Teksti suurus:

Kättesaadavate kvaliteetsete avalike teenuste toetuse andmise tingimused ja kord

Kättesaadavate kvaliteetsete avalike teenuste toetuse andmise tingimused ja kord - sisukord
Väljaandja:Riigihalduse minister
Akti liik:määrus
Teksti liik:algtekst-terviktekst
Redaktsiooni jõustumise kp:13.03.2023
Redaktsiooni kehtivuse lõpp: Hetkel kehtiv
Avaldamismärge:RT I, 10.03.2023, 1

Kättesaadavate kvaliteetsete avalike teenuste toetuse andmise tingimused ja kord

Vastu võetud 08.03.2023 nr 14

Määrus kehtestatakse perioodi 2021–2027 Euroopa Liidu ühtekuuluvus- ja siseturvalisuspoliitika fondide rakendamise seaduse § 10 lõike 2 alusel.

1. peatükk Üldsätted 

§ 1.  Reguleerimisala

  (1) Määrusega reguleeritakse Eesti riigi 2023.–2026. aasta eelarvestrateegia tulemusvaldkonna „Tõhus riik” ja riigieelarve seaduse § 20 lõike 4 alusel kinnitud regionaalpoliitika programmi meetme „Regionaalareng” tegevuse „Regionaalpoliitika, piirkondade ja piiriülese koostöö areng” tulemuste saavutamiseks toetuse andmise tingimusi.

  (2) Määrusega panustatakse perioodi 2021–2027 Euroopa Liidu ühtekuuluvus- ja siseturvalisuspoliitika fondide rakendamise seaduse (edaspidi ÜSS2021_2027) § 3 lõike 2 alusel Vabariigi Valitsuse kinnitatud „Ühtekuuluvuspoliitika fondide rakenduskava perioodiks 2021–2027” (edaspidi rakenduskava) poliitikaeesmärgi „Inimestele lähedasem Eesti” erieesmärkide „Tervikliku ja kaasava sotsiaalse, majandusliku ja keskkonnaalase arengu, kultuuri, looduspärandi, säästva turismi ja julgeoleku soodustamine linnapiirkondades” ja „Tervikliku ja kaasava sotsiaalse, majandusliku ja keskkonnaalase kohaliku arengu, kultuuri, looduspärandi, säästva turismi ja julgeoleku soodustamine mujal kui linnapiirkondades” saavutamisse.

  (3) Toetuse andmise sihtpiirkond on kogu Eesti territoorium, välja arvatud Tallinna ja Tartu linnapiirkonnad.

  (4) Tallinna linnapiirkonnana käsitatakse määruse tähenduses Tallinna linna, Maardu linna, Viimsi valda, Saue valla Laagri alevikku, Alliku küla, Koidu küla, Saue linna, Vanamõisa küla, Hüüru küla, Vatsla küla, Rae valla Aaviku küla, Assaku alevikku, Järveküla, Jüri alevikku, Karla küla, Lagedi alevikku, Peetri alevikku, Rae küla, Uuesalu küla, Lehmja küla, Kopli küla, Kurna küla, Harku valla Harkujärve küla, Rannamõisa küla, Tiskre küla, Tabasalu alevikku ja Harku alevikku, Jõelähtme valla Iru küla, Uusküla, Loo alevikku, Liivamäe küla, Saku valla Saustinõmme küla, Juuliku küla, Kasemetsa küla, Metsanurme küla, Saku alevikku, Üksnurme küla, Kiisa alevikku, Kurtna küla, Roobuka küla, Tänassilma küla, Jälgimäe küla, Kiili valla Kangru alevikku, Luige alevikku, Kiili alevit, Vaela küla, Keila linna ja Lääne-Harju valla Kulna küla.

  (5) Tartu linnapiirkonnana käsitatakse määruse tähenduses Tartu linna asustusüksusena, Märja alevikku, Luunja valla Lohkva küla, Veibri küla, Kambja valla Soinaste küla, Tõrvandi alevikku, Õssu küla, Ülenurme alevikku ning Tartu valla Raadi alevikku.

  (6) Kui määruse alusel antav toetus on vähese tähtsusega abi ja kui projekti tegevuste raames saavad nendes osalejad vähese tähtsusega abi, kohaldatakse Euroopa Komisjoni määruses (EL) nr 1407/2013, milles käsitletakse Euroopa Liidu toimimise lepingu artiklite 107 ja 108 kohaldamist vähese tähtsusega abi suhtes (ELT L 352, 24.12.2013, lk 1–8), või Euroopa Komisjoni määruses (EL) nr 360/2012 Euroopa Liidu toimimise lepingu artiklite 107 ja 108 kohaldamise kohta üldist majandushuvi pakkuvaid teenuseid osutavatele ettevõtjatele antava vähese tähtsusega abi suhtes (ELT L 114, 26.04.2012, lk 8–13) ning konkurentsiseaduse §-s 33 sätestatut.

  (7) Kui määruse alusel antav toetus on vastavalt Euroopa Komisjoni määruse (EL) nr 651/2014 Euroopa Liidu toimimise lepingu artiklite 107 ja 108 kohaldamise kohta, millega teatavat liiki abi tunnistatakse siseturuga kokku sobivaks (ELT L 187, 26.06.2014, lk 1–78; edaspidi üldine grupierandi määrus), artiklile 53, 55 või 56 kultuuri edendamiseks ja kultuuripärandi säilitamiseks antav abi, spordi- ja mitmeotstarbelisele vaba aja veetmise taristule antav abi või kohalikule taristule antav investeeringuteks ette nähtud abi, kohaldatakse toetuse andmisel üldises grupierandi määruses ja konkurentsiseaduse §-s 342 sätestatut. Riigiabi andmise korral käsitatakse väikeettevõtjana ettevõtjat, kes vastab üldise grupierandi määruse I lisas väikese suurusega ettevõtjale sätestatud kriteeriumidele, keskmise suurusega ettevõtjana ettevõtjat, kes vastab üldise grupierandi määruse I lisas keskmise suurusega ettevõtjale sätestatud kriteeriumidele, ja suurettevõtjana ettevõtjat, kes ei vasta üldise grupierandi määruse I lisas väikese ega keskmise suurusega ettevõtjale sätestatud kriteeriumidele.

  (8) Määrust ei kohaldata riigiabi või vähese tähtsusega abi saajale, kellele Euroopa Komisjoni otsuse alusel, millega abi on tunnistatud ebaseaduslikuks ja siseturuga kokku sobimatuks, esitatud korraldus abi tagasimaksmiseks on täitmata.

  (9) Määrust ei kohaldata lisaks lõikes 8 nimetatule ka muudel üldise grupierandi määruse artikli 1 lõigetes 2–5, Euroopa Komisjoni määruse (EL) nr 1407/2013 artikli 1 lõikes 1 ja Euroopa Komisjoni määruse (EL) nr 360/2012 artikli 1 lõikes 2 sätestatud juhtudel.

  (10) Käesoleva määruse alusel toetatavad projektid on käsitletavad strateegiliselt oluliste tegevuste kogumina Euroopa Parlamendi ja nõukogu määruse (EL) 2021/1060 artikli 2 punkti 5 ning Vabariigi Valitsuse 12. mai 2022. a määruse nr 55 „Perioodi 2021–2027 Euroopa Liidu ühtekuuluvus- ja siseturvalisuspoliitika fondide rakenduskavade vahendite andmise ja kasutamise üldised tingimused” § 41 lõike 1 punkti 8 tähenduses.

§ 2.  Toetuse andmise eesmärk ja tulemus

  (1) Toetust antakse eesmärgiga parandada avalike teenuste kättesaadavust ja kvaliteeti, korraldades teenuseid kaasaegselt, lähtuvalt rahvastiku vähenemisest, vananemisest ja sihtrühma vajadustest ning soodustades kohaliku omavalitsuse üksuste koostööd mõjusate, terviklike avalike teenuste ja teenusvõrgustike arendamise algatuste elluviimisel, tagades sealjuures erinevate ühiskonnagruppide võrdse kohtlemise ja ligipääsetavuse.

  (2) Toetuse andmise tulemusena peab projektiga panustama vähemalt ühe lõike 3 punktides 1 ja 2 nimetatud rahastatava tegevuse väljundnäitaja ning vähemalt ühe lõikes 4 või 5 nimetatud rahastatava tegevuse tulemusnäitaja sihttaseme saavutamisse.

  (3) Rahastatavate tegevuste väljundnäitajad on järgmised:
  1) uute ja uuendatud korraldusega teenuste arv;
  2) integreeritud territoriaalse arengu projektid;
  3) integreeritud territoriaalse arengu strateegiad;
  4) integreeritud territoriaalse arengu strateegiate raamistikku kuuluvate projektidega hõlmatud elanikkond.

  (4) Rahastatavate tegevuste tulemusnäitajad on järgmised:
  1) integreeritud projektidest kasu saanud organisatsioonide arv;
  2) projektide arv, milles uuendatud korraldusega teenustega seotud pinnakasutus või halduskulud vähenevad vähemalt 20 protsenti.

  (5) Toetuse andmisega panustatakse projekti spetsiifilise tulemusnäitaja „Täiendav elanikkond, kellele on suunatud tõhusama veevarustuse ja reoveepuhastuse teenus” saavutamisse.

