Teksti suurus:

Elamu energiaauditile esitatavad nõuded

Väljaandja:Majandus- ja taristuminister
Akti liik:määrus
Teksti liik:algtekst-terviktekst
Redaktsiooni jõustumise kp:01.07.2015
Redaktsiooni kehtivuse lõpp:24.08.2019
Avaldamismärge:RT I, 10.04.2015, 6

Elamu energiaauditile esitatavad nõuded1

Vastu võetud 08.04.2015 nr 28

Määrus kehtestatakse ehitusseadustiku § 64 lõike 5 alusel.

§ 1.   Määruse reguleerimisala

  (1) Käesolev määrus kehtestab nõuded elamu energiaauditile.

  (2) Nõuded kehtestatakse järgmiste elamute energiaauditile:
  1) ühe korteriga elamu;
  2) kahe või mitme korteriga elamu;
  3) hoolekandeasutuse ja ühiselamu hoone.

  (3) Käesolevas määruses sätestatud nõuded kehtivad ka mitme kasutamise otstarbega hoone, milles eluruumide pind ületab mitteeluruumide pinda, energiaauditile.

§ 2.   Mõisted

  Määruses kasutatakse mõisteid järgmises tähenduses:
  1) energiabilanss – elamu energia kasutuse analüüsi tulemusena saadav tarnitud energia ja energiavajaduse tasakaal. Energiabilansis kajastatakse elamu energia kadude jaotust sisekliima tagamiseks (kütmiseks, jahutamiseks, ventilatsiooniks ja valgustuseks), tarbevee soojendamiseks, tehnosüsteemide ja elektriseadmete kasutamiseks ning energiaallikate jaotuskadude kompenseerimiseks;
  2) välispiire – elamu piirdetarind, mis eraldab ruumi välisõhust või pinnasest (näiteks sein, sokkel, aken, välisuks, põrand pinnasel, põrand välisõhu kohal, katuslagi, mitteköetava pööningu põrand ja muud seesugused);
  3) kaugküte ja -jahutus – soojusenergia jaotamine võrgu kaudu auru, kuuma vee või jahutatud vedelikena kesksest tootmisallikast mitmesse hoonesse või kohta, et kasutada seda kütteks või jahutamiseks ruumis või protsessis;
  4) loger – sisekliima parameetreid (temperatuur ja suhteline õhuniiskus) automaatselt ja vähemalt 1 korra 60 minuti jooksul salvestav seade, mille lugemid on digitaalselt töödeldavad;
  5) tõhususmeede – toode ja tegevus, mille rakendamisel eelduslikult suureneb elamu energiatõhusus (väheneb elamu energiatõhususarvu väärtus). Tõhususmeede võib olla seadme või süsteemi paigaldamine, seadistamine või automatiseerimine või üldiste soovituste andmine tarbimisharjumuste muutmiseks;
  6) parendusmeede – toode ja tegevus, mille rakendamisel ei lange elamu energiavajadus, kuid mis on oluline elamu sisekliima, säilivuse või süsteemi normaalse toimivuse seisukohast;
  7) meetmete pakett – tõhusus- ja parendusmeetme koostoimeline tervik, mis ei halvenda ruumi sisekliimat ega elamu säilivust.

§ 3.   Energiaauditit tegev isik

  (1) Energiaauditit tegev isik peab esitama tellijale kirjalikult taasesitatavas vormis kinnituse, et vastab ehitusseadustiku § 18 lõigetes 3 ja 4 toodud nõuetele.

  (2) Energiaauditit tegev isik peab tellijat teavitama ilmnenud asjaoludest, mis võivad mõjutada tema sõltumatust auditi tegemisel.

  (3) Energiaauditit tegev isik peab tellijale edastama selle konkreetse objekti eest vastutava pädeva isiku andmed.

  (4) Kui energiaauditit tegeval isikul puudub mingis osas pädevus energiaauditi tegemiseks, peab ta tellijat sellest koheselt teavitama.

