Teksti suurus:

Maksukorralduse seadusega seotud seaduste muutmise seadus

Väljaandja:Riigikogu
Akti liik:seadus
Teksti liik:algtekst
Avaldamismärge:RT I 2002, 44, 284

Maksukorralduse seadusega seotud seaduste muutmise seadus

Vastu võetud 15.05.2002

Välja kuulutatud
Vabariigi Presidendi 23. mai 2002. a otsusega nr 173

§ 1. Kriminaalkoodeksi muutmine

Kriminaalkoodeksis (RT 1992, 20, 287 ja 288; RT I 2001, 73, 452; 85, 510; 87, 526; 2002, 30, 176; 32, 189; RT III 2002, 11, 108) tehakse järgmised muudatused ja täiendused:

1) seadust täiendatakse §-ga 763 järgmises sõnastuses:

« § 763. Ebaseaduslikud toimingud tollisoodustusega ja tolli järelevalve all oleva kaubaga

Tolliterritooriumile tollisoodustusega sisseveetud või tolli järelevalve all oleva kaubaga ebaseaduslike toimingute või tehingute tegemise eest, kui süüdlasele on sama teo eest kohaldatud halduskaristust või kui teo objektiks oli kaup suures koguses või väärtuses, – karistatakse rahatrahvi või arestiga või vabadusekaotusega kuni kolme aastani.»;

2) paragrahvi 1481 lõikes 1 asendatakse sõna «informatsiooni» sõnaga «teabe»;

3) paragrahvi 1481 lõikes 2 asendatakse sõna «valeinformatsiooni» sõnaga «valeteabe»;

4) paragrahvi 1481 lõikes 3 asendatakse sõna «ettekirjutuse» sõnaga «korralduse»;

5) paragrahvi 1481 lõikes 6 asendatakse sõnad «üle kandmata jätmisel või ettenähtust väiksema maksusumma ülekandmisel» sõnadega «tasumata jätmisel või ettenähtust väiksema maksusumma tasumisel»;

6) paragrahvi 1481 täiendatakse lõikega 11 järgmises sõnastuses:

« (11) Isiku võib täielikult või osaliselt vabastada karistusest käesolevas paragrahvis ettenähtud kuritegude toimepanemise eest, kui ta teatab enne revisjoni või kriminaalmenetluse alustamist maksuhaldurile või muule pädevale riigiasutusele kirjalikult andmed kuriteo tulemusel tasumata jäänud maksusumma kohta ning on maksuvõla tasunud või asunud seda tasuma.»;

7) seadust täiendatakse §-ga 1493 järgmises sõnastuses:

« § 1493. Erimärgistatud vedelkütusega seotud rikkumised

(1) Erimärgistatud vedelkütusest erimärgistamiseks kasutatud lisaainete eemaldamise või selle tulemusel saadud vedelkütuse hoidmise, ladustamise, võõrandamise või müügiks pakkumise eest, kui teo objektiks oli vedelkütus suures koguses või samasuguse rikkumise eest oli süüdlase suhtes kohaldatud halduskaristust, – karistatakse rahatrahvi või arestiga või vabadusekaotusega kuni kolme aastani.

(2) Sama tegevuse eest:
1) isikute grupi poolt või
2) isiku poolt, kes on varem toime pannud käesolevas paragrahvis ettenähtud kuriteo, – karistatakse rahatrahviga või vabadusekaotusega kuni viie aastani.»

§ 2. Haldusõiguserikkumiste seadustiku muutmine

Haldusõiguserikkumiste seadustikus (RT 1992, 29, 396; RT I 2001, 74, 453; 87, 524, 526; 97, 605; 102, 677; 2002, 18, 98; 21, 117; 29, 174, 175; 30, 176; 32, 189) tehakse järgmised muudatused ja täiendused:

1) paragrahvis 121, § 21 lõikes 6, § 238 lõigetes 2 ja 3 ning § 340 lõikes 3 asendatakse sõna «tolliseadus» sõnaga «tolliseadustik» vastavas käändes;

2) paragrahvi 21 lõikest 2 jäetakse välja arv «928»;

3) paragrahvi 21 lõiget 3 täiendatakse pärast sõnu «Finantsinspektsiooni juhatus» sõnadega «või tolliametnik»;

4) paragrahvi 21 täiendatakse lõikega 73 järgmises sõnastuses:

« (73) Rahatrahv erimärgistatud vedelkütusega seotud rikkumiste eest juriidilise isiku poolt määratakse kindlaks vedelkütuse erimärgistamise seadusega (RT I 1997, 73, 1201; 86, 1464; 2000, 33, 199; 2001, 88, 531) käesoleva paragrahvi lõikes 2 sätestatud tingimusi arvestamata. Käesoleva seadustiku §-s 928 nimetatud rikkumiste eest kohaldatav rahatrahv sätestatakse käesoleva paragrahvi lõikes 2 sätestatud tingimusi arvestamata.»;

5) paragrahv 928 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

« § 928. Erimärgistatud vedelkütusega seotud rikkumised

(1) Erimärgistatud vedelkütuse kasutamise eest sõiduki mootorikütusena – määratakse rahatrahv kahesaja kuni kolmesaja trahviühiku ulatuses.

