Teksti suurus:

Ruumiandmete seaduse muutmise ja sellega seonduvalt teiste seaduste muutmise seadus

Väljaandja:Riigikogu
Akti liik:seadus
Teksti liik:algtekst
Jõustumise kp:20.03.2017
Avaldamismärge:RT I, 10.03.2017, 1

Välja kuulutanud
Vabariigi President
06.03.2017 otsus nr 68

Ruumiandmete seaduse muutmise ja sellega seonduvalt teiste seaduste muutmise seadus

Vastu võetud 21.02.2017

§ 1.  Ruumiandmete seaduse muutmine

Ruumiandmete seaduses tehakse järgmised muudatused:

1) paragrahvi 23 pealkiri muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

§ 23. Geodeetiliste märkide paigaldamine ja kasutamine”;

2) paragrahvi 23 lõike 4 esimene lause muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

„Kinnisasja omanik peab lubama teostada geodeetilise märgi mõõtmis- ja hooldustöid ning tagama juurdepääsu märgile.”;

3) paragrahvi 33 tekst muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

„(1) Geodeetilised tööd käesoleva seaduse tähenduses on geodeetiliste punktide ja võrkude rajamine, rekonstrueerimine, mõõtmine ja hooldamine ning sellega seotud geodeetiliste andmete töötlemine.

(2) Geodeetiliste tööde tulemusena rajatakse riiklik geodeetiline võrk, kõrgusvõrk, gravimeetriline võrk, Eesti globaalse positsioneerimise püsijaamade referentsvõrk ning vajaduse korral nendele vastavad kohalikud võrgud.”;

4) paragrahvi 35 tekst muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

„(1) Geodeetilisi punkte ja võrke võib rajada, rekonstrueerida, mõõta ning hooldada isik, kellel on geodeedi kutse, mis vastab vähemalt kutseseadusega sätestatud kvalifikatsiooniraamistiku 7. tasemele kõrgema geodeesia valdkonnas. Kohaliku omavalitsuse üksus võib lubada teha kohalikke geodeetilisi töid ka isikul, kellel on geodeedi kutse, mis vastab kvalifikatsiooniraamistiku 6. tasemele kõrgema geodeesia valdkonnas.

(2) Kui geodeetilisi punkte ja võrke rajab, rekonstrueerib, mõõdab ning hooldab ettevõtja, peab tal olema asjaomane õigussuhe käesoleva paragrahvi lõikes 1 nimetatud isikuga, füüsilisest isikust ettevõtjal peab olema käesoleva paragrahvi lõikes 1 nimetatud geodeedi kutse.”;

5) paragrahvi 43 lõike 1 teine lause muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

„Mitmel sama liiki unikaalaadressi nõudval aadressiobjektil, samal maaüksusel paiknevatel unikaalaadressi nõudvatel hoonetel ja samas hoones asuvatel hooneosadel ei või olla sama koha-aadress.”;

6) paragrahvi 43 lõike 2 punkt 2 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

„2) hooned, milles on eluruume ehk kortereid ja muid aadressi alusel eristamist vajavaid hooneosi;”;

7) paragrahvi 43 lõike 2 punkt 5 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

„5) olemasoleval või kavandataval selgelt piiritletaval tiheasustusega või kompaktse asustusega alal (edaspidi unikaalaadressi nõudega ala) asuvad maaüksused;”;

8) paragrahvi 43 lõiget 2 täiendatakse punktiga 7 järgmises sõnastuses:

„7) korterid ja muud aadressi alusel eristamist vajavad hooneosad.”;

9) paragrahvi 45 punkt 8 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

„8) korteri või muu hooneosa number ja sellele vajaduse korral lisatav eristav number või tähtlisand.”;

10) paragrahvi 46 lõike 2 esimene lause muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

„Erilisand on lähiaadressi osa, mis koosneb käesoleva seaduse § 45 punktides 7 ja 8 nimetatud elementidest.”;

11) paragrahvi 48 lõike 2 sissejuhatavas lauseosas asendatakse sõnad „Tiheasustusalal ja detailplaneeringu kohustusega” sõnadega „Unikaalaadressi nõudega”;