§ 4.   Energiaauditi aruande lähteandmed ja nende kogumine

  (1) Energiaaudit tehakse vähemalt elamu ülevaatuse, kogutud andmete, varem mõõdetud tarbimisandmete ja arvutusliku analüüsi põhjal.

  (2) Energia, vee ja kütuse tarbimisandmed peavad olema vähemalt ühe täisaasta kohta, mil elamut tüüpiliselt kasutati.

  (3) Energiaauditi aruandes tuleb viidata andmete päritolule.

  (4) Tellija teeb energiaauditit tegevale isikule kättesaadavaks:
  1) tellija kontaktandmed;
  2) elamu üldandmed – elamu aadress, ehitisregistri kood, ehitusaasta, elamu kasutamise otstarve, köetav pind, suletud netopind, eluruumide pind, korruste arv, elamu maht, elamu köetav ruumala, korterite arv;
  3) elamu energia, vee ja kütuse tarbimisandmed vähemalt ühe täisaasta lõikes või olemasolu korral viimase kolme aasta andmed ja võimaluse korral kuude lõikes;
  4) varasemate energiatõhusust mõjutavate ehitustööde loetelu koos ehitusprojektiga ja ehitamise tehniliste dokumentidega nende olemasolu korral;
  5) teadaolevad andmed elamule laienevate kitsenduste kohta, sealhulgas miljööväärtuslik ala või objekt ning muinsuskaitselised piirangud;
  6) muud energiaauditi koostamiseks vajalikud andmed.

  (5) Tellija kinnitab kirjalikku taasesitamist võimaldavas vormis, et energiaauditit tegevale isikule kättesaadavaks tehtud andmed on temale teadaolevalt tõesed andmed elamu ja elamu energiakasutuse kohta.

  (6) Energiaauditit tegeval isikul on kohustus kontrollida elamu tehniliste andmete õigsust juhul, kui ta kahtleb riiklikest registritest, teistest andmekogudest või tellijalt saadud info õiguses. Energiaaudit koostatakse tegelike andmete põhjal, registrite ning andmekogude andmete erinevused tegelikust olukorrast kajastatakse energiaauditi aruandes.

§ 5.   Energiaauditi aruande koostamiseks vajalikud uuringud ja mõõtmised

  (1) Elamu sisekliima olukorrast ülevaate saamiseks ning kütte- ja ventilatsioonisüsteemi töövõime hindamiseks vestleb energiaauditit tegev isik kogu elamu sisekliimast ja tehnosüsteemidest ülevaadet omava isikuga või kaardistab olukorra elanike poolt täidetavate ankeetidega. Energiaauditit tegev isik lähtub sisekliima mõõtmise läbiviimisel elamu sisekliima ülevaate saamise käigus kogutud infost.

  (2) Energiaauditi koostamiseks teeb energiaauditit tegev isik vähemalt ühe järgnevas loetelus nimetatud mõõdistuse:
  1) temperatuuri, suhtelise õhuniiskuse ja süsihappegaasi taseme pisteline mõõtmine eluruumides, mis moodustavad vähemalt 5% elamu köetavast pinnast, kuid mitte vähem kui kolmes korteris ja köetavates trepikodades ning keldrites. Juhul kui elamus on vähem kui kolm korterit, viib energiaauditit tegev isik mõõtmised läbi kõigis olemasolevates korterites;
  2) õhuvahetuse mahtude või õhu liikumiskiiruse mõõtmine ventilatsiooni väljatõmbe ja sissepuhke avades;
  3) välispiirde termograafiline ülevaatus;
  4) tehnosüsteemi töö efektiivsuse kontroll termograafilisel või muul temperatuuride mõõtmise meetodil;
  5) logeritega eluruumi temperatuuri ja suhtelise õhuniiskuse mõõtmine koos ajalise muutumise salvestamisega vähemalt seitsme järjestikuse ööpäeva jooksul koos välistemperatuuri registreerimisega.

  (3) Mõõtmised viiakse läbi, kui välisõhu temperatuur on valdavalt alla +5 ºC, elamu tüüpilisel kasutamisel, sealhulgas on tehnosüsteemid sisse lülitatud ja oma tavapärases töörežiimis.

