Teksti suurus:

Raudteeliikluse olulise piiramise ja ajutise sulgemise kord

Väljaandja:Vabariigi Valitsus
Akti liik:määrus
Teksti liik:terviktekst
Redaktsiooni jõustumise kp:13.04.2019
Redaktsiooni kehtivuse lõpp: Hetkel kehtiv
Avaldamismärge:RT I, 10.04.2019, 11

Raudteeliikluse olulise piiramise ja ajutise sulgemise kord

Vastu võetud 18.03.2004 nr 75
RT I 2004, 15, 113
jõustumine 31.03.2004

Muudetud järgmiste aktidega (näita)

VastuvõtmineAvaldamineJõustumine
03.09.2009RT I 2009, 45, 30212.09.2009
28.04.2016RT I, 03.05.2016, 906.05.2016
05.04.2019RT I, 10.04.2019, 113.04.2019

Määrus kehtestatakse «Raudteeseaduse» § 39 lõike 1 alusel.

§ 1.  Üldsäte

  Raudteeinfrastruktuuri-ettevõtja, kes majandab avalikuks kasutamiseks määratud raudteed (edaspidi raudtee), peab raudteeliikluse kauemaks kui üheks ööpäevaks olulisel piiramisel (edaspidi oluline piiramine) või kauemaks kui üheks ööpäevaks ajutisel sulgemisel (edaspidi ajutine sulgemine) järgima käesolevas määruses sätestatud korda.

§ 2.  Raudteeliikluse oluline piiramine ja ajutine sulgemine

  (1) Raudteeliikluse oluline piiramine on käesoleva määruse tähenduses kauemaks kui üheks ööpäevaks ühe või mitme sõiduplaanis ettenähtud reisirongi käigust ärajätmine või olukord, kus kauemaks kui üheks ööpäevaks ei suudeta tagada liiklusgraafikus ettenähtud rongiliinidest rohkem kui kolme neljandiku kasutamist.

  (2) Raudteeliikluse ajutine sulgemine on käesoleva määruse tähenduses mingil raudteelõigul kauemaks kui üheks ööpäevaks kõigi liiklusgraafikus ettenähtud rongide käigust ärajätmine.

  (3) Kui raudteeliikluse olulisel piiramisel või ajutisel sulgemisel ei ole ette teada rakendatud olulise piiramise või ajutise sulgemise ajaline kestus ööpäevades, loetakse raudteeliiklus vastavalt kas oluliselt piiratuks või ajutiselt suletuks kauemaks kui üheks ööpäevaks, olenemata rakendatud piiramise või sulgemise tegelikust kestusest.

§ 3.  Reisijatevedu raudteeliikluse ajutise sulgemise või olulise piiramise ajal

  (1) Raudteeliikluse olulise piiramise või ajutise sulgemise ajal korraldab reisijatevedu teostav raudteeveo-ettevõtja reisijateveo kogu rongiliini ulatuses või liiklustakistuse kohast mööda teise transpordivahendiga, kui raudteeveo-ettevõtja ja raudteeinfrastruktuuri-ettevõtja ei lepi reisijateveo korraldajas kokku teisiti.
[RT I, 03.05.2016, 9 - jõust. 06.05.2016]

  (2) [Kehtetu - RT I, 03.05.2016, 9 - jõust. 06.05.2016]

§ 4.  Raudteeliikluse olulise piiramise või ajutise sulgemise kooskõlastamine ja sellest teatamine
[RT I, 03.05.2016, 9 - jõust. 06.05.2016]

  (1) Raudteeliikluse olulise piiramise või ajutise sulgemise peab raudteeinfrastruktuuri-ettevõtja eelnevalt kooskõlastama Tarbijakaitse ja Tehnilise Järelevalve Ametiga ja kirjalikult teavitama kõiki sellel raudteel raudteevedu teostavaid raudteeveo-ettevõtjaid, kes raudteeliikluse olulise piiramise või ajutise sulgemise ajal ei saa neile eraldatud rongiliine kasutada või saavad neid kasutada piiratult või teistsugustel tingimustel, kui on kokku lepitud raudteeinfrastruktuuri kasutamise lepingus.
[RT I, 10.04.2019, 1 - jõust. 13.04.2019]

