Teksti suurus:

Keskkonnaministri 21. detsembri 2006. a määruse nr 82 „Metsakorraldaja katsetööde ja eksamite kohta esitatavad nõuded, katsetööde ja eksamite korraldamise ning tulemuste hindamise kord” muutmine

Väljaandja:Keskkonnaminister
Akti liik:määrus
Teksti liik:algtekst
Jõustumise kp:13.04.2012
Avaldamismärge:RT I, 10.04.2012, 7

Keskkonnaministri 21. detsembri 2006. a määruse nr 82 „Metsakorraldaja katsetööde ja eksamite kohta esitatavad nõuded, katsetööde ja eksamite korraldamise ning tulemuste hindamise kord” muutmine

Vastu võetud 05.04.2012 nr 14

Määrus kehtestatakse „Metsaseaduse” § 12 lõike 3 alusel.

Keskkonnaministri 21. detsembri 2006. a määruses nr 82 „Metsakorraldaja katsetööde ja eksamite kohta esitatavad nõuded, katsetööde ja eksamite korraldamise ning tulemuste hindamise kord” (RT I, 20.05.2011, 6) tehakse järgmised muudatused:

1) paragrahvi 5 lõige 5 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

„(5) Eksami ajal on keelatud kasutada abi- ja lisavahendeid, samuti kõrvaliste isikute abi ning suunavaid märkusi, mis võivad mõjutada eksami iseseisvat sooritamist. Kui eksamineeritav rikub eksamil kehtivat korda, eksam katkestatakse ning loetakse mittesooritatuks.”;

2) paragrahvi 5 lõike 6 teine lause tunnistatakse kehtetuks;

3) paragrahvi 5 täiendatakse lõikega 8 järgmises sõnastuses:

„(8) Kui taotleja ei ilmu eksamile ning ta ei ole eksamile ilmumata jätmisest ettenähtud aja jooksul komisjoni teavitanud, loetakse eksam mittesooritatuks. Põhjuseks märgitakse „ei ilmunud eksamile”.”;

4) paragrahvi 6 lõike 4 teine lause muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

„Eksami sooritanud isikule teatatakse katsetöö tegemise aeg ja kogunemiskoht sama tähtaja jooksul.”;

5) paragrahvi 8 lõige 1 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

„(1) Katsetöö korraldatakse komisjoni valitud maa-alal, mis peab vastama järgmistele nõuetele:
1) maa-ala koosseisus olev metsamaa peab sisaldama 15 eraldist, mille kogupindala on 15–30 ha;
2) metsamaal peab olema esindatud vähemalt kolm erinevat arenguklassi, peapuuliiki ja metsakasvukohatüüpi;
3) maa-ala peab sisaldama vähemalt 25 puistuelementi, mille osakaal rindes ületab 20%;
4) maa-ala ei tohi paikneda kaitseala loodusreservaadis või sihtkaitsevööndis.”;

6) paragrahvi 9 lõiked 1 ja 2 muudetakse ning sõnastatakse järgmiselt:

„(1) Katsetööle lubatakse isikud, kes on viimase 24 kuu jooksul sooritanud eksami käesoleva määruse § 6 lõike 2 kohaselt.

(2) Katsetöö korraldatakse ühe kuu jooksul eksami sooritamisest arvates ajavahemikus 15. aprillist 15. novembrini.”;

7) paragrahvi 9 lõige 5 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

„(5) Kui eksami sooritanu ei ilmu katsetööle ning ta ei ole katsetööle ilmumata jätmisest ettenähtud aja jooksul komisjoni teavitanud, loetakse katsetöö mittesooritatuks. Katsetöö mittesooritamise põhjuseks märgitakse „ei ilmunud katsetööle”.”;

8) paragrahvi 9 lõige 8 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

„(8) Katsetöö sooritajal on katsetöö ajal keelatud kasutada abi- ja lisavahendeid, mida ei ole loetletud käesoleva määruse § 8 lõikes 3, samuti kõrvaliste isikute abi ning suunavaid märkusi, mis võivad mõjutada katsetöö iseseisvat sooritamist. Katsetöö korra rikkumise tuvastamisel loetakse katsetöö mittesooritatuks.”;

9) paragrahvi 9 täiendatakse lõikega 9 järgmises sõnastuses:

„(9) Kui katsetöö loetakse mittesooritatuks eelmises lõikes nimetatud alusel, ei lubata katsetöö sooritajal järgmise 24 kuu jooksul katsetööd uuesti sooritada.”;

10) paragrahvi 10 lõikes 6 jäetakse välja pärast sõna „arv” sõna „on”;

11) paragrahvi 10 lõige 7 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

„(7) Tulemuste hindamise leht ja katsetöö korraldamise protokoll ning komisjoni otsus katsetöö sooritanute või mittesooritanute kohta vormistatakse komisjoni koosolekul käesoleva määruse § 6 lõike 3 kohaselt.”;

12) määruse lisa 3 tekst asendatakse käesoleva määruse lisa tekstiga.

Keit Pentus
Minister

Rita Annus
Kantsler

Lisa 

https://www.riigiteataja.ee/otsingu_soovitused.json