Teksti suurus:

Biotsiidiseaduse ja riigilõivuseaduse muutmise seadus

Lingimärkmikku lisamiseks pead olema MinuRT keskkonda sisse loginud

Väljaandja:Riigikogu
Akti liik:seadus
Teksti liik:algtekst
Jõustumise kp:20.03.2015
Avaldamismärge:RT I, 10.03.2015, 1

Välja kuulutanud
Vabariigi President
03.03.2015 otsus nr 602

Biotsiidiseaduse ja riigilõivuseaduse muutmise seadus

Vastu võetud 17.02.2015

§ 1.  Biotsiidiseaduse muutmine

Biotsiidiseaduses tehakse järgmised muudatused:

1) seaduse tekstis asendatakse läbivalt sõna „turustamine” sõnadega „kättesaadavaks tegemine” vastavas käändes, sõna „turustada” sõnadega „kättesaadavaks teha” vastavas pöördes, sõna „turustatav” sõnadega „kättesaadavaks tehtav” vastavas käändes ning sõnad „turustuskoht” ja „turustamiskoht” sõnadega „kättesaadavaks tegemise koht” vastavas käändes;

2) paragrahvi 1 lõige 1 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

„(1) Käesolev seadus annab õigusliku aluse biotsiidi ja biotsiidiga töödeldud toote turul kättesaadavaks tegemisele ja kasutamisele, biotsiidi kasutamisega seotud majandustegevuse piiramisele ning riikliku järelevalve korraldamisele käesolevas seaduses ja Euroopa Liidu asjakohases määruses sätestatud nõuete täitmise üle eesmärgiga kaitsta tervist, keskkonda ja vara ning tagada kaupade vaba liikumine.”;

3) paragrahvi 1 täiendatakse lõigetega 11 ja 12 järgmises sõnastuses:

„(11) Biotsiidi ja biotsiidiga töödeldud toote turul kättesaadavaks tegemise ja kasutamise nõuded ja tingimused on kehtestatud Euroopa Parlamendi ja nõukogu määruses (EL) nr 528/2012, milles käsitletakse biotsiidide turul kättesaadavaks tegemist ja kasutamist (EMPs kohaldatav tekst) (ELT L 167, 27.06.2012, lk 1–123) (edaspidi biotsiidimäärus).

(12) Käesolevat seadust kohaldatakse biotsiidi ja biotsiidiga töödeldud toote turul kättesaadavaks tegemisele ja kasutamisele juhtudel, mida ei ole reguleeritud biotsiidimäärusega.”;

4) paragrahvi 1 lõige 3 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

„(3) Käesolevas seaduses ettenähtud haldusmenetlusele kohaldatakse haldusmenetluse seaduse sätteid, arvestades käesoleva seaduse ja biotsiidimääruse erisusi.”;

5) paragrahvid 2–5 tunnistatakse kehtetuks;

6) seadust täiendatakse §-ga 51 järgmises sõnastuses:

§ 51. Terminid

Käesolevas seaduses kasutatakse termineid biotsiidimääruse tähenduses, kui käesolevas seaduses ei ole sätestatud teisiti.”;

7) paragrahvi 6 tekst muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

„Käesolevas seaduses ja biotsiidimääruses sätestatud toimingud teeb ja haldusaktid annab Terviseamet, kui käesolevas seaduses või biotsiidimääruses ei ole sätestatud teisiti.”;

8) paragrahvi 8 pealkiri muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

§ 8. Biotsiidi kättesaadavaks tegemise ja kasutamise üldnõuded”;

9) paragrahvi 8 lõige 1 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

„(1) Biotsiidi turul kättesaadavaks tegemine on tegevus, millega biotsiid tehakse tasu eest või tasuta kättesaadavaks kasutamiseks või levitamiseks Euroopa Liidu tolliterritooriumil. Biotsiidi kättesaadavaks tegemiseks peetakse ka selle importi ja ladustamist, välja arvatud juhul, kui ladustamisele järgneb selle eksport või ringlusest kõrvaldamine.”;

10) paragrahvi 8 lõige 2 tunnistatakse kehtetuks;

