Teksti suurus:

Rahvatervise seaduse ja sellega seonduvate seaduste muutmise seadus

Väljaandja:Riigikogu
Akti liik:seadus
Teksti liik:algtekst
Jõustumise kp:20.03.2011
Avaldamismärge:RT I, 10.03.2011, 1

Välja kuulutanud
Vabariigi President
03.03.2011 otsus nr 848

Rahvatervise seaduse ja sellega seonduvate seaduste muutmise seadus

Vastu võetud 17.02.2011

§ 1.  Rahvatervise seaduse muutmine

Rahvatervise seaduses (RT I 1995, 57, 978; 2010, 44, 262) tehakse järgmised muudatused:

1) seadust täiendatakse peatükiga 21 järgmises sõnastuses:

21. peatükk
ANDMEKOGUD

§ 141. Rahvastiku tervisega seonduvad riiklikud andmekogud

(1) Rahvastiku tervisega seonduvad riiklikud andmekogud on tervisepoliitika väljatöötamise, tervishoiuteenuste korraldamise, haiguste ennetamise, tõrjemeetmete kavandamise ja nende tõhususe analüüsi eesmärgil, samuti tervisestatistika korraldamiseks ja rahvastiku tervist käsitlevaks uurimistööks peetavad andmekogud.

(2) Käesoleva seaduse §-des 142–145 nimetatud andmekogudesse kogutakse terviseandmeid tervise infosüsteemi vahendusel.

§ 142. Vähiregister

(1) Vähiregister on riigi infosüsteemi kuuluv andmekogu, mida peetakse vähi esinemise ja vähihaigete elumuse analüüsiks, tervishoiuteenuse korraldamiseks, vähitõrjemeetmete kavandamiseks ja nende tõhususe hindamiseks, samuti haigestumuse statistika korraldamiseks ning epidemioloogiliseks uurimistööks.

(2) Vähijuhte nii elupuhuselt kui ka pärast surma diagnoosival ja vähihaigele ravi osutaval tervishoiuteenuse osutajal ja riikliku ekspertiisiasutuse kohtuarstlikul eksperdil on kohustus esitada andmeid vähiregistrile.

(3) Vähiregistris töödeldakse järgmisi andmeid:
1) isikuandmed – isikukood, sugu, perekonna- ja eesnimi, sünniaeg, perekonnaseis, rahvus, sünnikoht, elukoht;
2) andmed varem diagnoositud pahaloomulise kasvaja kohta;
3) andmed uuringu tulemuste kohta;
4) andmed pahaloomulise kasvaja diagnoosi ja leviku kohta;
5) andmed ravi kohta;
6) andmed registrisse kantud isiku Eestist alaliselt lahkumise kohta;
7) andmed surma ja surma põhjuse kohta;
8) andmed andmete esitaja kohta.

(4) Vähiregistri pidamise põhimääruse kehtestab Vabariigi Valitsus määrusega.

(5) Vähiregistri vastutav töötleja on Sotsiaalministeerium.

§ 143. Meditsiiniline sünniregister

(1) Meditsiiniline sünniregister (edaspidi sünniregister) on riigi infosüsteemi kuuluv andmekogu, mida peetakse elus- ja surnultsündide, perinataalse haigestumuse ja suremuse epidemioloogiliseks uurimistööks, rasedusaegse ja sünnitusjärgse tervishoiuteenuse ning sündimusstatistika korraldamiseks.

(2) Sünnitusabi andval tervishoiuteenuse osutajal on kohustus esitada andmeid sünniregistrisse.

(3) Sünniregistris töödeldakse järgmisi andmeid:
1) andmed sündinud lapse kohta – lapse isikukood või sünniaeg, sugu;
2) andmed sünnituse kohta;
3) andmed vastsündinu vanemate kohta – lapse vanemate isikukood või sünniaeg, perekonna- ja eesnimi, elukoht, rahvus, haridus, tegevusala ja perekonnaseis;
4) andmed viimase raseduse kulgemise kohta;
5) andmed varasema raseduse ja sünnituse kohta;
6) andmed kuni seitsme päeva vanuse lapse kohta;
7) andmed andmete esitaja kohta.

(4) Sünniregistri pidamise põhimääruse kehtestab Vabariigi Valitsus määrusega.

(5) Sünniregistri vastutav töötleja on Sotsiaalministeerium.

144. Müokardiinfarktiregister

(1) Müokardiinfarktiregister on riigi infosüsteemi kuuluv andmekogu, mida peetakse müokardiinfarkti diagnostika ja ravikvaliteedi parandamiseks, tervishoiuteenuse ja müokardiinfarktijuhtude statistika korraldamiseks ning epidemioloogiliseks uurimistööks.

(2) Müokardiinfarktijuhte nii elupuhuselt kui ka pärast surma diagnoosival ja müokardiinfarktihaigele ravi osutaval tervishoiuteenuse osutajal on kohustus esitada andmeid müokardiinfarktiregistrile.

(3) Müokardiinfarktiregistris töödeldakse järgmisi andmeid:
1) isikuandmed – isikukood või sünniaeg, sugu, perekonna- ja eesnimi;
2) andmed südame-veresoonkonnahaiguse ja selle riskitegurite kohta;
3) andmed patsiendi seisundi kohta haiglasse saabumisel;
4) andmed ravimi, uuringu ja tüsistuse kohta haiglaperioodil;
5) andmed müokardiinfarkti diagnoosi kohta;
6) andmed ambulatoorse ravisoovituse kohta patsiendi väljakirjutamisel haiglast;
7) andmed haiglast lahkumise kohta;
8) andmed andmete esitaja kohta;
9) andmed jälgimisperioodi kohta.

