Teksti suurus:

Keskvalitsuse ostetavate toodete, teenuste ja hoonete energiatõhususe nõuded

Teavituste nimekirja lisamiseks pead olema MinuRT keskkonda sisse loginud

Väljaandja:Vabariigi Valitsus
Akti liik:määrus
Teksti liik:algtekst-terviktekst
Redaktsiooni jõustumise kp:13.03.2017
Redaktsiooni kehtivuse lõpp:05.12.2019
Avaldamismärge:RT I, 10.03.2017, 16

Keskvalitsuse ostetavate toodete, teenuste ja hoonete energiatõhususe nõuded1

Vastu võetud 09.03.2017 nr 63

Määrus kehtestatakse energiamajanduse korralduse seaduse § 6 lõike 2 alusel.

§ 1.  Keskvalitsuse ostetava toote energiatõhususe nõuded

  (1) Kui tootele kohaldatakse Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiivist 2010/30/EL energiamõjuga toodete energia- ja muude ressursside tarbimise näitamise kohta märgistuses ja ühtses tootekirjelduses (ELT L 153, 18.06.2010, lk 1–12) tulenevaid nõudeid, ostab keskvalitsus üksnes sellise toote, mis vastab kõrgeimale võimalikule energiatõhususklassile, võttes arvesse vajadust tagada piisav konkurents.

  (2) Kui tootele, mis ei ole lõikes 1 osutatud toode, kohaldatakse Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiivi 2009/125/EÜ, mis käsitleb raamistiku kehtestamist energiamõjuga toodete ökodisaini nõuete sätestamiseks (ELT L 285, 31.10.2009, lk 10–35), nõudeid, siis ostab keskvalitsus üksnes sellise toote, mis vastab direktiivi 2009/125/EÜ alusel vastu võetud rakendusmäärustes ette nähtud energiatõhususe kriteeriumidele.

  (3) Keskvalitsus ostab üksnes sellise kontoriseadme, millele kohaldatakse vähemalt nõukogu otsuse 2006/1005/EÜ Ameerika Ühendriikide valitsuse ja Euroopa Ühenduse vahelise kontoriseadmete energiatõhususmärgistuse programmide kooskõlastamise lepingu sõlmimise kohta (ELT L 381, 28.12.2006, lk 24–25) lisas C loetletud energiatõhususe nõudeid.

  (4) Keskvalitsus ostab üksnes selliseid rehve, mis vastavad Euroopa Parlamendi ja nõukogu määruses (EÜ) nr 1222/2009 rehvide kütusesäästlikkuse ja muude oluliste parameetrite märgistamise kohta (ELT L 342, 22.12.2009, lk 46–58) kindlaks määratud kõrgeimale kütusesäästlikkuse klassile. See nõue ei takista keskvalitsusel ostmast rehve, mis vastavad kõrgeimale märghaardumise klassile ja välise veeremismüra klassile, kui see on vajalik ohutuse või rahvatervisega seotud põhjustel.

§ 2.  Keskvalitsuse ostetava teenuse energiatõhususe nõuded

  Keskvalitsus nõuab teenuste riigihankelepingu alusdokumentides, et teenuseosutaja kasutaks teenuse pakkumisel üksnes selliseid tooteid, mis vastavad §-s 1 sätestatud nõuetele. Sellist nõuet kohaldatakse ainult uuele tootele, mille teenuseosutaja ostab osaliselt või täielikult keskvalitsuse tellitud teenuse osutamise eesmärgil.

§ 3.  Keskvalitsuse ostetava hoone energiatõhususe nõuded

  (1) Keskvalitsus ostab üksnes sellise hoone või sõlmib selle kohta uue kasutuslepingu, mis vastab vähemalt ehitusseadustiku § 65 lõike 3 alusel kehtestatud hoone energiatõhususe miinimumnõuetele oluliselt rekonstrueeritava hoone kohta, ning kontrollib nõude täitmist ehitusseadustiku §-s 66 kehtestatud energiamärgise alusel.

  (2) Lõikes 1 sätestatud nõudeid ei kohaldata juhul, kui:
  1) ostu eesmärgiks on hoone lammutamine või ehitusseadustiku § 65 lõike 3 alusel kehtestatud hoone energiatõhususe miinimumnõuete määruse mõistes oluline rekonstrueerimine;
  2) ostu eesmärgiks on keskvalitsuse kavatsus hoone edasi võõrandada ilma seda avaliku asutuse enda tarbeks kasutamata;
  3) hoone kuulub ehitusseadustiku § 62 lõikes 2 loetletud hoonete hulka;
  4) keskvalitsuse kasutatav pind hoones ei ületa 250 ruutmeetrit;
  5) kasutusse andjaks on riigivaraseaduse mõistes riigivara valitseja või volitatud asutus või vara võetakse kasutusse riigihangete seaduse mõistes sisetehinguga;
  6) kõnealuses piirkonnas ei ole samal eesmärgil kasutamiseks sobivat energiatõhususe miinimumnõuetele vastavat pinda pakkuda.


1 Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiiv 2012/27/EL, milles käsitletakse energiatõhusust, muudetakse direktiive 2009/125/EÜ ja 2010/30/EL ning tunnistatakse kehtetuks direktiivid 2004/8/EÜ ja 2006/32/EÜ (ELT L 315, 14.11.2012, lk 1–56).

Margus Tsahkna
Kaitseminister peaministri ülesannetes

Kadri Simson
Majandus- ja taristuminister

Aivar Rahno
Riigikantselei istungiosakonna juhataja riigisekretäri ülesannetes

https://www.riigiteataja.ee/otsingu_soovitused.json