Teksti suurus:

Raudteeliiklusregistri pidamise põhimäärus

Väljaandja:Vabariigi Valitsus
Akti liik:määrus
Teksti liik:terviktekst
Redaktsiooni jõustumise kp:13.04.2019
Redaktsiooni kehtivuse lõpp: Hetkel kehtiv
Avaldamismärge:RT I, 10.04.2019, 12

Vali redaktsioon:

Eelmine...

Hetkel kehtiv

Raudteeliiklusregistri pidamise põhimäärus1

Vastu võetud 07.06.2016 nr 61
RT I, 10.06.2016, 2
jõustumine 13.06.2016

Muudetud järgmiste aktidega (näita)

VastuvõtmineAvaldamineJõustumine
05.04.2019RT I, 10.04.2019, 113.04.2019

Määrus kehtestatakse raudteeseaduse § 67 lõike 7 alusel.

1. peatükk Üldsätted 

§ 1.  Registri pidamise eesmärk

  Raudteeliiklusregistri (edaspidi register) eesmärk on pidada arvestust raudteerajatiste ja raudteeveeremi, vedurijuhilubade ning sertifikaatide, ohutustunnistuste, tegutsemise ohutustunnistuste ja ohutuslubade kohta.

§ 2.  Registri vastutav ja volitatud töötleja

  (1) Vastavalt raudteeseaduse § 67 lõikele 8 on registri vastutav töötleja Majandus- ja Kommunikatsiooniministeerium ja volitatud töötleja Tarbijakaitse ja Tehnilise Järelevalve Amet.
[RT I, 10.04.2019, 1 - jõust. 13.04.2019]

  (2) Registri volitatud töötleja majutab registrit, korraldab registri teenuste ja tehnoloogilise keskkonna haldamist ning töötleb registri andmeid, sealhulgas kogub, salvestab, korrastab, avalikustab, muudab, säilitab ja kustutab neid.

§ 3.  Registri pidamine ja turvaklass

  (1) Registrit peetakse ühetasandilise infotehnoloogilise andmekoguna ja andmete töötlemisel kasutatakse automatiseeritud andmetöötlust.

  (2) Andmed on registris digitaalkujul. Registriandmed on aktiivse ja passiivse staatusega või arhiveeritud.

  (3) Registri turbeaste on keskmine (M) ja registris sisalduvate andmete turvaklass on K2T2S2.

2. peatükk Registrisse kantavad andmed 

1. jagu Registri andmebaasid 

§ 4.  Raudteerajatiste andmebaasi kantavad andmed

  (1) Raudteerajatiste andmebaasi kantavad kohustuslikud andmed on sätestatud komisjoni rakendusotsuse 2014/880/EL, milles käsitletakse raudteetaristuregistri ühtseid tehnilisi kirjeldusi ja millega tunnistatakse kehtetuks rakendusotsus 2011/633/EL (ELT L 356, 12.12.2014, lk 489−519), lisas (edaspidi tehnilised kirjeldused).

  (2) Arvestades tehnilisi kirjeldusi ja raudteeseaduse § 68 lõiget 2 kantakse raudteerajatiste andmebaasi:
  1) raudteerajatise asukoha andmetena katastritunnus, välja arvatud pöörme puhul;
  2) raudteerajatise omaniku ja muu valdaja andmetena nimi, registrikood ja aadress;
  3) raudteerajatise projekteerija andmetena nimi, registrikood ja aadress ning projekteerimise andmetena projekteerimise aasta;
  4) raudteerajatise ehitaja andmetena nimi, registrikood ja aadress ning ehitamise andmetena ehitamise aasta;
  5) Tarbijakaitse ja Tehnilise Järelevalve Ameti tehtud ettekirjutuse andmetena ettekirjutuse kuupäev ja number, ettekirjutuse sisu ja õiguslik alus, ettekirjutuse põhjendus, ettekirjutuse täitmise tähtaeg, ettekirjutuse täitmise või täitmatajätmise andmed, ettekirjutuse kehtetuks tunnistamise otsuse olemasolu korral kehtetuks tunnistamise aeg ja ulatus.
[RT I, 10.04.2019, 1 - jõust. 13.04.2019]

  (3) Raudteerajatiste andmebaasi kantakse tehnilisi kirjeldusi arvestades raudtee kohta järgmised andmed:
  1) jaama või jaamavahe nimi;
  2) raudtee pikkus;
  3) raudtee kasulik pikkus;
  4) rööpa tüüp;
  5) liipri tüüp;
  6) liiprite epüür;
  7) ballast;
  8) ebagabariitsus.

