Teksti suurus:

Pihla-Kaibaldi looduskaitseala kaitse-eeskiri

Teavituste nimekirja lisamiseks pead olema MinuRT keskkonda sisse loginud

Väljaandja:Vabariigi Valitsus
Akti liik:määrus
Teksti liik:terviktekst
Redaktsiooni jõustumise kp:20.04.2018
Redaktsiooni kehtivuse lõpp: Hetkel kehtiv
Avaldamismärge:RT I, 10.04.2018, 6

Pihla-Kaibaldi looduskaitseala kaitse-eeskiri1

Vastu võetud 14.09.2006 nr 203
RT I 2006, 41, 313
jõustumine 02.10.2006

Muudetud järgmiste aktidega (näita)

VastuvõtmineAvaldamineJõustumine
19.01.2009RT I 2009, 7, 4801.02.2009
19.03.2010RT I 2010, 13, 7001.04.2010
05.04.2018RT I, 10.04.2018, 320.04.2018

Määrus kehtestatakse «Looduskaitseseaduse» § 10 lõike 1 alusel.

1. peatükk ÜLDSÄTTED 

§ 1.  Pihla-Kaibaldi looduskaitseala kaitse-eesmärk

  (1) Pihla-Kaibaldi looduskaitseala2 (edaspidi kaitseala) kaitse-eesmärk on:
  1) nõukogu direktiivi 92/43/EMÜ looduslike elupaikade ning loodusliku loomastiku ja taimestiku kaitse kohta (EÜT L 206, 22.07.1992, lk 7–50) I lisas nimetatud elupaigatüüpide kaitse. Need elupaigatüübid on metsastunud luited (2180), luidetevahelised niisked nõod (2190), liivikud (2330), liigirikkad niidud lubjavaesel mullal (6270*), rabad (7110*), siirde- ja õõtsiksood (7140), nokkheinakooslused (7150), liigirikkad madalsood (7230), vanad loodusmetsad (9010*), vanad laialehised metsad (9020*), rohunditerikkad kuusikud (9050), soostuvad ja soo-lehtmetsad (9080*) ning siirdesoo- ja rabametsad (91D0*);
[RT I, 10.04.2018, 3 - jõust. 20.04.2018]
  2) nõukogu direktiivi 92/43/EMÜ II lisas nimetatud kaitsealuste liikide elupaikade kaitse. Need liigid on roheline hiidkupar (Buxbaumia viridis), kaunis kuldking (Cypripedium calceolus), soohiilakas (Liparis loeselii), saarmas (Lutra lutra) ja euroopa naarits (Mustela lutreola);
[RT I, 10.04.2018, 3 - jõust. 20.04.2018]
  3) [kehtetu - RT I, 10.04.2018, 3 - jõust. 20.04.2018]
  4) elustiku mitmekesisuse ja kaitsealuste liikide, sealhulgas kanakulli (Accipiter gentilis), kaljukotka (Aquila chrysaetos), tedre (Tetrao tetrix) ja pisi-tinasambliku (Stereocaulon condensatum) elupaikade kaitse.
[RT I, 10.04.2018, 3 - jõust. 20.04.2018]

  (2) Kaitseala maa- ja veeala jaguneb vastavalt kaitsekorra eripärale ja majandustegevuse piiramise astmele kolmeks sihtkaitsevööndiks ja üheks piiranguvööndiks.

  (3) Kaitsealal kehtivad «Looduskaitseseaduses» sätestatud piirangud käesolevas määruses sätestatud erisustega.

§ 2.  Kaitseala asukoht

  (1) Kaitseala asub Hiiu maakonnas Hiiumaa vallas Kanapeeksi, Koidma, Leigri, Metsaküla, Määvli, Prählamäe ja Tubala külas.
[RT I, 10.04.2018, 3 - jõust. 20.04.2018]

  (2) Kaitseala välispiir ja vööndite piirid on esitatud kaardil määruse lisas4.