§ 6.   Energiaauditi aruande koosseis

  (1) Energiaauditi tulemus vormistatakse energiaauditi aruandena.

  (2) Energiaauditi aruanne koosneb järgmistest osadest:
  1) tiitelleht;
  2) eessõna;
  3) ülevaade elamust ning selle energiatarbest;
  4) ülevaade teostatud mõõtmistest;
  5) energiaauditi tulemuse ülevaade;
  6) lisad.

  (3) Energiaauditi aruande eessõnas esitatakse:
  1) energiaauditi koostamise eesmärk;
  2) energiaauditi aluseks võetud andmete päritolu, energia- ja veetarbimise andmed ning hind;
  3) ülevaade mõõdistamiste teostamise põhimõtetest;
  4) selgitus, millistel alustel on koostatud meetmete paketid ning hinnang nende otstarbekusele;
  5) meetmete pakettide koostamisel arvesse võetud kitsendused;
  6) kaasatud asjatundjate nimed;
  7) selgitus, kas energiaauditi aruandes esitatud hinnad on esitatud käibemaksuga või käibemaksuta.

  (4) Elamu ning selle energiatarbimise ülevaates esitatakse:
  1) elamu paiknemise skeem või elamu asukoha aerofoto koos lühikirjeldusega asukohast;
  2) elamu üldandmed vastavalt käesoleva määruse § 4 lõike 4 punktile 2;
  3) andmed varasemate energiatõhusust mõjutavate tööde kohta;
  4) mõõdistuse läbiviimise kirjeldus, ülevaade mõõdistusel kasutatud seadmetest ja mõõdistustulemuste kokkuvõte;
  5) ülevaatuse ja mõõdistamisel tehtud üksikute mõõtmiste kuupäevad ning välisõhu keskmine temperatuur mõõtmisperioodil;
  6) energia- ja veevarustuse üldiseloomustus;
  7) elamu energia, vee ja kütuse tarbimisandmed vähemalt ühe täisaasta lõikes või olemasolu korral viimase kolme aasta andmed ja võimaluse korral kuude lõikes;
  8) elamu energiabilanss, mille komponendid on välja toodud eraldi ridadel.

  (5) Energiaauditi tulemuse ülevaates esitatakse:
  1) lühikokkuvõte elamu energia- ja veetarbest koos vastavate tarbimisandmetega;
  2) lühikokkuvõte elamu sisekliimast koos vastavate mõõtmiste ja uuringute analüüsiga nende olemasolul;
  3) minimaalselt kolmeks meetmete paketiks jagatud energiatõhusus- ja parendusmeetmed, milles on ära toodud elamu osad, millele meedet planeeritakse, meetme kirjeldus, ligikaudne eeldatav maksumus ja eeldatav eluiga, meetmete maksumuste summa ja lihttasuvusaeg ning vajadusel ja võimalusel eluea kulude analüüs;
  4) prognoositavate muutuste kirjeldus elamus pärast vastava meetmete paketi realiseerimist;
  5) elamu energia- ja veesäästupotentsiaali graafikud, kus on kõrvutatud tarbimised olemasolevas olukorras ning meetmete paketi rakendamisel;
  6) arvutuste aluseks võetud meetmete maksumused, energia, kütuste ja vee hinnad;
  7) meetmete pakettide võrdlev kirjeldus koos põhjenduste ja soovitustega.

  (6) Energiaauditi aruande lisades esitatakse järgmised andmed ja arvutused:
  1) kasutatud mõõtevahendi tehnilised andmed;
  2) kokkuvõte korterite sisekliima ankeetide analüüsist või vestlusest elamu sisekliimast ülevaadet omava isikuga;
  3) energiaauditi tellija poolt esitatud tarbimisandmed;
  4) energiaarvutused ning meetmete paketid koos lähtesuuruste, tegurite ja suuruste selgitustega;
  5) ehituslikke, tehnilisi või muid puudusi illustreerivad fotod koos kirjeldustega;
  6) elamu tehnilise ülevaatuse ja termograafilise ülevaatuse aruanne selle olemasolul;
  7) olulised väljavõtted elamu ehitusprojekti välispiirete ja tehnosüsteemide osadest nende olemasolul.

