Teksti suurus:

Käitise tõhusaks soojus- ja elektrienergia koostootmisjaamaks muutmise kulude ja tulude analüüsi miinimumnõuded

Teavituste nimekirja lisamiseks pead olema MinuRT keskkonda sisse loginud

Käitise tõhusaks soojus- ja elektrienergia koostootmisjaamaks muutmise kulude ja tulude analüüsi miinimumnõuded - sisukord
Väljaandja:Majandus- ja taristuminister
Akti liik:määrus
Teksti liik:algtekst-terviktekst
Redaktsiooni jõustumise kp:13.03.2017
Redaktsiooni kehtivuse lõpp: Hetkel kehtiv
Avaldamismärge:RT I, 10.03.2017, 13

Käitise tõhusaks soojus- ja elektrienergia koostootmisjaamaks muutmise kulude ja tulude analüüsi miinimumnõuded1

Vastu võetud 06.03.2017 nr 13

Määrus kehtestatakse energiamajanduse korralduse seaduse § 10 lõike 4 alusel.

§ 1.   Reguleerimisala

  Käesolev määrus sätestab miinimumnõuded käitise tõhusaks soojus- ja elektrienergia koostootmisjaamaks muutmise kulude ja tulude analüüsile (edaspidi analüüs), lähtudes Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiivi 2012/27/EL, milles käsitletakse energiatõhusust, muudetakse direktiive 2009/125/EÜ ja 2010/30/EL ning tunnistatakse kehtetuks direktiivid 2004/8/EÜ ja 2006/32/EÜ (ELT L 315, 14.11.2012, lk 1–56), IX lisa 2. osas esitatud metoodikast.

§ 2.   Üldnõuded

  (1) Analüüsis kasutatakse diskontomäärana Konkurentsiameti soojuse piirhinna kooskõlastamisel kasutatavat kaalutud keskmist kapitali hinda.

  (2) Kui kavandatakse sellise käitise ehitamist või rekonstrueerimist, mille toodetud soojusenergiat ei kasutata majanduslikult otstarbekalt, võrreldakse kavandatavat või rekonstrueeritavat käitist võrdväärse, sama elektri- või soojusenergia kogust tootva, kuid heitsoojuse tagastusega käitisega, mis toodab soojust tõhusa koostootmise režiimis kohalikuks tarbimiseks või jaotamiseks kaugkütte võrgu kaudu.

  (3) Analüüs põhineb kavandatava või rekonstrueeritava käitise ja võrreldava tõhusa koostootmisjaama kirjeldusel elektri- ja soojusvõimsusest, kasutatava kütuse liigist, kavandatavast kasutusest ja kavandatavast töötundide arvust aastas, asukohast ning elektri- ja soojusenergia tootmismahust.

  (4) Analüüs sisaldab majandusanalüüsi, mis hõlmab käitisesse investeerimisest ja käitamisest tulenevaid rahavoo tehinguid kajastavat finantsanalüüsi.

  (5) Positiivse tulude ja kulude tulemusega projekti majandusanalüüsis ületab diskonteeritud tulude summa diskonteeritud kulude summat.

  (6) Käitise teenindatava piirkonna määramisel lähtutakse lähedal asuvatest olemasolevatest ja võimalikest uutest soojuskoormustest. Analüüsis võrreldakse käitise teenindatava piirkonna energiahinda kavandatava või rekonstrueeritava käitise energiahinnaga.

§ 3.   Soojuskoormuse arvestamise miinimumnõuded

  (1) Soojuskoormuse planeerimisel võetakse arvesse energiamajanduse korralduse seaduse § 8 lõikes 1 nimetatud aruandes esitatud teavet.

  (2) Soojuskoormus sisaldab olemasolevat soojuskoormust ning linnapiirkonnas ka võimalikku soojuskoormust ja kulu, mis tekiks, kui hooneterühm või linnaosa saaks uue kaugküttesüsteemi ja asuks tarbima kavandatava või renoveeritava käitise toodetud soojust.

  (3) Analüüsi koostamisel võetakse arvesse võimalikke küttevajadustega hooneid kui ka tööstusprotsesse, millele saaks ehitatavast või renoveeritavast käitisest energiat tarnida.

  (4) Olemasoleva ja kavandatava või rekonstrueeritava käitise võrdlemisel võetakse arvesse soojusenergia nõudlust ning lähedal asuvates küttevajadusega piirkondades kasutatavaid kütte- ja jahutusliike. Võrdlus hõlmab kavandatava ja võrreldava käitise infrastruktuuriga seotud kulusid.


1 Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiiv 2012/27/EL, milles käsitletakse energiatõhusust, muudetakse direktiive 2009/125/EÜ ja 2010/30/EL ning tunnistatakse kehtetuks direktiivid 2004/8/EÜ ja 2006/32/EÜ (ELT L 315, 14.11.2012, lk 1–56).

Kadri Simson
Majandus- ja taristuminister

Merike Saks
Kantsler

https://www.riigiteataja.ee/otsingu_soovitused.json