Teksti suurus:

Riigilõivu tasaarvestuse kord numbrilubade andmisel

Väljaandja:Vabariigi Valitsus
Akti liik:määrus
Teksti liik:terviktekst
Redaktsiooni jõustumise kp:13.04.2019
Redaktsiooni kehtivuse lõpp: Hetkel kehtiv
Avaldamismärge:RT I, 10.04.2019, 13

Riigilõivu tasaarvestuse kord numbrilubade andmisel

Vastu võetud 11.02.2005 nr 30
RT I 2005, 11, 47
jõustumine 20.02.2005

Muudetud järgmiste aktidega (näita)

VastuvõtmineAvaldamineJõustumine
30.12.2008RT I 2009, 4, 3319.01.2009
23.08.2010RT I 2010, 60, 40701.01.2011
05.04.2019RT I, 10.04.2019, 113.04.2019

Määrus kehtestatakse «Elektroonilise side seaduse» § 191 lõike 6 alusel.

§ 1.  Määruse kohaldamisala

  Määrusega kehtestatakse riigilõivu tasaarvestuse kord riigilõivu tasumisel kattuva aja eest juba tasutud riigilõivu osas enne «Elektroonilise side seaduse» jõustumist väljastatud numeratsioonivahemiku, tunnuskoodi või lühinumbri kasutamise loa (edaspidi kasutusluba) asendamisel numbriloaga enne kasutusloa kehtivustähtaja lõppu ning enne «Elektroonilise side seaduse» jõustumist väljastatud kasutusloa asendamisel numbriloaga pärast numbri broneerimise andmekogu asutamist.

§ 2.  Üldsätted

  (1) Tasaarvestus tehakse kasutusloa asendamisel numbriloaga enne «Elektroonilise side seaduse» jõustumist kasutusloa väljastamise eest tasutud riigilõivu ja numbriloa andmise või muutmise eest tasumisele kuuluva riigilõivu summade vahel.

  (2) Tasaarvestuse tegemisel võetakse arvesse 1. jaanuari 2005. a ja kasutusloa kehtivustähtaja lõppemise vaheline aeg täiskuudes.

  (3) Kui kasutusloa kehtivustähtpäev satub kuu 1.–15. kuupäevale, ei võeta tasaarvestuse tegemisel arvesse kuud, millal kasutusloa kehtivustähtaeg lõpeb.

  (4) Kui kasutusloa kehtivustähtpäev satub kuu 16.–31. kuupäevale, võetakse tasaarvestuse tegemisel täiskuuna arvesse ka kuu, millal kasutusloa kehtivustähtaeg lõpeb.

  (5) Kui numbriloa andmise või muutmise kuupäev satub kuu 1.–15. kuupäevale, ei võeta tasaarvestuse tegemisel arvesse kuud, millal numbriluba antakse või muudetakse.

  (6) Kui numbriloa andmise või muutmise kuupäev satub kuu 16.–31. kuupäevale, võetakse tasaarvestuse tegemisel täiskuuna arvesse ka kuu, millal numbriluba antakse või muudetakse.

§ 3.  Tasaarvestuse tegemine tunnuskoodi või lühinumbri kasutamise loa asendamisel numbriloaga

  (1) Tunnuskoodi või lühinumbri kasutamise loa asendamisel numbriloaga leitakse tasaarvestatav summa järgmise valemi alusel:

ATKLN
tasaarvestatav summa tunnuskoodi või lühinumbri kasutamise loa asendamisel numbriloaga;

RLTKS

tunnuskoodi või lühinumbri kasutamise loa väljastamise eest kuni 31. detsembrini 2004. a tasumisele kuulunud riigilõivumäär aastas;

K

täiskuude arv, mis jääb 1. jaanuari 2005. a ja tunnuskoodi või lühinumbri kasutamise loa kehtivustähtaja lõppemise vahele;

RLESS

numbriloa andmisel tunnuskoodi või lühinumbri eest tasumisele kuuluv riigilõivumäär alates 1. jaanuarist 2005. a;

H

täiskuude arv, mis jääb 1. jaanuari 2005. a ja numbriloa andmise kuupäeva vahele.

  (2) Kui lõikes 1 sätestatud tasaarvestatav summa on vastava kasutusloa asendamise korral suurem riigilõivusummast numbriloa andmisel, ei pea numbriloa taotleja riigilõivu tasuma ning tasaarvestusel tekkinud ettemaks leitakse järgmise valemi alusel:

  EMTKLN = ATKLN – RLESS, kus

EMTKLN
ettemaks tunnuskoodi või lühinumbri kasutamise loa asendamisel numbriloaga;

ATKLN

lõikes 1 sätestatud tasaarvestatav summa tunnuskoodi või lühinumbri kasutamise loa asendamisel numbriloaga;

RLESS

numbriloa andmisel tunnuskoodi või lühinumbri eest tasumisele kuuluv riigilõivumäär alates 1. jaanuarist 2005. a.