  (6) Projekt loetakse integreerituks, kui kooskõlas Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrusega (EL) 2021/1060, millega kehtestatakse ühissätted Euroopa Regionaalarengu Fondi, Euroopa Sotsiaalfondi, Ühtekuuluvusfondi, Õiglase Ülemineku Fondi ja Euroopa Merendus-, Kalandus- ja Vesiviljelusfondi kohta ning nende ja Varjupaiga-, Rände- ja Integratsioonifondi, Sisejulgeolekufondi ning piirihalduse ja viisapoliitika rahastu suhtes kohaldatavad finantsreeglid (ELT L 231, 30.6.2021, lk 159–706), vastab see vähemalt ühele järgmistest tingimustest:
  1) projekt hõlmab erinevaid sektoreid;
  2) projekt hõlmab erinevaid haldusterritooriume;
  3) projekt integreerib mitut tüüpi sidusrühmi.

  (7) Toetatavas projektis arvestatakse Euroopa Parlamendi ja nõukogu määruse (EL) nr 2021/1060 artiklis 9 nimetatud horisontaalseid põhimõtteid ja sellega panustatakse Riigikogu 12. mai 2021. a otsuse „Riigi pikaajalise arengustrateegia „Eesti 2035” heakskiitmine” (edaspidi strateegia „Eesti 2035”) aluspõhimõtete hoidmisse ning sihi 3.2.5 „Eesti on uuendusmeelne, usaldusväärne ja inimesekeskne riik” saavutamisse.

  (8) Lõikes 7 nimetatud aluspõhimõtete hoidmisse ja sihtide saavutamisse panustatakse tasakaalustatud regionaalse arengu, võrdsete võimaluste, ligipääsetavuse ning keskkonna- ja kliimaeesmärke toetaval moel järgmiste näitajatega:
  1) rahulolu kohaliku omavalitsuse üksuste teenustega;
  2) hoolivuse ja koostöömeelsuse mõõdik;
  3) ligipääsetavuse näitaja;
  4) kasvuhoonegaaside netoheide CO2 ekvivalenttonnides.

§ 3.  Rakendusasutus ja rakendusüksus

  (1) Toetuse andmise tingimused töötab välja ja nende rakendamise eest vastutab Rahandusministeerium (edaspidi rakendusasutus).

  (2) Toetuse taotlusi (edaspidi taotlus) menetleb, maakondlikke hindamiskomisjone teenindab, toetuse väljamakseid teeb ja järelevalvet toetuse kasutamise üle teostab Riigi Tugiteenuste Keskus (edaspidi rakendusüksus).

2. peatükk Toetatavad tegevused, kulude abikõlblikkus ja toetuse määr 

§ 4.  Toetatavad tegevused

  (1) Toetust antakse projektile, millega panustatakse §-s 2 nimetatud eesmärgi ja tulemuse saavutamisse ning mille raames toetatakse toetuse andmise sihtpiirkonnas järgmisi tegevusi:
  1) avalike teenuste arendustegevused ja investeeringud;
  2) piirkondliku vee-ettevõtja arendustegevused ja investeeringud ühisveevärgi ja -kanalisatsiooni ning reoveepuhastite ehitamiseks reoveekogumisaladel reostuskoormusega alla 2000 inimekvivalendi (edaspidi ie), juhul kui vee-ettevõtja on reoveekogumisalal alustanud teenuse pakkumist pärast 2021. aasta 1. jaanuari, kui maakonnas asuvatel kõigil reostuskoormusega alla 2000 ie reoveekogumisaladel osutab veeteenust piirkondlik vee-ettevõtja või kui kavandatav investeering tehakse reoveekogumisalal, kus varad antakse piirkondlikule vee-ettevõtjale üle hiljemalt projekti lõpuks;
  3) kõigile kasutajagruppidele kergesti ligipääsetava avaliku linnaruumi arendamine, sealhulgas linnakeskuste terviklik elavdamine, eelistades arendatavate teenuste asukohana ehituspärandi taaskasutuselevõttu, ning laste- ja noorteatraktsioonide arendamine;
  4) maakonna arengustrateegia eesmärkidest lähtuvad § 2 lõikes 1 nimetatud eesmärgi saavutamiseks panustatavad muud tegevused.

  (2) Avalike teenuste arendustegevusena käsitatakse uuringute ja kogemuste kaudu saadud teadmiste rakendamist teenuste juurutamiseks või nende oluliseks täiustamiseks.

  (3) Piirkondliku vee-ettevõtjana käsitatakse määruses vee-ettevõtjat, kelle on kohaliku omavalitsuse üksus määranud veeteenuseid osutama vähemalt kuuel reoveekogumisalal, millest vähemalt üks on reostuskoormusega üle 2000 ie, ja kes seejuures osutab veeteenuseid enam kui 5000 elanikule või kõigil maakonna reoveekogumisaladel.

  (4) Toetust ei anta:
  1) projektile, mida rahastatakse muudest riigieelarvelistest või Euroopa Liidu vahenditest;
  2) investeeringuks kohaliku omavalitsuse üksusele kuuluvale vee-ettevõtjale, kes ei ole piirkondlik vee-ettevõtja lõike 3 tähenduses, ja investeeringuteks kasvava rahvaarvuga kohaliku omavalitsuse üksuse territooriumile § 13 lõigetes 5 ja 6 nimetatud valdadele;
  3) investeeringuks jalg- või jalgrattateedesse liiklusseaduse § 2 punkti 15, 17, 18 või 25 tähenduses, välja arvatud juhul, kui need on otseselt seotud lõike 1 punktides 1 ja 3 nimetatud tegevustega;
  4) lõike 1 punktis 3 nimetatud tegevusteks ja investeeringuteks ning elamu- ja kommunaalmajanduse tegevusteks ja investeeringuteks Kohtla-Järve linna Ahtme ja Järve linnaosas, Jõhvi valla Jõhvi linnas, Jõhvi külas, Toila valla Järve külas, Narva linnas ja Sillamäe linnas, mille tegemiseks antakse suuremate linnapiirkondade arendamiseks ette nähtud toetust;
  5) projektile, mille tegevusi ja investeeringuid ei ole planeeritud sisuliselt terviklikult;
  6) investeeringuks, mille tulemusel rajatud või rekonstrueeritud hoone köetavast netopinnast planeeritakse kasutada või tegelikult kasutatakse viieaastase perioodi jooksul projekti lõppemisest arvates vähem kui 90 protsenti;
  7) taristuinvesteeringuks, mille puhul ei ole tagatud kliimakindlus vastavalt § 15 lõike 1 punktis 17 sätestatud nõuetele;
  8) projektile, millega tekitatakse Euroopa Parlamendi ja nõukogu määruse (EL) 2020/852, millega kehtestatakse kestlike investeeringute hõlbustamise raamistik ja muudetakse määrust (EL) 2019/2088 (ELT L 198, 22.06.2020, lk 13–43), artiklis 17 nimetatud olulist kahju ja mis ei vasta asjakohastele Euroopa Liidu ja riiklikele keskkonnaalastele õigusaktidele;
  9) investeeringuks Tallinna või Tartu linnapiirkonda.

§ 5.  Kulude abikõlblikkus

  (1) Kulu on abikõlblik, kui see on kooskõlas Vabariigi Valitsuse 12. mai 2022. a määruse nr 55 „Perioodi 2021–2027 ühtekuuluvus- ja siseturvalisuspoliitika fondide rakenduskavade vahendite andmise ja kasutamise üldised tingimused” (edaspidi ühendmäärus) §-ga 15 ning käesolevas määruses sätestatud tingimuste ja taotluse rahuldamise otsusega.

  (2) Abikõlblikud on järgmised § 4 lõike 1 kohase tegevusega seotud kulud:
  1) avalike teenuste osutamisega seotud lõikes 7 nimetatud ehitustööde ettevalmistamisega seotud kulud;
  2) avalike teenuste arenduse ja disaini ning teadlikkuse tõstmise kulud;
  3) avalike teenuste investeeringutega seotud kulud, sealhulgas seadmete ja inventari soetamise, ligipääsetavuse tagamise, hoone osa lammutamistööde, ehitamise kulud;
  4) omanikujärelevalve ja muinsuskaitselise järelevalve kulud selles ulatuses, mis ei kuulu hüvitamisele muinsuskaitseseaduse alusel;
  5) keskkonnasäästlike valgustite ja nende paigaldamisega tekkiva elektriliitumise kulud ning muud asjakohased kulud;
  6) piirkondliku vee-ettevõtja arendustegevuste, investeeringute ettevalmistamise ja investeeringutega seotud kulud ühisveevärgi ja -kanalisatsiooni ning reoveepuhasti ehitamiseks;
  7) paragrahvi 4 lõike 1 punktis 3 nimetatud tegevuste ja investeeringutega seotud kulud, sealhulgas lõikes 7 nimetatud ehitustööde ettevalmistamisega seotud kulud;
  8) personalikulud vastavalt ühendmääruse § 16 lõigetele 1–4;
  9) teavitamiskulud vastavalt Vabariigi Valitsuse 12. mai 2022. a määrusele nr 54 „Perioodi 2021–2027 ühtekuuluvus- ja siseturvalisuspoliitika fondide vahendite andmisest avalikkuse teavitamine”;
  10) muud vältimatud otseselt projekti elluviimiseks vajalikud kulud, sealhulgas infotehnoloogiliste lahenduste kulud.

  (3) Projekti kaudsed kulud võivad moodustada kaks protsenti projekti abikõlblikest otsestest kuludest.

  (4) Kinnisasja ost võib moodustada kuni kümme protsenti projekti investeeringu abikõlblikest kuludest, välja arvatud mahajäetud aladel ja varem tööstuslikus kasutuses olnud hoonestatud aladel, kus kinnisasja ost võib moodustada kuni 15 protsenti abikõlblikest kuludest.

