Teksti suurus:

Kaitseväe struktuur ja paiknemine

Väljaandja:Vabariigi Valitsus
Akti liik:määrus
Teksti liik:algtekst-terviktekst
Redaktsiooni jõustumise kp:01.06.2002
Redaktsiooni kehtivuse lõpp:31.12.2002
Avaldamismärge:RT I 2002, 44, 290

Kaitseväe struktuur ja paiknemine

Vastu võetud 22.05.2002 nr 172

Määrus kehtestatakse «Rahuaja riigikaitse seaduse» (RT I 1995, 18, 240; 1996, 25, 519; 49, 953; 1999, 16, 271; 2000, 28, 167; 2002, 21, 117) § 14 lõike 1 punkti 6 alusel.

§ 1. Kaitseväe struktuuriüksuste liigitus

(1) Kaitseväe operatiivstruktuuriüksused planeerivad ja viivad läbi sõjalisi operatsioone.

(2) Kaitseringkonnad ja erikaitsepiirkonnad korraldavad mobilisatsiooni ja kohalikku kaitset käesolevas määruses sätestatud vastutusaladel.

(3) Kaitseväe väljaõppe- ja administratiivstruktuur tagab kaitseväe valmisoleku sõjaliste operatsioonide läbiviimiseks ning kaitseväe tegevuse toetamise.

(4) Staap toetab vastava ülema juhtimisfunktsioonide täitmist.

§ 2. Põhiväeliigid

Kaitseväe põhiväeliigid on maavägi, merevägi ja õhuvägi.

§ 3. Vahetu alluvus kaitseväe juhatajale

Kaitseväe juhataja vahetus alluvuses on:
1) Kaitsejõudude Peastaap paiknemisega Tallinnas;
2) Operatiivstaap paiknemisega Tallinnas;
3) maaväe ülem;
4) mereväe ülem;
5) õhuväe ülem;
6) Põhja Kaitseringkonna ülem;
7) Lõuna Kaitseringkonna ülem;
8) Tallinna Erikaitsepiirkonna ülem;
9) Lääne-Saarte Erikaitsepiirkonna ülem;
10) Kaitseväe Ühendatud Õppeasutused paiknemisega Tartus;
11) Kaitseväe Lahingukool paiknemisega Meegomäel;
12) Kaitseväe Logistikakeskus staabi paiknemisega Tallinnas;
13) Luurepataljon paiknemisega Tallinnas.

§ 4. Maavägi

(1) Maaväe ülema vahetus alluvuses on Maaväe Staap paiknemisega Tallinnas.

(2) Maaväe ülema vahetus alluvuses on järgmised operatiivstruktuuriüksused:
1) Jalaväebrigaad;
2) Esimene Territoriaalpataljon;
3) Teine Territoriaalpataljon;
4) Kolmas Territoriaalpataljon;
5) Neljas Territoriaalpataljon;
6) Viies Territoriaalpataljon;
7) Kuues Territoriaalpataljon;
8) Esimene Luurekompanii;
9) Teine Luurekompanii;
10) Kolmas Luurekompanii;
11) Neljas Luurekompanii;
12) Viies Luurekompanii.

(3) Maaväe ülema vahetus alluvuses on järgmised väljaõppe- ja administratiivstruktuuriüksused:
1) staabi- ja sideüksuste väljaõppekeskus «Üksik-sidepataljon» paiknemisega Tallinnas;
2) jalaväe väljaõppekeskus «Viru Üksik-jalaväepataljon» paiknemisega Jõhvis;
3) jalaväe väljaõppekeskus «Kuperjanovi Üksik-jalaväepataljon» paiknemisega Võrus;
4) jalaväe väljaõppekeskus «Üksik-vahipataljon» paiknemisega Tallinnas;
5) jalaväe väljaõppekeskus «Pärnu Üksik-jalaväepataljon» paiknemisega Pärnus;
6) lahingutoetusüksuste väljaõppekeskus «Tapa Väljaõppekeskus»;
7) väljaõppekeskus Rahuoperatsioonide Keskus paiknemisega Paldiskis.

(4) 1. Jalaväebrigaadi koosseisus on selle ülemale vahetult alluvad:
1) 1. Jalaväebrigaadi Staap paiknemisega Tapal;
2) Scoutspataljon (ESTBAT) paiknemisega Paldiskis;
3) Kalevi Jalaväepataljon.

(5) Lahingutoetusüksuste väljaõppekeskuse Tapa Väljaõppekeskus koosseisus on selle ülemale vahetult alluvad:
1) Tapa Väljaõppekeskuse Staap paiknemisega Tapal;
2) «Suurtükiväegrupp» paiknemisega Tapal;
3) «Pioneeripataljon» paiknemisega Tapal;
4) «Õhutõrjedivisjon» paiknemisega Tapal;
5) Kaitseväe Keskpolügoon paiknemisega Lääne-Viru maakonnas.

§ 5. Merevägi

Mereväe ülema vahetus alluvuses on:
1) Mereväe Staap paiknemisega Tallinnas;
2) väljaõppe- ja administratiivstruktuuriüksus Mereväebaas paiknemisega Tallinnas;
3) operatiivstruktuuriüksus Miinilaevade Divisjon paiknemisega Tallinnas.