12) paragrahvi 48 lõige 6 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

„(6) Liikluspinna järgi määratavates lähiaadressides kasutatavad aadressinumbrid määratakse viisil, mille kohaselt ühel pool liikluspinda kõrvuti asetsevatel maaüksustel või järjestikku paiknevatel hoonetel on paaritud numbrid ja teisel pool liikluspinda asetsevatel maaüksustel või järjestikku paiknevatel hoonetel on paarisnumbrid. Väljakute ja platside ääres järjestikku paiknevate maaüksuste ja hoonete korral võib kasutada järjestikuseid numbreid.”;

13) paragrahvi 50 lõige 5 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

„(5) Unikaalaadressi nõudega alal asuvale maaüksusele, mis ei ole hoonestatud ja mida ei hoonestata, ning hajaasustuse maaüksusele võib lähiaadressiks määrata nime. Nime võib määrata ka maaüksuse paralleelaadressiks. Maaüksusel, välja arvatud transpordimaa sihtotstarbega hoonestamata maaüksusel, ei või olla eri paralleelaadressideks mitut nime.”;

14) paragrahvi 52 lõiked 2, 3 ja 5 tunnistatakse kehtetuks;

15) paragrahvi 52 lõige 4 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

„(4) Kui hoones on ainult üks unikaalaadressi nõudega hooneosa või kui hooneosad ei nõua unikaalaadressi, ei pea hooneosa koha-aadressi määrama.”;

16) paragrahvi 52 täiendatakse lõikega 6 järgmises sõnastuses:

„(6) Hooneosale ei või määrata paralleelaadressi, välja arvatud käesoleva seaduse § 45 punktis 8 nimetatud struktuurielement.”;

17) paragrahvi 55 lõike 4 teine lause muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

„Hoone, korteri ja muu hooneosa koha-aadress tuleb määrata hiljemalt enne ehitusloa andmist või vahetult pärast ehitusteatise esitamist.”;

18) paragrahvi 56 pealkiri muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

§ 56. Koha-aadressi registreerimine ja jõustumine”;

19) paragrahvi 56 lõike 2 esimene lause muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

„ADS-i infosüsteemi vastutav töötleja kontrollib registreerimismenetluse käigus koha-aadressi vastavust käesoleva seaduse ja aadressiandmete süsteemi nõuetele.”;

20) paragrahvi 56 lõike 3 esimene lause muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

„Kui koha-aadress ei vasta käesoleva seaduse ja aadressiandmete süsteemi nõuetele ning eelnimetatud puudused välistavad uue koha-aadressi registreerimise ADS-i infosüsteemis, jätab ADS-i infosüsteemi vastutav töötleja uue koha-aadressi registreerimata ning teavitab puudustest koha-aadressi määrajat.”;

21) paragrahvi 57 lõige 6 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

„(6) Aadressiandmete süsteemi ümberkorraldamisel ning haldus- ja asustusjaotuse muutumise korral teeb koha-aadressi muudatused ADS-i infosüsteemi vastutav töötleja. Kokkuleppel koha-aadressi määrajaga võib ADS-i infosüsteemi vastutav töötleja muuta koha-aadressi ka käesoleva paragrahvi lõike 1 punktides 1 ja 2 sätestatud juhul, kui sellega ei kaasne haldusmenetlust.”;

22) paragrahvi 59 lõike 1 punkt 1 tunnistatakse kehtetuks;

23) paragrahvi 70 pealkirjast ja lõikest 3 jäetakse välja sõnad „ja plaanid” vastavas käändes;

24) paragrahvi 70 lõike 1 punktist 1 jäetakse välja sõnad „ja plaan mõõtkavas 1 : 2000”;

25) paragrahvi 73 lõikes 1 asendatakse sõnad ”tardkujul kaartide ja plaanidena” sõnadega ”tardkujul kaartidena”;

26) paragrahvi 73 lõike 2 punktides 2 ja 3 asendatakse number „0,1” numbriga „0,01”;

27) paragrahvi 73 lõike 2 punktis 4 asendatakse number „0,05” numbriga „0,01”;

28) paragrahvi 73 lõike 2 punkt 5 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

„5) kõrgusandmete kasutusse andmise korral 0,01–10 eurot ühe miljoni kõrguspunkti kohta;”;

29) paragrahvi 73 lõike 2 punkt 6 tunnistatakse kehtetuks;

30) paragrahvi 79 lõikest 1 jäetakse välja sõna „tähistatud”;

31) paragrahvi 84 täiendatakse lõigetega 5 ja 6 järgmises sõnastuses:

„(5) Kui kohaliku omavalitsuse üksus ei määra maareformi käigus moodustatud maaüksuse koha-aadressi ühe kuu jooksul maareformi seaduse § 29 alusel kehtestatud korras nimetatud toimiku või dokumentide saamisest arvates, määrab maaüksuse koha-aadressi ADS-i infosüsteemi vastutav töötleja.