  (5) Paragrahvi 4 lõike 1 punktides 1 ja 4 nimetatud tegevustes võib investeeringu kulu moodustada kuni 85 protsenti projekti toetuse eelarvest. Punktides 2 ja 3 nimetatud tegevustes ja kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse § 6 lõike 1 kohase elamu- ja kommunaalmajanduse arendamise tegevustes võib investeeringu kulu moodustada kuni 100 protsenti projekti abikõlblikust eelarvest.

  (6) Käibemaks on abikõlblik kulu juhul, kui käibemaksu reguleerivate õigusaktide järgi ei ole projekti tegevuste eest tasutud käibemaksust õigust maha arvata sisendkäibemaksu või käibemaksu tagasi taotleda ning käibemaksu ei hüvitata ka muul viisil. Kui selles osas ei ole võimalik kindlust saavutada, tuleb käibemaksu käsitada mitteabikõlbliku kuluna.

  (7) Enne taotluse esitamist on lubatud teha üksnes ehitustööde ettevalmistamisega seotud kulusid, mille all mõistetakse energiaauditi, ehitusliku projekteerimise, ehitusprojektide ekspertiisi, sealhulgas ligipääsetavuse ekspertiisi, ehitusmaksumuse kalkulatsiooni koostamise, ehitusgeoloogiliste ja -geodeetilise uurimistöö tegemise, ehitusloa väljastamise, keskkonnamõjude ja kliimakindluse hindamise ning muinsuskaitse eritingimuste koostamisega seotud tegevuste kulusid.

  (8) Lõikes 7 nimetatud kulud võivad kokku moodustada kuni kümme protsenti projekti investeeringute abikõlblike kulude kogumahust. Kui rakendusüksus teeb taotluse rahuldamata jätmise otsuse, siis toetuse taotleja tehtud kulusid toetusest ei kaeta.

  (9) Abikõlbliku kulu eest peab toetuse saaja tasuma projekti abikõlblikkuse perioodil või 45 kalendripäeva jooksul pärast projekti abikõlblikkuse perioodi lõppemist, kuid hiljemalt 2029. aasta 31. detsembril.

§ 6.  Kulude abikõlblikkus riigiabi korral

  (1) Kui toetus on:
  1) kultuuri edendamiseks ja kultuuripärandi säilitamiseks antav abi, on abikõlblikud üldise grupierandi määruse artikli 53 lõigetes 4 ja 5 sätestatud kulud;
  2) spordi- ja mitmeotstarbelise vaba aja veetmise taristule antav abi, on abikõlblikud üldise grupierandi määruse artikli 55 lõigetes 8 ja 9 sätestatud kulud;
  3) kohalikule taristule investeeringuteks ette nähtud abi, on abikõlblikud üldise grupierandi määruse artikli 56 lõikes 5 nimetatud kulud;
  4) üldist majandushuvi pakkuvat teenust osutavale ettevõtjale avalike teenuste eest makstava hüvitisena antav riigiabi, on abikõlblikud Euroopa Komisjoni määruse (EL) nr 360/2012 alusel tehtud kulud;
  5) vähese tähtsusega abi, on abikõlblikud Euroopa Komisjoni määruse (EL) nr 1407/2013 alusel tehtud kulud;
  6) Euroopa Komisjoni 20. detsembri 2011. aasta otsuse (edaspidi Euroopa Komisjoni 2011. aasta otsus) alusel antav riigiabi, on abikõlblikud Euroopa Komisjoni 2011. aasta otsuse alusel tehtud kulud.

  (2) Üldise grupierandi määruse alusel antava abi korral, välja arvatud kultuuri edendamiseks ja kultuuripärandi säilitamiseks antava abi korral, kui üldise grupierandi määruse artiklis 53 sätestatud tingimused on täidetud, ei tohi toetuse taotleja alustada projektiga seotud tegevusi ega võtta nende tegemiseks kohustusi enne taotluse rakendusüksusele esitamist.

§ 7.  Kulude hüvitamise alused

  (1) Abikõlblikud kulud hüvitatakse tegelike kulude alusel või rakendades kindlatele kulukategooriatele ühtset määra.

  (2) Tegelike kulude alusel kulude hüvitamise korral tõendatakse kulude tekkimist ja maksmist kuludokumentidega.

  (3) Projekti kaudsed kulud arvestatakse ühtse määra alusel vastavalt ühendmääruse § 21 lõigetele 1 ja 4.

§ 8.  Abikõlbmatud kulud

  (1) Abikõlbmatud kulud on lisaks ühendmääruse §-s 17 nimetatud kuludele järgmised kulud:
  1) toetatavate tegevuste ja nende ettevalmistamisega otseselt mitteseotud, projekti elluviimise seisukohast põhjendamatud või ebaolulised kulud;
  2) liiklusvahendi või mootorsõiduki soetamise kulu, mis ei ole otseselt seotud teenuste mobiilse korraldusega;
  3) tavapärase hoolduse, remondi ja muude regulaarsete hooldustööde kulud;
  4) esinduskulud ning kingituste, auhindade, sealhulgas suveniiride ja meenete soetamise kulud;
  5) trahvid, viivised, muud rahalised karistused, kohtukulud ja õigusabi kulud;
  6) kindlustuskulud;
  7) intressi- ja pangakulud;
  8) külaliste vastuvõtul tekkiv transpordikulu;
  9) tänukirjade, tunnistuste, trükiste ja materjalide, mis ei ole otseselt vajalikud projekti eesmärkide saavutamiseks, valmistamisega seotud kulud;
  10) messi ja konverentsi külastuse kulud;
  11) kulud taristuinvesteeringutele väljaspool § 1 lõikes 3 nimetatud toetuse andmise sihtpiirkonda;
  12) autoritasud ja autori järelevalve.

  (2) Abikõlblike kulude hulka ei arvata kulusid, mis tekivad tehingutest tulumaksuseaduse § 8 tähenduses seotud isikute vahel.

§ 9.  Abikõlblikkuse periood

  (1) Toetuse andmise abikõlblikkuse periood on 2021. aasta 1. jaanuarist 2029. aasta 31. detsembrini.

  (2) Projekti abikõlblikkuse periood on taotluse rahuldamise otsuses määratud ajavahemik, millal peavad projekti tegevused algama ja lõppema ning mis peab jääma toetatavate tegevuste abikõlblikkuse perioodi. Projekti abikõlblikkuse perioodi lõpp ei tohi olla hilisem kui 30 kuud pärast taotluse esitamise tähtpäeva, välja arvatud lõikes 5 nimetatud juhul.

  (3) Taotluse esitamise tähtpäevast varasemat projekti abikõlblikkuse perioodi alguskuupäeva ei sätestata juhul, kui see on vastuolus riigiabi reeglitega.

  (4) Taotlusvoorus rahastatud ehitustegevust sisaldava projekti puhul peavad § 5 lõikes 7 nimetatud kulud olema tehtud ja ehitustööde leping sõlmitud 18 kuu jooksul alates taotluse esitamise tähtpäevast.

  (5) Projekti rakendamise käigus juhtunud avariide või muude eriolukordade tõttu võib rakendusüksus projekti abikõlblikkuse perioodi pikendada ühe korra kuni kuue kuu võrra, tingimusel, et projekti abikõlblikkuse periood ei ületa toetuse andmise abikõlblikkuse perioodi.

  (6) Projekt loetakse lõppenuks, kui rakendusüksus kinnitab lõpparuande ja teeb toetuse saajale lõppmakse.

§ 10.  Toetuse suurus ja osakaal

  (1) Taotlusvooru rahaline maht maakondade kaupa kehtestatakse valdkonna eest vastutava ministri käskkirjaga.

  (2) Toetuse minimaalne summa projekti kohta on 400 000 eurot ja maksimaalne summa on 1 500 000 eurot. Kui koostööprojekti korral on toetuse taotlejaks ja partneriks kohaliku omavalitsuse üksused, suureneb maksimaalne toetuse summa 1 500 000 euro võrra iga partnerina projekti kaasatud kohaliku omavalitsuse üksuse kohta.

  (3) Ida-Viru maakonnas, Võru maakonnas, Põlva maakonnas ja Valga maakonnas võib toetuse maksimaalne määr olla kuni 70 protsenti projekti abikõlblike kulude maksumusest. Ülejäänud Eesti maakondades võib toetuse maksimaalne määr olla kuni 60 protsenti projekti abikõlblike kulude maksumusest.

§ 11.  Toetuse määra erisused riigiabi ja vähese tähtsusega abi korral

  (1) Üldises grupierandi määruses sätestatud tingimustele vastava toetuse puhul ei või projektile antava toetuse summa ületada nimetatud määruse artiklis 4 nimetatud teavitamiskünniseid.

  (2) Üldise grupierandi määruse artiklis 53 sätestatud tingimustele vastava kultuuri edendamiseks ja kultuuripärandi säilitamiseks antava toetuse maksimaalne määr arvutatakse vastavalt nimetatud määruse artikli 53 lõigetes 6–9 sätestatud metoodikale.

  (3) Üldise grupierandi määruse artiklis 55 sätestatud tingimustele vastava spordi- ja mitmeotstarbelisele vaba aja veetmise taristule antava toetuse maksimaalne määr arvutatakse vastavalt nimetatud artikli lõigetes 10–12 sätestatud metoodikale.