(2) Erimärgistatud vedelkütusest erimärgistamiseks kasutatud lisaainete eemaldamise või selle tulemusel saadud vedelkütuse hoidmise, ladustamise, võõrandamise, müügiks pakkumise või kasutamise eest – määratakse rahatrahv kuni 300 000 krooni või rikkumise vahetuks objektiks olnud vedelkütuse väärtuse kuni kolmekordses ulatuses.»;

6) paragrahvi 141 lõikes 2 asendatakse sõnad «esitamise eest» sõnadega «esitamise eest, kui isikule ei tehtud sunniraha rakendamise hoiatust, –»;

7) paragrahvi 141 lõikes 2 asendatakse sõna «informatsiooni» sõnaga «teabe» ja lõikes 3 sõna «valeinformatsiooni» sõnaga «valeteabe»;

8) paragrahvi 141 lõikes 4 asendatakse sõna «ettekirjutuse» sõnaga «korralduse»;

9) paragrahvi 141 lõikes 7 asendatakse sõnad «üle kandmata jätmisel või ettenähtust väiksema maksusumma ülekandmisel» sõnadega «tasumata jätmisel või ettenähtust väiksema maksusumma tasumisel»;

10) paragrahvi 141 täiendatakse lõigetega 11 ja 12 järgmises sõnastuses:

« (11) Maksukorralduse seaduse või maksuseaduse alusel paigaldatud mõõturi või tõkendi rikkumise, selle asendamise või kõrvaldamise eest ilma maksuhalduri loata – määratakse rahatrahv kuni kolmesaja trahviühiku ulatuses.

(12) Käesolevas paragrahvis sätestatud õiguserikkumise toime pannud isik vabastatakse täielikult või osaliselt karistusest, kui ta avaldab enne revisjoni või haldusõiguserikkumise menetluse alustamist maksuhaldurile või muule pädevale riigiasutusele kirjalikult andmed õiguserikkumise tulemusel tasumata jäänud maksusumma kohta ning on maksuvõla tasunud või asunud seda tasuma.»;

11) paragrahvi 186 lõikest 1 jäetakse välja arv «928»;

12) paragrahvi 189 lõiget 1 ja lõike 2 punkti 2 täiendatakse pärast arvu «925,» arvuga «928»;

13) paragrahvi 214 lõiget 1 täiendatakse pärast sõnu «seadustiku §-des» arvuga «928»;

14) paragrahvi 214 lõikes 2 asendatakse sõnad «Maksuameti kohaliku asutuse juhatajal» sõnadega «Maksuameti kohaliku asutuse direktoril»;

15) seadustikku täiendatakse §-ga 2141 järgmises sõnastuses:

« § 2141. Tolliametnikud

(1) Tolliameti ametiisikud arutavad käesoleva seadustiku §-s 928 nimetatud haldusõiguserikkumiste asju.

(2) Asja arutamise ja karistuse määramise õigus on Tolliameti peadirektoril, tema asetäitjal ning piirkondliku tolliinspektuuri juhatajal või nendest ühe poolt volitatud tolliametnikul.»;

16) paragrahvi 228 lõike 1 punktist 1 jäetakse välja arv «928»;

17) paragrahvi 237 lõige 5 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

« (5) Reisija ja isiklike asjade läbivaatus tolliasutuses toimub tolliseadustikus sätestatud korras.»

§ 3. Pankrotiseaduse muutmine

Pankrotiseaduse (RT 1992, 31, 403; RT I 1997, 18, 302; 1998, 2, 46; 36/37, 552; 1999, 10, 155; 2000, 13, 93; 54, 353; 2001, 56, 336; 82, 488; 93, 565) § 104 täiendatakse lõikega 5 järgmises sõnastuses:

« (5) Maksuhaldur võib kompromissi tegemiseks maksuvõlgade vähendamise või tasumise tähtaja pikendamise poolt hääletada juhul, kui maksuvõla vastavas summas kustutamiseks või ajatamiseks on maksuhalduri juhi või tema asetäitja poolt allkirjastatud otsus.»