  (4) Raudteerajatiste andmebaasi kantakse tehnilisi kirjeldusi arvestades pöörme kohta järgmised andmed:
  1) pöörme koordinaadid;
  2) jaama või jaamavahe nimi;
  3) poolsus;
  4) rööpmelaius;
  5) rööpa tüüp;
  6) riströöpa tüüp;
  7) prussi tüüp;
  8) ballast;
  9) juhtimistüüp.

  (5) Raudteerajatiste andmebaasi kantakse tehnilisi kirjeldusi arvestades raudteesilla ja -viadukti kohta järgmised andmed:
  1) raudteesilla või -viadukti koordinaadid;
  2) jaama või jaamavahe nimi;
  3) asukoht raudteel, telg;
  4) rööbasteede arv;
  5) raudteesilla või -viadukti materjal;
  6) raudteesilla või -viadukti üldpikkus;
  7) sildeavade arv, pikkus ja kõrgus;
  8) raudteesilla või -viadukti laius.

  (6) Raudteerajatiste andmebaasi kantakse tehnilisi kirjeldusi arvestades raudteetruubi ja käigutunneli kohta järgmised andmed:
  1) raudteetruubi või käigutunneli koordinaadid;
  2) jaama või jaamavahe nimi;
  3) asukoht raudteel, telg;
  4) rööbasteede arv;
  5) raudteetruubi või käigutunneli materjal;
  6) ristlõike kuju;
  7) raudteetruubi või käigutunneli üldpikkus;
  8) avade arv;
  9) nelinurkse või ovaalse ristlõike korral raudteetruubi või käigutunneli laius ja kõrgus;
  10) ümmarguse ristlõike korral raudteetruubi või käigutunneli diameeter;
  11) kasutusotstarve.

  (7) Raudteerajatiste andmebaasi kantakse tehnilisi kirjeldusi arvestades raudteeülesõidukoha kohta järgmised andmed:
  1) raudteeülesõidukoha koordinaadid;
  2) jaama või jaamavahe nimi;
  3) raudteeülesõidukoha liik;
  4) rongide arv ööpäevas;
  5) sõidukite arv ööpäevas;
  6) asukoht raudteel, telg;
  7) asukoht maanteel;
  8) liikluskorraldusvahendid;
  9) raudteeülesõidukoha kategooria;
  10) kaugseire olemasolu;
  11) videovalve olemasolu;
  12) raudteeülesõidukoha pikkus;
  13) raudteeülesõidukoha laius;
  14) raudteeveeremi suurim lubatud kiirus;
  15) sõidukite suurim lubatud kiirus;
  16) raudteeülesõidukoha katte materjal.

  (8) Raudteerajatiste andmebaasi kantakse tehnilisi kirjeldusi arvestades raudteeülekäigukoha kohta järgmised andmed:
  1) raudteeülekäigukoha koordinaadid;
  2) jaama või jaamavahe nimi;
  3) rongide arv ööpäevas;
  4) kergliiklejate arv ööpäevas;
  5) asukoht raudteel, telg;
  6) asukoht maanteel;
  7) foorid, tõkkepuud ja muud liikluskorraldusvahendid;
  8) raudteeülekäigukoha pikkus;
  9) raudteeülekäigukoha laius;
  10) raudteeveeremi suurim lubatud kiirus;
  11) raudteeülekäigukoha katte materjal.

