Teksti suurus:

Vabariigi Valitsuse 14. septembri 2006. a määruse nr 203 „Pihla-Kaibaldi looduskaitseala kaitse-eeskiri” muutmine

Lingimärkmikku lisamiseks pead olema MinuRT keskkonda sisse loginud

Väljaandja:Vabariigi Valitsus
Akti liik:määrus
Teksti liik:algtekst
Jõustumise kp:20.04.2018
Avaldamismärge:RT I, 10.04.2018, 3

Vabariigi Valitsuse 14. septembri 2006. a määruse nr 203 „Pihla-Kaibaldi looduskaitseala kaitse-eeskiri” muutmine

Vastu võetud 05.04.2018 nr 31

Määrus kehtestatakse looduskaitseseaduse § 10 lõike 1 alusel.

§ 1.  Määruse muutmine

Vabariigi Valitsuse 14. septembri 2006. a määruses nr 203 „Pihla-Kaibaldi looduskaitseala kaitse-eeskiri” tehakse järgmised muudatused:

1) paragrahvi 1 lõike 1 punktid 1 ja 2 sõnastatakse järgmiselt:

„1) nõukogu direktiivi 92/43/EMÜ looduslike elupaikade ning loodusliku loomastiku ja taimestiku kaitse kohta (EÜT L 206, 22.07.1992, lk 7–50) I lisas nimetatud elupaigatüüpide kaitse. Need elupaigatüübid on metsastunud luited (2180), luidetevahelised niisked nõod (2190), liivikud (2330), liigirikkad niidud lubjavaesel mullal (6270*), rabad (7110*), siirde- ja õõtsiksood (7140), nokkheinakooslused (7150), liigirikkad madalsood (7230), vanad loodusmetsad (9010*), vanad laialehised metsad (9020*), rohunditerikkad kuusikud (9050), soostuvad ja soo-lehtmetsad (9080*) ning siirdesoo- ja rabametsad (91D0*);
2) nõukogu direktiivi 92/43/EMÜ II lisas nimetatud kaitsealuste liikide elupaikade kaitse. Need liigid on roheline hiidkupar (Buxbaumia viridis), kaunis kuldking (Cypripedium calceolus), soohiilakas (Liparis loeselii), saarmas (Lutra lutra) ja euroopa naarits (Mustela lutreola);”;

2) paragrahvi 1 lõike 1 punkt 3 tunnistatakse kehtetuks;

3) paragrahvi 1 lõike 1 punkt 4 sõnastatakse järgmiselt:

„4) elustiku mitmekesisuse ja kaitsealuste liikide, sealhulgas kanakulli (Accipiter gentilis), kaljukotka (Aquila chrysaetos), tedre (Tetrao tetrix) ja pisi-tinasambliku (Stereocaulon condensatum) elupaikade kaitse.”;

4) paragrahvi 2 lõige 1 sõnastatakse järgmiselt:

„(1) Kaitseala asub Hiiu maakonnas Hiiumaa vallas Kanapeeksi, Koidma, Leigri, Metsaküla, Määvli, Prählamäe ja Tubala külas.”;

5) paragrahvi 4 lõige 2 tunnistatakse kehtetuks;

6) paragrahvi 4 lõige 3 sõnastatakse järgmiselt:

„(3) Telkimine ja lõkketegemine kaitsealal on lubatud kohas, mis on kaitseala valitseja nõusolekul selleks ette valmistatud ja tähistatud, ning õuemaal. Telkimine selleks ettevalmistamata ja tähistamata kohas ning väljaspool õuemaad on lubatud kaitseala valitseja nõusolekul.”;

7) paragrahvi 4 lõige 5 sõnastatakse järgmiselt:

„(5) Kaitsealal on lubatud sõidukiga sõitmine teedel, jalgrattaga sõitmine on lubatud teedel ja radadel. Sõidukiga sõitmine väljaspool teid või maastikusõidukiga sõitmine on lubatud järelevalve- ja päästetöödel, kaitseala valitsemise ja kaitse korraldamisega seotud tegevusel, kaitseala valitseja nõusolekul teostataval teadustegevusel, piiranguvööndis liinirajatiste hooldamiseks vajalikel töödel ning kaitse-eeskirjaga lubatud töödel, sealhulgas metsa- ja põllumajandustöödel.”;

8) paragrahvi 4 täiendatakse lõigetega 6 ja 7 järgmises sõnastuses:

„(6) Kaitsealal on lubatud kalapüük.

(7) Kaitsealal on lubatud jahipidamine Järvemägede sihtkaitsevööndis ja Pihla-Kaibaldi piiranguvööndis. Pihlasoo ja Kaibaldi sihtkaitsevööndis on jahipidamine lubatud § 9 punktis 5 sätestatud juhtudel.”;

9) paragrahvi 5 punkt 3 tunnistatakse kehtetuks;

10) paragrahvi 5 punkt 5 sõnastatakse järgmiselt:

„5) lubada ehitada ehitusteatise kohustusega või ehitusloakohustuslikku ehitist;”;

11) paragrahvi 5 täiendatakse punktidega 8 ja 9 järgmises sõnastuses:

„8) rajada uut veekogu, mille pindala on suurem kui viis ruutmeetrit, kui selleks ei ole vaja anda vee erikasutusluba, ehitusluba ega esitada ehitusteatist;
9) jahiulukeid lisasööta.”;

12) paragrahvi 6 lõige 3 tunnistatakse kehtetuks;

13) paragrahvi 9 punkt 2 sõnastatakse järgmiselt:

„2) tee, tehnovõrgu rajatise või tootmisotstarbeta ehitise püstitamine kaitseala tarbeks ja olemasolevate ehitiste hooldustööd;”;