§ 4. Maamaksuseaduse muutmine

Maamaksuseaduses ( RT I 1993, 24, 428; 1996, 41, 797; 89, 1589; 1997, 82, 1398; 1999, 27, 381; 95, 840; 2000, 95, 612; 2001, 102, 666) tehakse järgmised muudatused:

1) paragrahvi 5 lõiget 3 täiendatakse lausega järgmises sõnastuses:

«Maamaksumäärad avaldatakse Maksuameti veebilehel.»;

2) paragrahvi 7 lõiget 2 täiendatakse lausetega järgmises sõnastuses:

«Maamaksuteade on haldusakt, millele rakendatakse maksukorralduse seaduses maksuotsuse kohta sätestatut, kui seaduses ei ole sätestatud teisiti. Maksuteadet ei pea allkirjastama.»;

3) paragrahvi 7 täiendatakse lõigetega 4–6 järgmises sõnastuses:

« (4) Maksumaksja, kes ei ole maksustamisaasta maamaksuteadet 15. aprilliks kätte saanud, on kohustatud sellest 30 päeva jooksul teavitama maa asukohajärgset Maksuameti kohalikku asutust.

(5) Kui maksumaksja ei ole saanud ühtegi maamaksuteadet, arvates käesoleva seaduse jõustumisest, on ta kohustatud kirjalikult või elektrooniliselt teatama maa asukohajärgsele valla- või linnavalitsusele enda omandis või kasutuses oleva maa suuruse ja sihtotstarbe.

(6) Kui tähtpäevaks tasumata maamaksusummalt arvutatud intress on väiksem kui 20 krooni, jäetakse intress arvestamata ja intressinõue esitamata.»

§ 5. Kohalike maksude seaduse muutmine

Kohalike maksude seaduses (RT I 1994, 68, 1169; 1996, 49, 953; 1999, 16, 269; 101, 903; 2000, 33, 196; 81, 515) tehakse järgmised muudatused:

1) paragrahv 2 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

« § 2. Kohalike maksude kehtestamise kord

(1) Valla- või linnavolikogul (edaspidi volikogu) on õigus käesoleva seaduse alusel anda määrusi kohalike maksude kehtestamiseks (edaspidi maksumäärus). Maksumäärusele rakendatakse maksukorralduse seaduses (RT I 2002, 26, 150) maksuseaduse kohta sätestatut. Maksumäärusega ei kehtestata maksukorralduse seaduses või käesolevas seaduses sätestatust erandeid.

(2) Maksumäärus jõustub ning avalikustatakse kohaliku omavalitsuse korralduse seaduses (RT I 1993, 37, 558; 1999, 82, 755; 2000, 51, 322; 2001, 82, 489; 100, 642; 2002, 29, 174; 36, 220) sätestatud korras. Vald või linn edastab maksumääruse elektroonilisel teel või elektroonilisel andmekandjal Maksuametile. Maksumäärus avaldatakse Maksuameti veebilehel.»;

2) paragrahv 3 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

« § 3. Kohalike maksude kogumine

(1) Kohalike maksude maksuhalduriks oma haldusterritooriumil (edaspidi territoorium) on valla- või linnavalitsus või muu maksumääruses sätestatud valla või linna ametiasutus, kes korraldab kohalike maksude kogumist.

(2) Volikogu poolt volitatud ametiisik rakendab kohalike maksude kogumisel maksukorralduse seaduses sätestatud maksuhalduri õigusi volikogu määrusega kehtestatud ulatuses.

(3) Volikogu ja Maksuameti kohalikud asutused võivad sõlmida Maksuameti keskasutuse nõusolekul halduslepingu, mille alusel Maksuameti kohalik asutus kohustub koguma müügimaksu.

(4) Valdade ja linnade volikogud võivad sõlmida omavahel halduslepingu, millega antakse lepinguosalistes valdades ja linnades kehtestatud sama liiki kohalike maksude maksuhalduri ülesanded üle ühe lepinguosalise valla või linna ametiasutusele.

(5) Käesoleva paragrahvi lõikes 3 nimetatud lepingu sõlmimise ja täitmisega seotud kulud kaetakse valla- või linnaeelarvest. Käesoleva paragrahvi lõikes 4 nimetatud lepingu sõlmimise ja täitmisega seotud kulude katmise kord sätestatakse samas lepingus.»;

3) paragrahvi 4 lõike 1 punkt 6 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

« 6) maksu tasumise tähtpäev või tähtaeg, maksusumma arvutamise või määramise kord;»;

4) paragrahvi 5 punkt 1 tunnistatakse kehtetuks;

5) paragrahvi 5 punkt 5 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

« 5) reklaamimaks;»;

6) paragrahv 6 tunnistatakse kehtetuks;

7) paragrahvi 9 lõikes 4 asendatakse sõnad «maksukorralduse seaduse (RT I 1994, 1, 5; 1996, 35, 714; 49, 953; 78, 1379; 81, 1447; 1997, 24, 363; 29, 447; 48, 778; 51, 822; 73, 1201; 77, 1313; 1998, 40, 611; 86/87, 1409; 1999, 24, 360; 27, 394; 71, 685; 92, 823 ja 826) § 10 lõigetes 1 ja 2» sõnadega «maksukorralduse seaduses»;