  (9) Raudteerajatiste andmebaasi kantakse tehnilisi kirjeldusi arvestades ooteplatvormi kohta järgmised andmed:
  1) ooteplatvormi koordinaadid;
  2) jaama või jaamavahe nimi;
  3) ooteplatvormi suund;
  4) asukoht raudteel, algus ja lõpp;
  5) asukoht raudtee suhtes;
  6) raudtee number;
  7) ooteplatvormi materjal;
  8) ooteplatvormi üldpikkus;
  9) ooteplatvormi laius;
  10) ooteplatvormi horisontaalehitusgabariit.

  (10) Raudteerajatiste andmebaasi kantakse tehnilisi kirjeldusi arvestades laadimisplatvormi kohta järgmised andmed:
  1) laadimisplatvormi koordinaadid;
  2) jaama nimi;
  3) asukoht raudteel, algus ja lõpp;
  4) asukoht raudtee suhtes;
  5) raudtee number;
  6) laadimisplatvormi materjal;
  7) laadimisplatvormi üldpikkus;
  8) laadimisplatvormi kasulik pikkus;
  9) laadimisplatvormi laius;
  10) laadimisplatvormi vertikaalehitusgabariit;
  11) laadimisplatvormi horisontaalehitusgabariit.

  (11) Raudteerajatiste andmebaasi kantakse tehnilisi kirjeldusi arvestades raudteejaama elektritsentralisatsiooni kohta järgmised andmed:
  1) elektritsentralisatsiooni paiknemisala koordinaadid;
  2) tootja andmed, tootmise aasta;
  3) jaama nimi;
  4) elektritsentralisatsiooni tüüp (releepõhine, elektrooniline või matkakontrolliseadmed);
  5) elektritsentralisatsiooni mudel;
  6) ühendatud fooride arv (eraldi matka-, kordus-, sisse- ja väljasõidu- ning manöövrifooride arv);
  7) ühendatud pöörmete arv;
  8) ühendatud rööbasahelate arv;
  9) seotud ülesõitude automaatsed foorisignalisatsioonid.

  (12) Raudteerajatiste andmebaasi kantakse tehnilisi kirjeldusi arvestades dispetšeritsentralisatsiooni kohta järgmised andmed:
  1) dispetšeritsentralisatsiooni paiknemisala koordinaadid;
  2) tootja andmed, tootmise aasta;
  3) elektrooniline või releepõhine dispetšeritsentralisatsiooni liik;
  4) dispetšeritsentralisatsiooni tüüp;
  5) ühendatud jaamade nimed ja nende arv;
  6) ühendatud jaamavahede nimed ja nende arv;
  7) ühendatud pöörangute arv;
  8) ühendatud teede arv.

  (13) Raudteerajatiste andmebaasi kantakse tehnilisi kirjeldusi arvestades jaamavaheblokeeringu kohta järgmised andmed:
  1) jaamavaheblokeeringu paiknemisala koordinaadid;
  2) tootja andmed, tootmise aasta;
  3) jaamavaheblokeeringu liigina automaatblokeering, poolautomaatblokeering või kombineeritud teeblokeering;
  4) jaamavaheblokeeringu mudel;
  5) automaatblokeeringu või teljeloenduspunktidega kombineeritud teeblokeeringu puhul signaalinäitude arv;
  6) signaalpunktide või teljeloenduspunktide arv;
  7) iga signaalpunkti või teljeloenduspunkti järjekorranumber;
  8) iga signaalpunkti või teljeloenduspunkti suund;
  9) iga signaalpunkti või teljeloenduspunkti koordinaadid.

  (14) Raudteerajatiste andmebaasi kantakse tehnilisi kirjeldusi arvestades kontaktvõrgu kohta järgmised andmed:
  1) kontaktvõrgu paiknemisala koordinaadid;
  2) kontaktvõrgu mastide arv;
  3) kontaktvõrgu mastide materjal;
  4) kontaktvõrgu riputuse tüüp;
  5) kontaktvõrgu projektkiirus;
  6) kontaktvõrgu pikkus;
  7) kontaktvõrgu kui elektripaigaldise käidukorraldaja;
  8) kontaktvõrgu kui elektripaigaldise registreerimise number.

