Teksti suurus:

Isikukoodide moodustamise ja andmise kord

Väljaandja:Siseminister
Akti liik:määrus
Teksti liik:terviktekst
Redaktsiooni jõustumise kp:13.03.2022
Redaktsiooni kehtivuse lõpp:22.09.2023
Avaldamismärge:RT I, 10.03.2022, 41

Isikukoodide moodustamise ja andmise kord

Vastu võetud 03.01.2019 nr 1
RT I, 08.01.2019, 11
jõustumine 11.01.2019

Muudetud järgmiste aktidega (näita)

VastuvõtmineAvaldamineJõustumine
20.06.2019RT I, 28.06.2019, 1401.07.2019
18.03.2021RT I, 24.03.2021, 1427.03.2021
09.03.2022RT I, 10.03.2022, 4013.03.2022

Määrus kehtestatakse rahvastikuregistri seaduse § 40 lõike 6 alusel.

§ 1.   Reguleerimisala

  Määrusega kehtestatakse isikukoodide moodustamise ja andmise kord.

§ 2.   Isikukoodi moodustamine

  (1) Isikukoodi moodustab rahvastikuregistri volitatud töötleja rahvastikuregistri seaduse ja käesoleva määruse kohaselt ja rahvastikuregistri tarkvara vahendusel. Eeldatakse, et isikukoodi moodustamine vastab nõuetele, kui on järgitud Eesti Vabariigi standardit EVS 585 „Isikukood. Struktuur” (edaspidi standard).
[RT I, 28.06.2019, 14 - jõust. 01.07.2019]

  (2) Rahvastikuregistri volitatud töötleja jagab moodustatud isikukoodid neid andvatele asutustele riigi infosüsteemi andmevahetuskihi X-tee (edaspidi X-tee) kaudu. Kui isikukoodide jagamiseks ei ole võimalik kasutada X-teed, võib kasutada muid sidevahendeid.

§ 3.   Isikukoodi moodustamiseks andmete üleandmine

  (1) Isikukoodi moodustamiseks annab käesoleva määruse §-de 5–9 alusel isikukoodi andev asutus (edaspidi isikukoodi andja) rahvastikuregistri volitatud töötlejale X-tee kaudu isikukoodi saaja kohta järgmised andmed nende olemasolu korral, kui käesolevas määruses ei ole ette nähtud teisiti:
  1) perekonnanimi või perekonnanimed;
  2) eesnimi või eesnimed;
  3) sünniaeg;
  4) sugu;
  5) sünnikoht (sünnihetkel kehtinud haldusterritoriaalse jaotuse alusel);
  6) kodakondsus;
  7) kodakondsusriigi antud isikukood;
  8) isikut ja kodakondsust tõendava dokumendi liik, number, väljaandmiskuupäev ja kehtivuse tähtaeg ning dokumendi välja andnud riik;
  9) isikukoodi andva asutuse nimetus ja registrikood.

  (2) Enne isikukoodi moodustamiseks andmete andmist peab isikukoodi andja veenduma, et isikule ei ole isikukoodi moodustatud.

§ 4.   Isikukoodi koosseis

  Isikukood koosneb üheteistkümnest numbrist. Isikukoodi numbrite tähendused on järgmised:

1) esimene number 1 – aastail 1800–1899 sündinud mees;

2 – aastail 1800–1899 sündinud naine;

3 – aastail 1900–1999 sündinud mees;

4 – aastail 1900–1999 sündinud naine;

5 – aastail 2000–2099 sündinud mees;

6 – aastail 2000–2099 sündinud naine;

2) teine ja kolmas number

– sünniaasta kaks viimast numbrit;

3) neljas ja viies number

– sünnikuu number (jaanuar – 01 jne);

4) kuues ja seitsmes number

– sünnikuupäev (01 jne);

5) kaheksas, üheksas ja kümnes number

– järjenumber ühel ja samal päeval sündinuile;

6) üheteistkümnes number

– kontrollnumber. Eeldatakse, et kontrollnumber vastab nõuetele, kui see on arvutatud standardis toodud eeskirja kohaselt.

[RT I, 28.06.2019, 14 - jõust. 01.07.2019]

§ 5.   Isikukoodi andmine tervishoiuteenuse osutaja poolt

  (1) Eestis sündinud lapse meditsiinilisele sünnitõendile isikukoodi märkimiseks annab lapsele isikukoodi tervishoiuteenuse osutaja, kes andis sünnitusabi.

