Teksti suurus:

Vabariigi Valitsuse 18. juuli 2000. a määruse nr 240 «Eesti õhuruumi kasutamise ja lennuliikluse teenindamise tagamise korra kehtestamine» muutmine

Väljaandja:Vabariigi Valitsus
Akti liik:määrus
Teksti liik:algtekst
Avaldamismärge:RT I 2002, 44, 288

Vabariigi Valitsuse 18. juuli 2000. a määruse nr 240 «Eesti õhuruumi kasutamise ja lennuliikluse teenindamise tagamise korra kehtestamine» muutmine

Vastu võetud 21.05.2002 nr 170

Määrus kehtestatakse «Lennundusseaduse» (RT I 1999, 26, 376; 2001, 87, 525) § 4 lõike 1 alusel.

Vabariigi Valitsuse 18. juuli 2000. a määruses nr 240 «Eesti õhuruumi kasutamise ja lennuliikluse teenindamise tagamise korra kehtestamine» (RT I 2000, 62, 400) tehakse järgmised muudatused:

1) määrust täiendatakse §-dega 401 ja 402 järgmises sõnastuses:

« § 401. Eesti lennuväljadel on lubatud regulaarlendude teostamine turbiinmootoritega õhusõidukitega, mille müratase ei ületa 1944. aasta Chicago rahvusvahelise tsiviillennunduse konventsiooni lisa 16 I osa 3. peatükis toodud mürataseme piirväärtusi ja mille suurim lubatud stardimass on alla 34 tonni ning millel tüübisertifikaadi järgi on kuni 19 reisijakohta.

§ 402. Paragrahvis 401 loetletud tingimustele mittevastavad õhusõidukid võivad sooritada üksiklende, milleks tuleb vähemalt seitse päeva enne lennu toimumist esitada Lennuametile taotlus koos §-s 41 nimetatud andmetega ning koopiaga õhusõiduki registreerinud riigi poolt väljastatud või tunnustatud mürasertifikaadist.»;

2) määrust täiendatakse §-ga 461 järgmises sõnastuses:

«§ 46¹. Euroopa integreeritud lennuliikluse korraldamise süsteemi rakendamiseks peavad lennuliiklusteenistused kommunikatsiooni-, jälgimis-, navigatsiooni- ja lennuliikluse juhtimist automaatselt toetavate süsteemide hankimisel ja kasutamisel lähtuma järgmistest Euroopa Lennunavigatsiooni Ohutuse Organisatsiooni EUROCONTROL standarditest:
1) EUROCONTROL-i standard andmevahetuseks reaalajas (OLDI);
2) EUROCONTROL-i standard lennuliiklusteenistuste andmevahetuse esitluskuju kohta (ADEXP);
3) EUROCONTROL-i lennuandmete vahetuse standardliidese tehnilise kirjelduse dokument (FDE-ICD).»;

3) määrust täiendatakse §-ga 71 järgmises sõnastuses:

« § 71. Paragrahv 46¹ kehtib kuni Eesti liitumiseni Euroopa Liiduga.»

1 Euroopa Ühenduste Nõukogu 2. märtsi 1992. a direktiiv 92/14 /EMÜ (EÜT L 76, 23.03.1992, lk 21), Euroopa Komisjoni määrus 2082/2000/EÜ (EÜT L 254, 9.10.2000, lk 1), Euroopa Komisjoni direktiiv 97/15/EÜ (EÜT L 095, 10.04.1997, lk 16) ja Euroopa Ühenduste Nõukogu direktiiv 93/65/EÜ (EÜT L 187, 29.07.1993, lk 52)

Peaminister Siim KALLAS

Majandusminister ning teede- ja sideminister Liina TÕNISSON

Riigisekretär Aino LEPIK von WIRÉN

/otsingu_soovitused.json