(4) Müokardiinfarktiregistri asutab ja selle pidamise põhimääruse kehtestab Vabariigi Valitsus määrusega.

(5) Müokardiinfarktiregistri vastutav töötleja on Sotsiaalministeerium.

§ 145. Tuberkuloosiregister

(1) Tuberkuloosiregister on riigi infosüsteemi kuuluv andmekogu, mida peetakse tuberkuloosijuhtude registreerimiseks, ravi kulgemise ja tõhususe analüüsiks, tuberkuloositõrjemeetmete väljatöötamiseks, tervishoiuteenuse ja tuberkuloosihaigestumuse statistika korraldamiseks ning epidemioloogiliseks uurimistööks.

(2) Tuberkuloosijuhte nii elupuhuselt kui ka pärast surma diagnoosival ja tuberkuloosihaigele ravi osutaval tervishoiuteenuse osutajal ja riikliku ekspertiisiasutuse kohtuarstlikul eksperdil on kohustus esitada andmeid tuberkuloosiregistrile.

(3) Tuberkuloosiregistris töödeldakse järgmisi andmeid:
1) isikuandmed – isikukood, sugu, sünniaeg, perekonna- ja eesnimi, sünnimaa ja Eestis elamise aeg, rahvus, perekonnaseis, haridus, tegevusala;
2) andmed riskitegurite kohta;
3) andmed tuberkuloosi diagnoosi, paikme ning kaasuvate diagnooside kohta;
4) andmed uuringute, ravi, ravimite ja ravitulemuste kohta;
5) andmed jälgimisperioodi kohta;
6) andmed surma ja surma põhjuste kohta;
7) andmed andmete esitaja kohta.

(4) Tuberkuloosiregistri pidamise põhimääruse kehtestab Vabariigi Valitsus määrusega.

(5) Tuberkuloosiregistri vastutav töötleja on Sotsiaalministeerium.

§146. Vee terviseohutuse infosüsteem

(1) Vee terviseohutuse infosüsteem on riigi infosüsteemi kuuluv andmekogu, mida peetakse joogi-, suplus- ja basseinivee, loodusliku mineraalvee ning allikavee kvaliteedi kohta andmete kogumiseks ja töötlemiseks.

(2) Joogivee käitlejal, loodusliku mineraalvee ja allikavee käitlejal, supluskoha ja ujula valdajal on kohustus esitada andmed vee terviseohutuse infosüsteemi või edastada andmed Terviseameti piirkondliku talituse kaudu.

(3) Vee terviseohutuse infosüsteemi kogutakse andmed:
1) joogivee käitleja, veevärgi ja joogivee kvaliteedi kohta;
2) ujula valdaja ja basseinivee kvaliteedi kohta;
3) supluskoha valdaja ja suplusvee kvaliteedi kohta;
4) loodusliku mineraalvee ja allikavee käitleja ning loodusliku mineraalvee ja allikavee kvaliteedi kohta.

(4) Vee terviseohutuse infosüsteemi asutab ja selle pidamise põhimääruse kehtestab Vabariigi Valitsus määrusega.

(5) Vee terviseohutuse infosüsteemi vastutav töötleja on Sotsiaalministeerium.”;

2) seadust täiendatakse §-ga 24 järgmises sõnastuses:

§ 24. Seaduse rakendamine

(1) Käesoleva seaduse §-d 142, 143 ja 145 jõustuvad 2011. aasta 1. juunil.

(2) Käesoleva seaduse §-d 144 ja 146 jõustuvad 2012. aasta 1. jaanuaril.

(3) Käesoleva seaduse § 141 lõige 2 jõustub 2013. aasta 1. jaanuaril.

(4) Sihtasutus Tartu Ülikooli Kliinikum annab kogutud müokardiinfarktiandmed käesoleva seaduse § 144 lõike 4 alusel asutatud müokardiinfarktiregistrile üle hiljemalt 2012. aasta 1. jaanuariks.”

§ 2. Halduskoostöö seaduse muutmine

Halduskoostöö seaduse (RT I, 03.02.2011, 4) § 13 lõiget 11 täiendatakse punktiga 18 järgmises sõnastuses:

„18) tervislikku seisundit kajastavate registrite volitatud töötlejatega sõlmitavad halduslepingud.”

§ 3. Tervishoiuteenuste korraldamise seaduse muutmine

Tervishoiuteenuste korraldamise seaduses (RT I, 05.01.2011, 17) tehakse järgmised muudatused:

1) paragrahvi 592 täiendatakse lõikega 11 järgmises sõnastuses:

„(11) Riikliku ekspertiisiasutuse kohtuarstlikul eksperdil on kohustus edastada tervise infosüsteemi andmeid surma põhjuse kohta, kui kohtuekspertiisi käigus selgub, et surm on saabunud haiguse või vigastuse tagajärjel.”;

2) paragrahvi 73 täiendatakse lõikega 3 järgmises sõnastuses:

„(3) Käesoleva seaduse § 592 lõige 11 jõustub 2013. aasta 1. jaanuaril.”

Ene Ergma
Riigikogu esimees

https://www.riigiteataja.ee/otsingu_soovitused.json