(6) Ruumiandmete seaduse nõuetele mittevastavate aadressiandmete masskorrastamine, mis väljub kohaliku omavalitsuse igapäevase tegevuse raamest, toimub kohalikele omavalitsustele eraldatud vahendite arvel.”.

§ 2.  Äriseadustiku muutmine

Äriseadustikus tehakse järgmised muudatused:

1) paragrahvi 62 lõike 5 esimene lause muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

„Isiku aadressina esitatakse registripidajale isiku elu- või asukohaks oleva aadressiobjekti aadressiandmete süsteemi infosüsteemis registreeritud koha-aadress (hoone ja hooneosa number, liikluspinna või väikekoha nimi, maaüksuse nimi, asula, selle olemasolu korral linnaosa nimi, kohaliku omavalitsuse üksuse ja maakonna nimi) ning sihtnumber.”;

2) paragrahvi 64 punktist 2 jäetakse välja sõnad „elu- või”.

§ 3.  Mittetulundusühingute seaduse muutmine

Mittetulundusühingute seaduse § 781 lõige 5 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

„(5) Isiku aadressina esitatakse registripidajale isiku elu- või asukohaks oleva aadressiobjekti aadressiandmete süsteemi infosüsteemis registreeritud koha-aadress (hoone ja hooneosa number, liikluspinna või väikekoha nimi, maaüksuse nimi, asula, selle olemasolu korral linnaosa nimi, kohaliku omavalitsuse üksuse ja maakonna nimi) ning sihtnumber. Kui isik on rahvastikuregistri objekt, kantakse registrisse isiku rahvastikuregistrisse kantud elukoha andmed.”.

§ 4.  Rahvastikuregistri seaduse muutmine

Rahvastikuregistri seaduses tehakse järgmised muudatused:

1) seadust täiendatakse §-ga 431 järgmises sõnastuses:

§ 431. Aadressiandmete puudumine aadressiandmete süsteemi infosüsteemis

Kui rahvastikuregistrisse kantava elukoha aadress aadressiandmete süsteemi infosüsteemis puudub, loob volitatud töötleja kuni aadressi aadressiandmete süsteemi infosüsteemi kandmiseni kohaliku omavalitsuse üksuse pädeva asutuse taotlusel rahvastikuregistrisse ajutised aadressiandmed.”;

2) paragrahv 47 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

§ 47. Elukoha aadressi muutmine aadressiandmete muutumisel

(1) Aadressiandmete muutumisel aadressiandmete süsteemi infosüsteemis muudetakse isiku elukoha aadressi andmed rahvastikuregistris.

(2) Kui isiku elukoha aadressina on rahvastikuregistrisse kantud aadress, kus puudub aadressiobjekt, või kui aadressiandmete süsteemi infosüsteemis toimunud aadressiandmete muudatuste alusel ei ole võimalik tuvastada isiku rahvastikuregistrisse kantud elukoha uut aadressi, teeb kohaliku omavalitsuse üksuse pädev asutus asjakohased muudatused rahvastikuregistris, säilitades rahvastikuregistri aktuaalsete andmete hulgas isiku elukoha aadressi valla või linna ja linnaosa või osavalla ning võimaluse korral asustusüksuse täpsusega.

(3) Isiku teavitamise muutunud aadressist korraldab isiku elukohajärgse kohaliku omavalitsuse üksuse pädev asutus.”.

§ 5.  Seaduse jõustumine

Käesoleva seaduse §-d 2 ja 3 jõustuvad 2017. aasta 30. septembril.

Eiki Nestor
Riigikogu esimees

https://www.riigiteataja.ee/otsingu_soovitused.json