  (7) Tellija soovil koostatakse energiaauditi käigus energiamärgis ja kantakse see ehitisregistrisse.

  (8) Energiaauditit tegev isik peab meetmete pakettides eelkõige andma soovitusi, mis veenaksid ning julgustaksid olulist rekonstrueerimist vajava elamu omanikku, eriti kui selline elamu on riigi- või kohaliku omavalitsuse valduses, üle minema suure tõhususega tehnosüsteemile, kui see on tehniliselt, funktsionaalselt ja majanduslikult teostatav ning mõistlik.

  (9) Suure tõhususega tehnosüsteem on muuhulgas soojuspump, taastuvatest energiaallikatest toodetud energial põhinev detsentraliseeritud energiavarustussüsteem, elektri ja soojuse koostootmise süsteem, kaug- ja lokaalküte või kaug- ja lokaaljahutus, eriti kui see põhineb täielikult või osaliselt taastuvatest energiaallikatest toodetud energial.

  (10) Juhul kui käesoleva määruse § 5 lõikes 2 sätestatud mõõdistust ei ole võimalik koheselt läbi viia, võib energiaauditit tegev isik tellija soovil olemasolevate andmete põhjal koostada vahearuande.

  (11) Vahearuanne peab vastama käesolevas paragrahvis toodud nõuetele, kuid mahus, mis arvestab seni kogutud teabega.

§ 7.   Nõuded energiaauditi aruande vormistusele

  (1) Energiaauditi aruanne peab olema koostatud selliselt, et see on loetav, vastuoludeta ning erialaspetsialistile arusaadav ja üheselt mõistetav. Lisaks peavad energiaauditi aruandes esitatud meetmete paketid ja muud üldised soovitused olema vormistatud selliselt, et need oleksid mõistetavad ka spetsiifilisi teadmisi mitteomavale isikule.

  (2) Energiaauditi aruanne varustatakse tiitellehega, millel esitatakse:
  1) töö number;
  2) töö nimetus;
  3) energiaauditi objektiks oleva elamu aadress või aadressid;
  4) objekti iseloomustav foto;
  5) objektiks oleva elamu lühikirjeldus;
  6) energiaauditi aruande koostaja isik, kontaktandmed, registri kood;
  7) auditi aruande allkirjastamise aeg;
  8) tellija nimi ja kontaktandmed;
  9) pädeva isiku nimi ja allkiri.

  (3) Energiaauditi aruande, sealhulgas eessõna, joonise, tabeli, graafiku ja muu lisatud materjali iga leht tuleb varustada vähemalt järgmiste andmetega:
  1) töö number;
  2) töö nimetus;
  3) elamu aadress või aadressid;
  4) koostanud isiku nimi;
  5) lehekülje number ja lehekülgede arv dokumendis.

  (4) Energiaauditi aruande digitaalsel vormistusel tuleb lähtuda digitaalsetele ehitamise dokumentidele esitatud nõuetest.

§ 8.   Energiaauditi andmete säilitamine

  Energiaauditit tegev isik peab säilitama täies ulatuses kõik elamu energiaauditi tegemisega seotud andmed vähemalt seitse aastat või arhiiviseaduses sätestatud korras arhiivi üleandmiseni.

§ 9.   Määruse jõustumine

  Käesolev määrus jõustub 2015. aasta 1. juulil.


1 Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiiv 2012/27/EL, milles käsitletakse energiatõhusust, muudetakse direktiive 2009/125/EÜ ja 2010/30/EL ning tunnistatakse kehtetuks direktiivid 2004/8/EÜ ja 2006/32/EÜ (ELT L 315, 14.11.2012, lk 1–56);
Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiiv 2010/31/EL hoonete energiatõhususe kohta (ELT L 153, 18.06.2010, lk 13–35).

Urve Palo
Majandus- ja taristuminister

Merike Saks
Kantsler

https://www.riigiteataja.ee/otsingu_soovitused.json