11) paragrahvi 8 lõige 3 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

„(3) Biotsiidi on lubatud Eestis kättesaadavaks teha ja kasutada, kui see on saanud asjakohase loa või registreerimistunnistuse käesoleva seaduse või biotsiidimääruse kohaselt.”;

12) seaduse 2. peatükk, § 15 lõige 2, § 16, § 18 lõiked 3 ja 4, §-d 19, 20 ja 22, 3. peatüki 2. jagu ning 4. peatükk tunnistatakse kehtetuks;

13) paragrahvi 33 tekst loetakse lõikeks 1 ja paragrahvi täiendatakse lõigetega 2–6 järgmises sõnastuses:

„(2) Biotsiidimääruse kohaselt kutsealaseks kasutamiseks ettenähtud biotsiide ei tohi kättesaadavaks teha tarbijale tarbijakaitseseaduse tähenduses.

(3) Kutsealaseks kasutamiseks ettenähtud biotsiide tohib kättesaadavaks teha üksnes hulgikaubanduses.

(4) Kutsealaseks kasutamiseks ettenähtud biotsiidide müügiga tegelemiseks peab majandustegevusteate esitama hulgikaubanduse tegevusalal.

(5) Majandustegevusteates esitatakse lisaks majandustegevuse seadustiku üldosa seaduses sätestatule järgmised andmed:
1) tegevuskoht või tegevuskohad, e-kaubanduse korral veebilehe aadress;
2) kaup, mida soovitakse müüa (kutsealaseks kasutamiseks ettenähtud biotsiid).

(6) Biotsiidi turul kättesaadavaks tegevatel isikutel peavad olema teadmised biotsiidide ohtlike omaduste, riskide ohjamise ja kasutustingimuste kohta ning valmisolek vajaduse korral nõustada biotsiidi kasutajaid.”;

14) paragrahv 35 tunnistatakse kehtetuks;

15) paragrahvi 37 tekst muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

„Loaomanik, kes vastutab ohtliku biotsiidi turule laskmise eest Eesti Vabariigis, peab enne biotsiidi turule laskmist esitama Terviseameti mürgistusteabe keskusele Euroopa Parlamendi ja nõukogu määruse (EÜ) nr 1272/2008 artikli 45 kohase teabe, mida kasutatakse mürgistusjuhtumite ennetus- ja ravimeetmete väljatöötamise ning rakendamise eesmärgil.”;

16) paragrahvi 38 lõige 1 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

„(1) Isik, kes kasutab biotsiidi kahjulike organismide hävitamiseks, tõrjumiseks, kahjutuks muutmiseks või nende ebasoovitava toime ohjamiseks (edaspidi kahjuritõrjuja), peab kahjuritõrjet tegema üksnes biotsiidi märgistusel ja kasutusjuhendis ettenähtud viisil ja tingimustel.”;

17) paragrahvi 38 lõiked 2 ja 3 tunnistatakse kehtetuks;

18) seadust täiendatakse §-dega 381–383 järgmises sõnastuses:

§ 381. Biotsiidi kutseline kasutaja

(1) Biotsiidi kutseline kasutaja on isik, kellel on asjakohane ettevalmistus ja kes kasutab majandus- või kutsetegevuse käigus biotsiide, mis on biotsiidi turul kättesaadavaks tegemiseks ja kasutamiseks antud loaga või registreerimistunnistusega ette nähtud kutsealaseks kasutamiseks.

(2) Biotsiidi kutselisel kasutajal peavad olema teadmised kutsetegevuses kasutatavate biotsiidide ohtlike omaduste, riskide ohjamise ja kasutustingimuste kohta ning biotsiidi ohutu kasutamise oskused, mis on saadud taseme- või tööalase koolituse käigus, mille kohta on olemas asjakohane tunnistus või tõend.

§ 382. Biotsiidi kutselise kasutaja koolitus

(1) Koolitusasutus korraldab biotsiidi kutselise kasutaja koolitust täiskasvanute koolituse seaduses, kutseõppeasutuse seaduses ja käesolevas seaduses sätestatud nõuete kohaselt.