8) paragrahvis 10 asendatakse sõnad «reklaami- ja kuulutusemaks» sõnaga «reklaamimaks» vastavas käändes;

9) paragrahvi 10 lõige 5 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

« (5) Maksumaksja on kohustatud:
1) esitama maksuhaldurile maksudeklaratsiooni, mille vormi ja esitamise tähtpäeva kehtestab volikogu;
2) tasuma reklaamimaksu omavalitsuse eelarvesse volikogu poolt kehtestatud tähtajaks.»;

10) paragrahvis 12 asendatakse sõnad «riiklik autoregister» sõnaga «liiklusregister» vastavas käändes;

11) paragrahvi 12 lõikes 3 asendatakse sõnad «maksukorralduse seaduse § 10 lõigetes 1 ja 2» sõnadega «maksukorralduse seaduses»;

12) paragrahvi 15 lõikes 1 asendatakse sõnad «seaduse §-s 28» sõnaga «seaduses»;

13) paragrahv 16 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

« § 16. Vaidluste lahendamine

(1) Maksumaksjal on õigus esitada kohalike maksude maksuhalduri maksuteate, maksuotsuse, muu haldusakti või toimingu peale vaie. Vaie esitatakse kohalike maksude maksuhaldurile või muule maksumääruses sätestatud asutusele. Vaide menetlemisel rakendatakse maksukorralduse seaduse 14. peatükis sätestatut.

(2) Kohalike maksude maksuhaldur võib vaide maksukorralduse seaduses sätestatud juhtudel tagastada. Vaide tagastamise otsuse peale võib kohalike maksude maksuhaldurile esitada kaebuse.»

§ 6. Vedelkütuse erimärgistamise seaduse muutmine

Vedelkütuse erimärgistamise seaduse (RT I 1997, 73, 1201; 86, 1464; 2000, 33, 199; 2001, 88, 531) § 7 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

« § 7. Vastutus

(1) Juriidilise isiku poolt erimärgistatud vedelkütuse käesoleva seaduse § 1 lõikes 2 nimetatud sõiduki mootorikütusena kasutamise eest määratakse rahatrahv kuni 50 000 krooni.

(2) Juriidilise isiku poolt erimärgistatud vedelkütusest erimärgistamiseks kasutatud lisaainete eemaldamise või selle tulemusel saadud vedelkütuse hoidmise, ladustamise, võõrandamise, müügiks pakkumise või kasutamise eest määratakse rahatrahv kuni 1 000 000 krooni või rikkumise vahetuks objektiks olnud vedelkütuse väärtuse kuni kolmekordses ulatuses.

(3) Käesoleva paragrahvi lõigetes 1 ja 2 sätestatud haldusõiguserikkumise protokolli koostamise ja asja arutamise õigus on Tolliameti või Maksuameti peadirektoril, nende asetäitjatel, Maksuameti kohaliku asutuse direktoril või Tolliameti või Maksuameti peadirektori või Maksuameti kohaliku asutuse direktori poolt volitatud ametnikel.

(4) Menetlus käesoleva paragrahvi lõigetes 1 ja 2 sätestatud õigusrikkumise asjas, kaasa arvatud karistuse määramine, vaidlustamine ning jõustunud halduskaristuse otsuse täitmine, toimub haldusõiguserikkumiste seadustikus (RT 1992, 29, 396; RT I 2001, 74, 453; 87, 524, 526; 97, 605; 102, 677; 2002, 18, 98; 21, 117; 29, 174, 175; 30, 176; 32, 189) ja täitemenetluse seadustikus (RT I 1993, 49, 693; 2001, 29, 156; 43, 238) ettenähtud korras.

(5) Kui füüsiline isik rikkus juriidilise isiku huvides käesoleva seaduse nõudeid, võib selles rikkumise asjas kohaldada karistust samaaegselt nii füüsilisele kui ka juriidilisele isikule.»

§ 7. Tulumaksuseaduse muutmine

Tulumaksuseaduses (RT I 1999, 101, 903; 2001, 11, 49; 16, 69; 50, 283; 59, 359; 79, 480; 91, 544; 2002, 23, 131; 41, 253) tehakse järgmised muudatused:

1) paragrahvi 5 lõikes 2 asendatakse sõnad «maksumaksjate ja maksu kinnipidajate riiklikku registrisse» sõnadega «maksukohustuslaste registrisse»;

2) paragrahvi 14 lõigetes 5 ja 6 asendatakse sõna «elukohajärgses» sõnadega «elu- või tegevuskohajärgses»;

3) paragrahvi 34 punkt 3 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

« 3) seaduse alusel määratud trahve ja sunniraha ning maksukorralduse seaduse (RT I 2002, 26, 150) alusel tasutud intresse;»;

4) paragrahvi 36 lõikes 7 asendatakse sõna «elukohajärgses» sõnadega «elu- või tegevuskohajärgses»;

5) paragrahvi 61 täiendatakse lõikega 15 järgmises sõnastuses:

« (15) Lõikes 14 toodud mahaarvamise õigust kohaldatakse alates 2001. aasta 1. jaanuarist tasutud vastavatele kindlustusmaksete osadele.»