§ 3.  Kaitseala valitseja

  Kaitseala valitseja on Keskkonnaamet.
[RT I 2009, 7, 48 - jõust. 01.02.2009]

2. peatükk KAITSEKORRA ÜLDPÕHIMÕTTED 

§ 4.  Lubatud tegevus

  (1) Inimestel on lubatud viibida, korjata marju, seeni ja muid metsa kõrvalsaadusi kogu kaitsealal.

  (2) [Kehtetu - RT I, 10.04.2018, 3 - jõust. 20.04.2018]

  (3) Telkimine ja lõkketegemine kaitsealal on lubatud kohas, mis on kaitseala valitseja nõusolekul selleks ette valmistatud ja tähistatud, ning õuemaal. Telkimine selleks ettevalmistamata ja tähistamata kohas ning väljaspool õuemaad on lubatud kaitseala valitseja nõusolekul.
[RT I, 10.04.2018, 3 - jõust. 20.04.2018]

  (4) Kaitsealal on lubatud rahvaürituste korraldamine, sealjuures on rohkem kui 50 osalejaga rahvaürituste korraldamine selleks ettevalmistamata kohtades lubatud üksnes kaitseala valitseja nõusolekul.

  (5) Kaitsealal on lubatud sõidukiga sõitmine teedel, jalgrattaga sõitmine on lubatud teedel ja radadel. Sõidukiga sõitmine väljaspool teid või maastikusõidukiga sõitmine on lubatud järelevalve- ja päästetöödel, kaitseala valitsemise ja kaitse korraldamisega seotud tegevusel, kaitseala valitseja nõusolekul teostataval teadustegevusel, piiranguvööndis liinirajatiste hooldamiseks vajalikel töödel ning kaitse-eeskirjaga lubatud töödel, sealhulgas metsa- ja põllumajandustöödel.
[RT I, 10.04.2018, 3 - jõust. 20.04.2018]

  (6) Kaitsealal on lubatud kalapüük.
[RT I, 10.04.2018, 3 - jõust. 20.04.2018]

  (7) Kaitsealal on lubatud jahipidamine Järvemägede sihtkaitsevööndis ja Pihla-Kaibaldi piiranguvööndis. Pihlasoo ja Kaibaldi sihtkaitsevööndis on jahipidamine lubatud § 9 punktis 5 sätestatud juhtudel.
[RT I, 10.04.2018, 3 - jõust. 20.04.2018]

§ 5.  Keelatud tegevus

  Kaitseala valitseja nõusolekuta on kaitsealal keelatud:
  1) muuta katastriüksuse kõlvikute piire ja sihtotstarvet;
  2) koostada maakorralduskava ja teostada maakorraldustoiminguid;
  3) [kehtetu - RT I, 10.04.2018, 3 - jõust. 20.04.2018]
  4) kehtestada detailplaneeringut ja üldplaneeringut;
  5) lubada ehitada ehitusteatise kohustusega või ehitusloakohustuslikku ehitist;
[RT I, 10.04.2018, 3 - jõust. 20.04.2018]
  6) anda projekteerimistingimusi;
  7) anda ehitusluba;
  8) rajada uut veekogu, mille pindala on suurem kui viis ruutmeetrit, kui selleks ei ole vaja anda vee erikasutusluba, ehitusluba ega esitada ehitusteatist;
[RT I, 10.04.2018, 3 - jõust. 20.04.2018]
  9) jahiulukeid lisasööta.
[RT I, 10.04.2018, 3 - jõust. 20.04.2018]

§ 6.  Tegevuse kooskõlastamine

  (1) Kaitseala valitseja ei kooskõlasta tegevust, mis kaitse-eeskirja kohaselt vajab kaitseala valitseja nõusolekut, kui see võib kahjustada kaitseala kaitse-eesmärgi saavutamist või seisundit.

  (2) Kui tegevust ei ole kaitseala valitsejaga kooskõlastatud või tegevuses ei ole arvestatud kaitseala valitseja kirjalikult seatud tingimusi, mille täitmisel tegevus ei kahjusta kaitseala kaitse-eesmärgi saavutamist või seisundit, ei teki isikul, kelle huvides nimetatud tegevus on, vastavalt «Haldusmenetluse seadusele» õiguspärast ootust sellise tegevuse õiguspärasuse osas.