  (2) Kooskõlastustaotlus esitatakse Tarbijakaitse ja Tehnilise Järelevalve Ametile riigisisese tähtsusega raudtee kohta vähemalt 20 päeva ja raudtee kohta, mis on rööpmelises otseühenduses teise riigi raudteega (edaspidi rahvusvahelise tähtsusega raudtee), vähemalt 48 päeva enne kavandatud raudteeliikluse olulist piiramist või ajutist sulgemist. Tarbijakaitse ja Tehnilise Järelevalve Amet lahendab taotluse viie tööpäeva jooksul taotluse saamisest arvates.
[RT I, 10.04.2019, 1 - jõust. 13.04.2019]

  (3) Kooskõlastustaotlus peab sisaldama järgmisi andmeid ja dokumente:
  1) raudteeliikluse olulise piiramise või ajutise sulgemise põhjus;
  2) raudteeliikluse olulise piiramise või ajutise sulgemise algus- ja lõpptähtaeg;
  3) andmed raudteelõigu kohta, millel liiklust oluliselt piiratakse või ajutiselt suletakse;
  4) liikluskorralduse kirjeldus raudteeliikluse olulise piiramise või ajutise sulgemise ajal;
  5) kalendriaasta planeeritavate raudteehoiutööde plaan, mis sisaldab vähemalt raudteeliikluse olulise piiramise või ajutise sulgemise põhjuseid, tööde algus- ja lõpptähtaegu, töö tegemise raudteelõike ning tsüklilisust;
  6) raudteeliikluse ohutuse tagamise kava, kus on kirjeldatud raudteeliikluse olulise piiramise või ajutise sulgemise ajaks kavandatud ohutusabinõusid.

  (4) Käesoleva paragrahvi lõike 3 punktis 2 nimetatud algus- ja lõpptähtaeg peavad olema määratud kuupäeva ja kellaajaga. Kui lõpptähtaega ei ole võimalik määrata kuupäeva ja kellaajaga, võib lõpptähtaja määrata sündmusega, mille saabumisel langeb ära raudteeliikluse olulise piiramise või ajutise sulgemise põhjus. Kui lõpptähtaeg on määratud sündmusega, peab raudteeinfrastruktuuri-ettevõtja Tarbijakaitse ja Tehnilise Järelevalve Ametile ja raudteeveo-ettevõtjatele sündmuse saabumisest ja raudteeliikluse liiklusgraafikujärgsest taastamisest viivitamata teatama.
[RT I, 10.04.2019, 1 - jõust. 13.04.2019]

  (5) Tarbijakaitse ja Tehnilise Järelevalve Amet ei kooskõlasta raudteeliikluse olulise piiramise või ajutise sulgemise taotlust ja kalendriaasta planeeritavate raudteehoiutööde plaani, kui raudteeliikluse oluline piiramine või ajutine sulgemine ei ole raudteeseaduse § 39 lõikes 3 nimetatud alusel vajalik.
[RT I, 10.04.2019, 1 - jõust. 13.04.2019]

  (6) Kui raudteeliikluse oluline piiramine või ajutine sulgemine toimub kalendriaasta planeeritavate raudteehoiutööde plaani kohaselt, teavitab raudteeinfrastruktuuri-ettevõtja sellest Tarbijakaitse ja Tehnilise Järelevalve Ametit ja raudteeveo-ettevõtjaid kirjalikult vastavalt käesoleva määruse § 5 lõigetes 1 ja 2 sätestatud tähtaegadele. Raudteeliikluse olulise piiramise või ajutise sulgemise algus- ja lõpptähtaja määramisel tuleb lähtuda käesoleva paragrahvi lõikest 4.
[RT I, 10.04.2019, 1 - jõust. 13.04.2019]

  (7) Kalendriaasta planeeritavate raudteehoiutööde plaanis kajastatud tööde muutumisel või plaanivälise töö korral peab raudteeinfrastruktuuri-ettevõtja vastava töö kohta esitama uue kooskõlastustaotluse.

  (8) Kui raudteeliikluse olulise piiramise või ajutise sulgemise tingivad erakorralised liiklustakistused, tuleb Tarbijakaitse ja Tehnilise Järelevalve Ametit ja raudtee-ettevõtjaid teavitada käesoleva määruse § 5 lõikes 3 sätestatu kohaselt. Raudteeliikluse ohutuse tagamise kava tuleb sellisel juhul Tarbijakaitse ja Tehnilise Järelevalve Ametile esitada esimesel võimalusel pärast käesoleva määruse § 5 lõike 3 kohast teatamist.
[RT I, 10.04.2019, 1 - jõust. 13.04.2019]

  (9) Raudteeveo kasutajatele teatab raudteeliikluse olulisest piiramisest või ajutisest sulgemisest raudteeinfrastruktuuri-ettevõtjalt vastava teate saamisel raudteeveo-ettevõtja. Informatsioon reisijateveo liikluskorralduse kohta raudteeliikluse olulise piiramise või ajutise sulgemise ajal tuleb teha reisijatele kättesaadavaks vastava rongiliini kõikides raudteejaamades ja rongipeatustes.