§ 8. Sotsiaalmaksuseaduse muutmine

Sotsiaalmaksuseaduses (RT I 2000, 102, 675; 2001, 50, 285; 59, 359; 79, 480; 91, 544; 95, 587) tehakse järgmised muudatused ja täiendused:

1) seaduse tekstis asendatakse sõnad «maksumaksjate ja maksu kinnipidajate register» sõnadega «maksukohustuslaste register» vastavas käändes;

2) paragrahvi 2 lõike 1 punktis 5 asendatakse sõnad «lõigetes 5 ja 7» sõnadega «lõigetes 5, 7 ja 8»;

3) paragrahvi 2 lõikes 5 asendatakse sõnad «käesoleva paragrahvi lõikes 7» sõnadega «käesoleva paragrahvi lõigetes 7 ja 8»;

4) paragrahvi 2 lõike 5 punktis 1 asendatakse sõna «elukohajärgses» sõnadega «elu- või tegevuskohajärgses» ja punktis 2 asendatakse sõna «elukohajärgsele» sõnadega «elu- või tegevuskohajärgsele»;

5) paragrahvi 2 täiendatakse lõikega 8 järgmises sõnastuses:

« (8) Füüsilisest isikust ettevõtja, kes on vastavalt maksukorralduse seaduses (RT I 2002, 26, 150) sätestatule teatanud elu- või tegevuskohajärgsele Maksuameti kohalikule asutusele ettevõtluse peatamisest või ajutise või hooajalise ettevõtlusega tegelemise algus- ja lõppkuupäeva, maksab sotsiaalmaksu proportsionaalselt ettevõtlusega tegelemise kuude arvuga»;

6) paragrahvi 9 lõike 1 punktis 2 asendatakse sõna «elukohajärgses» sõnaga «elu- või tegevuskohajärgses»;

7) paragrahvi 9 lõike 3 punktis 1 asendatakse sõnad «käesoleva paragrahvi lõigetes 4 ja 5 sätestatud juhtudel» sõnadega «käesoleva paragrahvi lõigetes 4, 5 ja 51 sätestatud juhtudel»;

8) paragrahvi 9 lõike 5 punktis 1 asendatakse sõna «elukohajärgses» sõnadega «elu- või tegevuskohajärgses» ja punktis 2 asendatakse sõna «elukohajärgsele» sõnadega «elu- või tegevuskohajärgsele»;

9) paragrahvi 9 täiendatakse lõikega 51 järgmises sõnastuses:

« (51) Füüsilisest isikust ettevõtja, kes on vastavalt maksukorralduse seaduses sätestatule teatanud elu- või tegevuskohajärgsele Maksuameti kohalikule asutusele ettevõtluse peatamisest või ajutise või hooajalise ettevõtlusega tegelemise algus- ja lõppkuupäeva, maksab avansilisi makseid proportsionaalselt ettevõtlusega tegelemise kuude arvuga.»

§ 9. Töötuskindlustuse seaduse muutmine

Töötuskindlustuse seaduses (RT I 2001, 59, 359; 82, 488) tehakse järgmised muudatused:

1) paragrahv 4 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

« § 4. Töötuskindlustusmakse ja makse maksja

(1) Töötuskindlustusmakse on sundkindlustuse makse liik töötuskindlustuse sihtotstarbeliseks rahastamiseks, mida maksavad:
1) kindlustatu;
2) tööandja.

(2) Tööandja käesoleva seaduse tähenduses on:
1) residendist juriidiline isik tulumaksuseaduse (RT I 1999, 101, 903; 2001, 11, 49; 16, 69; 50, 283; 59, 359; 79, 480; 91, 544; 2002, 23, 131; 41, 253) § 6 lõike 2 tähenduses;
2) riigi- ja kohaliku omavalitsusüksuse asutus;
3) füüsilisest isikust tööandja, kes teeb kindlustatule käesoleva seaduse § 40 lõikes 1 nimetatud väljamakseid;
4) tulumaksuseaduse tähenduses Eestis püsivat tegevuskohta omav või Eestis tööandjana tegutsev mitteresident, kes teeb kindlustatule käesoleva seaduse § 40 lõikes 1 nimetatud väljamakseid.»;