14) paragrahvi 9 täiendatakse punktiga 5 järgmises sõnastuses:

„5) Pihlasoo ja Kaibaldi sihtkaitsevööndis jahipidamine kaitse-eesmärgi saavutamiseks ja uluki kaudu leviva haiguse tõkestamiseks.”;

15) paragrahvi 10 punkt 3 tunnistatakse kehtetuks;

16) paragrahvi 10 punkt 4 sõnastatakse järgmiselt:

„4) maaparandussüsteemide hoiutööd, välja arvatud kaitseala valitseja nõusolekul eesvoolude hoiutööd.”;

17) paragrahvi 13 lõike 1 punkt 1 sõnastatakse järgmiselt:

„1) majandustegevus, kaasa arvatud metsa raie käesolevas määruses sätestatud erisustega 16. juulist 14. aprillini.”;

18) paragrahvi 13 lõike 1 punkt 2 tunnistatakse kehtetuks;

19) paragrahvi 13 lõike 2 sissejuhatav lauseosa ja punkt 1 sõnastatakse järgmiselt:

„(2) Piiranguvööndis on kaitseala valitseja nõusolekul lubatud, arvestades käesoleva määrusega sätestatud erisusi:
1) ehitise, kaasa arvatud ajutise ehitise püstitamine;”;

20) paragrahvi 13 lõike 2 punkt 2 tunnistatakse kehtetuks;

21) paragrahvi 13 lõiget 2 täiendatakse punktidega 3 ja 4 järgmises sõnastuses:

„3) turberaie langi pindalaga kuni kaks hektarit;
4) lageraie kuusikutes langi pindalaga kuni üks hektar.”;

22) paragrahvi 14 punkt 4 sõnastatakse järgmiselt:

„4) biotsiidi, taimekaitsevahendi ja väetise kasutamine, välja arvatud õue- ja põllumaal;”;

23) paragrahvi 14 punkt 5 tunnistatakse kehtetuks;

24) paragrahvi 14 punkt 6 sõnastatakse järgmiselt:

„6) puidu kokku- ja väljavedu külmumata pinnasel. Kaitseala valitseja võib lubada puidu kokku- ja väljavedu, kui pinnas seda võimaldab;”;

25) paragrahvi 14 täiendatakse punktiga 7 järgmises sõnastuses:

„7) uue maaparandussüsteemi rajamine.”;

26) esimene ja teine normitehniline märkus sõnastatakse järgmiselt:

1 EÜ Nõukogu direktiiv 92/43/EMÜ looduslike elupaikade ning loodusliku loomastiku ja taimestiku kaitse kohta (EÜT L 206, 22.07.1992, lk 7–50).

2 Kaitseala on moodustatud Vabariigi Valitsuse 29. aprilli 1998. a määrusega nr 89 „Pihla-Kaibaldi ja Rattagu looduskaitsealade ning Kukka maastikukaitseala moodustamine, kaitse-eeskirjade ja välispiiride kirjelduste kinnitamine” moodustatud Pihla-Kaibaldi looduskaitseala baasil. Tulenevalt Vabariigi Valitsuse 5. augusti 2004. a korralduse nr 615 „Euroopa Komisjonile esitatav Natura 2000 võrgustiku alade nimekiri” lisa 1 punkti 2 alapunktist 306 hõlmab kaitseala Pihla-Kaibaldi loodusala ja alapunktist 325 Põdrapao loodusala, kus tegevuse kavandamisel tuleb hinnata selle mõju loodusala kaitse-eesmärkidele, arvestades Natura 2000 võrgustiku alade kohta kehtivaid erisusi.”;

27) neljanda normitehnilise märkuse esimese lause lõpust jäetakse välja tekstiosa „seisuga juuni 2004. a”;

28) määruse lisa „Pihla-Kaibaldi looduskaitseala” kehtestatakse uues sõnastuses (lisatud)1.

§ 2.  Muudatuste põhjendused

Määruse seletuskirjas2 on esitatud põhjendused:
1) kaitse-eesmärkide muutmise kohta;
2) kaitsekorra muutmise kohta;
3) kaitseala välis- ja vööndite piiride muutmise kohta.

§ 3.  Määruse jõustumine

Määrus jõustub kümnendal päeval pärast Riigi Teatajas avaldamist.

§ 4.  Menetluse läbiviimine

Määruse muutmise menetlus viidi läbi keskkonnaministri 8. märtsi 2016. a käskkirjaga nr 1-2/16/220 algatatud haldusmenetluses. Menetluse ülevaade koos ärakuulamise tulemustega on esitatud käesoleva määruse seletuskirjas.

§ 5.  Vaidlustamine

Määrust on võimalik vaidlustada, esitades kaebuse halduskohtusse halduskohtumenetluse seadustikus sätestatud korras, osas, millest tulenevad kinnisasja omanikule või valdajale õigused ja kohustused, mis puudutavad kinnisasja kasutamist või käsutamist.


1 Kaitseala välispiir ja vööndite piirid on kantud määruse lisas esitatud kaardile, mille koostamisel on kasutatud Eesti põhikaarti (mõõtkava 1 : 10 000) ja maakatastri andmeid. Kaardiga saab tutvuda Keskkonnaametis, Keskkonnaministeeriumis, keskkonnaregistris (register.keskkonnainfo.ee) ja maainfosüsteemis (www.maaamet.ee).

2 Seletuskirjaga saab tutvuda Keskkonnaministeeriumi veebilehel www.envir.ee.

Jüri Ratas
Peaminister

Siim Kiisler
Keskkonnaminister

Heiki Loot
Riigisekretär

Lisa Pihla-Kaibaldi looduskaitseala

https://www.riigiteataja.ee/otsingu_soovitused.json