  (4) Üldise grupierandi määruse artiklis 56 sätestatud tingimustele vastav kohalikule taristule antav investeeringuteks ette nähtud toetus ei tohi ületada abikõlblike kulude ja investeeringu tegevuskasumi vahet. Tegevuskasum tuleb abikõlblikest kuludest asjakohaste prognooside alusel või tagasinõudmise mehhanismi kaudu eelnevalt maha arvata.

  (5) Kui toetus antakse projektile mitme üldises grupierandi määruses sätestatud artikli alusel, kohaldatakse nimetatud määruse artiklis 8 sätestatud kumuleerimise reegleid. Üldise grupierandi määruse alusel antavat riigiabi ei tohi kumuleerida mis tahes vähese tähtsusega abiga, mille puhul on abikõlblikud kulud samad, kui sellise kumuleerimise tulemusel ületatakse abi osakaal, mis on sätestatud üldise grupierandi määruse III peatükis.

  (6) Euroopa Komisjoni 2011. aasta otsuse alusel üldist majandushuvi pakkuvaid teenuseid osutavatele ettevõtjatele avalike teenuste eest makstava hüvitise suurus ei tohi ületada 15 miljonit eurot aastas.

  (7) Kui toetus on käsitatav vähese tähtsusega abina, kehtivad järgmised nõuded:
  1) Euroopa Komisjoni määruse (EL) nr 1407/2013 alusel antava vähese tähtsusega abi korral ei tohi abi saajale jooksva majandusaasta ja kahe eelneva majandusaasta jooksul nimetatud määruse kohaselt antud vähese tähtsusega abi koos taotletava toetusega ületada 200 000 eurot;
  2) kui abi saaja on maanteetranspordi valdkonnas rendi või tasu eest kaupu vedav ettevõtja, ei tohi talle jooksva majandusaasta ja kahe eelneva majandusaasta jooksul antud vähese tähtsusega abi koos taotletava toetusega ületada 100 000 eurot;
  3) kontserni kuuluvate või muul viisil omavahel seotud ettevõtjatele abi andmisel arvestatakse üheks ettevõtjaks sellised ettevõtjad, kes on omavahel Euroopa Komisjoni määruse (EL) nr 1407/2013 artikli 2 lõikes 2 sätestatud suhetes;
  4) üldist majandushuvi pakkuvaid teenuseid osutavale ettevõtjale ei tohi Euroopa Komisjoni määruse (EL) nr 360/2012 alusel antava vähese tähtsusega abi korral käesoleva ja kahe eelneva majandusaasta jooksul antud vähese tähtsusega abi koos taotletava toetusega ületada 500 000 eurot;
  5) vähese tähtsusega abi andmise korral peab arvesse võtma Euroopa Komisjoni määruse (EL) nr 1407/2013 artikli 5 lõikes 1 sätestatud erinevateks eesmärkideks antava vähese tähtsusega abi kumuleerimise reegleid.

§ 12.  Maakonna arengustrateegia

  (1) Toetuse andmise eeltingimuseks on vähemalt aastani 2027 kehtiv maakonna arengustrateegia, millele on antud rakendusasutuse positiivne hinnang vastavuse kohta Euroopa Parlamendi ja nõukogu määruse (EL) 2021/1060 artikli 29 lõikes 1 nimetatud tingimustele.

  (2) Rakendusasutus võib anda maakonna arengustrateegia eelnõule hinnangu selle vastavuse kohta lõikes 1 nimetatud määruse tingimustele ka enne, kui selle kinnitavad kohaliku omavalitsuse üksuste volikogud.

  (3) Rakendusasutus võib enne positiivse hinnangu andmist teha põhjendatud ettepanekuid maakonna arengustrateegia või selle eelnõu muutmiseks või täiendamiseks, kui see on vajalik lõikes 1 nimetatud määruse tingimustele vastavuse saavutamiseks.

  (4) Kui maakonna arengustrateegias kavandatakse muudatusi, mis puudutavad rahastatavaid tegevusi või lõikes 1 nimetatud tingimusi, teavitab kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse § 61 lõike 2 või 3 alusel sama paragrahvi lõikes 1 nimetatud ülesannet täitev maakonna koostööorgan (edaspidi MARO) sellest enne muudatuste heakskiitmist rakendusasutust.

3. peatükk Nõuded toetuse taotlejale, partnerile ja taotlusele 

§ 13.  Nõuded toetuse taotlejale ja partnerile

  (1) Toetuse taotleja (edaspidi taotleja) võib olla:
  1) kahaneva rahvaarvuga kohaliku omavalitsuse üksus;
  2) piirkondlik vee-ettevõtja;
  3) sihtasutus ja mittetulundusühing.

  (2) Kahaneva rahvaarvuga kohaliku omavalitsuse üksusena käsitatakse määruses kohaliku omavalitsuse üksust, mille rahvaarv viimasel viiel aastal on vähenenud või kasvanud alla kümne protsendi.

  (3) Taotleja võib projekti kaasata partnereid, kelleks lisaks lõikes 1 nimetatutele võib olla ka:
  1) äriühing;
  2) avalik-õiguslik ülikool;
  3) Harju või Tartu maakonda kuuluv kasvava rahvaarvuga kohaliku omavalitsuse üksus, kui projekt aitab lahendada sama maakonna kahaneva rahvaarvuga kohaliku omavalitsuse üksuse rahvaarvu vähenemise ja vananemisega seotud probleeme.

  (4) Kasvava rahvaarvuga kohaliku omavalitsuse üksusena käsitatakse määruses kohaliku omavalitsuse üksust, mille rahvaarvu kasv viimasel viiel aastal on kümme protsenti või rohkem.

  (5) Harju maakonna kasvava rahvaarvuga kohaliku omavalitsuse üksused on määruse tähenduses Harku, Jõelähtme, Kiili, Rae, Saku, Saue ja Viimsi vald.

  (6) Tartu maakonna kasvava rahvaarvuga kohaliku omavalitsuse üksused on määruse tähenduses Kambja, Luunja ja Tartu vald.

  (7) Taotleja ja partner peavad vastama ühendmääruse § 3 lõikes 2 sätestatud nõuetele ja projektis kavandatud tegevus peab vastama taotleja põhikirjas või seaduses sätestatud eesmärkidele.

  (8) Taotleja peab olema suuteline tasuma omafinantseeringu ja mitteabikõlblikud kulud vastavalt ühendmääruse § 3 lõikele 3. Omafinantseering peab olema täies mahus tagatud ning selle kinnituseks peavad taotleja ja teised projekti rahastamises osalevad partnerid esitama taotlemisel kirjaliku kinnituse oma valmisoleku kohta projekti rahastada.

  (9) Kui taotlejaks on kohaliku omavalitsuse üksus või tema otsese või kaudse valitseva mõju all olev üksus või kui kohaliku omavalitsuse üksus panustab teise taotleja projekti omafinantseeringusse, loetakse ta suuteliseks tasuma omafinantseeringu ja mitteabikõlblikud kulud, kui ta vastab ühendmääruse § 3 lõikes 4 sätestatud nõuetele.

  (10) Projekti tegevustes võib lisaks taotlejale ja partnerile osaleda kasu saav organisatsioon.

  (11) Kasu saavaks organisatsiooniks võib lisaks lõigetes 1 ja 3 nimetatud organisatsioonidele olla riigi ametiasutus.

  (12) Taotlejal on õigus tutvuda samas taotlusvoorus toetust saanud projektidele antud hinnangutega.

§ 14.  Taotleja kohustused

  (1) Taotleja on kohustatud täitma ühendmääruse § 2 lõikes 3 sätestatud nõudeid ja kinnitama, et projekti tulemusel loodud või soetatud vara jääb pärast projekti lõppemist avalikku kasutusse vähemalt viieks aastaks.

  (2) Taotleja on kohustatud täitma teavitamisnõudeid vastavalt Vabariigi Valitsuse 12. mai 2022. a määruses nr 54 „Perioodi 2021–2027 ühtekuuluvus- ja siseturvalisuspoliitika fondide vahendite andmisest avalikkuse teavitamine” sätestatud nõuetele.