(2) Koolitusasutus peab õppe- või koolituskava koostamisel võtma aluseks 4. või 5. taseme kahjuritõrjuja kutsestandardi ja esitama oma kava enne koolituse korraldamist kahjuritõrjuja kutse andjale kutseseaduse tähenduses seisukoha ja ettepanekute saamiseks.

§ 383. Kahjuritõrje kutsealaseks kasutamiseks ettenähtud biotsiidiga

(1) Kutseline kahjuritõrjeteenuse osutaja on ettevõtja, kelle majandus- või kutsetegevuseks on kahjuritõrjeteenuse osutamine ning kellel on selleks vähemalt üks asjakohase ettevalmistusega spetsialist.

(2) Kutselisel kahjuritõrjeteenuse osutajal on asjakohane õigussuhe käesoleva seaduse §-s 39 nimetatud vastutava spetsialistiga või on füüsilisest isikust ettevõtja ise pädev tegutsema vastutava spetsialistina.

(3) Ettevõtja, kes ei ole kutseline kahjuritõrjeteenuse osutaja, kuid kelle majandustegevuse käigus kasutatakse kutsealaseks kasutamiseks ettenähtud biotsiide, peab tagama, et kahjuritõrjuja on pädev ning vastab käesoleva seaduse § 381 lõikes 2 sätestatud nõuetele.”;

19) paragrahvi 39 lõige 2 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

„(2) Vastutaval spetsialistil peab olema kahjuritõrje juhtimiseks ja korraldamiseks omandatud kahjuritõrjuja 5. taseme kutsekvalifikatsioon kutseseaduse tähenduses, mille kohaselt isik korraldab ressursside jagamist ja teiste tööd ning vastutab selle töö eest.”;

20) paragrahvi 39 lõige 4 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

„(4) Välisriigis omandatud kahjuritõrjuja kutsekvalifikatsiooni vastavust käesoleva seaduse nõuetele tunnustatakse välisriigi kutsekvalifikatsiooni tunnustamise seaduse kohaselt. Välisriigi kutsekvalifikatsiooni tunnustamise seaduse § 7 lõikes 2 sätestatud pädev asutus on Terviseamet.”;

21) paragrahvi 40 tekst muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

„(1) Kutseliseks kahjuritõrjeteenuse osutamiseks peab esitama majandustegevusteate.

(2) Majandustegevusteates esitatakse lisaks majandustegevuse seadustiku üldosa seaduses sätestatule järgmised andmed:
1) vastutava spetsialisti nimi ja isikukood, selle puudumise korral sünniaeg;
2) vastutava spetsialisti telefoninumber ja e-posti aadress;
3) vastutava spetsialisti kvalifikatsiooni tõendava tunnistuse number ja kehtivusaeg, kutse andja nimi, kutse andmise koht ja kuupäev.”;

22) paragrahvi 41 lõikest 2 jäetakse välja sõna „arvukuse”;

23) paragrahvi 41 lõikest 3 jäetakse välja sõnad „(edaspidi kahjuritõrjuja)”;

24) seaduse 6. peatüki pealkiri muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

6. peatükk
RIIGILÕIVUD JA TASUD
”;