  (3) [Kehtetu - RT I, 10.04.2018, 3 - jõust. 20.04.2018]

3. peatükk SIHTKAITSEVÖÖND 

§ 7.  Sihtkaitsevööndi määratlus

  (1) Sihtkaitsevöönd on kaitseala osa seal väljakujunenud või kujundatavate looduslike koosluste säilitamiseks.

  (2) Kaitsealal on kolm sihtkaitsevööndit:
  1) Kaibaldi sihtkaitsevöönd;
  2) Pihlasoo sihtkaitsevöönd;
  3) Järvemägede sihtkaitsevöönd.

§ 8.  Sihtkaitsevööndi kaitse-eesmärk

  (1) Kaibaldi sihtkaitsevööndi kaitse-eesmärk on elustiku mitmekesisuse ja maastikuilme säilitamine.

  (2) Pihlasoo ja Järvemägede sihtkaitsevööndite kaitse-eesmärk on metsaökosüsteemi arengu tagamine üksnes loodusliku protsessina.

§ 9.  Lubatud tegevus

  Kaitseala valitseja nõusolekul on sihtkaitsevööndis lubatud:
  1) Kaibaldi sihtkaitsevööndis kaitsealuste liikide elutingimuste säilitamiseks vajalik tegevus;
  2) tee, tehnovõrgu rajatise või tootmisotstarbeta ehitise püstitamine kaitseala tarbeks ja olemasolevate ehitiste hooldustööd;
[RT I, 10.04.2018, 3 - jõust. 20.04.2018]
  3) Kaibaldi sihtkaitsevööndis metsakoosluse kujundamine vastavalt kaitse-eesmärgile, kusjuures kaitseala valitsejal on õigus esitada nõudeid raieaja ja -tehnoloogia, metsamaterjali kokku- ja väljaveo ning puistu koosseisu ja täiuse osas;
  4) loodusliku veerežiimi taastamine;
  5) Pihlasoo ja Kaibaldi sihtkaitsevööndis jahipidamine kaitse-eesmärgi saavutamiseks ja uluki kaudu leviva haiguse tõkestamiseks.
[RT I, 10.04.2018, 3 - jõust. 20.04.2018]

§ 10.  Keelatud tegevus

  Sihtkaitsevööndis on keelatud:
  1) majandustegevus;
  2) loodusvarade kasutamine;
  3) [kehtetu - RT I, 10.04.2018, 3 - jõust. 20.04.2018]
  4) maaparandussüsteemide hoiutööd, välja arvatud kaitseala valitseja nõusolekul eesvoolude hoiutööd.
[RT I, 10.04.2018, 3 - jõust. 20.04.2018]

4. peatükk PIIRANGUVÖÖND 

§ 11.  Piiranguvööndi määratlus

  (1) Piiranguvöönd on kaitseala maa- ja veeala, mis ei kuulu sihtkaitsevööndisse.

  (2) Kaitsealal on Pihla-Kaibaldi piiranguvöönd.

§ 12.  Piiranguvööndi kaitse-eesmärk

  Piiranguvööndi kaitse-eesmärk on elustiku mitmekesisuse ja maastikuilme säilitamine.

§ 13.  Lubatud tegevus

  (1) Piiranguvööndis on lubatud:
  1) majandustegevus, kaasa arvatud metsa raie käesolevas määruses sätestatud erisustega 16. juulist 14. aprillini.
[RT I, 10.04.2018, 3 - jõust. 20.04.2018]
  2) [kehtetu - RT I, 10.04.2018, 3 - jõust. 20.04.2018]