2) paragrahvi 35 lõige 5 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

« (5) Maksuamet edastab töötukassale käesoleva seaduse alusel hüvitiste määramiseks ja maksmiseks vajalikud andmed:
1) kindlustatud isikute kohta (ees- ja perekonnanimi, isikukood);
2) käesoleva seaduse § 40 lõikes 1 nimetatud tasu suuruse kohta;
3) kindlustatult kinnipeetud ja Maksuametile üle kantud töötuskindlustusmakse kohta kalendrikuude lõikes;
4) tööandja makstud töötuskindlustusmakse kohta kalendrikuude lõikes.»;

3) paragrahvi 35 täiendatakse lõikega 51 järgmises sõnastuses:

« (51) Käesoleva paragrahvi lõikes 5 nimetatud andmed esitab Maksuamet töötukassale 15 tööpäeva jooksul nende andmete Maksuametile laekumisest arvates.»;

4) paragrahvi 40 lõike 1 punkt 1 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

« 1) töötajale makstud palgalt ja muudelt tasudelt;»;

5) paragrahvi 40 lõike 1 punkti 3 täiendatakse pärast sõnu «füüsilisest isikust ettevõtjana» sõnadega «ja tasu on saaja ettevõtlustulu»;

6) paragrahvi 42 lõiget 1 täiendatakse punktiga 5 järgmises sõnastuses:

« 5) andma kindlustatule töösuhte lõppemisel tõendi töösuhte lõpetamisele eelnenud 12 kalendrikuu tasude liikide, suuruste ja tasudelt kinnipeetud töötuskindlustusmakse kohta kalendrikuude lõikes.»;

7) paragrahvi 42 täiendatakse lõikega 21 järgmises sõnastuses:

« (21) Käesoleva paragrahvi lõike 1 punktis 5 sätestatud tõendi vormi kehtestab sotsiaalminister määrusega.»;

8) paragrahvi 42 lõiked 4 ja 5 muudetakse ning sõnastatakse järgmiselt:

« (4) Töötuskindlustusmaksele rakendatakse maksukorralduse seaduses (RT I 2002, 26, 150) maksu kohta sätestatut. Maksuamet kontrollib makse tasumise õigsust, määrab vajaduse korral tasumisele kuuluva makse summa, nõuab selle sisse maksukorralduse seaduses sätestatud korras ning rakendab rikkuja suhtes kohustuste täitmisele sundimiseks seadusega lubatud sunnivahendeid.

(5) Tööandja suhtes kohaldatakse maksukorralduse seaduses maksukohustuslase kohta sätestatut. Käesolevas seaduses sätestatud kohustuste rikkumise eest kohaldatakse tööandja suhtes maksukorralduse seaduses ja karistusseaduses maksukohustuslasele ettenähtud sanktsioone.»;

9) paragrahvi 42 täiendatakse lõikega 6 järgmises sõnastuses:

« (6) Andmed kindlustatu ja makse kinnipidaja kohta kantakse maksukorralduse seaduse kohaselt asutatud maksukohustuslaste registrisse.»;

10) paragrahvi 45 lõige 2 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

« (2) Töötuskindlustusmakse maksmise ja kinnipidamisega seotud vaidlused lahendatakse maksukorralduse seaduses sätestatud korras.»

§ 10. Karistusseadustiku muutmine

Karistusseadustikus (RT I 2001, 61, 364) tehakse järgmised muudatused:

1) paragrahv 386 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

« § 386. Maksude väärarvutus

(1) Maksudeklaratsioonis või muus maksuhaldurile esitatud dokumendis maksuarvutuse või valeandmete esitamise eest, mille tulemusel tasumisele kuuluv maksusumma on väiksem maksuseaduse alusel tasumisele kuuluvast summast või tagastamisele, hüvitamisele või tasaarvestamisele kuuluv summa on suurem seaduse alusel tagastamisele, hüvitamisele või tasaarvestamisele kuuluvast summast, kui süüdlasele on sama teo eest kohaldatud väärteokaristust või selle tulemusel jäi maksudena laekumata, tagastati, tasaarvestati või hüvitati alusetult 500 000 krooni või enam, – karistatakse rahalise karistuse või kuni kolmeaastase vangistusega.

(2) Sama teo eest, kui selle on toime pannud juriidiline isik, – karistatakse rahalise karistusega.»;

2) paragrahvid 387 ja 388 tunnistatakse kehtetuks;

3) paragrahvi 389 lõikes 1 asendatakse sõnad «sellega on põhjustatud maksude laekumata jäämine suures ulatuses, –» sõnadega «selle tulemusel jäi maksudena laekumata 500 000 krooni või enam, –»;

4) paragrahv 390 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

« § 390. Maksuhalduri tegevuse takistamine

(1) Maksudeklaratsiooni või muu teabe tähtpäevaks esitamata jätmise, maksuhalduri juures enda registreerimata jätmise, mõõturi või tõkendi rikkumise, maksuhaldurile valeandmete või teadvalt ebaõigete dokumentide esitamise, arvestuse pidamise nõuete eiramise, maksuhalduri korralduse täitmata jätmise või muul viisil maksuhalduri tegevuse takistamise eest, kui süüdlasele on sama teo eest kohaldatud väärteokaristust või kui selle tulemusel jäi maksudena laekumata 500 000 krooni või enam, – karistatakse kahe- kuni kümneaastase vangistusega.