25) paragrahv 42 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

§ 42. Riigilõivud dokumentide menetlemise eest Terviseametis

(1) Biotsiidi toimeaine heakskiitmise taotleja, biotsiidile asjakohase loa taotleja või käesoleva seaduse kohaselt registreerimistunnistuse taotleja tasub enne dokumentide esitamist Terviseametile biotsiidimääruse kohaselt riigilõivu riigilõivuseaduses sätestatud määras järgmiste toimingute eest:
1) toimeaine heakskiitmiseks esitatud taotluse kinnitamine;
2) toimeaine heakskiitmise otsuse uuendamiseks esitatud taotluse kinnitamine;
3) toimeaine kasutamiseks täiendava tooteliigi heakskiitmiseks esitatud taotluse kinnitamine;
4) biotsiidile riikliku loa andmise taotluse kinnitamine ja loa andmine või sellest keeldumise otsuse tegemine;
5) biotsiidiperele liidu loa andmise taotluse kinnitamine;
6) biotsiidile liidu loa andmise taotluse kinnitamine;
7) biotsiidiperele riikliku loa andmise taotluse kinnitamine ja loa andmine või sellest keeldumise otsuse tegemine;
8) biotsiidile või biotsiidiperele antud riikliku loa uuendamise taotluse kinnitamine ja muudetud loa andmine või sellest keeldumise otsuse tegemine;
9) biotsiidile või biotsiidiperele antud liidu loa uuendamise taotluse kinnitamine;
10) biotsiidiperele antud loale toote lisamise taotluse menetlemine;
11) biotsiidile lihtsustatud korras riikliku loa andmise taotluse kinnitamine ja loa andmine või sellest keeldumise otsuse tegemine;
12) biotsiidile lihtsustatud korras antud riikliku loa uuendamise taotluse kinnitamine ja muudetud loa andmine või sellest keeldumise otsuse tegemine;
13) lihtsustatud korras loa saanud biotsiidi Eestis kättesaadavaks tegemise taotluse menetlemine;
14) biotsiidile järjestikku või paralleelse vastastikuse tunnustamise korras riikliku loa andmise taotluse menetlemine;
15) biotsiidile paralleelse kaubanduse riikliku loa andmise taotluse menetlemine;
16) samade omadustega biotsiidile riikliku loa andmise taotluse menetlemine;
17) biotsiidi või toimeaine uurimis- ja arendustegevuse eesmärgil kasutamiseks ja kättesaadavaks tegemiseks riikliku loa andmise taotluse menetlemine;
18) biotsiidile ajutise riikliku loa andmise taotluse menetlemine;
19) biotsiidile antud riikliku loa haldusliku muudatuse, nagu toote nimetuse või tootja nime muutmine või muud muudatused, millega ei kaasne toote omaduste, kvaliteedi või toime muutust, taotluse menetlemine;
20) biotsiidile antud riikliku loa vähem tähtsa muudatuse, nagu koostises mittetoimeainete muudatus, kasutustingimuste, säilivusaja, ladustamistingimuste või pakendi suuruse muutmine, taotluse menetlemine;
21) biotsiidile antud riikliku loa olulise muudatuse, nagu klassifikatsiooni või toote koostise muutmine või muud muudatused, millega võib kaasneda toote omaduste, kvaliteedi või toime muutus, taotluse kinnitamine ja muudetud loa andmine või sellest keeldumise otsuse tegemine;
22) biotsiidile antud liidu loa olulise muudatuse, nagu klassifikatsiooni või toote koostise muutmine või muud muudatused, millega võib kaasneda toote omaduste, kvaliteedi või toime muutus, taotluse kinnitamine;
23) üleminekuperioodil biotsiidi registreerimistunnistuse taotluse menetlemine;
24) üleminekuperioodil biotsiidi registreerimistunnistuse muudatuse taotluse menetlemine.

(2) Käesoleva paragrahvi lõikes 1 sätestatud toimingute eest võetava riigilõivu määrad vaadatakse üle vähemalt iga kahe aasta järel ja vajaduse korral tehakse asjakohased muudatused lõivu suuruses, võttes aluseks möödunud perioodi tegelikud kulutused.”;

26) seaduse 6. peatükki täiendatakse §-dega 421 ja 422 järgmises sõnastuses:

§ 421. Tasud biotsiidile loa andmise taotluse hindamise eest

(1) Biotsiidile liidu või riikliku loa taotleja tasub biotsiidimääruse kohaselt taotluse hindamise eest Terviseametile.

(2) Terviseamet hindab võimaluse korral taotlust asutusesiseselt või kasutab hindamiseks lepinguliste ekspertide abi. Eksperdi tunnitasu võib olla maksimaalselt 150 eurot.

(3) Taotlust võib hinnata ekspert, kes on sõltumatu Eesti või välismaa füüsiline või juriidiline isik ning kellel on kogemus biotsiidide, taimekaitsevahendite või muude seda laadi ainete taotluste erialasel hindamisel. Ekspert peab arvestama biotsiidimääruses esitatud nõuetega ja Euroopa Komisjoni asjakohaste juhistega erialase hindamise kohta.