§ 6. Õhuvägi

Õhuväe ülema vahetus alluvuses on:
1) Õhuväe Staap paiknemisega Tallinnas;
2) väljaõppe- ja administratiivstruktuuriüksus Lennubaas paiknemisega Ämaris;
3) operatiivstruktuuriüksus Õhuseiredivisjon paiknemisega Ämaris.

§ 7. Kaitseringkondade ja erikaitsepiirkondade vastutusalad ja staapide paiknemine

(1) Põhja Kaitseringkonna vastutusala on Harju maakond, Ida-Viru maakond, Järva maakond, Lääne-Viru maakond ja Rapla maakond.

(2) Lõuna Kaitseringkonna vastutusala on Jõgeva maakond, Põlva maakond, Tartu maakond, Valga maakond, Viljandi maakond ja Võru maakond.

(3) Tallinna Erikaitsepiirkonna vastutusala on Tallinna linn.

(4) Lääne-Saarte Erikaitsepiirkonna vastutusala on Hiiu maakond, Lääne maakond, Pärnu maakond ja Saare maakond.

(5) Kaitseringkondade ja erikaitsepiirkondade ülemate vahetus alluvuses on vastavalt staabid:
1) Põhja Kaitseringkonna Staap paiknemisega Rakveres;
2) Lõuna Kaitseringkonna Staap paiknemisega Tartus;
3) Tallinna Erikaitsepiirkonna Staap paiknemisega Tallinnas;
4) Lääne-Saarte Erikaitsepiirkonna Staap paiknemisega Pärnus.

§ 8. Väeosad

Paragrahvi 3 punktis 13, § 4 lõike 2 punktides 2–12, lõike 3 punktides 1–5 ja 7, lõike 4 punktides 2 ja 3 ning lõike 5 punktides 2–5, § 5 punktides 2 ja 3 ning § 6 punktides 2 ja 3 nimetatud struktuuriüksused on väeosad.

§ 9. Asutuste põhimääruste kinnitamine

Kaitseväe juhataja kinnitab kooskõlastatult kaitseministriga § 3 punktides 2 ja 12, § 4 lõikes 1 ja lõike 4 punktis 1 ning lõike 5 punktides 1 ja 5, § 5 punktis 1, § 6 punktis 1 ning § 7 lõikes 5 nimetatud struktuuriüksuste põhimäärused.

§ 10. Määruse jõustumine

(1) Määrus jõustub üldises korras, välja arvatud:
1) paragrahvi 3 punkt 12, mis jõustub 20. juulil 2002. a;
2) paragrahvi 3 punktid 6–9, § 4 lõike 2 punkt 1, § 4 lõike 3 punktid 1–6, § 4 lõiked 4 ja 5 ning § 7, mis jõustuvad 1. veebruaril 2003. a.

(2) Kuni 20. juulini 2002. a on kaitseväe juhataja vahetus alluvuses:
1) Kaitseväe Tagalakeskus paiknemisega Tallinnas ja Tapal;
2) Kaitseväe Tervisekeskus paiknemisega Tallinnas.

(3) Kuni 1. juunini 2002. a on maaväe ülema vahetus alluvuses Tartu Üksik-jalaväepataljon paiknemisega Tartus.

(4) Kuni 1. veebruarini 2003. a on kaitseväe juhataja vahetus alluvuses:
1) Põhja Kaitseringkonna Staap paiknemisega Tallinnas;
2) Kirde Kaitseringkonna Staap paiknemisega Rakveres;
3) Lõuna Kaitseringkonna Staap paiknemisega Tartus;
4) Lääne Kaitseringkonna Staap paiknemisega Pärnus;
5) Scoutspataljon (ESTBAT) paiknemisega Paldiskis;
6) Kaitsejõudude Keskpolügoon paiknemisega Lääne-Viru maakonnas.

(5) Kuni 1. veebruarini 2003. a on maaväe ülema vahetus alluvuses:
1) Kalevi Üksik-jalaväepataljon paiknemisega Harju maakonnas;
2) Viru Üksik-jalaväepataljon paiknemisega Ida-Viru maakonnas;
3) Pärnu Üksik-jalaväepataljon paiknemisega Pärnus;
4) Kuperjanovi Üksik-jalaväepataljon paiknemisega Võrus;
5) Üksik-vahipataljon paiknemisega Tallinnas;
6) Üksik-sidepataljon paiknemisega Tallinnas;
7) Õhutõrjedivisjon paiknemisega Tallinnas;
8) Suurtükiväegrupp paiknemisega Lääne-Viru maakonnas.

§ 11. Ajutine paiknemine

1. veebruarist 2003. a kuni 1. jaanuarini 2004. a paiknevad Tallinnas:
1) 1. Jalaväebrigaadi Staap;
2) «Õhutõrjedivisjon».

§ 12. Vabariigi Valitsuse määruse kehtetuks tunnistamine

Vabariigi Valitsuse 13. märtsi 1998. a määrus nr 51 «Kaitseväe struktuuri ja paiknemise kinnitamine» (RT I 1998, 28, 365; 2000, 49, 311; 101, 663; 2001, 35, 194) tunnistatakse kehtetuks.

Peaminister Siim KALLAS

Kaitseminister Sven MIKSER

Riigisekretär Aino LEPIK von WIRÉN