§ 5.  Raudteeveeremi andmebaasi kantavad andmed

  (1) Raudteeveeremi andmebaasi kantavad kohustuslikud andmed ja raudteeveeremi registreerimise põhimõtted on sätestatud komisjoni otsuses 2011/107/EL, millega muudetakse otsust 2007/756/EÜ, millega võetakse vastu riikliku raudteeveeremi registri ühised tehnilised kirjeldused (ELT L 43, 17.02.2011, lk 33−54) (edaspidi komisjoni otsus 2011/107/EL), ja raudteeseaduse § 68 lõikes 3.

  (2) Raudteeveeremi andmebaasi kantava raudteeveeremi 12-kohalise numbri (standardnumber) struktuur on kirjeldatud komisjoni otsuse 2012/757/EL, mis käsitleb Euroopa Liidu raudteesüsteemi käitamise ja liikluskorralduse allsüsteemi koostalitluse tehnilist kirjeldust ning millega muudetakse otsust 2007/756/EÜ (ELT L 345, 15.12.2012, lk 1−76), I lisa liites P.

  (3) Raudteeveeremile, mis võetakse esmakordselt kasutusele SRÜ liikmesriigis või Balti riikides ja mis on ette nähtud kasutamiseks väljaspool Euroopa Liitu 1520 mm rööpmevahega raudteesüsteemi vagunitena, lõikes 2 nimetatud komisjoni otsust ei kohaldata.

  (4) Raudteeveeremi andmebaasi kantava raudteeveeremi 12-kohalise numbri saamiseks lisatakse SRÜ liikmesriigi või Balti riikide raudteevõrgustiku vaguni 8-kohalisele numbrile ette 0000. Kaubavagun registreeritakse 8-kohalise numbriga.

  (5) Raudteeveeremile kehtestatud piirangute kodeerimisel lähtutakse komisjoni otsuse 2011/107/EL lisas sätestatud põhimõtetest ja koodide struktuurist.

  (6) Raudteeveeremi andmebaasi kantakse raudteeveeremi omaniku või muu valdaja andmetena nimi, registrikood ja aadress.

  (7) Raudteeveeremi andmebaasi kantakse hoolduse eest vastutava üksuse andmed ainult Euroopa Liidu piires liikuvate kaubavagunite puhul.

  (8) Raudteeveeremi andmebaasi kantakse Tarbijakaitse ja Tehnilise Järelevalve Ameti tehtud ettekirjutuse andmetena ettekirjutuse kuupäev ja number, ettekirjutuse sisu ja õiguslik alus, ettekirjutuse põhjendus, ettekirjutuse täitmise tähtaeg, ettekirjutuse täitmise või täitmatajätmise andmed, ettekirjutuse kehtetuks tunnistamise otsuse olemasolu korral kehtetuks tunnistamise aeg ja ulatus.
[RT I, 10.04.2019, 1 - jõust. 13.04.2019]

§ 6.  Vedurijuhilubade ja sertifikaatide andmebaasi kantavad andmed

  (1) Vedurijuhilubade ja sertifikaatide andmebaasis peetakse muu hulgas arvestust esmakordsete, täiendatud või muudetud, uuendatud, lõppenud kehtivusajaga, peatatud, kehtetuks tunnistatud, kadunud, varastatud, hävinenud ja kasutuskõlbmatuks muutunud vedurijuhilubade, vedurijuhiloa duplikaatide ja sertifikaatide kohta.