§ 15.  Nõuded taotlusele ja tegevustele

  (1) Taotlus peab vastama ühendmääruse § 4 lõigetes 1–3 sätestatud nõuetele ning sellele peab olema lisatud vähemalt:
  1) informatsioon, et projektis kavandatud tulemuse saavutamiseks on tehtud kavandatud tegevuste alternatiivide analüüs või uuring;
  2) kinnitus, et projekti tegevus on kooskõlas maakonna arengustrateegia eesmärkidega;
  3) projekti eesmärk ja tulemused;
  4) taotleja, partneri, kasu saava organisatsiooni ja projekti nimi;
  5) ettevõtja nimi ja suurus, juhul kui ettevõtja osaleb projektis;
  6) investeeringuobjekti aadress;
  7) projekti kirjeldus, sealhulgas selle algus- ja lõppkuupäev;
  8) projekti eelarve kooskõlas tegevuskavaga;
  9) projekti ajakava ja finantsprognoos pikkusega kolm aastat pärast projekti lõppu;
  10) partneri ja kasu saava organisatsiooni kinnitus projekti elluviimisel osalemise kohta;
  11) projekti meeskonna kirjeldus, sealhulgas partneri ja kasu saava organisatsiooni esindajate roll projekti meeskonnas;
  12) lähteülesanne ja selle aluseks olev hinnakalkulatsioon või võrreldavad hinnapakkumised või riigihanke alusdokumendid;
  13) kinnitus nõutud omafinantseeringu olemasolu kohta;
  14) kinnitus, et taotleja tagab toodete, keskkonna, programmide ja teenuste disainimise viisil, mis muudab nad suurimal võimalikul määral kõigile inimestele kasutatavaks ilma vajaduseta neid kohandada või kasutada eridisaini, mis hõlmab nelja peamise erivajaduse (liikumis-, kuulmis-, nägemis- ja intellektipuue), elukaareülese (laps, täiskasvanu lapsevankriga ja eakas) ja ajalise iseloomuga erivajadusega (püsiv ja ajutine) ning liikuvuse ja juurdepääsetavuse põhimõtetega arvestamise;
  15) hoonete või rajatiste eelprojekti staadiumis ehitusprojekt, mis vastab majandus- ja taristuministri 17. juuli 2015. a määruses nr 97 „Nõuded ehitusprojektile” sätestatud nõuetele;
  16) taristuinvesteeringu ja keskkonda vahetult mõjutava projekti korral keskkonnaalase hariduse või töökogemusega isiku koostatud olulise kahju ärahoidmise põhimõttele vastavuse hindamise aruanne, mis põhineb Euroopa Komisjoni teatisel 2021/C 58/01 „Tehnilised suunised põhimõtte „ei kahjusta oluliselt” kohaldamise kohta taaste- ja vastupidavusrahastu puhul” (ELT C 58, 18.02.2021, lk 1–30);
  17) ) taristuinvesteeringu puhul, mille kestus on vähemalt viis aastat, kliimakindluse tagamise hinnang, mille on koostanud süsiniku jalajälje või kasvuhoonegaaside heite ja kliimamuutuste mõju hindamise kogemusega ekspert lähtuvalt Euroopa Komisjoni teatisest 2021/C 373/01 „Taristu kliimakindluse tagamise tehniliste suunised aastateks 2021–2027” (ELT C 373, 16.09.2021, lk 1–92);
  18) hoonetega seotud energiatõhusustööde projekt, milles on kavandatud hoone energiatõhususarvu vastavus ettevõtlus- ja infotehnoloogiaministri 11. detsembri 2018. a määruses nr 63 „Hoone energiatõhususe miinimumnõuded” sätestatud hoone tüübile kohalduvatele energiatõhususe miinimumnõuetele, kui projekti raames tehakse majandus- ja taristuministri 30. aprilli 2015. a määruse nr 36 „Nõuded energiamärgise andmisele ja energiamärgisele” lisas 4 sisalduvaid energiatõhusustöid suuremas mahus kui 50 protsenti abikõlblikest kuludest või kui ehitist ehitusseadustiku tähenduses oluliselt rekonstrueeritakse;
  19) volikiri, kui taotleja esindusõiguslik isik tegutseb volituse alusel;
  20) dokument, millest nähtuvad Euroopa Komisjoni 2011. aasta otsuse artiklis 4 sätestatud asjaolud, kui taotletava toetuse näol on tegemist riigiabi andmisega Euroopa Komisjoni 2011. aasta otsuse alusel ning üldist majandushuvi pakkuva teenuse osutamise kohustus on toetuse taotlejale pandud enne käesoleva määruse alusel toetuse taotlemist;
  21) kinnitus, et kavandatava investeeringuga loodud taristu ühisveevärgi või -kanalisatsiooni ning reoveepuhastite ehitamiseks antakse üle piirkondlikule vee-ettevõtjale hiljemalt projekti lõpuks;
  22) dokument, mis kinnitab selle väärindatava objekti omandi- või kasutusõigust, millele hoonete ja rajatiste ehitamiseks toetust taotletakse, projekti abikõlblikkuse perioodil ja vähemalt kolme aasta jooksul väikese või keskmise suurusega ettevõtjast toetuse saaja korral ning viie aasta jooksul suurettevõtjast taotleja korral pärast projekti abikõlblikkuse perioodi lõppemist;
  23) avaliku kasutamise kokkulepe, kui tehakse investeering äriühingule, tulundusasutusele või eraisikule kuuluvasse objekti.

  (2) Kui projektis kavandatakse ehitustegevusi, peab ehitusprojekt olema toetuse taotluse esitamiseks ehitusseadustiku tähenduses eelprojekti staadiumis ja lähtuma kehtivatest planeeringutest. Taotluse menetlemine ei tohi olla takistatud projektiga seotud poolelioleva menetluse, kolmanda isiku nõude või muu asjaolu tõttu.

  (3) Kui toetust antakse üldise grupierandi määruse tähenduses, tuleb taotlusele lisada:
  1) ettevõtja nimi ja suurus;
  2) projekti kirjeldus, sealhulgas selle algus- ja lõppkuupäev;
  3) projekti tegevuskoha aadress;
  4) projekti kulude loetelu ja taotletava toetuse summa;
  5) dokumendid, mis kinnitavad selle väärindatava objekti omandi- või kasutusõigust, millele ostuks või hoonete ja rajatiste ehitamiseks toetust taotletakse, projekti abikõlblikkuse perioodil ja vähemalt kolme aasta jooksul väikese või keskmise suurusega ettevõtjast toetuse saaja korral ning viie aasta jooksul suurettevõtjast taotleja korral pärast projekti abikõlblikkuse perioodi lõppemist;
  6) avaliku kasutamise kokkulepped äriühingutele ja tulundusasutustele ning eraisikutele kuuluvatesse objektidesse investeeringu tegemise korral.

4. peatükk Toetuse taotlemine 

§ 16.  Taotlusvooru avamine ja eelarve

  (1) Taotlusvooru tähtaja ja eelarve maakondade lõikes kinnitab valdkonna eest vastutav minister käskkirjaga ja vastav teave edastatakse rakendusüksusele.

  (2) Rakendusüksus teavitab MAROt e-kirja teel taotlusvooru tähtajast ja taotlusvooru eelarvest ning avaldab vastava info oma veebilehel.

  (3) Rakendusüksus võib korraldada mitu taotlusvooru, kui rakendusasutus on vastavalt lõikele 1 seda valdkonna eest vastutava ministri käskkirjaga otsustanud.

  (4) Maakondlikes taotlusvoorudes kasutusele võtmata, vabanevad ja täiendavad vahendid võib liita ühtseteks üle-eestilisteks vahenditeks, mis jaotatakse üle-eestilises avatud taotlusvoorus pingerea alusel.

5. peatükk Taotluste menetlemine 

§ 17.  Taotluse esitamine ja menetlemine

  (1) Taotlus toetuse saamiseks esitatakse rakendusüksusele e-toetuse keskkonna kaudu.

  (2) Taotluse vastuvõtmisel kohaldatakse ühendmääruse §-s 5 sätestatud tingimusi ja korda.

  (3) Taotlus peab sisaldama projekti kohta vähemalt järgmist informatsiooni:
  1) teave integreeritud territoriaalse arengu projekti nõuetele vastavuse kohta § 2 lõike 6 tähenduses juhul, kui projekti viiakse ellu integreeritud projektina;
  2) teave, kui taotleja on projektile või projekti osale tegevustest taotlenud toetust mitmest meetmest või muudest riigieelarvelistest, Euroopa Liidu või välisabi vahenditest.

  (4) Taotluse menetlemine koosneb taotluse, taotleja ja partneri nõuetele vastavuse tuvastamisest, taotluse riigiabi analüüsist, hindamisest ja taotluse rahuldamise, osalise rahuldamise, kõrvaltingimusega rahuldamise või rahuldamata jätmise otsuse tegemisest.

  (5) Taotluse menetlemise tähtaeg on üldjuhul kuni 52 tööpäeva alates taotluse esitamise tähtpäevast. Taotluse menetlemise aega võib pikendada ühendmääruse § 6 lõikes 2 nimetatud juhul kuni kümme tööpäeva ning haldusmenetluse seaduse §-de 38 ja 39 alusel ekspertarvamuse saamiseks kuni 20 tööpäeva.

§ 18.  Taotleja, partneri, taotluse ja projekti nõuetele vastavaks tunnistamine

  (1) Rakendusüksus tunnistab taotleja ja partneri nõuetele vastavaks juhul, kui on täidetud §-s 13 nimetatud nõuded.

  (2) Rakendusüksus tunnistab taotluse ja projekti nõuetele vastavaks juhul, kui on täidetud kõik §-s 15 ja § 17 lõikes 3 nimetatud nõuded.

  (3) Taotluse või taotleja mittevastavaks tunnistamise korral teeb rakendusüksus vastavalt ühendmääruse § 8 lõikele 2 või 3 taotluse rahuldamata jätmise otsuse.

§ 19.  Hindamiskomisjoni moodustamine

  (1) Projektide valimiseks moodustab rakendusüksus igas maakonnas viie- kuni seitsmeliikmelise maakondliku hindamiskomisjoni, mille koosseis kooskõlastatakse eelnevalt rakendusasutusega.

  (2) Maakondliku komisjoni koosseisu peab kuuluma vähemalt kaks ettevõtjate organisatsiooni esindajat või tunnustatud ettevõtja juhtorgani liiget.

  (3) Tunnustatud ettevõtjana käsitatakse piirkonnas hea avaliku mainega olulist tööandjat, kes ei ole riigi ega kohaliku omavalitsuse valitseva mõju all ja kes on tegutsenud piirkonnas vähemalt kolm aastat.

  (4) Ettevõtjate organisatsioonina käsitatakse erasektori algatusel ja eestvedamisel moodustatud katusorganisatsiooni, näiteks maakondlikku ettevõtjate ühendust, ettevõtlusklastrit või mõne üleriigilise esindusorganisatsiooni piirkondlikku esindust. Ettevõtjate organisatsiooniks ei loeta riigi ega kohaliku omavalitsuse valitseva mõju all olevaid organisatsioone.