(4) Taotleja tasub Terviseametile järgmiste toimingute eest:
1) toimeaine heakskiitmiseks esitatud taotluse hindamine, mille algtasu on 133 865 eurot, maksimaalne tasu 387 945 eurot;
2) toimeaine heakskiitmise otsuse uuendamiseks esitatud taotluse hindamine, mille algtasu on 39 775 eurot, maksimaalne tasu 99 935 eurot;
3) toimeaine kasutamiseks täiendava tooteliigi heakskiitmiseks esitatud taotluse hindamine, mille algtasu on 58 440 eurot, maksimaalne tasu 160 680 eurot;
4) biotsiidile loa andmise taotluse hindamine, mille algtasu on 28 865 eurot, maksimaalne tasu 158 170 eurot;
5) biotsiidile või biotsiidiperele antud loa uuendamise taotluse hindamine, mille algtasu on 21 120 eurot, maksimaalne tasu 75 625 eurot;
6) biotsiidiperele loa andmise taotluse hindamine, mille algtasu on 55 145 eurot, maksimaalne tasu 302 190 eurot;
7) biotsiidile lihtsustatud korras loa andmise taotluse hindamine, mille algtasu on 4340 eurot, maksimaalne tasu 7300 eurot;
8) biotsiidile lihtsustatud korras antud loa uuendamise taotluse hindamine, mille algtasu on 2350 eurot, maksimaalne tasu 3950 eurot;
9) biotsiidile antud loa olulise muudatuse taotluse hindamine, mille algtasu on 17 600 eurot, maksimaalne tasu 63 020 eurot.

(5) Käesoleva paragrahvi lõikes 4 sätestatud toimingute eest võetava tasu määrad vaadatakse üle vähemalt iga kahe aasta järel ja vajaduse korral tehakse asjakohased muudatused tasu suuruses, võttes aluseks möödunud perioodi tegelikud kulutused.

§ 422. Tasude maksmise tingimused ja kord

(1) Biotsiidile loa taotleja tasub biotsiidimääruses ettenähtud tähtaja jooksul Terviseametile seaduses ettenähtud algtasu. Olenevalt hindamisele tehtud tegelikest kulutustest maksab Terviseamet taotlejale enam makstud summa tagasi või maksab taotleja juurde, kuid kokku mitte rohkem kui seaduses ettenähtud maksimaalne tasu.

(2) Taotluse hindaja peab pidama taotluse hindamiseks kulunud aja kohta tööaja arvestust, kuhu on kantud hindamiseks kulutatud aeg päevade kaupa.

(3) Tasu arvutamise aluseks võetakse tööks kulutatud tööaeg tundides, Terviseameti ametniku või töötaja tunnitasu eelmise kalendriaasta personali- ja majanduskulude alusel ning eksperdi tunnitasu.

(4) Kui hindamiseks kulus vähem kui tasutud algsumma, maksab Terviseamet taotlejale enam makstud summa tagasi 30 kalendripäeva jooksul pärast taotlejale arve esitamist. Taotlejale ei tagastata 100 eurost väiksemat summat, kui taotleja ei ole tagasimaksmist nõudnud.

(5) Kui hindamiseks kulus rohkem kui tasutud algsumma, maksab taotleja Terviseameti esitatud arve alusel nõutud tasu 30 kalendripäeva jooksul arve saamisest arvates Terviseameti arvelduskontole.

(6) Kui taotleja ei tasu käesoleva paragrahvi lõikes 5 nimetatud summat ettenähtud tähtaja jooksul, on Terviseametil õigus anda tasu maksmiseks kohustav nõue sundtäitmisele täitemenetluse seadustikus sätestatud korras.