  (2) Vedurijuhilubade ja sertifikaatide andmebaasi kantakse järgmised vedurijuhiloa andmed:
  1) eesnimi või eesnimed;
  2) perekonnanimi või perekonnanimed;
  3) sünniaeg ja -koht;
  4) isikukood;
  5) vedurijuhiloa number, mis koosneb riigikoodist (EE), dokumendi liigist (71), väljaandmise aastast (neli numbrit) ja järjekorranumbrist (neli numbrit);
  6) väljaandmise aeg;
  7) kehtivusaeg;
  8) väljaandnud asutuse nimi;
  9) omaniku foto;
  10) omaniku allkirja näidis;
  11) vedurijuhiloa tagaküljele kantud lisateave, milleks on vastava koodiga tähistatult vedurijuhi emakeel(ed) ja informatsioon meditsiiniliste piirangute kohta ning muud asjakohases lahtris tehtud märked;
  12) tervisetõendi andmetena tervisetõendi väljastanud arsti nimi, tõendi väljastamise kuupäev ja kehtivuse kuupäev;
  13) vedurijuhiloa kehtetuks tunnistamise põhjus, Tarbijakaitse ja Tehnilise Järelevalve Ameti peadirektori käskkirja number ja kuupäev.
[RT I, 10.04.2019, 1 - jõust. 13.04.2019]

  (3) Vedurijuhilubade ja sertifikaatide andmebaasi kantakse järgmised raudteeveeremi juhtimisõiguse äravõtmise, peatamise ja taastamise andmed:
  1) juhtimisõiguse äravõtmise või peatamise otsuse teinud asutuse nimetus;
  2) juhtimisõiguse äravõtmise või peatamise otsuse tegemise kuupäev;
  3) juhtimisõiguse äravõtmise või peatamise alus ja tähtaeg;
  4) juhtimisõiguse taastamise alus ja kuupäev.

  (4) Vedurijuhilubade ja sertifikaatide andmebaasi kantakse järgmised sertifikaadi andmed:
  1) sertifikaadi omaniku perekonnanimi või perekonnanimed;
  2) sertifikaadi omaniku eesnimi või eesnimed;
  3) sertifikaadi omaniku isikukood ja sünnikoht;
  4) sertifikaadi väljaandmise aeg;
  5) sertifikaadi kehtivusaeg;
  6) sertifikaadi väljaandnud raudtee-ettevõtja nimi, registrikood ja aadress;
  7) olemasolu korral tööandja poolt töötajale antud viitenumber;
  8) sertifikaadi number;
  9) sertifikaadi omaniku foto;
  10) sertifikaadi omaniku allkiri;
  11) sertifikaadi omaniku alaline elukoht või postiaadress;
  12) selle raudteeveo-ettevõtja või raudteeinfrastruktuuri-ettevõtja nimi, registrikood ja aadress, kelle juures on vedurijuhil lubatud ronge juhtida;
  13) kategooria, mille kohta on sertifikaadi omanikule juhtimisõigus antud;
  14) veeremi tüüp või tüübid, mida sertifikaadi omanikul on lubatud juhtida;
  15) selle raudtee sõidupiirkonna andmed, kus sertifikaadi omanikul on lubatud juhtida;
  16) muu lisateave või piirangud;
  17) keelteoskus;
  18) sertifikaadi kehtivuse peatamise või kehtetuks tunnistamise põhjus ja kuupäev.

  (5) Vedurijuhilubade ja sertifikaatide andmebaasi kantakse järgmised vedurijuhi koolituse ja teadmiste hindamisega seotud andmed:
  1) koolituse andmetena koolitusasutuse nimi ning tunnistuse number ja väljastamise kuupäev;
  2) keelteoskuse, raudteeinfrastruktuuri ja veeremi tundmise perioodilise kontrolli tulemused.

§ 7.  Ohutustunnistuste, tegutsemise ohutustunnistuste ja ohutuslubade andmebaasi kantavad andmed

  (1) Ohutustunnistuste, tegutsemise ohutustunnistuste ja ohutuslubade andmebaasi kantakse ohutustunnistuse kohta järgmised andmed:
  1) ettevõtja nimi, registrikood ja aadress;
  2) ohutustunnistuse tunnusnumber ja väljaandmise kuupäev ning kehtivusaeg;
  3) ohutustunnistuse liik vastavalt raudteeseaduse §-s 20 sätestatule;
  4) ohutustunnistuse omaniku veotüüp (kaubavedaja, reisivedaja) ja opereeritavad liinid;
  5) ohutustunnistuse staatus: kehtiv esmane, kehtiv uuendatud, kehtiv muudetud, kehtetu (kehtivus peatatud, tühistatud);
  6) ohutustunnistuse väljaandja andmed, väljaandmise aluseks oleva otsuse number ja kuupäev.