  (5) Maakondliku komisjoni koosseisust kuni 50 protsenti võivad moodustada sama maakonna linna- või vallavolikogu liikmed, linna- või vallavalitsuse liikmed ning linna- või vallavalitsuse ametnikud ja töötajad.

  (6) Maakondliku komisjoni koosoleku toimumiseks vajalik kvoorum on vähemalt 50 protsenti komisjoni liikmete arvust ja iga projekti hindamiseks vajalik kvoorum peab olema vähemalt 40 protsenti komisjoni liikmete arvust.

  (7) Hindamiskomisjoni liige:
  1) peab vastama ÜSS2021_2027 § 11 lõikes 2 sätestatud nõuetele;
  2) peab deklareerima erapooletust ja sõltumatust hinnatavatest projektidest ja seda, et ta ei ole menetletava taotlusega seotud isik, menetlusosaline või tema esindaja või sugulane ning isikliku seotuse esinemise korral ennast hindamisest taandama;
  3) peab tagama hindamiskomisjoni liikmeks oleku ajal ja pärast liikmeks oleku aja lõppemist tähtajatult talle hindamiskomisjoni töö käigus teatavaks saanud informatsiooni konfidentsiaalsuse;
  4) ei tohi olla taotleja või partneri omavalitsuse volikogu liige, ametnik või töötaja ega taotleja või partneri omavalitsuse valitseva mõju all oleva organisatsiooni esindaja, kui ta osaleb hindamiskomisjonis tunnustatud ettevõtjana või ettevõtjate organisatsiooni esindajana.

  (8) Rakendusüksus pöördub kirja teel MARO poole ettepanekuga nimetada maakondlikku hindamiskomisjoni liikmed vastavalt lõigetele 2–5.

  (9) MARO vastuskiri hindamiskomisjoni liikmete nimetamiseks peab sisaldama liikmete nimesid, nende poolt esindatavate organisatsioonide nimesid, liikme valikuprotsessi kirjeldust ja soovitavalt liikmete pädevuste ja kogemuste kirjeldust.

§ 20.  Projektide hindamine

  (1) Vastavuskontrollis nõuetele vastavaks tunnistatud projekte hindab maakondlik hindamiskomisjon valikukriteeriumide alusel, mille osakaalud koondhindest on järgmised:
  1) projekti kooskõla maakonna arengustrateegiaga ja mõju § 2 lõikes 1 nimetatud eesmärkide saavutamisele – 35 protsenti; hinnatakse projekti kooskõla maakonna arengustrateegia eesmärkidega ning panust § 2 lõikes 1 nimetatud eesmärkide saavutamisse, sealhulgas projekti tulemuste ja mõju eeldatavat ulatust ning vajadusel väljundite ja tulemuste kestlikkust pärast projekti lõppu, samuti panust rahastatava tegevuse väljund- ja tulemusnäitaja saavutamisse;
  2) projekti põhjendatus – 30 protsenti; hinnatakse, kas projekti eesmärgipüstitus on põhjendatud, kas on olemas probleem, kitsakoht või kasutamata arenguvõimalus ja kas projekti sekkumisloogika on arusaadav ja mõjus, kas projektis ette nähtud tegevused võimaldavad parimal moel lahendada maakonna arengustrateegiast lähtuvat probleemi või kitsaskohta või kasutada arenguvõimalust ning saavutada planeeritud väljundid ja tulemused, kas nende sidusus eesmärkidega ja mõjusus on arusaadavad ja võimalusel innovaatilisi lahendusi soosivad ning kas tegevuste ajakava on realistlik, arvestades muu hulgas tegevuste omavahelisi seoseid ja ajalist järgnevust;
  3) projekti kuluefektiivsus – 15 protsenti; hinnatakse, kas ettenähtud tegevused ja lahendused on kuluefektiivsed planeeritud väljundite ja tulemuste saavutamiseks, kas planeeritud eelarve on realistlik ja mõistlik, kas on selge, milliste arvutuste ja hinnangute alusel on eelarve kokku pandud, kas planeeritud kulud on vajalikud ja mõistlikud ning kas on olemas taotleja võimekus täiendavate püsikulude rahastamiseks;
  4) taotleja ja partnerite suutlikkus projekt ellu viia – 15 protsenti; hinnatakse, kas toetuse taotlejal ja partneritel kokku on kvalifikatsioon, kogemus ning õiguslikud, organisatsioonilised ja tehnilised eeldused projekti elluviimiseks kavandatud viisil, et tagada kestlikkus ja jätkusuutlikkus, sealhulgas taristuinvesteeringute või tootlike investeeringute puhul edasised tegevus- ja hoolduskulud;
  5) projekti kooskõla strateegia „Eesti 2035” aluspõhimõtete ja sihtidega – 5 protsenti; hinnatakse, kuidas lisaks projekti vahetutele eesmärkidele võetakse arvesse Eesti pikaajalise arengustrateegia aluspõhimõtete ja sihtidega seotud horisontaalseid põhimõtteid, nagu võrdsed võimalused, ligipääsetavus, keskkonnakaitse ja kliimaneutraalsus, aidatakse kaasa eesmärkide saavutamisele ning panustatakse seeläbi vastavasse riigi pikaajalise arengustrateegia näitajasse.

  (2) Hindamine viiakse läbi rakendusüksuse koostatud hindamismetoodika järgi maakondades. Hindamismetoodika koostamisel lähtub rakendusüksus lõikes 1 nimetatud valikukriteeriumidest. Kui projekti tegevusi tehakse erinevate maakondade koostööprojektina, viivad projekti tegevuste hindamise läbi maakondlikud hindamiskomisjonid ja hindamise üheaegse toimumise korraldab rakendusüksus.

  (3) Rakendusüksus kooskõlastab hindamismetoodika enne kinnitamist rakendusasutusega ja avalikustab selle oma veebilehel hiljemalt taotlusvooru väljakuulutamise päeval.

  (4) Projekte hinnatakse lõikes 1 nimetatud valikukriteeriumide lõikes skaalal 0–4. Taotluse hindamisel antav maksimaalne koondhinne moodustub lõikes 1 sätestatud valikukriteeriumide alusel antavate hinnete kaalutud keskmisest.

  (5) Taotluse hinnang loetakse positiivseks, kui hindamisel antud koondhinne on vähemalt 2,75. Kui projekti tegevusi tehakse erinevates maakondades ehk kui tegemist on erinevate maakondade koostööprojektiga, peab kõigi hindamiskomisjonide koondhinne eraldi olema vähemalt 2,75 hindepunkti.

  (6) Kui lõike 1 punktis 1 või 2 nimetatud valikukriteeriumi koondhinne on 2,0 hindepunkti või sellest madalam, loetakse hinnang taotlusele negatiivseks ja taotluse hindamine lõpeb.

  (7) Kui projekt viiakse ellu integreeritud koostööprojektina, antakse boonusena 0,3 hindepunkti. Kui integreeritud koostööprojekt viiakse ellu erinevates maakondades, antakse sellele positiivse hinnangu korral boonuspunktid kõigis maakondades.

  (8) Positiivse hinnangu saanud projektide koondhindele lisatakse lõike 7 alusel saadud boonuspunktid ja seejärel järjestatakse taotlused kaalutud keskmise alusel maakonnas pingeritta. Võrdse koondhindega projektide puhul eelistatakse projekti, mille lõike 1 punktis 1 nimetatud valikukriteeriumi alusel antud hinne on kõrgem.

§ 21.  Taotluse rahuldamise tingimused ja kord

  (1) Rakendusüksus teeb taotluse rahuldamise otsuse nõuetele vastavale taotlusele, mis on § 20 lõikes 1 nimetatud valikukriteeriumide alusel saanud koondhindeks vähemalt 2,75.

  (2) Taotlused kuuluvad rahuldamisele vastavalt hindamise käigus tekkinud maakondlikule pingereale. Rahuldatud taotluste toetuse kogusumma, sealhulgas erinevate maakondade koostööprojektis osaleva partneri toetuse kogusumma, peab mahtuma selle konkreetse maakonna taotlusvooru toetuse eelarvesse.

  (3) Rakendusüksusel on õigus osaliselt rahastamise mahu sisse jääva taotlejaga pidada läbirääkimisi taotletava summa ja taotluses sisalduvate tegevuste vähendamise või taotleja omafinantseeringu suurendamise üle, arvestades pingerea aluseks olevaid hindamiskriteeriume ja boonuspunkte.

  (4) Taotluse rahuldamise otsuses märgitakse ühendmääruse § 8 lõikes 4 nimetatud teave, sealhulgas täpsustatakse toetuse saaja õigusi ja kohustusi ning tingimusi, mille seadmiseks on ettepaneku teinud hindamiskomisjon projektide hindamise tulemusel.

  (5) Üldise grupierandi määruse alusel antava abi puhul märgitakse taotluse rahuldamise otsuses täiendavalt, et toetus on grupierandiga hõlmatud riigiabi Euroopa Komisjoni määruse (EL) nr 651/2014 tähenduses, viidates asjakohasele üldise grupierandi määruse artiklile.

  (6) Vähese tähtsusega abi andmise korral märgitakse taotluse rahuldamise otsuses, et toetus on vähese tähtsusega abi Euroopa Komisjoni määruse (EL) nr 1407/2013 artikli 3 tähenduses, samuti esitatakse määruse pealkiri ja viide määruse Euroopa Liidu Teatajas avaldamise andmetele.

