Teksti suurus:

Regionaalministri 22. detsembri 2006. a määruse nr 9 „Asustusüksuste nimistu kinnitamine ning nende lahkmejoonte määramine” muutmine

Väljaandja:Riigihalduse minister
Akti liik:määrus
Teksti liik:algtekst
Jõustumise kp:13.03.2017
Avaldamismärge:RT I, 10.03.2017, 11

Regionaalministri 22. detsembri 2006. a määruse nr 9 „Asustusüksuste nimistu kinnitamine ning nende lahkmejoonte määramine” muutmine

Vastu võetud 07.03.2017 nr 18

Määrus kehtestatakse Eesti territooriumi haldusjaotuse seaduse § 6 lõike 51 alusel.

§ 1. Määruse muutmine

Regionaalministri 22. detsembri 2006. a määruses nr 9 „Asustusüksuste nimistu kinnitamine ning nende lahkmejoonte määramine” tehakse järgmised muudatused:

1) määrust täiendatakse punktiga 25 järgmises sõnastuses:

„25. Harju maakonna Nissi valla ja Lääne-Nigula valla külade lahkmejooned määratakse vastavalt katastrikaardi väljavõttele kantud muudatustele.”;

2) määruse lisa „Asustusüksuste nimistu” täiendatakse Lääne maakonna Lääne-Nigula valla külade nimistut pärast sõna „Pälli” sõnaga „Rehemäe”;

3) määruse lisa „Asustusüksuste nimistu” Harju maakonna Nissi valla külade nimistust kustutatakse sõna „Rehemäe”.

§ 2. Määruse rakendamine

Käesolevat määrust rakendatakse tagasiulatuvalt 2017. aasta 1. märtsist.

Mihhail Korb
Riigihalduse minister

Veiko Tali
Kantsler