(2) Sama teo eest, kui selle on toime pannud juriidiline isik, – karistatakse rahalise karistusega.»

§ 11. Käibemaksuseaduse muutmine

Käibemaksuseaduses (RT I 2001, 64, 368; 88, 531; 102, 669; 2002, 11, 60; 30, 177) tehakse järgmised muudatused:

1) paragrahvi 9 lõike 1 esimeses lauses asendatakse sõnad «maksukohustuslase maksustatav käive» sõnadega «isiku maksustatav käive»;

2) paragrahvi 9 lõigetes 2, 4 ja 5 asendatakse sõna «maksukohustuslane» sõnaga «isik» vastavas käändes;

3) paragrahvi 10 lõikes 1 asendatakse sõnad «maksukohustuslaste registris» sõnadega «maksukohustuslasena registreeritud»;

4) paragrahvi 22 lõiked 1–3 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

« (1) Teiselt registreeritud maksukohustuslaselt kauba või teenuse saamise korral arvatakse sisendkäibemaks maha käesoleva seaduse § 28 lõike 1 nõuete kohase arve originaaleksemplari alusel. Teenuse importimise korral arvatakse sisendkäibemaks maha mitteresidendilt saadud arve alusel ning kauba importimise korral vabasse ringlusse lubamise tollideklaratsiooni ja kauba importimisel käibemaksu tasumist tõendava dokumendi alusel.

(2) Kui tollideklaratsioonil on imporditud kauba omanikuna märgitud kauba saajast erinev isik, on sisendkäibemaksu mahaarvamise õigus tollideklaratsioonil märgitud kauba omanikul, kui ta on registreeritud maksukohustuslane. Kui kauba omanik on Eestis maksukohustuslasena registreerimata mitteresident, on sisendkäibemaksu mahaarvamise õigus kauba saajal.

(3) Kui impordimaksud tasutakse tollimaakleri kaudu, on maksukohustuslasel õigus sisendkäibemaks maha arvata pärast seda, kui ta on saanud:
1) tollideklaratsiooni vormistanud tollimaaklerilt tolli kinnitatud tollideklaratsiooni originaali;
2) tollimaaklerilt või Tolliametilt kinnituse, et Tolliametile on käibemaks tasutud.»

§ 12. Kogumispensionide seaduse muutmine

Kogumispensionide seaduses (RT I 2001, 79, 480; 2002, 23, 131) tehakse järgmised muudatused:

1) paragrahvi 6 lõige 3 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

« (3) Makse tasumise õigus ja kohustus tekib kohustatud isiku 18-aastaseks saamisele järgneva aasta 1. jaanuaril ja lõpeb kohustatud isiku käesoleva seaduse §-s 45 või 51 nimetatud avalduse registripidaja poolt täitmise aastale järgneva aasta 1. jaanuaril. Kohustatud isik peab eespool viidatud avalduse täitmisest makse kinnipidajat teavitama.»;

2) paragrahvi 7 lõikes 1 asendatakse sõnad «punktides 1, 3, 4 ja 6» sõnadega «punktides 1–4, 6 ja 8»;

3) paragrahvi 7 lõige 2 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

« (2) Makset ei tasuta sotsiaalmaksuseaduse § 2 lõike 1 punktides 5 ja 7 ning §-s 3 nimetatud summadelt. Samuti ei tasuta makset töötuskindlustuse seaduses (RT I 2001, 59, 359; 82, 488) sätestatud töötuskindlustushüvitiselt.»;

4) paragrahvi 9 lõikes 1 asendatakse sõnad «maksukorralduse seaduses (RT I 1994, 1, 5; 2000, 45, 279; 55, 365; 84, 533 ja 534; 2001, 17, 76; 43, 242; 48, 266; 56, 335; 59, 360; 65, 378)» sõnadega «maksukorralduse seaduses (RT I 2002, 26, 1500)»;

5) paragrahvi 9 lõikes 2 asendatakse sõnad «, haldusõiguserikkumiste seadustikus (RT 1992, 29, 396; RT I 2001, 74, 453) ja kriminaalkoodeksis (RT 1992, 20, 287 ja 288; RT I 2001, 73, 452)» sõnadega «ja muus karistusseaduses»;

6) paragrahvi 9 lõikes 3 asendatakse sõnad «maksumaksjate ja maksu kinnipidajate registrisse» sõnadega «maksukohustuslaste registrisse«;

7) paragrahvi 14 lõiget 5 täiendatakse pärast esimest lauset lausega järgmises sõnastuses:

«Pärast 1. novembrit, kuid enne järgmise aasta 1. jaanuari valikuavalduse esitanud isik teeb sissemakseid valikuavalduses nimetatud kohustuslikku pensionifondi alates ülejärgmise aasta 1. jaanuarist.»;

8) paragrahvi 16 lõiget 3 täiendatakse teise lausega järgmises sõnastuses:

«Pärast 1. novembrit, kuid enne järgmise aasta 1. jaanuari esitatud valikuavalduse alusel alustatakse sissemaksete tegemist valikuavalduses nimetatud kohustuslikku pensionifondi alates ülejärgmise aasta 1. jaanuarist.»;

9) paragrahvi 17 lõige 2 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

« (2) Õigus uue kohustusliku pensionifondi osakute omandamiseks tekib isikul käesoleva paragrahvi lõikes 1 sätestatud avalduse esitamise aastale järgneva aasta 1. jaanuaril, kui avaldus on esitatud hiljemalt 1. novembriks. Avalduse alusel, mis on esitatud pärast 1. novembrit, kuid enne järgmise aasta 1. jaanuari, tekib õigus uue kohustusliku pensionifondi osakute omandamiseks ülejärgmise aasta 1. jaanuaril. Kuni 1. novembrini võib isik oma avaldust muuta või selle tagasi võtta.»;

10) paragrahvi 18 lõike 1 punkt 1 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

« 1) isik on jõudnud riikliku pensionikindlustuse seaduses (RT I 2001, 100, 648) sätestatud vanaduspensioniikka (edaspidi vanaduspensioniiga);»;

11) paragrahvi 162 lõike 2 punkt 1 tunnistatakse kehtetuks;

12) paragrahvi 162 lõike 2 punkt 2 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

« 2) 2002. aasta 1. novembrit – isikud, kes on sündinud aastatel 1942–1956;»;

13) paragrahvi 162 lõige 3 tunnistatakse kehtetuks;

14) paragrahvi 162 lõiked 5 ja 6 muudetakse ning sõnastatakse järgmiselt:

« (5) Käesoleva paragrahvi lõikes 4 nimetatud isikul, kes esitab valikuavalduse 2002. aasta 1. juunil või hiljem, tekib kohustusliku kogumispensioni makse tasumise kohustus alates valikuavalduse esitamise aastale järgneva aasta 1. jaanuarist tingimusel, et valikuavaldus on esitatud hiljemalt 1. novembriks. Pärast 1. novembrit, kuid enne järgmise aasta 1. jaanuari valikuavalduse esitanud isikul tekib makse tasumise kohustus alates ülejärgmise aasta 1. jaanuarist.

(6) Käesoleva seaduse alusel võib valikuavalduse esitada alates 2002. aasta 1. aprillist. Enne 2002. aasta 1. juunit valikuavalduse esitanud kohustatud isikutel tekib kohustusliku kogumispensioni makse tasumise kohustus alates 2002. aasta 1. juulist. Kuni 1. juunini võib isik oma avaldust muuta.»;

15) paragrahvi 162 täiendatakse lõikega 7 järgmises sõnastuses:

« (7) Kohustatud isikul, kes on sündinud 1983. aastal, tekib õigus ja kohustus tasuda kohustusliku kogumispensioni makset alates 2002. aasta 1. juulist.»

§ 13. Tolliseadustiku muutmine

Tolliseadustiku (RT I 2001, 88, 531) § 305 punkt 13 tunnistatakse kehtetuks.

§ 14. Intellektuaalset omandit rikkuva kauba sisse- ja väljaveo tõkestamise seaduse muutmine

Intellektuaalset omandit rikkuva kauba sisse- ja väljaveo tõkestamise seaduse (RT I 2001, 56, 334; 88, 531) § 10 lõikes 5 asendatakse sõnad «isikuandmete kaitse seaduse (RT I 1996, 48, 944; 1998, 59, 941; 111, 1833; 2000, 50, 317; 92, 597; 104, 685; 2001, 50, 283) ja maksukorralduse seadusega (RT I 1994, 1, 5; 2000, 45, 279; 55, 365; 84, 533 ja 534; 2001, 17, 76; 43, 242; 48, 266)» sõnadega «isikuandmete kaitse seadusega (RT I 1996, 48, 944; 1998, 59, 941; 111, 1833; 2000, 50, 317; 92, 597; 104, 685; 2001, 50, 283)».

§ 15. Seaduse jõustumine

(1) Käesolev seadus jõustub 2002. aasta 1. juulil.

(2) Käesoleva seaduse § 10 jõustub karistusseadustiku jõustumise päeval.

(3) Käesoleva seaduse § 7 punkt 5 ja § 12 punktid 7–15 jõustuvad kümnendal päeval pärast Riigi Teatajas avaldamist.

Riigikogu esimees Toomas SAVI

https://www.riigiteataja.ee/otsingu_soovitused.json