Teksti suurus:

Nõuded sideteenuse osutamisele ja sidevõrkude tehnilised nõuded

Väljaandja:Vabariigi Valitsus
Akti liik:määrus
Teksti liik:terviktekst
Redaktsiooni jõustumise kp:13.04.2019
Redaktsiooni kehtivuse lõpp: Hetkel kehtiv
Avaldamismärge:RT I, 10.04.2019, 5

Nõuded sideteenuse osutamisele ja sidevõrkude tehnilised nõuded

Vastu võetud 22.06.2006 nr 140
RT I 2006, 31, 237
jõustumine 09.07.2006

Muudetud järgmiste aktidega (näita)

VastuvõtmineAvaldamineJõustumine
30.12.2008RT I 2009, 4, 3319.01.2009
28.06.2012RT I, 03.07.2012, 1506.07.2012
05.04.2019RT I, 10.04.2019, 113.04.2019

Määrus kehtestatakse «Elektroonilise side seaduse» § 87 lõike 2 alusel.

1. peatükk ÜLDSÄTTED 

§ 1.   Määruse reguleerimisala

  Määrusega kehtestatakse nõuded üldkasutatava elektroonilise side teenuse (edaspidi sideteenus) osutamisele ja tehnilised nõuded sidevõrkudele sideteenuste osutamisel lõppkasutajatele. Määruse kehtestamise eesmärgiks on «Elektroonilise side seaduse» § 87 lõike 2 punktides 1 ja 3 sätestatu tagamine.

2. peatükk ÜLDISED NÕUDED SIDETEENUSE OSUTAMISELE JA SIDEVÕRKUDELE 

§ 2.   Teavitamine

  (1) Elektroonilise side ettevõtja (edaspidi sideettevõtja) on kohustatud määruses sätestatud kvaliteedinäitajate statistilised andmed ja muud määruses sätestatud teenuse kvaliteeti iseloomustavad näitajad avalikult kättesaadavaks tegema «Elektroonilise side seaduse» § 87 lõikes 3 toodud korras.

  (2) Paragrahvi 3 lõikes 4 nimetatud statistilised andmed tehakse kalendriaasta statistilise kokkuvõttena avalikult kättesaadavaks hiljemalt järgmise aasta 1. märtsiks. Juhul kui statistilised andmed tehakse avalikult kättesaadavaks veebilehe kaudu, siis hoitakse neid avalikuna vähemalt kaks aastat.

§ 3.   Nõuded sidevõrkudele, sideteenuse kvaliteedile ja sideteenuse osutamisele

  (1) Sideettevõtja peab planeerima, projekteerima, ehitama, hooldama ja kasutama sideteenuse osutamiseks kasutatavat sidevõrku nii, et:
  1) on piiratud kõrvaliste isikute võimalus ligipääsuks sidevõrgule ning seal edastatavale ja talletatud teabele;
  2) sideteenus on minimaalselt häiritud elektrikatkestuste, sidevõrgu rikete, tarkvaraviiruste ning muude sidevõrku ja sideteenust häirivate tegurite esinemisel;
  3) sideettevõtja peab valima hooldustööde ja mõõtmise sellise metoodika ja mahu, et oleks tagatud sideteenuse lepingus nimetatud, sideteenusele esitatavate kvaliteedinõuete täitmine.

  (2) Sideettevõtja peab rikketeate vastu võtma mõistliku aja jooksul. Rikketeade tuleb registreerida viisil, mis võimaldab hiljem tuvastada ja avalikustada rikketeadete arvu, sidevõrgu rikke olemuse, rikketeate registreerimise aja ja rikke kõrvaldamise aja. Sidevõrgu rike käesoleva määruse tähenduses on sidevõrgu mittetoimimisest tingitud sideteenuse kasutamise võimaluse täielik või osaline puudumine lõppkasutajal.

  (3) Telefoni- ja mobiiltelefoniteenust osutav sideettevõtja peab tehnilise võimaluse olemasolu korral seadma hädaabinumbrile 112 tehtud kõnedele kõrgema prioriteedi muu kõneliiklusega võrreldes.

