Teksti suurus:

Õigusvastaselt võõrandatud vara tagastamise ja kompenseerimisega seonduvate Vabariigi Valitsuse määruste muutmine

Väljaandja:Vabariigi Valitsus
Akti liik:määrus
Teksti liik:algtekst
Jõustumise kp:13.04.2019
Avaldamismärge:RT I, 10.04.2019, 2

Õigusvastaselt võõrandatud vara tagastamise ja kompenseerimisega seonduvate Vabariigi Valitsuse määruste muutmine

Vastu võetud 05.04.2019 nr 32

Määrus kehtestatakse Eesti Vabariigi omandireformi aluste seaduse § 17 lõike 2, maareformi seaduse § 15 lõike 1 ja § 38 ning õigusvastaselt võõrandatud vara maksumuse määramise ja kompenseerimise seaduse § 16 lõike 2 alusel.

§ 1.  Vabariigi Valitsuse 5. veebruari 1993. a määruse nr 36 „Õigusvastaselt võõrandatud vara tagastamise kord” muutmine

Vabariigi Valitsuse 5. veebruari 1993. a määruses nr 36 „Õigusvastaselt võõrandatud vara tagastamise kord” tehakse järgmised muudatused:

1) punktides 23, 27, 313, 36, 361, 362 ja 62 asendatakse sõnad „valdkonna eest vastutav minister” läbivalt sõnaga „Rahandusministeerium” vastavas käändes;

2) punkt 14 sõnastatakse järgmiselt:

14. Rahandusministeeriumi moodustatud õigusvastaselt võõrandatud vara tagastamise ja kompenseerimise keskkomisjonile (edaspidi keskkomisjon) valmistab käesoleva korra punktis 19 märgitud küsimuste otsustamiseks vajalikud materjalid ette Rahandusministeerium. Vajaduse korral kaasatakse materjalide ettevalmistamisse asjasse puutuv valla- või linnavalitsus.”;

3) punktid 481 ja 482 sõnastatakse järgmiselt:

481. Järelevalvet vara tagastamise üle teostab Rahandusministeerium omandireformi aluste seaduse paragrahvi 17 lõigete 9 ja 10 kohaselt.

Rahandusministeerium teostab järelevalvet käesoleva korra punktis 36 nimetatud haldusaktide üle.

482. Rahandusministeeriumil on õigus kontrollida valla- või linnavalitsuse tegevust vara tagastamise menetlemisel ning menetluse käigus vastuvõetud õigusaktide ja sooritatud toimingute seadusele vastavust.

Valla- või linnavalitsus on kohustatud Rahandusministeeriumile esitama või välja saatma nõutud andmed ja materjalid hiljemalt seitsmendal päeval nõude saamisest arvates.

Rahandusministeerium võib tellida vara endisel individualiseeritaval kujul säilimise hindamiseks täiendava ekspertiisi. Selle kulud kaetakse Vabariigi Valitsuse omandireformi reservfondi laekunud rahast.”;

4) punkt 59 sõnastatakse järgmiselt:

59. Valla- või linnavalitsus esitab korralduse ärakirja maa tagastamise või sellest keeldumise kohta, õigusvastaselt võõrandatud vara toimiku ja maa tagastamise toimiku kümne päeva jooksul tagastamiskorralduse tegemise päevast Rahandusministeeriumile.

Rahandusministeerium kontrollib talle esitatud maa tagastamise toimiku materjalide ja maa tagastamise korralduse vastavust õigusaktidele ning otsustab järelevalve teostamise.

Rahandusministeerium teatab valla- või linnavalitsusele ja katastripidajale oma nõusolekust korraldusega või käesoleva korra punkti 481 alusel teostatava järelevalvemenetluse alustamisest.

Valla- või linnavalitsus teeb Rahandusministeeriumi nõusoleku saanud või tema otsuse kohaselt õigusnormidega vastavusse viidud korralduse õigustatud subjektile või tema volinikule postiga (väljastusteatega tähtkirjaga), elektrooniliselt või haldusorgani poolt kätte toimetamise teel teatavaks kümne päeva jooksul Rahandusministeeriumi nõusoleku saamisest või õigusnormidega vastavusse viimisest. Kui tagastatud maa on kellegi kasutuses, teeb valla- või linnavalitsus maa tagastamise korralduse samal viisil teatavaks ka maa senisele kasutajale.”;

5) punkti 654 kolmas lause asendatakse järgmiste lausetega:

„Nõude menetlemisel on riigi esindajaks haldusmenetluses Rahandusministeerium, kellel on kinnistusraamatuseaduse paragrahvi 72 lõikes 2 sätestatud alusel kohustus esitada viivitamatult kinnistusraamatupidajale lihtkirjalik avaldus riigile kuuluva kinnisasja kohta avatud registriosa sulgemiseks. Kohtumenetluses esindab riiki valdkonna eest vastutav minister kooskõlas Vabariigi Valitsuse seaduse paragrahvidega 441 ja 442.”.

§ 2.  Vabariigi Valitsuse 13. juuli 1993. a määruse nr 216 „Õigusvastaselt võõrandatud vara eest kompensatsiooni määramise kord” muutmine

Vabariigi Valitsuse 13. juuli 1993. a määrusega nr 216 kinnitatud „Õigusvastaselt võõrandatud vara eest kompensatsiooni määramise korras” tehakse järgmised muudatused:

1) punktides 22, 23, 33, punkti 34 esimeses lauses ja teise lause sissejuhatavas lauseosas ning punktis 361 asendatakse sõnad „valdkonna eest vastutav minister” läbivalt sõnaga „Rahandusministeerium” vastavas käändes;

2) punkt 363 sõnastatakse järgmiselt:

363. Õigustatud subjekt on kohustatud kolme kuu jooksul kompensatsiooni määramise korralduse kättesaamisest arvates esitama Rahandusministeeriumile valdkonna eest vastutava ministri määrusega kehtestatud vormi kohase avalduse kompensatsiooni väljamaksmiseks enda näidatud pangakontole. Kui õigustatud subjekt ei saa nimetatud tähtaja jooksul mõjuvatel põhjustel kompensatsiooni väljamaksmise avaldust esitada, peab ta sellest teatama Rahandusministeeriumile ja taotlema tähtaja ennistamist, näidates ära takistavad põhjused ja esitades tõendid nende olemasolu kohta. Kui Rahandusministeerium loeb esitatud põhjused mõjuvateks, ennistab ta avalduse esitamise tähtaja. Kui avalduse esitamata jätmise põhjused ei ole mõjuvad või on tõendamata, lõpetab Rahandusministeerium kompenseerimise menetluse ja tühistab kompenseerimise korralduse, teatades sellest õigustatud subjektile ja korralduse andnud kohaliku omavalitsuse üksusele.”.

Jüri Ratas
Peaminister

Tarmo Tamm
Maaeluminister riigihalduse ministri ülesannetes

Taimar Peterkop
Riigisekretär

https://www.riigiteataja.ee/otsingu_soovitused.json