Teksti suurus:

Maaeluministri 3. veebruari 2017. a määruse nr 14 „Põllumajandusettevõtja tulemuslikkuse parandamise investeeringutoetus” muutmine

Väljaandja:Maaeluminister
Akti liik:määrus
Teksti liik:algtekst
Jõustumise kp:13.03.2020
Avaldamismärge:RT I, 10.03.2020, 1

Maaeluministri 3. veebruari 2017. a määruse nr 14 „Põllumajandusettevõtja tulemuslikkuse parandamise investeeringutoetus” muutmine

Vastu võetud 05.03.2020 nr 14

Määrus kehtestatakse Euroopa Liidu ühise põllumajanduspoliitika rakendamise seaduse § 67 lõike 2 alusel.

Maaeluministri 3. veebruari 2017. a määrust nr 14 „Põllumajandusettevõtja tulemuslikkuse parandamise investeeringutoetus” muudetakse järgmiselt:

1) paragrahvi 2 lõige 5 sõnastatakse järgmiselt:

„(5) Toetust võib taotleda tulundusühistu, kes on Euroopa Liidu ühise põllumajanduspoliitika rakendamise seaduse alusel ja korras tunnustatud põllumajandussektori tootjarühm (edaspidi tunnustatud tootjarühm) või tootjarühm, kes vastab järgmistele nõuetele (edaspidi tunnustamata tootjarühm):
1) tunnustamata tootjarühmal on vähemalt viis liiget, kes ei ole üksteisega seotud valitseva mõju kaudu konkurentsiseaduse § 2 lõike 4 tähenduses (edaspidi sõltumatu liige), ning vähemalt viie sõltumatu liikme omatoodetud põllumajanduslike toodete müügitulu ületas taotluse esitamisele vahetult eelnenud majandusaastal iga liikme puhul 2400 eurot ja moodustas üle 50 protsendi selle liikme kogu müügitulust;
2) tunnustamata tootjarühma vähemalt viie sõltumatu liikme omatoodetud põllumajanduslike toodete müügitulu ületas taotluse esitamisele vahetult eelnenud majandusaastal iga liikme puhul 14 000 eurot ja moodustas üle 50 protsendi selle liikme kogu müügitulust, kui lehmapiima, teravilja või õliseemnete turustamisest saadud müügitulu kas koos või eraldi moodustas üle 50 protsendi tunnustamata tootjarühma või tunnustamata tootjarühma liikmete taotluse esitamisele vahetult eelnenud majandusaasta kogu müügitulust;
3) tunnustamata tootjarühma või tema liikmete omatoodetud põllumajanduslike toodete müügitulu kokku ületas taotluse esitamisele vahetult eelnenud majandusaastal 14 000 eurot;
4) tunnustamata tootjarühma või tema liikmete omatoodetud põllumajanduslike toodete müügitulu kokku ületas taotluse esitamisele vahetult eelnenud majandusaastal 350 000 eurot, kui lehmapiima, teravilja või õliseemnete turustamisest saadud müügitulu kas koos või eraldi moodustas üle 50 protsendi tunnustamata tootjarühma või tema liikmete taotluse esitamisele vahetult eelnenud majandusaasta kogu müügitulust;
5) tunnustamata tootjarühma sõltumatu liige ei tohi olla teise samas tegevusvaldkonnas tegutseva tunnustatud tootjarühma või tunnustamata tootjarühma sõltumatu liige;
6) tunnustamata tootjarühma põhikirjas sätestatud eesmärk ja tegevusvaldkond on seotud tema liikmete põllumajandusliku tegevusega.”;

2) paragrahvi 3 lõike 1 punktis 2 asendatakse tekstiosa „192, 193, 354, 359, 364, 367 või 372” tekstiosaga „551, 192, 193, 209, 210, 211, 212, 213, 264, 298, 354, 359, 364, 365 või 367”;

3) paragrahvi 4 lõike 2 punkti 10 täiendatakse pärast sõna „ettenähtud” sõnadega „või loomakasvatushoonet ümbritseva”;

4) paragrahvi 18 lõikes 3 asendatakse tekstiosa „puuvilja- või marjakasvatuse” tekstiosaga „puuvilja-, marja-, köögivilja- või kartulikasvatuse”;