  (4) Sideettevõtja on kohustatud tegema avalikult kättesaadavaks statistilised andmed vähemalt sideteenuse järgmiste kvaliteedinäitajate kohta:
  1) «Elektroonilise side seaduse» § 93 lõikes 1 toodud avalduse esitamise hetkest kuni lõppkasutajale sideteenuse kasutamise võimaluse loomiseni keskmiselt kulunud aeg, kui sideteenuse osutamiseks ehitatakse välja füüsiline ühendus. Aegade loendist arvestatakse vaid 95% kiirematest juhtudest;
  2) laekunud rikketeadete arv jagatuna lõppkasutajate arvuga;
  3) rikke kõrvaldamiseks rikketeate vastuvõtmise hetkest kuni sideteenuse taaskasutamise võimaluse loomiseni keskmiselt kulunud aeg, arvestades aegade loendist 95% kiirematest juhtudest.

  (5) Raadiohäirete vältimiseks ei tohi signaalide edastamiseks või suunamiseks kasutatava elektrikaablisüsteemi poolt kiiratud väljatugevus ületada järgmises tabelis toodud piirväärtusi:

Sagedusvahemik (MHz)

Väljatugevus
(Tippväärtus (dB(µV/m))

Mõõtekaugus

Mõõteriba

0,009 kuni 0,15

40 – 20 × log (f [MHz])

3 m

200 Hz

0,15 kuni 1

40 – 20 × log (f [MHz])

3 m

9 kHz

1 kuni 30

40 – 8,8 × log (f [MHz])

3 m

9 kHz

30 kuni 1000

271

3 m

120 kHz

1000 kuni 3000

402

3 m

1 MHz

1 Vastab efektiivsele kiirgusvõimsusele 20 dB(pW)
2 Vastab efektiivsele kiirgusvõimsusele 33 dB(pW)

  (6) Eeldatakse, et elektrikaablisüsteem on nõuetekohane ega tekita raadiohäireid, kui elektrikaablisüsteemi seadmed vastavad harmoneeritud standarditele.

3. peatükk MOBIILTELEFONITEENUS 

§ 4.   Nõuded mobiiltelefoniteenuse osutamisele ja mobiiltelefonivõrgule

  (1) Mobiiltelefoniteenust osutav sideettevõtja peab tegema üldsusele kättesaadavaks võrguplaneerimiskaardi alusel koostatud maksimaalse täpsusega levialakaardi, mida võimaldavad sideettevõtja poolt kasutatavad riist- ja tarkvara.

  (2) GSM tehnoloogial põhineva mobiiltelefoniteenuse osutamise korral on sideettevõtja kohustatud lõikes 1 nimetatud levialakaardil eristatavalt tähistama vabas õhus 1,7 m kõrguselt maapinnast arvutatud järgmiste väljatugevustega piirkonnad:
  1) väljatugevus suurem kui 51 dBµV/m (teenus on kättesaadav);
  2) väljatugevus 34 dBµV/m kuni 51 dBµV/m (teenuse kasutamisel võib esineda häireid);
  3) väljatugevus alla 34 dBµV/m (teenus on kättesaamatu).

  (3) Kolmanda põlvkonna mobiiltelefonivõrgu katteala määratlemisel peab võrgu kattealas baasjaama kiiratud väljatugevus olema vähemalt 58 dBµV/m 5 MHz kohta vähemalt 95% baasjaama katteala ulatuses, mõõdetuna vabas õhus 1,7 meetri kõrgusel maapinnast.

  (4) Andmeedastuskiiruse mõõtmisel peab mõõtepunktis kolmanda põlvkonna mobiiltelefonivõrgu baasjaama kiiratud väljatugevus olema vähemalt 58 dBµV/m 5 MHz kohta, mõõdetuna vabas õhus 1,7 meetri kõrgusel maapinnast.

§ 5.   Terminalseadme identifitseerimine

  (1) Mobiiltelefoniteenust osutav sideettevõtja peab terminalseadme kaotamise või varguse korral terminalseadme identifitseerimist võimaldavad andmed, mis on vajalikud terminalseadme sulgemiseks, kandma tema hallatavasse mobiiltelefonide identifitseerimise registrisse (Equipment Identity Register, edaspidi EIR).

  (2) Lõikes 1 sätestatud toiming teostatakse esimesel võimalusel, kuid mitte hiljem kui 12 tunni jooksul pärast terminalseadme omaniku või valdaja kirjaliku avalduse või politsei õiendi laekumist või teiselt sideettevõtjalt andmete saamist.