  (7) Kui antav toetus on üldist majandushuvi pakkuvaid teenuseid osutavatele ettevõtjatele antav vähese tähtsusega abi, märgitakse seda taotluse rahuldamise otsuses, viidates Euroopa Komisjoni määrusele (EL) nr 360/2012.

  (8) Kui antav toetus on Euroopa Komisjoni 2011. aasta otsuse tähenduses riigiabi, märgitakse taotluse rahuldamise otsuses, et tegemist on riigiabiga Euroopa Liidu toimimise lepingu (ELTL) artikli 107 lõike 1 tähenduses, mille andmisel järgitakse Euroopa Komisjoni 2011. aasta otsuse „Euroopa Liidu toimimise lepingu artikli 106 lõike 2 kohaldamise kohta üldist majandushuvi pakkuvaid teenuseid osutavatele ettevõtjatele avalike teenuste eest makstava hüvitisena antava riigiabi suhtes” (2012/21/EL) tingimusi.

  (9) Kui antav toetus on Euroopa Komisjoni 2011. aasta otsuse alusel antav riigiabi ning taotlejale ei ole üldist majandushuvi pakkuva teenuse osutamise kohustust Euroopa Komisjoni 2011. aasta otsuse artiklis 4 sätestatud ülesande andmise aktiga pandud, märgitakse taotluse rahuldamise otsuses:
  1) taotlejale taotluse rahuldamise otsusega ülesandeks tehtava üldist majandushuvi pakkuva teenuse täpne laad ja kestus;
  2) vajaduse korral teenuse osutamise territoorium;
  3) taotlejale ainu- või eriõiguse andmine;
  4) hüvitise määramise alused ning hüvitise arvutamise, kontrollimise ja läbivaatamise parameetrid;
  5) ülemäärase hüvitise maksmise vältimise ja tagasinõudmise kord;
  6) viide, et riigiabi antakse Euroopa Komisjoni 2011. aasta otsuse artikli 2 lõike 1 punkti a alusel.

  (10) Taotlus ja selle kohta esitatud lisateave on taotluse rahuldamise otsuse lahutamatu lisa. Taotluse kohta tehtud otsuses võib jätta märkimata taotluses sisalduva teabe ja sellele viidata, kui teave võetakse otsustamisel arvesse taotluses esitatud sõnastuses.

§ 22.  Taotluse rahuldamata jätmise tingimused ja kord

  (1) Taotlus jäetakse rahuldamata ühendmääruse § 8 lõigetes 2 ja 3 nimetatud juhtudel, kui taotleja või taotlus ei vasta käesoleva määruse §-des 13 ja 15 ning § 17 lõikes 3 sätestatud nõuetele.

  (2) Taotluse rahuldamata jätmise otsuses märgitakse ühendmääruse § 8 lõikes 4 nimetatud andmed.

  (3) Taotluse osalise rahuldamise või rahuldamata jätmise otsuse tegemisel loetakse taotleja ÜSS2021_2027 § 13 lõikes 1 sätestatud ärakuulamisõigus tagatuks, kui otsus põhineb taotluses esitatud andmetel ning puuduste kõrvaldamiseks esitatud teabel ja selgitustel.

  (4) Taotluse rahuldamise või rahuldamata jätmise otsus edastatakse taotlejale e-toetuse keskkonna kaudu kolme tööpäeva jooksul otsuse vastuvõtmisest arvates.

§ 23.  Taotluse osaline või kõrvaltingimusega rahuldamine

  (1) Taotluse osalise rahuldamise otsuse teeb rakendusüksus ühendmääruse § 9 lõikes 1 nimetatud juhtudel.

  (2) Taotluse võib osaliselt rahuldada tingimusel, et taotleja on nõus rakendusüksuse ettepanekuga vähendada taotletud toetuse summat või muuta projektis kavandatud tegevusi. Kui taotleja ei ole nõus rakendusüksuse ettepanekuga, teeb rakendusüksus taotluse rahuldamata jätmise otsuse.

  (3) Taotluse kõrvaltingimusega rahuldamise otsuse võib rakendusüksus teha vastavalt ühendmääruse § 9 lõigetes 2 ja 3 sätestatule ning näha ette kõrvaltingimuse täitmise tähtaja kuni kuus kuud.

  (4) Taotluse kõrvaltingimusega rahuldamise otsuse põhjal ei teki toetuse saajal õigust toetuse maksetele, sealhulgas toetuse ettemaksetele. Õigus toetusega seotud maksetele tekib toetuse saajal pärast seda, kui rakendusüksus on tingimuse saabumise või täitmise toetuse saaja esitatud teabe põhjal tuvastanud, välja arvatud juhul, kui teavet on võimalik rakendusüksusel tuvastada muust andmeallikast.

6. peatükk Taotluse rahuldamise otsuse muutmine ja kehtetuks tunnistamine 

§ 24.  Taotluse rahuldamise otsuse muutmine

  (1) Taotluse rahuldamise otsust muudetakse rakendusüksuse algatusel või toetuse saaja sellekohase kirjaliku avalduse alusel ühendmääruse §-des 12 ja 13 sätestatud tingimustel ja korras, välja arvatud juhul, kui see on vastuolus riigiabi reeglitega.

  (2) Toetuse saaja võib taotluse rahuldamise otsuse muutmise taotlust esitamata muuta projekti eelarves tegevusele ette nähtud eelarverea mahtu teise eelarverea mahu arvelt kuni kümme protsenti võrreldes taotluse rahuldamise otsuses sätestatuga tingimusel, et projekti abikõlblike kulude kogumaht ja toetuse osakaal ei muutu.

  (3) Taotluse rahuldamise otsust võib muuta vastavalt ühendmääruse § 12 lõikele 7.

  (4) Kui taotluse rahuldamise otsuses ühendmääruse § 12 lõike 2 punktides 1–3 nimetatud asjaolud muutuvad, kontrollitakse enne otsuse tegemist muudatuste asjakohasust ja vajalikkust ning vajaduse korral § 20 lõikes 1 sätestatud projektide valikukriteeriumidele vastavust, kaasates vajaduse korral maakondliku hindamiskomisjoni.

  (5) Rakendusüksusel on õigus keelduda taotluse rahuldamise otsuse muutmisest või lõikes 1 nimetatud juhul muudatuste aktsepteerimisest, kui:
  1) muudatus seab kahtluse alla projekti oodatavate tulemuste saavutamise või projekti tegevuste lõpetamise abikõlblikkuse perioodil;
  2) muudatus ei ole kooskõlas määruses esitatud nõuetega, sealhulgas riigiabi reeglitega;
  3) muudatus ei ole kooskõlas projekti sisu ja eesmärkidega;
  4) muudatust ei loeta põhjendatuks.

  (6) Taotluse rahuldamise otsuse muutmise otsustab rakendusüksus üldjuhul 30 tööpäeva jooksul pärast vastavasisulise avalduse saamist. Täiendavate asjaolude ilmnemise korral on rakendusüksusel õigus taotluse menetlemist pikendada kuni 21 tööpäeva võrra.

  (7) Taotluse rahuldamise otsust võib muuta tagasiulatuvalt, kui see aitab kaasa projekti tulemuste saavutamisele ja muudatus on põhjendatud ning ei ole vastuolus vähese tähtsusega abi või riigiabi reeglitega.

  (8) Toetuse saajal, kelle taotlus rahuldati osaliselt põhjusel, et taotluse täielik rahuldamine ei osutunud taotluste rahastamiseks ette nähtud toetuse mahu tõttu võimalikuks, on õigus taotleda toetuse suurendamist kuni projekti abikõlblikkuse perioodi lõpuni, kuid mitte pärast projekti tegevuste lõppemist, vastavalt ühendmääruse § 13 lõikele 1.

§ 25.  Taotluse rahuldamise otsuse kehtetuks tunnistamine

  (1) Taotluse rahuldamise otsus tunnistatakse osaliselt või täielikult kehtetuks ühendmääruse §-s 14 nimetatud aluse esinemise korral.

  (2) Lisaks lõikes 1 sätestatule tunnistab rakendusüksus taotluse rahuldamise, osalise rahuldamise või kõrvaltingimusega rahuldamise otsuse kehtetuks, kui esineb vähemalt üks järgmistest asjaoludest:
  1) toetuse saaja ei ole taotluse rahuldamise otsuses määratud tähtaja jooksul toetuse kasutamist alustanud;
  2) toetuse saaja ei täida taotluse rahuldamise otsuses sätestatut või ei kasuta toetust ettenähtud tingimustel;
  3) projekti ei ole võimalik lõpetada abikõlblikkuse perioodi lõppemisel;
  4) toetuse saaja avaldust taotluse rahuldamise otsuse muutmise kohta ei rahuldata ja toetuse saajal ei ole võimalik toetuse kasutamist ettenähtud tingimustel jätkata;
  5) toetuse saaja ei täida taotluse kõrvaltingimusega rahuldamise otsuses sätestatud muid tingimusi rakendusüksuse määratud tähtaja jooksul;
  6) toetuse saaja ei ole ehitustegevust sisaldavas projektis § 5 lõikes 7 nimetatud ettevalmistavaid töid teinud ja ehitustööde lepingut § 9 lõikes 4 nimetatud tähtajal sõlminud.

  (3) Taotluse rahuldamise otsuse kehtetuks tunnistamise korral tuleb toetuse saajal saadud toetus tagastada.