5) paragrahvi 22 lõike 5 sissejuhatavas lauseosas asendatakse tekstiosa „real 12, lisa 4 real 12, lisa 5 real 13 või lisa 6 real 10” tekstiosaga „real 10, 14 või 18, lisa 4 real 10, 15 või 19, lisa 5 real 14, 17 või 21 või lisa 6 real 10, 14 või 18”;

6) paragrahvi 22 lõiget 5 täiendatakse punktidega 6 ja 7 järgmises sõnastuses:

„6) elektrigeneraatori ostmise korral andmed elektrigeneraatori võimsuse (kilovattides) ja selles tootmisüksuses tootmiseks vajaliku võimsuse (kilovattides) kohta, kuhu elektrigeneraator paigaldatakse;
7) andmed taotleja põllumajandushariduse kohta.”;

7) paragrahvi 22 lõikes 6 asendatakse tekstiosa „real 13, lisa 4 real 13, lisa 5 real 14 või lisa 6 real 11” tekstiosaga „real 11 või 12, lisa 4 real 11 või 12, lisa 5 real 15 või 16 või lisa 6 real 11 või 12”;

8) paragrahvi 23 lõiget 4 täiendatakse punktidega 10 ja 11 järgmises sõnastuses:

„10) elektrigeneraatori ostmise korral dokumendi või dokumendi väljavõtte ärakiri, millest nähtub elektrigeneraatori võimsus kilovattides ja tootmisüksuses tootmiseks vajalik võimsus kilovattides;
11) lisa 3 real 18, lisa 4 real 19, lisa 5 real 21 või lisa 6 real 18 kehtestatud hindamiskriteeriumite alusel hindepunktide saamiseks põllumajandusharidust tõendava dokumendi ärakiri.”;

9) paragrahvi 25 täiendatakse lõigetega 25 ja 26 järgmises sõnastuses:

„(25) Pärast taotluse esitamise tähtpäeva edastab PRIA Veterinaar- ja Toiduametile nende taotlejate nimekirja, kes taotlevad toetust bioohutusnõuete täitmiseks ja soovivad saada lisa 3 real 29, lisa 4 real 30 või 31, lisa 5 real 31 või lisa 6 real 29 kehtestatud hindamiskriteeriumi alusel hindepunkte, koos toetatavate tegevuste nimekirjaga ja selgitustega, et teha kindlaks, kas kavandatav investeering aitab kaasa bioohutusnõuete täitmisele.

(26) Veterinaar- ja Toiduamet annab arvamuse, kas kavandatav investeering aitab kaasa bioohutusnõuete täitmisele, 30 kalendripäeva jooksul arvates lõikes 25 nimetatud dokumentide saamisest.”;

10) paragrahvi 28 lõiget 3 täiendatakse punktidega 11 ja 12 järgmises sõnastuses:

„11) tagada, et elektrigeneraatori ostmisse või elektrigeneraatori ostmisse koos § 4 lõike 2 punktis 8 sätestatud tegevusega tehtud investeeringu osakaal koguinvesteeringu maksumuses on pärast kavandatud tegevuse elluviimist üle 5,00 protsendi, kui ta on saanud hindepunkte lisades 3‒6 nimetatud vastava hindamiskriteeriumi alusel;
12) tagada, et bioohutusnõuete täitmiseks tehtud investeeringu osakaal loomapidamishoone ehitamise või sinna juurde kuuluva statsionaarse seadme või loomade pidamiseks mõeldud paigaldise maksumuses on pärast kavandatud tegevuse elluviimist üle 5,00 protsendi, kui ta on saanud hindepunkte lisades 3‒6 nimetatud vastava hindamiskriteeriumi alusel.”;

11) lisad 2–6 kehtestatakse uues sõnastuses (lisatud).

Arvo Aller
Maaeluminister

Tiina Saron
Kantsler

Lisa 2 Maksimaalne toetuse suurus loomakoha kohta

Lisa 3 Piimatootmise tegevusvaldkonna hindamiskriteeriumid

Lisa 4 Loomakasvatuse (välja arvatud piimatootmine ja mesindus) tegevusvaldkonna hindamiskriteeriumid

Lisa 5 Teravilja, õliseemnete ja valgurikaste taimede kasvatamise tegevusvaldkonna hindamiskriteeriumid

Lisa 6 Muude põllumajandussaaduste tootmise (kaasa arvatud mesindus) tegevusvaldkonna hindamiskriteeriumid

https://www.riigiteataja.ee/otsingu_soovitused.json