  (3) Mobiiltelefoniteenust osutav sideettevõtja, kellele esitati avaldus või õiend terminalseadme sulgemiseks, peab esimesel võimalusel, kuid mitte hiljem kui 12 tunni jooksul pärast avalduse või õiendi saamist, edastama avalduses või õiendis toodud terminalseadme identifitseerimist võimaldavad andmed, mis on vajalikud terminalseadme sulgemiseks, teistele mobiiltelefoniteenust osutavatele sideettevõtjatele.

  (4) Mobiiltelefoniteenust osutav sideettevõtja, kellele teine mobiiltelefoniteenust osutav sideettevõtja edastas andmed sulgemisele kuuluva terminalseadme kohta, peab esimesel võimalusel, kuid mitte hiljem kui 12 tunni jooksul pärast andmete saamist, kandma selle terminalseadme identifitseerimist võimaldavad andmed tema hallatavasse EIR-i terminalseadme sulgemiseks.

  (5) Mobiiltelefoniteenust osutaval sideettevõtjal on keelatud sideteenuste osutamine lõigetes 1 ja 4 nimetatud viisil registrisse kantud terminalseadme kaudu.

  (6) Mobiiltelefoniteenust osutav sideettevõtja peab kustutama kaotatud või varastatud terminalseadme osas kehtestatud piirangud oma EIR-ist terminalseadme ostudokumentidega omandisuhet tõestava isiku või sulgemise taotluse esitanud kasutaja kirjaliku avalduse või politsei õiendi alusel ning teavitama EIR-i kantud terminalseadme kasutamisele kehtestatud piirangute kõrvaldamisest 12 tunni jooksul ka teisi mobiiltelefoniteenust osutavaid sideettevõtjaid.

  (7) Pärast lõikes 6 toodud kirjaliku avalduse või politsei õiendi saamist peab mobiiltelefoniteenust osutav sideettevõtja terminalseadme kohta käivad piirangud kustutama oma hallatavast EIR-ist 12 tunni jooksul.

  (8) Mobiiltelefoniteenust osutav sideettevõtja peab keelustama oma hallatavas EIR-is sellise terminalseadme kasutamise, millel on tuvastatud identifitseerimiskoodi ebaseaduslik muutmine või mille identifitseerimiskood ei vasta sellele seadmele kinnitatud koodi standardile.

  (9) Kui mobiiltelefoniteenust osutav sideettevõtja tuvastab mitme ühesuguse identifitseerimiskoodiga või standardile mittevastava identifitseerimiskoodiga terminalseadme kasutamise, siis peab ta sellest hiljemalt ühe tööpäeva jooksul teavitama politseid, edastades ka võimalike kasutajate andmed.

4. peatükk KAABELLEVITEENUS 

§ 6.   Nõuded kaabelleviteenuse osutamisele ja kaabellevivõrgule

  (1) Kaabelleviteenuse osutamise korral peab «Elektroonilise side seaduse» § 96 lõike 1 punktis 2 toodud sideteenuse kirjeldus sisaldama vähemalt:
  1) edastatavate programmide nimetusi;
  2) edastatavate programmide sagedusi;
  3) edastatavate programmide originaalkeelt ja tõlkeks kasutatavat keelt.

  (2) Kaabellevivõrgu ja selles edastatavate televisiooni- ja raadiolevisignaalide parameetrid peavad kaabellevivõrgu lõpp-punktis vastama Eesti standardi EVS-EN 60728-1 jaotise 5 nõuetele.
[RT I, 03.07.2012, 15 - jõust. 06.07.2012]

  (3) [Kehtetu - RT I, 03.07.2012, 15 - jõust. 06.07.2012]

  (4) [Kehtetu - RT I, 03.07.2012, 15 - jõust. 06.07.2012]

5. peatükk ANDMESIDETEENUS 

§ 7.   Nõuded andmesideteenuse osutamisele

  (1) Käesolevas peatükis käsitletakse andmesideteenusena sideteenust, mis võimaldab andmete edastamist pakettkommutatsiooni abil. Internetiteenus käesoleva peatüki tähenduses on internetiühenduse loomise ja toimimise võimaldamine andmesideteenuse vahendusel.