(7) Terviseamet väljastab asjakohase otsuse viie tööpäeva jooksul pärast käesoleva paragrahvi lõikes 5 nimetatud summa laekumist.”;

27) paragrahvi 47 pealkiri ja lõige 1 muudetakse ning sõnastatakse järgmiselt:

§ 47. Biotsiidi ja biotsiidiga töödeldud toote kättesaadavaks tegemisele ja kasutamisele kehtestatud nõuete rikkumine

(1) Biotsiidi ja biotsiidiga töödeldud toote kättesaadavaks tegemisele ja kasutamisele käesoleva seaduse ja biotsiidimäärusega kehtestatud nõuete rikkumise eest –
karistatakse rahatrahviga kuni 300 trahviühikut.”;

28) paragrahvi 49 pealkiri muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

§ 49. Seaduse rakendamine biotsiidimääruses ettenähtud üleminekuperioodi reguleeriva tööprogrammi raames”;

29) paragrahvi 49 lõige 1 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

„(1) Biotsiide, mille toimeained vastavad biotsiidimääruse artikli 89 lõikes 2 sätestatud tingimustele, võib jätkuvalt kättesaadavaks teha ja kasutada pärast registreerimist Terviseametis.”;

30) paragrahvi 49 lõikes 11 asendatakse tekstiosa „2014. aasta 14. maini” tekstiosaga „2024. aasta 31. detsembrini”;

31) paragrahvi 49 lõike 2 punktis 3 asendatakse sõna „võimaluse” sõnaga „vajaduse”;

32) paragrahvi 49 lõiked 3 ja 4 muudetakse ning sõnastatakse järgmiselt:

„(3) Kui toimeaine on kantud liidu heakskiidetud toimeainete nimekirja, tuleb taotleda registreeritud biotsiidile luba biotsiidimääruses sätestatud nõuete kohaselt. Taotlus loa saamiseks tuleb esitada hiljemalt biotsiidimääruse artikli 89 lõikes 3 nimetatud kuupäevaks.

(4) Eestis registreeritud biotsiidi võib jätkuvalt turul kättesaadavaks teha pärast toimeaine heakskiitmise kuupäeva, kui taotleja on esitanud loataotluse Terviseametile või Euroopa Kemikaaliametile biotsiidiregistri kaudu.”;

33) paragrahvi 49 lõige 5 tunnistatakse kehtetuks;

34) paragrahvi 49 täiendatakse lõikega 7 järgmises sõnastuses:

„(7) Enne 2013. aasta 1. septembrit antud turustuslubade ja registreerimistunnistuste suhtes kohaldatakse käesoleva seaduse § 1 lõiget 2, §-e 13 ja 14, § 15 lõikeid 1 ja 3, § 17, § 18 lõikeid 1 ja 2, § 21, § 32 lõiget 1 ja § 33 lõiget 1.”;

35) seaduse 9. peatüki 1. jagu täiendatakse §-ga 491 järgmises sõnastuses:

§ 491. Seaduse § 39 lõike 2 rakendamine

Enne 2015. aasta 1. juulit kahjuritõrje juhtimiseks ja korraldamiseks omandatud kahjuritõrjuja III taseme kutsekvalifikatsioon on võrdsustatud käesoleva seaduse § 39 lõikes 2 nõutud 5. taseme kahjuritõrjuja kutsekvalifikatsiooniga.”.

§ 2.  Riigilõivuseaduse muutmine

Riigilõivuseaduses tehakse järgmised muudatused:

1) paragrahvid 295–297 tunnistatakse kehtetuks;

2) seaduse 12. peatüki 3. jao 5. jaotist täiendatakse §-dega 2971–2973 järgmises sõnastuses:

§ 2971. Biotsiidi toimeaine heakskiitmine

(1) Biotsiidi toimeaine heakskiitmiseks esitatud taotluse kinnitamise eest tasutakse riigilõivu 1720 eurot.

(2) Biotsiidi toimeaine heakskiitmise otsuse uuendamiseks esitatud taotluse kinnitamise eest tasutakse riigilõivu 1290 eurot.

(3) Biotsiidi toimeaine kasutamiseks täiendava tooteliigi heakskiitmiseks esitatud taotluse kinnitamise eest tasutakse riigilõivu 1550 eurot.

§ 2972. Biotsiidile loa andmine

(1) Biotsiidile riikliku loa andmise taotluse kinnitamise ja loa andmise või sellest keeldumise otsuse tegemise eest tasutakse riigilõivu 1635 eurot.

(2) Biotsiidile liidu loa andmise taotluse kinnitamise eest tasutakse riigilõivu 1635 eurot.

(3) Biotsiidiperele liidu loa andmise taotluse kinnitamise eest tasutakse riigilõivu 1635 eurot.