  (2) Ohutustunnistuste, tegutsemise ohutustunnistuste ja ohutuslubade andmebaasi kantakse tegutsemise ohutustunnistuse kohta järgmised andmed:
  1) ettevõtja nimi ja registrikood;
  2) tegutsemise ohutustunnistuse tunnusnumber ja väljaandmise kuupäev ning kehtivusaeg;
  3) tegevusvaldkond, mille jaoks tegutsemise ohutustunnistus on välja antud;
  4) tegutsemise ohutustunnistuse staatus: kehtiv esmane, kehtiv uuendatud, kehtiv muudetud, kehtetu (kehtivus peatatud, tühistatud).

  (3) Ohutustunnistuste, tegutsemise ohutustunnistuste ja ohutuslubade andmebaasi kantakse ohutusloa kohta järgmised andmed:
  1) ettevõtja nimi, registrikood ja aadress;
  2) ohutusloa tunnusnumber ja väljaandmise kuupäev ning kehtivusaeg;
  3) ohutusloa liik;
  4) ohutusloa staatus: kehtiv esmane, kehtiv uuendatud, kehtiv muudetud, kehtetu (kehtivus peatatud, tühistatud);
  5) ohutusloa väljaandja andmed, väljaandmise aluseks oleva otsuse number ja kuupäev.

2. jagu Registrile andmete esitajad, kande aluseks olevad dokumendid ning tähtajad 

§ 8.  Registrile andmete esitajad

  Registrisse esitavad andmeid raudteeseaduse § 69 lõikes 1 nimetatud isikud ja asutused.

§ 9.  Andmete registrisse kandmise alusdokumendid

  (1) Raudteerajatiste kohta registrisse andmete kandmise, registreeringu muutmise või kehtetuks tunnistamise aluseks on raudteeseaduse § 67 lõikes 21 nimetatud taotlus.

  (2) Raudteeveeremi kohta registrisse andmete kandmise, registreeringu muutmise või kehtetuks tunnistamise aluseks on raudteeseaduse § 67 lõikes 2 nimetatud taotlus, millele lisatakse:
  1) dokumendid või nende koopiad raudteeveeremi omandiõiguse või otsese valduse saamise kohta;
  2) dokumendid või nende koopiad raudteeveeremi tootjatehase, väljalaskeaasta ja tehniliste andmete kohta (tehniline pass või selle koopia);
  3) muud dokumendid või nende koopiad, mis tõendavad raudteeveeremi vastavust kehtivatele nõuetele;
  4) teises Euroopa Liidu liikmesriigis väljastatud kasutusloa olemasolu korral selle koopia;
  5) kaubavagunite puhul nimekiri registrisse kantavate vagunite kohta;
  6) andmed riigilõivu tasumise kohta.

  (3) Vedurijuhiloa ja sertifikaadi kohta registrisse andmete kandmise aluseks on üks või mitu järgimistest dokumentidest:
  1) vedurijuhiloa või vedurijuhiloa uuendamise taotlus;
  2) teade vedurijuhiloa kaotuse, varguse, hävimise või kasutuskõlbmatuks muutumise kohta;
  3) taotlus vedurijuhiloa duplikaadi saamiseks;
  4) Tarbijakaitse ja Tehnilise Järelevalve Ameti otsus vedurijuhiloa väljaandmise, vedurijuhiloal sisalduvate andmete muutmise, vedurijuhiloa uuendamise või kehtetuks tunnistamise või duplikaadi väljastamise kohta;
[RT I, 10.04.2019, 1 - jõust. 13.04.2019]
  5) Tarbijakaitse ja Tehnilise Järelevalve Ameti otsus raudteeveeremi juhtimisõiguse peatamise, äravõtmise või taastamise kohta;
[RT I, 10.04.2019, 1 - jõust. 13.04.2019]
  6) raudtee-ettevõtja teavitus volitatud töötlejale, et ta on registrisse sisestanud andmed sertifikaadi väljastamise, sertifikaadis sisalduvate andmete muutmise, sertifikaadi uuendamise, peatamise või kehtetuks tunnistamise kohta;
  7) vedurijuhi koolitaja või eksamineerija teavitus volitatud töötlejale, et ta on registrisse sisestatud andmed vedurijuhi koolituse ja teadmiste hindamise kohta.