7. peatükk Toetuse saaja ja partneri ning rakendusüksuse õigused ja kohustused 

§ 26.  Toetuse saaja ja partneri õigused ja kohustused

  (1) Toetuse saajal ja partneril on õigus saada rakendusüksuselt informatsiooni ja selgitusi, mis on seotud määruses sätestatud nõuete ja toetuse saaja kohustustega.

  (2) Toetuse saaja on lisaks ühendmääruse § 10 lõikes 1 ja §-s 11 sätestatule kohustatud:
  1) tagama projekti elluviimiseks vajalike õigusaktides ette nähtud lubade ja kooskõlastuste olemasolu;
  2) teavitama kirjalikult rakendusüksust muudatustest toetuse saaja omandisuhetes;
  3) edastama riigihangete alusdokumentide eelnõu, nende muudatused ja hankelepingu muudatuse eelnõu rakendusüksusele läbivaatamiseks, kui hankelepingu eeldatav maksumus käibemaksuta on võrdne riigihanke piirmääraga või ületab seda;
  4) vajaduse korral muutma objekti lahendust, sealhulgas projekteerima selle ümber, et saavutada oodatav tulemus;
  5) säilitama projekti elluviimisega seotud dokumente kümme aastat alates kuupäevast, mil abi anti, kui toetus on vähese tähtsusega abi või riigiabi;
  6) tagama Euroopa Parlamendi ja nõukogu määruse EL nr 2021/1060 artiklites 65 ja 66 nimetatud kestuse nõude täitmise viie aasta jooksul või kolme aasta jooksul, kui tegemist on toetusega väikese või keskmise suurusega ettevõtjale;
  7) täitma muid õigusaktides sätestatud kohustusi.

  (3) Partner peab täitma ühendmääruse § 10 lõigetes 2 ja 3 sätestatud kohustusi.

  (4) Kui toetuse saaja tegevustes osalejad saavad vähese tähtsusega abi, on toetuse saaja kohustatud kontrollima enne tegevust nende vastavust § 11 lõikes 7 sätestatud nõuetele.

  (5) Toetuse saaja esitab rakendusüksusele vähese tähtsusega abi saanud tegevustes osalejate nimed ja antud abi summad rakendusüksuse määratud vormil koos kuluaruandega.

  (6) Toetuse saaja informeerib vastavalt konkurentsiseaduse § 33 lõikele 4 tegevustes osalejat sellest, et talle antakse vähese tähtsusega abi ja kui suur on abi summa.

§ 27.  Rakendusüksuse õigused ja kohustused

  (1) Rakendusüksus on lisaks ÜSS2021_2027 § 8 lõikes 2 nimetatud ülesannetele kohustatud:
  1) küsima Rahandusministeeriumi seisukohta kohaliku omavalitsuse üksuse omafinantseeringu ja mitteabikõlblike kulude tasumise suutlikkuse kohta vastavalt ühendmääruse § 3 lõikele 6;
  2) tegema taotlus- ja aruandevormid ning asjakohased juhendmaterjalid kättesaadavaks oma veebilehel;
  3) kontrollima taotluse rahuldamise otsuse täitmist, sealhulgas projekti elluviimist;
  4) esitama toetuse saajale oma tähelepanekud riigihanke alusdokumentide, hankelepingu ja hankelepingu muudatuse eelnõu nõuetele vastavuse ja kulude abikõlblikkuse kohta;
  5) nõustama toetuse saajat riigihangete läbiviimisel;
  6) tegema projektide üle järelkontrolli viie aasta jooksul pärast projektile lõppmakse tegemist, veendumaks, et projekti elluviimise tulemusena soetatud vara ja rajatud või rekonstrueeritud infrastruktuuriobjekti kasutatakse sihtotstarbeliselt;
  7) teavitama vajadusel toetuse saajat toetuse kasutamist reguleerivates õigusaktides tehtud muudatustest;
  8) säilitama projekti elluviimisega seotud dokumente kümme aastat alates kuupäevast, mil abi anti, kui toetus on vähese tähtsusega abi või riigiabi;
  9) esitama taotlejale tema kirjaliku päringu alusel samas taotlusvoorus toetust saanud projektidele antud hinded, sealhulgas hindajate lõikes, ja põhjendused viisil, mis tagab, et hindaja nime ja hinnangut ei ole võimalik omavahel seostada.

  (2) Rakendusüksusel on õigus:
  1) tutvuda projekti ettevalmistamise ja tööde tegemise käigus koostatavate dokumentidega;
  2) kontrollida toetuse ja omafinantseeringu kasutamist;
  3) nõuda projekti kestuse, tegevuste, eesmärkide, tulemuste ja kulude kohta nende lisaandmete ja -dokumentide esitamist, mis tõendavad projekti nõuetekohast elluviimist ja toetuse saaja kohustuste nõuetekohast täitmist;
  4) lõpetada toetuse väljamaksmine ja nõuda toetus osaliselt või täielikult tagasi, kui toetuse saaja on rikkunud määruses sätestatud tingimusi või on kaldunud muul viisil kõrvale taotluses või taotluse rahuldamise otsuses sätestatust;
  5) vähendada toetuse suurust proportsionaalselt taotluse rahuldamise otsuses kinnitatud maksumuse vähenemisega;
  6) keelduda põhjendatult toetuse väljamaksmisest, kui toetuse saaja majanduslik olukord on selliselt halvenenud, et toetuse kasutamine või projekti elluviimine on tõenäoliselt võimatu.

8. peatükk Aruannete esitamine 

§ 28.  Toetuse kasutamisega seotud aruannete esitamine

  (1) Toetuse saaja esitab rakendusüksusele projekti elluviimise kohta vahearuande e-toetuse keskkonna kaudu üks kord aastas 31. detsembri seisuga hiljemalt 15. jaanuaril, rakendusüksuse nõudmisel või taotluse rahuldamise otsuses sätestatu korral tihedamini. Toetuse saaja esitab projekti lõpparuande taotluse rahuldamise otsuses sätestatud ajaks. Toetuse saaja kinnitab aruandes esitatud andmete õigsust.

  (2) Aruande vormid kehtestab rakendusüksus.

  (3) Projekti vahe- ja lõpparuandes kajastatakse vähemalt järgmine teave:
  1) toetuse taotluse rahuldamise otsuses sätestatud andmed projekti kohta (projekti nimi, projekti number ja toetuse saaja nimi);
  2) projekti aruandlusperiood;
  3) andmed projekti edenemise kohta (tehtud tööd ja tegevused ning tulemuste ja eesmärkide saavutamine);
  4) toetuse saaja hinnang projekti tulemuslikkusele, strateegia „Eesti 2035” sihtide saavutamisele ja aluspõhimõtete hoidmisele vastavalt taotluses lubatule;
  5) toetuse saaja kinnitus andmete õigsuse kohta.

  (4) Rakendusüksusel on õigus nõuda toetuse saajalt järelaruande esitamist ühe aasta jooksul pärast projekti lõppu.

  (5) Rakendusüksus kinnitab vahearuanded üldjuhul kümne tööpäeva ja lõpparuande üldjuhul 42 tööpäeva jooksul nende esitamisest arvates. Rakendusüksusel on õigus nõuda aruande täiendamist.

9. peatükk Toetuse maksmise tingimused 

§ 29.  Toetuse maksmine

  (1) Toetust makstakse tegelike kulude alusel vastavalt ühendmääruse §-le 27 ja ühtse määra alusel vastavalt ühendmääruse § 28 lõikele 3.

  (2) Toetuse maksete tegemisel lähtutakse ühendmääruse §-des 24–28 nimetatud ning määruses ja taotluse rahuldamise otsuses sätestatud maksete tegemise täpsustavatest tingimustest ja korrast.

  (3) Toetuse saaja esitab makse saamise aluseks nõutud kuludokumendid ja tõendid rakendusüksusele e-toetuse keskkonna kaudu.

  (4) Rakendusüksus menetleb kuludokumente kuni 42 tööpäeva. Rakendusüksus võib kuludokumente kontrollida ka toetuse saaja juures kohapealse kontrolli ajal.

  (5) Kuludokumentideks on majandustehingu toimumist tõendavad dokumendid, sealhulgas arve, saateleht, tööde vastuvõtmise akt ja leping või muu raamatupidamise seaduse nõuetele vastav kuludokument.

10. peatükk Finantskorrektsioonid ja vaided 

§ 30.  Finantskorrektsioonide tegemine ja toetuse tagastamine

  (1) Finantskorrektsiooni otsus tehakse ja toetus tagastatakse vastavalt ÜSS2021_2027 §-des 28–30 ja ühendmääruse §-des 34–38 sätestatule, sealhulgas juhul, kui projekti kavandatud tulemust ei saavutata või see saavutatakse osaliselt.

  (2) Kui tagasimaksmise tähtpäevaks toetust tagasi ei maksta, maksab toetuse saaja viivist vastavalt ÜSS2021_2027 §-s 30 sätestatule.

  (3) Ebaseadusliku ja väärkasutatud riigiabi tagasinõudmise korral juhindutakse konkurentsiseaduse §-s 42 sätestatust, kui Euroopa Liidu õigusest ei tulene teisiti.

§ 31.  Vaide esitamine

  Rakendusüksuse toimingu või otsuse peale tuleb enne halduskohtusse kaebuse esitamist esitada vaie rakendusüksusele vastavalt ÜSS2021_2027 §-le 31. Vaide lahendab haldusmenetluse seaduses sätestatud korras rakendusüksus.

Riina Solman
Riigihalduse minister

Merike Saks
Kantsler

https://www.riigiteataja.ee/otsingu_soovitused.json