  (2) Andmesideteenuse osutamise korral on sideettevõtja kohustatud tegema avalikult kättesaadavaks informatsiooni lõppkasutajale osutatava andmesideteenuse alla- ja üleslaadimise andmeedastuskiiruse kohta.

  (3) Andmeedastuskiirust mõõdetakse Tarbijakaitse ja Tehnilise Järelevalve Ameti poolt heakskiidetud metoodika alusel.
[RT I, 10.04.2019, 1 - jõust. 13.04.2019]

  (4) Sideettevõtja on kohustatud internetiteenuse osutamise korral avalikult kättesaadavaks tegema järgmise informatsiooni:
  1) andmesideprotokollid, mille kasutamist võimaldatakse või ei võimaldata;
  2) andmesidepordid, mille kasutamist võimaldatakse või ei võimaldata;
  3) teenusserverite olemasolu korral nende kasutamiseks vajalikud andmed.

51. peatükk RAADIORINGHÄÄLINGUVÕRK  
[RT I, 03.07.2012, 15 - jõust. 06.07.2012]

§ 71.   Nõuded FM raadioringhäälinguvõrgule

  (1) Minimaalne kasulik väljatugevus (minimum usable field strength) on soovitava vastuvõtukvaliteedi tagamiseks vajalik minimaalne väljatugevus looduslike ja tehislike müraallikate olemasolul ning muude saatjate mõju puudumisel.

  (2) Raadiosageduste kaitsesuhe (radio-frequency protection ratio) on vastuvõtja sisendis mõõdetud soovitud ja soovimatu signaali suhte minimaalne väärtus väljendatuna detsibellides (dB).

  (3) Raadiosageduste kaitsesuhte väärtused signaali rahuldavaks vastuvõtmiseks, kus kasutatakse maksimaalset sagedusdeviatsiooni ±75 kHz, on järgmised:

Kandesageduste vahekaugus
(kHz)

Signaali kaitsesuhe (dB), kasutades maksimaalset
sagedusdeviatsiooni ±75 kHz

0

45

100

33

200

7

300

–7

400

–20

  (4) FM raadioringhäälinguvõrgu signaali kvaliteet loetakse tehnilistele nõuetele vastavaks, kui signaali väljatugevuse mediaanväärtus mõõdetuna 10 m kõrguselt maapinnast on võrdne minimaalse kasuliku väljatugevuse väärtusega 54 dB (µV/m) või sellest suurem ja on tagatud lõikes 3 toodud raadiosageduste kaitsesuhted.

  (5) Raadiosageduste väljastamisel FM raadioringhäälinguvõrgu jaamadele tagatakse olemasolevatele FM raadioringhäälinguvõrgu jaamadele ühes asukohas vastuvõtt vastavalt lõikele 4 ainult ühel kandesagedusel.
[RT I, 03.07.2012, 15 - jõust. 06.07.2012]

§ 72.   FM raadioringhäälinguvõrgu raadiosaateseadme väljatugevuse mediaanväärtuse määramine

  (1) FM raadioringhäälinguvõrgu raadiosaateseadme signaali väljatugevuse mediaanväärtuse määramiseks mõõdetakse väljatugevust välja kiiratud elektromagnetilise laine väljakujunenud tsoonis ning kohas, kus ümbritsevate objektide häiriv mõju signaali vastuvõtule on minimaalne.

  (2) Väljatugevust mõõdetakse vastavalt Rahvusvahelise Telekommunikatsiooni Liidu ITU-R SM.378 soovituses esitatud metoodikale.
[RT I, 03.07.2012, 15 - jõust. 06.07.2012]

6. peatükk RAKENDUSSÄTTED 

§ 8.   Nõuete rakendamine

  (1) Paragrahvi 3 lõikes 4 nimetatud statistilised andmed 2006. aasta viimase nelja kuu kohta tuleb § 2 lõikes 2 toodud korras teha avalikkusele kättesaadavaks hiljemalt 1. märtsiks 2007. a.

  (2) Paragrahvi 4 lõikes 1 sätestatud nõuet rakendatakse alates 1. septembrist 2006. a.

§ 9.   Määruse kehtetuks tunnistamine

[Käesolevast tekstist välja jäetud.]

https://www.riigiteataja.ee/otsingu_soovitused.json