  (10) Teise riigi raudtee ja pädeva organi ning vastava rahvusvahelise organisatsiooni teavitamisel raudteeliikluse olulisest piiramisest või ajutisest sulgemisest, samuti muust liiklushäirest rahvusvahelise tähtsusega raudteel lähtutakse vastavas rahvusvahelises kokkuleppes ettenähtud tingimustest ja korrast.
[RT I, 03.05.2016, 9 - jõust. 06.05.2016]

§ 5.  Raudteeliikluse olulisest piiramisest või ajutisest sulgemisest teatamise tähtajad

  (1) Kavandatavast raudteeliikluse olulisest piiramisest või ajutisest sulgemisest riigisisese tähtsusega raudteel teatab raudteeinfrastruktuuri-ettevõtja Tarbijakaitse ja Tehnilise Järelevalve Ametile ja raudteeveo-ettevõtjatele ette mitte vähem kui kakskümmend päeva.
[RT I, 10.04.2019, 1 - jõust. 13.04.2019]

  (2) Kavandatavast raudteeliikluse olulisest piiramisest või ajutisest sulgemisest rahvusvahelise tähtsusega raudteel teatab raudteeinfrastruktuuri-ettevõtja Tarbijakaitse ja Tehnilise Järelevalve Ametile ette mitte vähem kui nelikümmend kaheksa ja raudteeveo-ettevõtjatele ette mitte vähem kui nelikümmend viis päeva.
[RT I, 10.04.2019, 1 - jõust. 13.04.2019]

  (3) Kui raudteeliikluse olulise piiramise või ajutise sulgemise tingivad erakorralised asjaolud, mis ei võimalda käesoleva paragrahvi lõigetes 1 ja 2 sätestatud etteteatamistähtaegu järgida, teatab raudteeinfrastruktuuri-ettevõtja Tarbijakaitse ja Tehnilise Järelevalve Ametile ja raudteeveo-ettevõtjatele raudteeliikluse olulise piiramise või ajutise sulgemise otsuse vastuvõtmisest või etteteatamise võimatuse korral juba rakendatud raudteeliikluse olulisest piiramisest või ajutisest sulgemisest viivitamata.
[RT I, 10.04.2019, 1 - jõust. 13.04.2019]

  (4) Tarbijakaitse ja Tehnilise Järelevalve Ameti ettekirjutuse alusel raudteeliikluse olulisest piiramisest või ajutisest sulgemisest teavitab raudteeinfrastruktuuri-ettevõtja viivitamata raudteeveo-ettevõtjat, kellele on eraldatud asjaomane läbilaskevõimeosa.
[RT I, 10.04.2019, 1 - jõust. 13.04.2019]

  (5) Reisijatele teatab raudteeveo-ettevõtja kavandatavast raudteeliikluse olulisest piiramisest või ajutisest sulgemisest koos informatsiooni kättesaadavaks tegemisega reisijateveo liikluskorralduse kohta raudteeliikluse olulise piiramise või ajutise sulgemise ajal mitte hiljem kui seitse päeva enne raudteeliikluse olulist piiramist või ajutist sulgemist.

  (6) Kui raudteeliikluse olulise piiramise või ajutise sulgemise tingivad erakorralised asjaolud, mis ei võimalda käesoleva paragrahvi lõikes 5 sätestatud etteteatamistähtaega järgida, peab raudteeveo-ettevõtja reisijatele raudteeinfrastruktuuri-ettevõtjalt vastava teate saamisel raudteeliikluse olulisest piiramisest või ajutisest sulgemisest teatama ja informatsiooni raudteeliikluse olulise piiramise või ajutise sulgemise ajal rakendatava liikluskorralduse kohta kättesaadavaks tegema viivitamata.

§ 6.  Tegevuskava raudteeliikluse olulisel piiramisel või ajutisel sulgemisel
[Kehtetu - RT I, 03.05.2016, 9 - jõust. 06.05.2016]

§ 7.  Määruse jõustumine

  Määrus jõustub 31. märtsil 2004. a.

/otsingu_soovitused.json