Teksti suurus:

Prokuratuuriseaduse ja kohtute seaduse muutmise seadus

Lingimärkmikku lisamiseks pead olema MinuRT keskkonda sisse loginud

Väljaandja:Riigikogu
Akti liik:seadus
Teksti liik:algtekst
Jõustumise kp:01.04.2015
Avaldamismärge:RT I, 10.03.2015, 3

Välja kuulutanud
Vabariigi President
03.03.2015 otsus nr 606

Prokuratuuriseaduse ja kohtute seaduse muutmise seadus

Vastu võetud 18.02.2015

§ 1.  Prokuratuuriseaduse muutmine

Prokuratuuriseaduses tehakse järgmised muudatused:

1) seaduse tekstis, välja arvatud 5. peatükis, asendatakse läbivalt sõnad „prokuröri abi” sõnaga „abiprokurör” vastavas käändes;

2) paragrahvi 13 lõike 2 punktis 21 asendatakse sõna „riigiprokurörist” sõnaga „prokurörist”;

3) paragrahvi 15 lõikes 1 asendatakse sõnad „Riigi peaprokuröriks, juhtivaks riigiprokuröriks, juhtivprokuröriks, riigiprokuröriks, vanemprokuröriks, eriasjade prokuröriks või ringkonnaprokuröriks” sõnaga „Prokuröriks”;

4) paragrahvi 15 lõige 11 tunnistatakse kehtetuks;

5) paragrahvi 15 lõike 5 teine lause tunnistatakse kehtetuks;

6) seaduse 4. peatüki 8. jao pealkiri muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

8. jagu
Prokuröri kaasamine haldusülesannete täitmisele või sisekaitselise rakenduskõrgkooli õppetegevusse või üleviimine Riigikohtusse
”;

7) paragrahvi 52 pealkirjas asendatakse sõnad „või Justiitsministeeriumi” sõnadega „, Justiitsministeeriumi või Riigikohtu”;

8) paragrahvi 52 lõige 2 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

„(2) Kuulanud ära riigi peaprokuröri arvamuse, võib prokuröri tema nõusolekul konkursita üle viia Riigikohtusse või nimetada konkursita Justiitsministeeriumi koosseisus ettenähtud ametikohale prokuratuuride haldamisega või rahvusvahelise õigusalase koostööga seotud ülesannete täitmiseks.”;

9) paragrahvi 52 lõiget 3 täiendatakse pärast sõna „Justiitsministeeriumi” sõnaga „, Riigikohtu”;

10) paragrahvi 52 lõige 4 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

„(4) Prokuröril, kes on käesoleva paragrahvi lõikes 1 või 2 nimetatud alusel töötanud Justiitsministeeriumis, Riigikohtus või Riigiprokuratuuris, on õigus ilma avaliku konkursita pöörduda tagasi senisele ametikohale, teatades sellest vähemalt üks kuu ette.”;

11) paragrahvi 52 lõiget 5 täiendatakse pärast sõna „Justiitsministeeriumis” sõnaga „, Riigikohtus”;

12) paragrahv 532 tunnistatakse kehtetuks;

13) seadust täiendatakse §-ga 533 järgmises sõnastuses:

§ 533. Abiprokuröri ametisse nimetamise erisused

Enne 2015. aasta 1. aprilli ametisse nimetatud prokuröri abi nimetab riigi peaprokurör abiprokuröriks, kui isik vastas tema ametisse nimetamise ajal prokuröri abile kehtestatud nõuetele.”.

§ 2.  Kohtute seaduse muutmine

Kohtute seaduses tehakse järgmised muudatused:

1) paragrahvi 50 lõikes 2 asendatakse sõna „prokuröri abina” sõnaga „abiprokurörina”;

2) paragrahvi 58 lõige 1 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

„(1) Kohtuniku võib tema soovil ja kohtu esimehe nõusolekul konkursita üle viia Riigikohtu või Justiitsministeeriumi teenistusse. Kohtuniku võib tema soovil nimetada riigi peaprokuröriks. Riigikohtu või Justiitsministeeriumi teenistuses või riigi peaprokuröriks oleku ajal peatuvad kohtuniku volitused. Kohtunikul säilivad Riigikohtu või Justiitsministeeriumi teenistuses oleku ajal kohtunikupalk ja muud tagatised. Riigi peaprokuröriks nimetamisel makstakse kohtunikule riigi peaprokuröri ametipalka ja tal säilivad kohtuniku muud tagatised.”;

3) seadust täiendatakse §-ga 1372 järgmises sõnastuses:

§ 1372. Käesoleva seaduse § 50 lõike 2 kohaldamise erisus

Käesoleva seaduse § 50 lõike 2 tähenduses võrdsustatakse enne 2015. aasta 1. aprilli prokuröri abina töötamine abiprokurörina töötamisega.”.

§ 3.  Seaduse jõustumine

Käesolev seadus jõustub 2015. aasta 1. aprillil.

Eiki Nestor
Riigikogu esimees

https://www.riigiteataja.ee/otsingu_soovitused.json