Teksti suurus:

Riikliku pensionikindlustuse seaduse muutmise seadus

Väljaandja:Riigikogu
Akti liik:seadus
Teksti liik:algtekst
Jõustumise kp:01.04.2015
Avaldamismärge:RT I, 10.03.2015, 5

Välja kuulutanud
Vabariigi President
03.03.2015 otsus nr 620

Riikliku pensionikindlustuse seaduse muutmise seadus

Vastu võetud 18.02.2015

§ 1.  Riikliku pensionikindlustuse seaduse muutmine

Riikliku pensionikindlustuse seaduses tehakse järgmised muudatused:

1) seaduses asendatakse läbivalt sõna „aastakoefitsient” sõnaga „kindlustusosak” vastavas käändes;

2) paragrahvi 11 lõike 1 punktid 2 ja 3 muudetakse ning sõnastatakse järgmiselt:

„2) staažiosast, mille suurus võrdub pensioniõigusliku staaži aastate (§ 28) ja aastahinde korrutisega;
3) kindlustusosast, mille suurus võrdub pensionikindlustatu kindlustusosakute (§ 12) summa ja aastahinde korrutisega.”;

3) paragrahvi 11 lõige 5 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

„(5) Kindlustusosaku ja kindlustusosa arvutamise juhendi kehtestab valdkonna eest vastutav minister määrusega.”;

4) paragrahvi 54 lõike 1 punkt 4 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

„4) kindlustusosaku suurus;”;

5) paragrahvi 54 lõiget 1 täiendatakse punktiga 7 järgmises sõnastuses:

„7) isikustatud sotsiaalmaksu pensionikindlustuse osa keskmine suurus.”;

6) paragrahvi 59 pealkiri muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

§ 59. Pensionikindlustusstaaži ja riikliku pensioni kindlustusosa arvutamine aastate 1999, 2000 ja 2001 kohta”.

§ 2.  Seaduse jõustumine

  (1) Käesolev seadus jõustub 2015. aasta 1. aprillil.

  (2) Käesoleva seaduse § 1 punkt 5 jõustub 2016. aasta 1. juulil.

Eiki Nestor
Riigikogu esimees

https://www.riigiteataja.ee/otsingu_soovitused.json