(4) Biotsiidiperele riikliku loa andmise taotluse kinnitamise ja loa andmise või sellest keeldumise otsuse tegemise eest tasutakse riigilõivu 1635 eurot.

(5) Biotsiidile või biotsiidiperele antud riikliku loa uuendamise taotluse kinnitamise ja muudetud loa andmise või sellest keeldumise otsuse tegemise eest tasutakse riigilõivu 1375 eurot.

(6) Biotsiidile või biotsiidiperele antud liidu loa uuendamise taotluse kinnitamise eest tasutakse riigilõivu 1375 eurot.

(7) Biotsiidiperele antud loale toote lisamise taotluse menetlemise eest tasutakse riigilõivu 1035 eurot.

(8) Biotsiidile lihtsustatud korras riikliku loa andmise taotluse kinnitamise ja loa andmise või sellest keeldumise otsuse tegemise eest tasutakse riigilõivu 515 eurot.

(9) Biotsiidile lihtsustatud korras antud riikliku loa uuendamise taotluse kinnitamise ja muudetud loa andmise või sellest keeldumise otsuse tegemise eest tasutakse riigilõivu 430 eurot.

(10) Lihtsustatud korras loa saanud biotsiidi Eestis kättesaadavaks tegemise taotluse menetlemise eest tasutakse riigilõivu 175 eurot.

(11) Biotsiidile järjestikku või paralleelse vastastikuse tunnustamise korras riikliku loa andmise taotluse menetlemise eest tasutakse riigilõivu 1375 eurot.

(12) Biotsiidile paralleelse kaubanduse riikliku loa andmise taotluse menetlemise eest tasutakse riigilõivu 1035 eurot.

(13) Samade omadustega biotsiidile riikliku loa andmise taotluse menetlemise eest tasutakse riigilõivu 1035 eurot.

(14) Biotsiidi või toimeaine uurimis- ja arendustegevuse eesmärgil kasutamiseks ja kättesaadavaks tegemiseks riikliku loa andmise taotluse menetlemise eest tasutakse riigilõivu 1805 eurot.

(15) Biotsiidile ajutise riikliku loa andmise taotluse menetlemise eest tasutakse riigilõivu 1805 eurot.

(16) Biotsiidile antud riikliku loa haldusliku muudatuse, nagu toote nimetuse või tootja nime muutmine või muud muudatused, millega ei kaasne toote omaduste, kvaliteedi või toime muutust, taotluse menetlemise eest tasutakse riigilõivu 345 eurot.

(17) Biotsiidile antud riikliku loa vähem tähtsa muudatuse, nagu koostises mittetoimeainete muudatus, kasutustingimuste, säilivusaja, ladustamistingimuste või pakendi suuruse muutmine, taotluse menetlemise eest tasutakse riigilõivu 1460 eurot.

(18) Biotsiidile antud riikliku loa olulise muudatuse, nagu klassifikatsiooni või toote koostise muutmine või muud muudatused, millega võib kaasneda toote omaduste, kvaliteedi või toime muutus, taotluse kinnitamise ja muudetud loa andmise või sellest keeldumise otsuse tegemise eest tasutakse riigilõivu 515 eurot.

(19) Biotsiidile antud liidu loa olulise muudatuse, nagu klassifikatsiooni või toote koostise muutmine või muud muudatused, millega võib kaasneda toote omaduste, kvaliteedi või toime muutus, taotluse kinnitamise eest tasutakse riigilõivu 515 eurot.

§ 2973. Biotsiidi registreerimine üleminekuperioodil

(1) Üleminekuperioodil biotsiidi registreerimistunnistuse taotluse menetlemise eest tasutakse riigilõivu 345 eurot.

(2) Üleminekuperioodil biotsiidi registreerimistunnistuse muudatuse taotluse menetlemise eest tasutakse riigilõivu 150 eurot.”.

§ 3.  Seaduse jõustumine

Käesoleva seaduse § 1 punktid 13, 17–19 ja 21 jõustuvad 2015. aasta 1. juulil.

Eiki Nestor
Riigikogu esimees

https://www.riigiteataja.ee/otsingu_soovitused.json