Teksti suurus:

Konfiskeeritud või «Lõhkematerjaliseaduse» alusel või riikliku järelevalve käigus üleantud lõhkematerjali ja pürotehnilise toote hoidmise, võõrandamise ja hävitamiseks üleandmise kord

Väljaandja:Vabariigi Valitsus
Akti liik:määrus
Teksti liik:terviktekst
Redaktsiooni jõustumise kp:13.04.2019
Redaktsiooni kehtivuse lõpp: Hetkel kehtiv
Avaldamismärge:RT I, 10.04.2019, 4

Konfiskeeritud või «Lõhkematerjaliseaduse» alusel või riikliku järelevalve käigus üleantud lõhkematerjali ja pürotehnilise toote hoidmise, võõrandamise ja hävitamiseks üleandmise kord
[RT I, 29.07.2017, 4 - jõust. 01.08.2017]

Vastu võetud 09.06.2005 nr 124
RT I 2005, 33, 253
jõustumine 19.06.2005

Muudetud järgmiste aktidega (näita)

VastuvõtmineAvaldamineJõustumine
03.06.2010RT I 2010, 32, 15918.06.2010
01.09.2014RT I, 03.09.2014, 506.09.2014
28.07.2017RT I, 29.07.2017, 401.08.2017
05.04.2019RT I, 10.04.2019, 113.04.2019

Määrus kehtestatakse lõhkematerjaliseaduse § 43 lõike 3, kriminaalmenetluse seadustiku § 126 lõigete 6 ja 7, § 4211 lõike 3 ning väärteomenetluse seadustiku § 206 lõike 3 alusel.
[RT I, 29.07.2017, 4 - jõust. 01.08.2017]

§ 1.  Reguleerimisala

  Käesolevas määruses sätestatut kohaldatakse lõhkematerjali ja pürotehnilise toote suhtes, mis on:
  1) konfiskeeritud kriminaal- või väärteoasjas või on asitõend;
  2) üle antud või ära võetud riikliku järelevalve teostamise käigus;
  3) üle antud Tarbijakaitse ja Tehnilise Järelevalve Ametile lõhkematerjaliseaduse §-de 9–11 alusel.
[RT I, 10.04.2019, 1 - jõust. 13.04.2019]

§ 2.  Kriminaal- või väärteoasjas konfiskeeritud lõhkematerjal ja pürotehniline toode

  (1) Kriminaal- või väärteoasjas konfiskeeritud või asitõendiks oleva lõhkematerjali või pürotehnilise toote (edaspidi konfiskeeritud vara) puhul kohaldatakse Vabariigi Valitsuse 30. juuli 2004. a määruses nr 263 «Konfiskeeritud vara võõrandamise, üleandmise ja hävitamise, vara võõrandamisest saadud raha eelarvest seaduslikule valdajale tagastamise, asitõendite arvelevõtmise ja hävitamise ning kiiresti riknevate asitõendite hindamise, võõrandamise ja hävitamise kord» sätestatut käesolevast määrusest tulenevate erisustega.

  (2) Konfiskeeritud vara valitseja peab korraldama lõhkematerjali või pürotehnilise toote hoidmise, hävitamise, tagastamise või võõrandamise kooskõlas lõhkematerjali käitlemist reguleerivate õigusaktidega.

  (3) Konfiskeeritud vara tuleb hoida kuni konfiskeerimist kohaldanud menetleja määruses või otsuses sätestatud tähtajani.

§ 3.  Riikliku järelevalve käigus üle antud või ära võetud lõhkematerjali ja pürotehnilise toote valitseja

  (1) Riikliku järelevalve käigus üle antud või ära võetud lõhkematerjali või pürotehnilise toote valitsejaks on riiklikku järelevalvet teostanud asutus.

  (2) Riikliku järelevalve käigus üle antud või ära võetud lõhkematerjali või pürotehnilise toote hoidmine või hävitamine toimub kooskõlas lõhkematerjali käitlemist reguleerivate õigusaktidega.

§ 4.  Pärand- või pankrotivaras oleva lõhkematerjali ja pürotehnilise toote üleandmine
[Kehtetu - RT I, 29.07.2017, 4 - jõust. 01.08.2017]

§ 5.  Lõhkematerjali ja pürotehnilise toote üleandmine

  (1) Lõhkematerjal ja pürotehniline toode antakse üle üleandmis-vastuvõtmisakti alusel, mille üks eksemplar jääb üleandjale ja teine vastuvõtjale.

  (2) Üleandmis-vastuvõtmisakti märgitakse:
  1) lõhkematerjali või pürotehnilise toote nimetus ja kogus;
  2) viide üleandmise õiguslikule alusele;
  3) üleandmise koht ja aeg;
  4) üleandja ja vastuvõtja ametinimetused, nimed ja allkirjad.

§ 6.  Lõhkematerjali ja pürotehnilise toote võõrandamine

  Üleantud lõhkematerjali või pürotehnilise toote valitseja võib vara võõrandada «Riigivaraseaduses» ja selle alusel kehtestatud õigusaktides sätestatud korras, arvestades järgmiste erisustega:
  1) tsiviilkäibesse võib võõrandada üksnes õigusaktides sätestatud nõuetele vastavat lõhkematerjali ja pürotehnilist toodet;
[RT I, 29.07.2017, 4 - jõust. 01.08.2017]
  2) lõhkematerjali ja pürotehnilist toodet võib võõrandada üksnes nende omamise õigust omavale isikule.

§ 7.  Lõhkematerjali ja pürotehnilise toote hävitamine

  (1) Hävitada tuleb lõhkematerjal ja pürotehniline toode:
  1) mis ei vasta nõuetele;
  2) mille hoidmine või nõuetele vastavuse tuvastamine oleks kulukam kui nende võõrandamisest saadav tulu;
  3) mida ei ole suudetud mõistliku aja jooksul võõrandada või mille võõrandamine oleks ebatõenäoline;
  4) mis on määratud hävitamisele menetleva organi või kohtu poolt.

  (2) Lõhkematerjali ja pürotehnilist toodet võib hävitada üksnes selleks erialast ettevalmistust omav isik, järgides lõhkematerjali ja pürotehnilise toote hävitamist reguleerivate õigusaktide nõudeid.

  (3) Juhul kui käesoleva määruse § 2 lõike 3 alusel ei ole määratud kriminaal- või väärteoasjas konfiskeeritud või asitõendiks oleva lõhkematerjali ja pürotehnilise toote hävitamise tähtaega, toimub hävitamine pärast süüteo aegumist või kohtulahendi jõustumist menetluse läbiviinud uurimisasutuse või kohtuvälise menetleja otsusel.
[RT I 2010, 32, 159 - jõust. 18.06.2010]

§ 8.  Vabariigi Valitsuse 30. juuli 2004. a määruse nr 263 muutmine

[Käesolevast tekstist välja jäetud.]

https://www.riigiteataja.ee/otsingu_soovitused.json