  (4) Ohutusloa, tegutsemise ohutustunnistuse ja ohutustunnistuse andmete registrisse kandmise aluseks on vastava loa või tunnistuse väljaandmise, muutmise või uuendamise avaldus või andmete muutmise teatis, mille alusel ei muudeta andmeid ohutusloal, tegutsemise ohutustunnistusel või ohutustunnistusel, ja Tarbijakaitse ja Tehnilise Järelevalve Ameti otsus ohutusloa, tegutsemise ohutustunnistuse või ohutustunnistuse väljaandmise muutmise, uuendamise või kehtetuks tunnistamise kohta.
[RT I, 10.04.2019, 1 - jõust. 13.04.2019]

§ 10.  Registrisse andmete esitamise tähtajad

  (1) Raudteerajatise ja raudteeveeremi andmete muutumisel esitatavate andmete või Euroopa Liidus registreerimata raudteeveeremi andmete registrile esitamisel lähtutakse raudteeseaduse §-s 691 sätestatud tähtaegadest.

  (2) Vedurijuhiloa väljaandmisel, vedurijuhiloal sisalduvate andmete muutmisel, vedurijuhiloa uuendamisel või kehtetuks tunnistamisel, duplikaadi väljastamisel ja juhtimisõiguse peatamisel, äravõtmisel või taastamisel esitatakse andmed registrile viivitamata peale vastava otsuse tegemist.

  (3) Sertifikaadi väljastamisel, sertifikaadis sisalduvate andmete muutmisel ja sertifikaadi uuendamisel, peatamisel või kehtetuks tunnistamisel lähtutakse andmete registrile esitamisel raudteeseaduse § 451 lõikest 6.

  (4) Ohutustunnistuse, ohutusloa ja tegutsemise ohutustunnistuse kohta esitatakse vastavad andmed registrile viivitamata peale vastava otsuse tegemist.

3. jagu Juurdepääs registriandmetele, andmete arhiveerimine ja registriandmete staatus 

§ 11.  Juurdepääs registrisse kantud andmetele

  (1) Registrisse kantud avaandmed avalikustatakse volitatud töötleja veebilehel masinloetaval kujul, kui neile ei ole seaduses või seaduse alusel kehtestatud õigusaktis sätestatud juurdepääsupiirangut.

  (2) Juurdepääsuõigusega isikutele ja asutustele väljastab registri volitatud töötleja andmeid kirjaliku taotluse alusel avaliku teabe seaduses sätestatud korras ja tähtaja jooksul.

  (3) Vedurijuhilubade ja sertifikaatide andmete puhul on juurdepääsuõigusega isikuteks vedurijuht talle väljastatud vedurijuhiloa ja sertifikaadi andmete osas, raudtee-ettevõtja, kelle juures vedurijuht töötab või kelle juurde tööle asub, sellele vedurijuhile väljastatud vedurijuhiloa ja sertifikaadi andmete osas ning põhjendatud taotluse korral teise liikmesriigi pädev asutus.

  (4) Registri volitatud töötleja sulgeb juurdepääsu ebaõigetele registriandmetele või andmetele, mille õigsuse suhtes on tekkinud kahtlus, kuni õigete andmete registrisse kandmiseni või kaheldavate andmete õigsuse tuvastamiseni.

