Teksti suurus:

Kiiresti riknevate külmutatud toiduainete veoks kasutatava sõiduki õhutemperatuuri registreerimise mõõtevahendi kontrollimise tingimused ja kord

Väljaandja:Majandus- ja kommunikatsiooniminister
Akti liik:määrus
Teksti liik:algtekst-terviktekst
Redaktsiooni jõustumise kp:13.04.2012
Redaktsiooni kehtivuse lõpp: Hetkel kehtiv
Avaldamismärge:RT I, 10.04.2012, 8

Kiiresti riknevate külmutatud toiduainete veoks kasutatava sõiduki õhutemperatuuri registreerimise mõõtevahendi kontrollimise tingimused ja kord

Vastu võetud 05.04.2012 nr 28

Määrus kehtestatakse liiklusseaduse § 73 lõike 12 alusel.

§ 1.  Reguleerimisala

  Käesolev määrus kehtestab kiiresti riknevate külmutatud toiduainete veoks kasutatavas sõiduki (edaspidi sõiduk) õhutemperatuuri registreerimise mõõtevahendi (edaspidi mõõtevahend) kontrollimise tingimused ja korra.

§ 2.  Mõõtevahend

  Sõidukis on lubatud Euroopa Komisjoni määruse (EÜ) nr 37/2005 temperatuuri järelevalve kohta inimtoiduks ettenähtud kiirkülmutatud toiduainete transpordivahendites, lao- ja säilitusruumides (EÜT L 10/18, 13.01.2005, lk 18–19) artikli 2 lõike 2 kohaselt kasutada Euroopa standardite EN 12830, EN 13485 ja EN 13486 nõuetele vastavat mõõtevahendit.

§ 3.  Mõõtevahendi kontrollimine ja kontrolli teostajad

  (1) Mõõtevahendi nõuetele vastavuse ning mõõtevahendi sõidukile paigaldamise ja kasutamise kohustusliku kontrollimise liigid on:
  1) mõõtevahendi kontrollimine enne paigaldamist;
  2) mõõtevahendi kontrollimine pärast paigaldamist;
  3) mõõtevahendi perioodiline kontrollimine;
  4) mõõtevahendi kontrollimine sõiduki tehnonõuetele vastavuse kontrollimise käigus.

  (2) Mõõtevahendi kontrollimist enne ja pärast paigaldamist võib teha mõõtevahendi tootja või muu „Kiiresti riknevate toiduainete rahvusvahelise veo ning selleks kasutatavate eriveokite alane kokkulepe” (edaspidi ATP kokkulepe) ettenähtud korras tunnustatud ametlik katsejaam.

  (3) Mõõtevahendi perioodilist kontrollimist võib teha isik, kelle on mõõteseaduse § 5 lõikes 5 nimetatud akrediteerimisasutus tunnistanud pädevaks ATP kokkuleppe lisade 1 ja 2 ning Euroopa standardi EN 13486 nõuetele vastavuse hindamiseks eelnimetatud dokumentides toodud ulatuses ja keda Maanteeamet on tunnustanud ametliku katsejaamana.

  (4) Mõõtevahendi kontrollimist sõiduki tehnonõuetele vastavuse kontrollimise käigus võib teha liiklusseaduse mõistes mootorsõiduki ja selle haagise tehnonõuetele vastavuse kontrollimise õigust omav äriühing.

§ 4.  Mõõtevahendi kontrollimine enne paigaldamist

  Mõõtevahendi kontrollimise käigus enne selle paigaldamist sõidukile tuleb:
  1) välise vaatlusega hinnata mõõtevahendi välist seisukorda ja markeeringu vastavust nõuetele;
  2) kontrollida mõõtevahendi vastavust käesoleva määruse §-s 2 toodud nõuetele.

§ 5.  Nõuded mõõtevahendi paigaldamisele ja mõõtevahendi kontrollimine pärast paigaldamist

  (1) Mõõtevahendi paigaldamine hõlmab mõõtevahendi sõidukile monteerimist ja mõõtevahendi nõuetekohasuse kontrollimist.

  (2) Mõõtevahendi võib sõidukile paigaldada sõiduki tootja, mõõtevahendi tootja või muu pädev äriühing.

  (3) Mõõtevahendi kontrollimise käigus pärast selle paigaldamist sõidukile tuleb veenduda järgmiste nõuete täitmises:
  1) mõõtevahendile peab olema tehtud käesoleva määruse § 4 kohaselt ettenähtud kontrollimine;
  2) mõõtevahend peab sobima sõidukile;
  3) mõõtevahendi montaaž peab vastama mõõtevahendi tootja juhistele.

§ 6.  Mõõtevahendi perioodiline kontrollimine

  Mõõtevahendit peab perioodiliselt kontrollima samaaegselt sõiduki kontrollimisega iga kolme aasta järel, välja arvatud juhul, kui ATP kokkuleppest tulenevalt toimub kontrollimine iga kuue aasta järel.

§ 7.  Mõõtevahendi kontrollimine sõiduki tehnonõuetele vastavuse kontrollimise käigus

  (1) Lisaks käesoleva määruse §-des 4–6 sätestatud mõõtevahendi kontrollimise liikidele peab mõõtevahendit kontrollima ka majandus- ja kommunikatsiooniministri 18. juuli 2011. a määruse nr 77 „Mootorsõiduki ja selle haagise tehnonõuetele vastavuse kontrollimise tingimused ja kord” kohase sõiduki tehnonõuetele vastavuse kontrollimise käigus. Kontrollimist teostab sellisel juhul ülevaataja nimetatud määruse mõistes.

  (2) Kontrollimise käigus tuleb veenduda järgmiste nõuete täitmises:
  1) mõõtevahend peab olema töökorras;
  2) veose ruum peab olema sobiv külmutatud toiduainete veoks;
  3) sõidukile kantud tähistused peavad olema kehtivad.

§ 8.  Pädev asutus ja informatsiooni säilitamine

  (1) Pädevaks asutuseks, kes kontrollib mõõtevahendite paigaldajate ja tunnustatud ametlike katsejaamade tegevust ning väljastab ATP kokkuleppe lisa 1 lisandus 3 kohase tunnistuse, on Maanteeamet.

  (2) Käesoleva määruse paragrahvi 3 lõikes 3 nimetatud isikud peavad alles hoidma kontrollimise tulemusi tõendavaid dokumente vähemalt kolm aastat kuni järgmise kontrollimise kuupäevani (kaasa arvatud).

  (3) Maanteeamet peab tunnustatud ametlike katsejaamade nimelist andmebaasi ja annab kontrolli õigust omavatele isikutele nende nõudmisel vajalikku informatsiooni.

§ 9.  Varasema õigusakti kehtetuks tunnistamine

  Majandus- ja kommunikatsiooniministri 25. oktoobri 2005. a määrus nr 129 „Nõuded kiiresti riknevate külmutatud toiduainete veoks kasutatavas sõidukis õhutemperatuuri registreerimise mõõtevahendile ja kontrollimisele” tunnistatakse kehtetuks.

Juhan Parts
Minister

Marika Priske
Kantsler

https://www.riigiteataja.ee/otsingu_soovitused.json