  (2) Isikukoodi moodustamiseks annab tervishoiuteenuse osutaja rahvastikuregistri volitatud töötlejale järgmised andmed:
  1) käesoleva määruse § 3 lõike 1 punktides 3 ja 4 nimetatud andmed lapse kohta;
  2) ema perekonnanimi või perekonnanimed;
  3) ema eesnimi või eesnimed;
  4) ema isikukood, selle puudumisel sünniaeg, sünnikoht;
  5) ema kodakondsus.

  (3) Isikukood on lapsele antud, kui tervishoiuteenuse osutaja on meditsiinilise sünnitõendi andmed kandnud rahvastikuregistrisse.

§ 6.   Isikukoodi andmine perekonnaseisuasutuse poolt

  (1) Isikule, kelle andmed kantakse rahvastikuregistrisse perekonnaseisukande tegemise käigus esimest korda, annab isikukoodi perekonnaseisuasutus.

  (2) Kui Eestis sündinud isikule ei ole isikukoodi meditsiinilise sünnitõendi koostamisel andnud sünnitusabi andev tervishoiuteenuse osutaja, annab perekonnaseisuasutus isikukoodi sünni registreerimisel.

  (3) Käesoleva määruse tähenduses loetakse isikukoodi andmiseks perekonnaseisuasutuse poolt ka isikukoodi andmist perekonnaseisutoimingute seaduse § 541 lõikes 3 sätestatud juhul.

§ 7.   Isikukoodi andmine Politsei- ja Piirivalveameti poolt

  (1) Isikule, kellele ei ole varem isikukoodi antud, annab isikukoodi Politsei- ja Piirivalveamet isikut tõendava dokumendi, elamisloa või elamisõiguse taotluse, rahvusvahelise kaitse taotluse, Eestis ebaseaduslikult viibiva välismaalase kinnipidamiskeskusesse paigutamise menetluse või muu seaduses sätestatud menetluse käigus.

  (2) Politsei- ja Piirivalveamet annab isikukoodi moodustamiseks rahvastikuregistri volitatud töötlejale üle nii käesoleva määruse § 3 lõikes 1 loetletud andmed, isiku elukoha kui ka isiku perekonnaseisuandmed ja aja, mil võeti menetlusse isikut tõendava dokumendi, elamisloa või -õiguse taotlus, samuti vajaliku lisainfo.

  (3) Rahvastikuregistri volitatud töötleja edastab moodustatud isikukoodi ja sellega seotud eesnime ja perekonnanime Politsei- ja Piirivalveametile asjatu viivituseta, kuid mitte hiljem kui andmete esitamise päevale järgneval tööpäeval.

§ 8.   Isikukoodi andmine isiku taotluse alusel Eestis elavale või viibivale isikule

  (1) Isikule, kelle isikukood tuleb seaduse või andmekogu põhimääruse alusel kanda riigi andmekogusse, annab isikukoodi isiku taotluse alusel (lisa 1) maakonnakeskuse kohaliku omavalitsuse üksus perekonnaseisutoimingute seaduse § 3 lõike 32 tähenduses.

  (2) Isikule, kelle isikukood tuleb riigi andmekogusse kanda seetõttu, et talle antakse diplomaatiline isikutunnistus, annab isikukoodi diplomaatilise isikutunnistuse väljaandmise taotluse alusel Välisministeerium.

  (3) Isikule, kelle isikukood tuleb kanda Meremeeste registrisse, annab isikukoodi isiku Meremeeste registrisse kandmise taotluse alusel Transpordiamet.
[RT I, 24.03.2021, 14 - jõust. 27.03.2021]

  (31) Isikule, kelle isikukood tuleb kanda sotsiaalteenuste ja -toetuste andmeregistrisse, annab isikukoodi seaduses sätestatud menetluse käigus Sotsiaalkindlustusamet.
[RT I, 10.03.2022, 40 - jõust. 13.03.2022]

  (4) Euroopa Liidu, Euroopa Majanduspiirkonna liikmesriigi ja Šveitsi Konföderatsiooni kodanikule, kelle elukoht registreeritakse Eestis esimest korda ja kellele ei ole varem isikukoodi antud, annab isikukoodi isiku taotluse alusel (lisa 1) elukohajärgse kohaliku omavalitsuse üksuse pädev asutus.

§ 9.   Isikukoodi andmine taotluse alusel välisriigis elavale isikule

  (1) Välisriigis elavale isikule, kelle isikukood tuleb seaduse või andmekogu põhimääruse alusel kanda riigi andmekogusse, annab isikukoodi isiku taotluse alusel (lisa 2) rahvastikuregistri volitatud töötleja.

  (2) Isikukoodi saamise taotlusele lisatakse lihtkoopia isikut tõendava dokumendi isikuandmetega leheküljest.

  (3) Isik võib taotleda isikukoodi saamise taotluse edastamist konsulaarseaduse § 44 lõike 1 alusel.

