Teksti suurus:

Perekonnaseaduse muutmise ja sellega seonduvalt teiste seaduste muutmise seadus

Väljaandja:Riigikogu
Akti liik:seadus
Teksti liik:algtekst
Jõustumise kp:01.07.2016
Avaldamismärge:RT I, 10.03.2016, 1

Välja kuulutanud
Vabariigi President
01.03.2016 otsus nr 740

Perekonnaseaduse muutmise ja sellega seonduvalt teiste seaduste muutmise seadus

Vastu võetud 16.02.2016

§ 1.  Perekonnaseaduse muutmine

Perekonnaseaduses tehakse järgmised muudatused:

1) paragrahvi 64 tekst muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

„Perekonnaseisuasutus, välja arvatud notar, võib abielu lahutada abikaasade vastastikusel kokkuleppel abikaasade ühise kirjaliku avalduse alusel juhul, kui:
1) abikaasad on nõukogu määruse (EL) nr 1259/2010 tõhustatud koostöö rakendamise kohta abielulahutuse ja lahuselu suhtes kohaldatava õiguse valdkonnas (ELT L 343, 29.12.2010, lk 10–16) alusel sõlminud kohaldatava õiguse kokkuleppe, mille järgi kohaldatakse abielu lahutamisele Eesti õigust, või
2) mõlema abikaasa elukoht on Eestis ja abielu lahutamisele kohaldatakse Eesti õigust.”;

2) seadust täiendatakse §-ga 641 järgmises sõnastuses:

§ 641. Abielu lahutamine notari juures ja abielu lahutamisele kohaldatava õiguse kokkuleppe sõlmimine

(1) Notar võib abielu lahutada abikaasade vastastikusel kokkuleppel abikaasade ühise kirjaliku avalduse alusel.

(2) Abikaasad võivad nõukogu määrusele (EL) nr 1259/2010 vastava abielu lahutamisele kohaldatava õiguse kokkuleppe sõlmida isiklikult notariaalselt tõestatud vormis.

(3) Kohtumenetluses abielu lahutamisele kohaldatava õiguse kohta kokkuleppe sõlmimine märgitakse protokolli. Protokolli märkimine asendab notariaalse tõestamise vormi.

(4) Abikaasad võivad käesoleva paragrahvi lõigetes 2 ja 3 nimetatud kokkuleppe sõlmida ja seda muuta igal ajal kuni abielu lahutamise avalduse vastuvõtmiseni notari poolt või kohtumenetluses rahvusvahelise eraõiguse seaduse § 2 lõikes 2 nimetatud ajani.”;

3) paragrahvi 65 lõige 2 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

„(2) Abielu lahutatakse kohtus, kui abikaasad vaidlevad abielu lahutamise või lahutusega seotud asjaolude üle või kui perekonnaseisuasutus või notar ei ole pädev abielu lahutama.”.

§ 2.  Notariaadiseaduse muutmine

Notariaadiseaduse § 30 täiendatakse lõikega 11 järgmises sõnastuses:

„(11) Notar selgitab enne abielu lahutamise avalduse vastuvõtmist välja lõplikult kohaldatava õiguse. Notar selgitab avaldajatele abielu lahutamisele kohaldatava õiguse kokkuleppe sõlmimise võimalust ning kohaldatava õiguse sisu ja tagajärgi.”.

§ 3.  Notari tasu seaduse muutmine

Notari tasu seaduses tehakse järgmised muudatused:

1) paragrahvi 332 pealkiri ja lõige 1 muudetakse ning sõnastatakse järgmiselt:

§ 332. Tasu abielu sõlmimise, abielu lahutamise ja abielu lahutamisele kohaldatava õiguse kokkuleppe sõlmimise eest

(1) Notari tasu abielu sõlmimise või lahutamise kinnitamise eest on 64 eurot. Tasu hõlmab ka abielu sõlmimise või abielulahutuse avalduse vastuvõtmist, seaduses ettenähtud nõustamist ja kande koostamist.”;

2) paragrahvi 332 täiendatakse lõikega 11 järgmises sõnastuses:

„(11) Notari tasu abielu lahutamisele kohaldatava õiguse kokkuleppe sõlmimise eest on 64 eurot.”;

3) paragrahvi 332 lõige 2 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

„(2) Kui notarile on esitatud avaldus abielu sõlmimiseks, lahutamiseks või abielu lahutamisele kohaldatava õiguse kokkuleppe sõlmimiseks ja notar on avaldajaid nõustanud notariaadiseaduse § 30 lõikes 1 või 11 sätestatud korras, kuid notarist sõltumatutel asjaoludel abielu sõlmimist või lahutamist või kohaldatava õiguse kokkuleppe sõlmimist ei järgne, on notari tasu 45 eurot.”.

§ 4.  Perekonnaseisutoimingute seaduse muutmine

Perekonnaseisutoimingute seaduses tehakse järgmised muudatused:

1) paragrahvi 3 lõiget 8 täiendatakse pärast sõna „notariaadiseaduses” sõnadega „ja perekonnaseaduses”;

2) paragrahvi 46 lõiget 1 täiendatakse teise lausega järgmises sõnastuses:

„Abielu lahutamisel maavalitsuses eeldatakse, et isiku elukoht on isiku rahvastikuregistrisse kantud elukoht.”.

§ 5.  Tsiviilkohtumenetluse seadustiku muutmine

Tsiviilkohtumenetluse seadustikus tehakse järgmised muudatused:

1) paragrahvi 50 lõiget 1 täiendatakse punktiga 51 järgmises sõnastuses:

„51) asja lahendamisele kohaldatava õiguse kokkulepe;”;

2) paragrahvi 392 lõiget 1 täiendatakse punktiga 41 järgmises sõnastuses:

„41) asja lahendamisele kohaldatava õiguse;”.

§ 6.  Tõestamisseaduse muutmine

Tõestamisseaduse § 18 lõiget 5 täiendatakse pärast sõna „tagajärgi” tekstiosaga „, kui õigusaktidest ei tulene teisiti”.

§ 7.  Seaduse jõustumine

Käesolev seadus jõustub 2016. aasta 1. juulil.

Eiki Nestor
Riigikogu esimees

https://www.riigiteataja.ee/otsingu_soovitused.json