§ 12.  Andmevahetus teiste andmekogudega

  Andmevahetus teiste andmekogudega toimub riigi infosüsteemide andmevahetuskihi kaudu avaliku teabe seaduse § 439 lõike 1 punkti 5 alusel kehtestatud õigusakti kohaselt.

§ 13.  Andmete arhiveerimine

  (1) Registriandmed ja alusdokumendid arhiveeritakse kümne tööpäeva jooksul, arvates ajast, millal nad oma vajalikkuse kaotavad.

  (2) Arhiveeritud registriandmeid ja alusdokumente säilitatakse 50 aastat.

§ 14.  Raudteerajatise andmete staatus registris

  (1) Registrisse kantud raudteerajatiste andmetel on aktiivne staatus.

  (2) Kui Tarbijakaitse ja Tehnilise Järelevalve Ametile esitatakse raudteeseaduse § 67 lõike 22 kohane teatis raudteerajatise mittekasutamise kohta, antakse registrisse kantud raudteerajatise andmetele passiivne staatus.
[RT I, 10.04.2019, 1 - jõust. 13.04.2019]

  (3) Kui Tarbijakaitse ja Tehnilise Järelevalve Ametile esitatakse raudteeseaduse § 67 lõike 22 kohane teatis raudteerajatise uuesti kasutusse võtmise kohta koos raudteerajatise nõuetele vastavuse kontrollimise aruandega ning uuesti kasutusele võetav raudteerajatis vastab nõuetele, taastatakse raudteerajatise andmete aktiivne staatus.
[RT I, 10.04.2019, 1 - jõust. 13.04.2019]

4. jagu Järelevalve registri pidamise üle, registri pidamise finantseerimine ja tegevuse lõpetamine 

§ 15.  Järelevalve registri pidamise üle

  (1) Järelevalvet registri pidamise üle teostavad registri vastutav töötleja, Andmekaitse Inspektsioon ja Riigi Infosüsteemi Amet vastavalt oma pädevusele.

  (2) Järelevalvet registris olevate andmete õigsuse üle teostab Tarbijakaitse ja Tehnilise Järelevalve Amet. Vastavalt raudteeseaduse § 69 lõikele 2 vastutab registrile esitatud andmete õigsuse eest andmete esitaja.
[RT I, 10.04.2019, 1 - jõust. 13.04.2019]

  (3) Registrisse kantud andmete õigsuse kontrollimiseks ja andmete tervikluse tagamiseks on registri volitatud töötlejal õigus teha andmete esitajale täpsustavaid päringuid ning saada andmeid teistest riigi ja kohaliku omavalitsuse üksuse andmekogudest.

§ 16.  Registri pidamise finantseerimine

  Registri pidamist finantseeritakse riigieelarvest registri vastutavale töötlejale selleks otstarbeks eraldatud vahenditest.

3. peatükk Rakendussätted 

§ 17.  Raudteerajatiste tehniliste andmete ja vedurijuhi sertifikaatide andmete kandmine registrisse

  (1) Paragrahvi 4 lõigetes 2−14 nimetatud andmed esitatakse Tarbijakaitse ja Tehnilise Järelevalve Ametile registrisse kandmiseks kuue kuu jooksul pärast käesoleva määruse jõustumist.
[RT I, 10.04.2019, 1 - jõust. 13.04.2019]

  (2) Paragrahvi 6 lõigetes 4 ja 5 nimetatud andmed esitatakse Tarbijakaitse ja Tehnilise Järelevalve Ametile registrisse kandmiseks kuue kuu jooksul pärast käesoleva määruse jõustumist.
[RT I, 10.04.2019, 1 - jõust. 13.04.2019]

§ 18.  Määruse kehtetuks tunnistamine

[Käesolevast tekstist välja jäetud.]


1 Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiiv 2007/59/EÜ ühenduse raudteesüsteemis vedureid ja ronge juhtivate vedurijuhtide sertifitseerimise kohta (ELT L 315, 03.12.2007, lk 51–78), muudetud direktiiviga 2014/82/EL (ELT L 184, 25.06.2014, lk 11–15).

/otsingu_soovitused.json