§ 10.   Isiku tuvastamine isikukoodi taotlemisel

  (1) Kui isikukoodi taotletakse käesoleva määruse §-s 8 või 9 nimetatud juhul, tuvastatakse taotluse esitaja isik isikut tõendavate dokumentide seaduse § 2 lõike 2 punktides 1, 12–8 või §-s 4 sätestatud dokumendi, Euroopa Liidu liikmesriigi, Euroopa Majanduspiirkonna liikmesriigi või Šveitsi Konföderatsiooni välja antud isikut tõendava dokumendi või välisriigi reisidokumendi alusel.

  (2) Alla 15-aastane isik, kellele ei ole välja antud käesoleva paragrahvi lõikes 1 nimetatud dokumenti, tuvastatakse seadusliku esindaja ütluste ja vajaduse korral muude tõendite alusel.

  (3) Vajaduse korral tuvastatakse isik, kellel ei ole käesoleva paragrahvi lõikes 1 nimetatud dokumenti, muu dokumendi alusel.

  (4) Alaealise lapse või eestkostetava eest esitab isikukoodi taotluse tema vanem, eestkostja või eestkosteasutuse volitatud esindaja. Taotluse esitamisel tuvastatakse taotluse esitaja isik käesoleva paragrahvi lõikes 1 nimetatud dokumendi ja seadusliku esinduse õigus esindusõigust tõendava dokumendi alusel.

  (5) Kui taotlusele on lisatud välisriigis välja antud dokument, peab see olema tõlgitud eesti, vene või inglise keelde, välja arvatud juhul, kui dokument on ühes eelpool mainitud keeles. Tõlke peab olema teinud vandetõlk. Välisriigis välja antud dokument peab olema legaliseeritud või apostilliga kinnitatud, kui välislepingus ei ole ette nähtud teisiti.
[RT I, 24.03.2021, 14 - jõust. 27.03.2021]

§ 11.   Uue isikukoodi moodustamine

  (1) Isikule moodustatakse uus isikukood juhul, kui:
  1) muudetakse või parandatakse rahvastikuregistrisse kantud soo või sünniaja andmeid;
  2) isik lapsendatakse – vanema või eestkostja taotluse alusel;
  3) lapsendamisel muudetud sünniaeg taastatakse isiku avalduse alusel.

  (2) Uue isikukoodi moodustamise vajaduse korral esitab perekonnaseisuasutus või Politsei- ja Piirivalveamet rahvastikuregistri volitatud töötlejale uue isikukoodi moodustamise taotluse.

  (3) Lapsendamise korral märgitakse uue isikukoodi moodustamise taotlusele järgmised andmed:
  1) (senine) perekonnanimi või perekonnanimed, perekonnanime muutmise korral muudetud perekonnanimi või perekonnanimed;
  2) (senine) eesnimi või eesnimed, eesnime muutmise korral muudetud eesnimi või eesnimed;
  3) sünniaeg;
  4) sugu;
  5) isikukood.

  (4) Sünniaja või soo andmete muutmisel või parandamisel märgitakse uue isikukoodi moodustamise taotlusele järgmised andmed:
  1) (senine) perekonnanimi või perekonnanimed, perekonnanime muutmise korral muudetud perekonnanimi või perekonnanimed;
  2) (senine) eesnimi või eesnimed, eesnime muutmise korral muudetud eesnimi või eesnimed;
  3) (senine) sünniaeg, sünniaja muutmise või parandamise korral muudetud või parandatud sünniaeg;
  4) (senine) sugu või muudetud või parandatud andmed soo kohta;
  5) isikukood.

  (5) Rahvastikuregistri volitatud töötleja edastab käesoleva paragrahvi lõikes 2 nimetatud taotluse esitanud asutusele uue isikukoodi ja sellega seotud eesnime ja perekonnanime ning seni kehtiva isikukoodi asjatu viivituseta, kuid mitte hiljem kui taotluse esitamise päevale järgmisel tööpäeval.

§ 12.   Isiku teavitamine isikukoodi moodustamisest

  Isikukoodi moodustamisest käesoleva määruse §-de 8, 9 ja 11 alusel teavitab isikut isikukoodi andja. Juhul kui isikukood antakse käesoleva määruse § 9 alusel, teavitab isikukoodi andja uue isikukoodi moodustamisest kontaktisikut, kes on märgitud isikukoodi saamise taotluses.

Lisa 1 Taotlus isikukoodi saamiseks (§ 8 lõigete 1 ja 4 alusel esitatav taotlus)

Lisa 2 Taotlus isikukoodi saamiseks (§ 9 lõike 1 alusel esitatav taotlus)

https://www.riigiteataja.ee/otsingu_soovitused.json