Teksti suurus:

Sotsiaalministri 24. aprilli 2003. a määruse nr 74 „Töötajate tervisekontrolli kord” muutmine

Väljaandja:Tervise- ja tööminister
Akti liik:määrus
Teksti liik:algtekst
Jõustumise kp:01.06.2015
Avaldamismärge:RT I, 10.04.2015, 1

Sotsiaalministri 24. aprilli 2003. a määruse nr 74 „Töötajate tervisekontrolli kord” muutmine

Vastu võetud 07.04.2015 nr 20

Määrus kehtestatakse töötervishoiu ja tööohutuse seaduse § 13 lõike 1 punkti 7 alusel.

§ 1.  Sotsiaalministri 24. aprilli 2003. a määruse nr 74 „Töötajate tervisekontrolli kord“ muutmine

Sotsiaalministri 24. aprilli 2003. a määruses nr 74 „Töötajate tervisekontrolli kord” lisa 1 punkti 2 alapunkt 1 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

„1) ained ja segud, mis vastavalt Euroopa Parlamendi ja nõukogu 16. detsembri 2008. a määrusele (EÜ) nr 1272/2008, mis käsitleb ainete ja segude klassifitseerimist, märgistamist ja pakendamist (ELT L 353, 31.12.2008, lk 1–1355), on klassifitseeritud terviseohtlikuks järgmiste ohuklasside ja ohukategooria kriteeriumide kohaselt: äge mürgisus, naha söövitus või ärritus, raske silmakahjustus või silmade ärritus, hingamiselundite või naha sensibiliseerimine, mutageensus sugurakkudele (kategooria 1.A või 1.B), kantserogeensus (kategooria 1.A või 1.B), reproduktiivtoksilisus (kategooria 1.A või 1.B), mürgisus sihtelundi suhtes, hingamiskahjustused;”.

§ 2.  Määruse jõustumine

Määrus jõustub 1. juunil 2015. aastal.

Urmas Kruuse
Tervise- ja tööminister

Marika Priske
Kantsler

https://www.riigiteataja.ee/otsingu_soovitused.json