Teksti suurus:

Majandus- ja taristuministri 3. juuli 2015. a määruse nr 87 „Küttegaasi kasutavale gaasipaigaldisele, selle ehitamisele ja gaasiseadme paigaldamisele ning gaasiballooni ladustamisele ja gaasianuma täitmisele esitatavad nõuded” muutmine

Väljaandja:Majandus- ja taristuminister
Akti liik:määrus
Teksti liik:algtekst
Jõustumise kp:13.03.2017
Avaldamismärge:RT I, 10.03.2017, 7

Majandus- ja taristuministri 3. juuli 2015. a määruse nr 87 „Küttegaasi kasutavale gaasipaigaldisele, selle ehitamisele ja gaasiseadme paigaldamisele ning gaasiballooni ladustamisele ja gaasianuma täitmisele esitatavad nõuded” muutmine

Vastu võetud 06.03.2017 nr 14

Määrus kehtestatakse ehituseadustiku § 11 lõike 4, § 12 lõike 5 ning seadme ohutuse seaduse § 5 lõike 3, § 6 lõike 3 ja § 7 lõike 3 alusel.

Majandus- ja taristuministri 3. juuli 2015. a määruses nr 87 „Küttegaasi kasutavale gaasipaigaldisele, selle ehitamisele ja gaasiseadme paigaldamisele ning gaasiballooni ladustamisele ja gaasianuma täitmisele esitatavad nõuded” tehakse järgmised muudatused:

1) määruse preambulit täiendatakse pärast sõna „seaduse” tekstiosaga „§ 5 lõike 3, § 6 lõike 3 ja”;

2) paragrahvi 1 punktist 18 jäetakse välja sõnad „ning mida teisaldatakse kui komplekti”;

3) paragrahvi 1 täiendatakse punktiga 20 järgmises sõnastuses:

„20) gaasiseade Euroopa Parlamendi ja nõukogu määruse (EL) 2016/426, mis käsitleb küttegaasi põletavaid seadmeid ning millega tunnistatakse kehtetuks direktiiv 2009/142/EÜ (ELT L 81, 31.3.2016, lk 99–147), kohane seade;”;

4) paragrahvi 10 täiendatakse lõikega 21 järgmises sõnastuses:

„(21) Kui Eesti, Euroopa või rahvusvahelises standardis on märgistamise nõuded teistsugused kui on sätestatud käesoleva paragrahvi lõigetes 1 ja 2, võib järgida standardis sätestatud nõudeid.”;

5) paragrahvi 14 lõige 11 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

„(11) Sisetorustikku ei tohi paigaldada selleks otstarbeks mitteettenähtud lõõri või selle seinale, šahti ega tahkekütuse hoiukohta. Sisetorustikku ei tohi juhtida läbi korstna.”;

6) paragrahvi 16 lõike 2 tabelist jäetakse välja tekstiosa „0,5”;

7) paragrahvi 16 lõike 2 tabelis asendatakse tekstiosa „Naaberkinnistu piir” tekstiosaga „Naaberkinnisasja piir, välja arvatud naaberkinnisasja omaniku nõusolekul,”;

8) paragrahvi 19 tekst muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

„(1) Kui maapealse mahuti või mahutigrupi arvestuslik mahtuvus on üle 7,5 tonni, tuleb mahuti või mahutigruppi kuuluvate mahutite jaoks paigaldada vesikustutussüsteem või mahuti ümbritsevast tulekindlalt isoleerida selliselt, et isolatsioon säilitaks isolatsioonivõime vähemalt 90 minuti jooksul.

(2) Käesoleva paragrahvi lõikes 1 nimetatud vesikustutussüsteemi kasutades peab vee vooluhulga suurus olema vähemalt 10 liitrit mahuti pinna ühe ruutmeetri kohta minutis, pritsituna ühtlaselt mahuti väliskesta kogupinnale. Veevoolu peab jätkuma vähemalt 90 minutiks.

(3) Vesikustutussüsteemi ei pea paigaldama:
1) kui mahuti või mahutigrupi läheduses on tuletõrje veevõtukoht ja käesoleva määruse § 16 lõikes 2 sätestatud vahekaugused on vähemalt kolmekordsed;
2) krüogeense mahuti puhul.”;

9) paragrahvi 22 lõikes 5 asendatakse sõna „veekustutussüsteemiga” sõnaga „vesikustutussüsteemiga”;

10) määruse 3. peatüki ja 1. jao pealkiri muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

3. peatükk
Gaasiseadme paigaldamine ja korrashoid

1. jagu
Gaasiseadme paigaldamisele, korrashoiule ja põlemisgaaside eemaldamisele esitatavad nõuded
”;

11) paragrahvi 45 täiendatakse lõikega 11 järgmises sõnastuses:

„(11) Eluruum, kuhu on paigaldatud korstnaga ühendatud gaasiseade, peab olema varustatud vingugaasianduriga. Vingugaasiandur ei ole kohustuslik, kui tehniliste ja ehituslike abinõudega on välistatud vingugaasi teke ja ruumi sattumine.”;

12) määruse 3. peatüki 1. jagu täiendatakse §-ga 461 järgmises sõnastuses:

§ 461. Gaasiseadme korrashoid

(1) Gaasiseadme omanik tagab gaasiseadme korrashoiuks vajalike toimingute tegemise vastavalt vajadusele. Gaasiseadme korrashoidu tuleb kontrollida vähemalt kord kolme aasta jooksul ja see peab olema dokumenteeritud.

(2) Gaasiseadme korrashoid hõlmab gaasiseadme tootja ettenähtud kontrolli- ja hooldusprotseduure ja gaasiseadme nõuetekohaseks tööks vajalike muude tehnosüsteemide kontrolli ja korrashoidu.”;

13) määrust täiendatakse peatükiga 7 järgmises sõnastuses:

7. peatükk
Rakendussäte

§ 70. Rakendussäte

Käesoleva määruse § 45 lõikes 11 sätestatud nõue tuleb täita esimesel võimalusel, kuid hiljemalt 2018. aasta 1. jaanuariks.”.

Kadri Simson
Majandus- ja taristuminister

Merike Saks
Kantsler

/otsingu_soovitused.json