikes kokku. Puuduva numbri asemele märgitakse arv 0;
  5) aktsiisilaopidaja, registreeritud kaubasaaja, registreeritud kaubasaatja ja maksuesindaja puhul numbrid 00, mis märgitakse kahekohalise numbripositsiooni väljale, ning Maksu- ja Tolliameti kood kahekohalise numbripositsiooni väljal;
  6) sertifitseeritud kaubasaaja ja sertifitseeritud kaubasaatja puhul märgitakse neljakohalisele andmeväljale registreeringu aeg, mis on kalendrikuu number ühest kaheteistkümneni, kusjuures puuduva numbri asemel märgitakse arv 0, ning kalendriaasta kaks viimast numbrit.

  (2) Aktsiisilaopidaja, registreeritud kaubasaaja, registreeritud kaubasaatja, maksuesindaja, sertifitseeritud kaubasaaja ja sertifitseeritud kaubasaatja numbris sisalduvad 13 sümbolit antakse lõikes 1 sätestatud loetelu järjekorras.

  (3) Sertifitseeritud kaubasaatja number on sama, mis LRM-saatelehele SADHESi kaudu omistatud number, kui kauba lähetamisel on nõutav LRM-saateleht. Sertifitseeritud kaubasaaja number on aktsiisikauba vastuvõtmise eelteatisele selle koostaja antud unikaalne viitenumber, kui aktsiisikauba teisest liikmesriigist vastuvõtmisest peab teatama SADHESi kaudu.

§ 3.  Aktsiisilao ja registreeritud kaubasaaja tegevuskoha number

  Aktsiisilaopidaja igale eri aadressil asuvale aktsiisilaole või registreeritud kaubasaaja igale eri aadressil asuvale tegevuskohale omistatakse aktsiisilao või registreeritud kaubasaaja tegevuskoha number kasvavas järjekorras vastavalt tegevuskohale tegutsemise loa andmisel omistatud numbrile. Aktsiisilao ja registreeritud kaubasaaja tegevuskoha number koosneb § 2 lõikes 1 sätestatud sümbolitest, kusjuures § 2 lõike 1 punktis 5 nimetatud kahekohalise numbripositsiooni väljale märgitakse aktsiisilao või registreeritud kaubasaaja tegevuskohale omistatud number. Puuduva numbri asemele märgitakse 0.

§ 4.  Määruse kehtetuks tunnistamine

  Rahandusministri 15. märtsi 2010. a määrus nr 16 „Aktsiisilaopidaja, registreeritud kaubasaaja, registreeritud kaubasaatja ja maksuesindaja numbrite kombinatsioon ning nende kohta Maksu- ja Tolliameti elektroonsesse infosüsteemi kantavad andmed” tunnistatakse kehtetuks.

§ 5.  Määruse jõustumine

  Määrus jõustub 2023. aasta 13. veebruaril.

Annely Akkermann
Rahandusminister

Merike Saks
Kantsler

https://www.riigiteataja.ee/otsingu_soovitused.json