  (2) Piiranguvööndis on kaitseala valitseja nõusolekul lubatud, arvestades käesoleva määrusega sätestatud erisusi:
[RT I, 10.04.2018, 3 - jõust. 20.04.2018]
  1) ehitise, kaasa arvatud ajutise ehitise püstitamine;
[RT I, 10.04.2018, 3 - jõust. 20.04.2018]
  2) [kehtetu - RT I, 10.04.2018, 3 - jõust. 20.04.2018]
  3) turberaie langi pindalaga kuni kaks hektarit;
[RT I, 10.04.2018, 3 - jõust. 20.04.2018]
  4) lageraie kuusikutes langi pindalaga kuni üks hektar.
[RT I, 10.04.2018, 3 - jõust. 20.04.2018]

§ 14.  Keelatud tegevus

  Piiranguvööndis on keelatud:
  1) puhtpuistute kujundamine ja energiapuistute rajamine;
  2) veekogude veetaseme ja kaldajoone muutmine;
  3) maavara kaevandamine;
  4) biotsiidi, taimekaitsevahendi ja väetise kasutamine, välja arvatud õue- ja põllumaal;
[RT I, 10.04.2018, 3 - jõust. 20.04.2018]
  5) [kehtetu - RT I, 10.04.2018, 3 - jõust. 20.04.2018]
  6) puidu kokku- ja väljavedu külmumata pinnasel. Kaitseala valitseja võib lubada puidu kokku- ja väljavedu, kui pinnas seda võimaldab;
[RT I, 10.04.2018, 3 - jõust. 20.04.2018]
  7) uue maaparandussüsteemi rajamine.
[RT I, 10.04.2018, 3 - jõust. 20.04.2018]

§ 15.  Vajalik tegevus

  Piiranguvööndis on poollooduslike koosluste esinemisaladel nende ilme ja liigikoosseisu säilimise tagamiseks vajalik rohu niitmine, loomade karjatamine ning puu- ja põõsarinde harvendamine.

5. peatükk RAKENDUSSÄTE 

§ 16.  Määruse muutmine

[Käesolevast tekstist välja jäetud]


1 EÜ Nõukogu direktiiv 92/43/EMÜ looduslike elupaikade ning loodusliku loomastiku ja taimestiku kaitse kohta (EÜT L 206, 22.07.1992, lk 7–50).
[RT I, 10.04.2018, 3 - jõust. 20.04.2018]

2 Kaitseala on moodustatud Vabariigi Valitsuse 29. aprilli 1998. a määrusega nr 89 „Pihla-Kaibaldi ja Rattagu looduskaitsealade ning Kukka maastikukaitseala moodustamine, kaitse-eeskirjade ja välispiiride kirjelduste kinnitamine” moodustatud Pihla-Kaibaldi looduskaitseala baasil. Tulenevalt Vabariigi Valitsuse 5. augusti 2004. a korralduse nr 615 „Euroopa Komisjonile esitatav Natura 2000 võrgustiku alade nimekiri” lisa 1 punkti 2 alapunktist 306 hõlmab kaitseala Pihla-Kaibaldi loodusala ja alapunktist 325 Põdrapao loodusala, kus tegevuse kavandamisel tuleb hinnata selle mõju loodusala kaitse-eesmärkidele, arvestades Natura 2000 võrgustiku alade kohta kehtivaid erisusi.
[RT I, 10.04.2018, 3 - jõust. 20.04.2018]

3 Sulgudes on siin ja edaspidi kaitstava elupaigatüübi koodinumber vastavalt nõukogu direktiivi 92/43/EMÜ I lisale. Tärniga (*) on tähistatud esmatähtsad elupaigatüübid.

4 Kaitseala välispiir ja vööndite piirid on märgitud määruse lisas esitatud kaardil Eesti põhikaardi (mõõtkava 1:10 000) alusel, kasutades maakatastri andmeid. Ala kaardiga saab tutvuda Keskkonnaametis, Keskkonnaministeeriumis, keskkonnaregistris ning maainfosüsteemis (www.maaamet.ee).
[RT I, 10.04.2018, 3 - jõust. 20.04.2018]

Lisa Pihla-Kaibaldi looduskaitseala
[RT I, 10.04.2018, 3 - jõust. 20.04.2018]

https://www.riigiteataja.ee/otsingu_soovitused.json