Teksti suurus:

Geneetiliselt muundatud põllukultuuri kasvatamisest teavitamise ja käitlemise täpsustatud nõuded

Väljaandja:Põllumajandusminister
Akti liik:määrus
Teksti liik:algtekst-terviktekst
Redaktsiooni jõustumise kp:13.03.2012
Redaktsiooni kehtivuse lõpp: Hetkel kehtiv
Avaldamismärge:RT I, 10.03.2012, 1

Geneetiliselt muundatud põllukultuuri kasvatamisest teavitamise ja käitlemise täpsustatud nõuded

Vastu võetud 26.01.2012 nr 11

Määrus kehtestatakse geneetiliselt muundatud organismide keskkonda viimise seaduse § 281 lõike 5 ja § 284 lõike 3 alusel.

§ 1.  Reguleerimisala

  (1) Määrusega kehtestatakse geneetiliselt muundatud maisi ja kartuli kasvatamisest teavitamiseks esitatava teatise sisu- ja vorminõuded, teavitusvahemaa ulatus ning käitlemise täpsustatud nõuded.

  (2) Määrust ei kohaldata nõuetekohaselt pakendatud geneetiliselt muundatud maisi seemne ja seemnekartuli veol.

§ 2.  Teavitusvahemaa piiresse jääva põllu valdaja teavitamine ja teavitusvahemaa ulatus

  (1) Enne geneetiliselt muundatud põllukultuuri kasvatamise alustamist teavitab käitleja teavitusvahemaa piiresse jääva põllu valdajat geneetiliselt muundatud põllukultuuri kasvatamise kavatsusest lisas kehtestatud vormi alusel posti teel väljastusteatega tähtkirjaga või elektrooniliselt digitaalallkirjaga allkirjastatult.

  (2) Käitleja lisab teatisele põllumassiivi kaardi või selle koopia, millele on märgitud geneetiliselt muundatud põllukultuuri kasvatamiseks kavandatud põllumassiivi number ja teavitusvahemaa piiresse jääva põllumassiivi number. Võimalusel märgib käitleja põllumassiivi kaardil ka geneetiliselt muundatud põllukultuuri kasvatamiseks kavandatud põllu ja teavitusvahemaa piiresse jääva põllumassiivi alad.

  (3) Teavitusvahemaa ulatus on järgmine:
  1) 400 m geneetiliselt muundatud maisi kasvatamise korral;
  2) 100 m geneetiliselt muundatud kartuli kasvatamise korral.

§ 3.  Geneetiliselt muundatud põllukultuuri kasvatamine ja kasvatusvahemaa ulatus

  (1) Geneetiliselt muundatud põllukultuuri kasvatatakse põllul, mille vähim kasvatusvahemaa sama botaanilist liiki geneetiliselt muundamata põllukultuuri põllu servast on järgmine:

Geneetiliselt muundatud põllukultuur

Kasvatusvahemaa (m)

Mais

200

Kartul

50

  (2) Kasvatusvahemaad mõõdetakse geneetiliselt muundatud põllukultuuri kasvatamiseks kasutatava põllu servast kuni lähima geneetiliselt muundamata põllukultuuri põllu servani.

  (3) Geneetiliselt muundatud põllukultuuri põllu servas kasvatatakse sama botaanilist liiki geneetiliselt muundamata põllukultuuri (edaspidi puhvertsoon), mis koristatakse geneetiliselt muundatud põllukultuuriga samaaegselt ja käsitletakse geneetiliselt muundatud põllukultuuri saagina. Puhvertsooni vähim laius on järgmine:

Geneetiliselt muundatud põllukultuur

Puhvertsoon

Mais

6 m

Kartul

6 vagu

  (4) Sama botaanilist liiki geneetiliselt muundamata põllukultuuri võib kasvatada põllul, millel on kasvatatud geneetiliselt muundatud põllukultuuri pärast kasvatamise ajavahemiku möödumist. Kasvatamise ajavahemik on järgmine:

Geneetiliselt muundatud põllukultuur

Kasvatamise ajavahemik (aasta)

Mais

2

Kartul

4

§ 4.  Geneetiliselt muundatud põllukultuuri veo nõuded

  (1) Veo või laadimise korral välditakse geneetiliselt muundatud põllukultuuri juhuslikku sattumist keskkonda.

  (2) Geneetiliselt muundatud maisi seemneid ja seemnekartulit või vilja- ja kartulisaaki veetakse hoolikalt suletuna mahutis või kinni kaetuna.

  (3) Veo või laadimise käigus geneetiliselt muundatud maisi seemnetest või kartuli mugulatest eraldunud seemned ja mugulad tuleb kokku koguda.

§ 5.  Geneetiliselt muundatud põllukultuuri ladustamise nõuded

  (1) Geneetiliselt muundatud põllukultuuri seemneid, paljundusmaterjali või saaki ladustatakse eraldi geneetiliselt muundamata põllukultuuri seemnetest või paljundusmaterjalist.

  (2) Laoruum ja konteiner, kus ladustatakse geneetiliselt muundatud põllukultuuri, märgistatakse viitega geneetiliselt muundatud põllukultuurile.

§ 6.  Puhastamise nõuded geneetiliselt muundatud põllukultuuri käitlemisel

  (1) Geneetiliselt muundatud põllukultuuri käitlemiseks kasutatav seade puhastatakse pärast selle kasutamist kõikidest geneetiliselt muundatud maisi seemnetest või seemnekartulist.

  (2) Laoruum ja konteiner, mida on kasutatud geneetiliselt muundatud põllukultuuri ladustamiseks, tuleb puhastada maisi seemnetest või seemnekartulist enne samas laoruumis ja konteineris geneetiliselt muundamata põllukultuuri ladustama hakkamist.

§ 7.  Geneetiliselt muundatud põllukultuurist tärganud taimede eemaldamine

  (1) Pärast geneetiliselt muundatud põllukultuuri kasvatamist eemaldab käitleja mulda jäänud maisi seemnest või seemnekartulist tärganud taime enne, kui taim on hakanud tootma õietolmu, elujõulisi seemneid või muud paljundusmaterjali.

  (2) Tärganud taim tuleb põllult eemaldada § 3 lõikes 4 sätestatud ajavahemiku jooksul.

  (3) Tärganud taim tuleb eemaldada ka alalt, mis läbiti geneetiliselt muundatud põllukultuuri seemne, seemnekartuli või saagi veol.

Helir-Valdor Seeder
Minister

Ants Noot
Kantsler

Lisa Teatise vorm

/otsingu_soovitused.json