Teksti suurus:

Raudteeinfrastruktuuri avalikuks kasutamiseks määramise kord

Väljaandja:Vabariigi Valitsus
Akti liik:määrus
Teksti liik:terviktekst
Redaktsiooni jõustumise kp:13.04.2019
Redaktsiooni kehtivuse lõpp: Hetkel kehtiv
Avaldamismärge:RT I, 10.04.2019, 10

Raudteeinfrastruktuuri avalikuks kasutamiseks määramise kord

Vastu võetud 18.03.2004 nr 72
RT I 2004, 15, 110
jõustumine 31.03.2004

Muudetud järgmiste aktidega (näita)

VastuvõtmineAvaldamineJõustumine
03.09.2009RT I 2009, 45, 30212.09.2009
01.10.2015RT I, 06.10.2015, 409.10.2015
05.04.2019RT I, 10.04.2019, 113.04.2019

Määrus kehtestatakse «Raudteeseaduse» § 9 lõike 1 alusel.

§ 1.  Üldsätted

  (1) Määrust kohaldatakse raudtee-ettevõtjale, kes taotleb enda majandamisel oleva raudteeinfrastruktuuri määramist avalikuks kasutamiseks.

  (2) Raudteeinfrastruktuuri määrab avalikuks kasutamiseks valdkonna eest vastutav minister.
[RT I, 06.10.2015, 4 - jõust. 09.10.2015]

  (3) [Kehtetu - RT I, 06.10.2015, 4 - jõust. 09.10.2015]

§ 2.  Taotlus

  (1) Taotluses esitatakse:
  1) taotleja ärinimi, registrikood ja kontaktandmed;
  2) raudteeinfrastruktuuri majandamise ohutusloa number, ohutusloa väljaandmise ja kehtivuse pikendamise kuupäev;
[RT I, 06.10.2015, 4 - jõust. 09.10.2015]
  3) andmed raudteeinfrastruktuuri kohta, mille avalikuks kasutamiseks määramist raudtee-ettevõtja taotleb – raudtee asukoht, tähised, piirid ja pikkus, raudteeliiklusregistri kood, raudteeinfrastruktuuri tehnoseisundi lühiiseloomustus taotluse esitamise ajal ning kinnitus raudteeinfrastruktuuri vastavuse kohta kehtestatud nõuetele;
  4) raudteeinfrastruktuuri kasutamise mahu ja käibe andmed taotluse esitamisele eelneva kolme aasta kohta ning prognoos järgnevaks kolmeks aastaks;
  5) viide raudteeseaduse § 35 lõike 1 alusel kehtestatud tegevuseeskirjale.
[RT I, 06.10.2015, 4 - jõust. 09.10.2015]

  (2) Raudtee-ettevõtja peab taotlusele lisama lõike 1 punktis 3 nimetatud raudteeinfrastruktuuri kohta raudteeinfrastruktuuri ja raudteeliikluse korralduse kehtestatud nõuetele vastavuse kontrollimise aruande (edaspidi kontrollimise aruanne) mitte varasema kui taotluse esitamise kalendriaastale eelnenud aasta seisuga.

  (3) [Kehtetu - RT I, 06.10.2015, 4 - jõust. 09.10.2015]

§ 3.  Taotluse läbivaatamine

  Taotlus vaadatakse läbi kuuekümne päeva jooksul, arvates taotluse esitamisest.

§ 4.  Puudused taotluses

  (1) Kui raudtee-ettevõtja jätab taotlusega esitamata § 2 lõikes 1 nõutud andmed või § 2 lõikes 2 ettenähtud kontrollimise aruande või taotluses või kontrollimise aruandes esineb muid puudusi, määrab valdkonna eest vastutav minister raudtee-ettevõtjale esimesel võimalusel tähtaja puuduste kõrvaldamiseks.
[RT I, 06.10.2015, 4 - jõust. 09.10.2015]

  (2) Kui puudust ei kõrvaldata tähtaegselt, jätab valdkonna eest vastutav minister taotluse läbi vaatamata.
[RT I, 06.10.2015, 4 - jõust. 09.10.2015]

§ 5.  Raudteeinfrastruktuuri avalikuks kasutamiseks määramine

  (1) Majandus- ja Kommunikatsiooniministeeriumil on õigus taotlust menetledes küsida taotlusega esitatud andmete kohta raudtee-ettevõtjalt selgitusi ja Tarbijakaitse ja Tehnilise Järelevalve Ametilt arvamust.
[RT I, 10.04.2019, 1 - jõust. 13.04.2019]

  (2) Kui raudtee-ettevõtja taotlusega esitatud andmed ja kontrollimise aruanne vastavad kehtestatud nõuetele, määrab valdkonna eest vastutav minister raudtee-ettevõtja majandamisel oleva raudteeinfrastruktuuri oma käskkirjaga avalikuks kasutamiseks.
[RT I, 06.10.2015, 4 - jõust. 09.10.2015]

  (3) Raudteeinfrastruktuuri avalikuks kasutamiseks määramist käsitleva teadaande esitab Majandus- ja Kommunikatsiooniministeerium avaldamiseks Ametlikes Teadaannetes.

  (4) Lõikes 2 sätestatud käskkiri hakkab kehtima selle kohta Ametlikes Teadaannetes teadaande avaldamisest arvates.
[RT I, 06.10.2015, 4 - jõust. 09.10.2015]

§ 6.  Määruse jõustumine

  Määrus jõustub 31. märtsil 2004. a.

/otsingu_soovitused.json