  (3) Kui lõikes 1 sätestatud tasaarvestatav summa on väiksem numbriloa andmise eest ettenähtud riigilõivusummast, tasub numbriloa taotleja tasaarvestatava summa ulatuses vähem riigilõivu.

§ 4.  Tasaarvestuse tegemine teenusnumbreid, v.a numeratsiooniala «907» teenusnumbrid, sisaldavate numeratsioonivahemiku kasutamise lubade asendamisel numbrite arvu põhise numbriloaga

  (1) Teenusnumbreid, v.a numeratsiooniala «907» teenusnumbrid, sisaldava numeratsioonivahemiku kasutamise loa asendamisel numbriloaga leitakse tasaarvestatav summa järgmise valemi alusel:

ATN
kõigi varem väljastatud sama numbriliigi numeratsioonivahemiku kasutamise lubade summaarne tasaarvestatav summa;

Li

numeratsioonivahemiku kasutamise loa alusel väljastatud numbrite arv, mis leitakse tasutud riigilõivusumma jagamisel ühe teenusnumbri eest tasumisele kuulunud riigilõivumääraga 153,38 eurot aastas;

RLTKS

numeratsioonivahemiku kasutamise loa väljastamisel ühe numbri eest kuni 31. detsembrini 2004. a tasumisele kuulunud riigilõivumäär aastas;

n

ühele isikule väljastatud samaliigiliste numeratsioonivahemiku kasutamise lubade arv;

Ki

täiskuude arv, mis jääb 1. jaanuari 2005. a ja numeratsioonivahemiku kasutamise loa kehtivustähtaja lõppemise vahele;

Hi

täiskuude arv, mis jääb 1. jaanuari 2005. a ja numbriloa andmise või muutmise kuupäeva vahele;

RLESS

numbriloa andmisel või muutmisel ühe teenusnumbri eest tasumisele kuuluv riigilõivumäär alates 1. jaanuarist 2005. a.

[RT I 2010, 60, 407 - jõust. 01.01.2011]

  (2) Kui lõikes 1 sätestatud tasaarvestatav summa on vastava kasutusloa asendamise korral suurem ettenähtud riigilõivusummast numbriloa andmisel või muutmisel, ei pea numbriloa taotleja riigilõivu tasuma ning tasaarvestusel tekkinud ettemaks leitakse järgmise valemi alusel:

  EMTN = ATN – RLESS × n, kus

EMTN
ettemaks teenusnumbreid sisaldavate numeratsioonivahemiku kasutamise lubade asendamisel numbrite arvu põhise numbriloaga;

ATN

kõigi varem väljastatud sama numbriliigi numeratsioonivahemiku kasutamise lubade summaarne tasaarvestatav summa;

RLESS

numbriloa andmisel või muutmisel ühe teenusnumbri eest tasumisele kuuluv riigilõivumäär alates 1. jaanuarist 2005. a;

n

numbrite arv numbriloas.

  (3) Kui lõikes 1 sätestatud tasaarvestatav summa on väiksem numbriloa andmise või muutmise eest ettenähtud riigilõivusummast, tasub numbriloa asendamist taotlev isik tasaarvestatava summa ulatuses vähem riigilõivu.

§ 5.  Tasaarvestuse tegemine geograafilisi, mobiiltelefonivõrgu, muid mittegeograafilisi numbreid või numeratsiooniala «907» teenusnumbreid sisaldavate numeratsioonivahemiku kasutamise lubade asendamisel numbrite arvu põhise numbriloaga

  (1) Geograafilisi, mobiiltelefonivõrgu, muid mittegeograafilisi numbreid või numeratsiooniala «907» teenusnumbreid sisaldava numeratsioonivahemiku kasutamise loa asendamisel numbriloaga leitakse tasaarvestatav summa järgmise valemi alusel:

ANV
kõigi varem väljastatud sama numbriliigi numeratsioonivahemiku kasutamise lubade summaarne tasaarvestatav summa;

Li

iga numeratsioonivahemiku kasutamise loa alusel väljastatud numbrite arv, mis leitakse tasutud riigilõivusumma jagamisel ühe numbri eest tasumisele kuulunud riigilõivumääraga 1,53 eurot aastas;

RLTKS

numeratsioonivahemiku kasutamise loa väljastamisel ühe numbri eest kuni 31. detsembrini 2004. a tasumisele kuulunud riigilõivumäär aastas;

n

ühele isikule väljastatud samaliigiliste numeratsioonivahemiku kasutamise lubade arv;

Ki

täiskuude arv, mis jääb 1. jaanuari 2005. a ja numeratsioonivahemiku kasutamise loa kehtivustähtaja lõppemise vahele;

RLESS

numbriloa andmisel või muutmisel ühe numbri eest tasumisele kuuluv riigilõivumäär alates 1. jaanuarist 2005. a;

Hi

täiskuude arv, mis jääb 1. jaanuari 2005. a ja numbriloa andmise või muutmise kuupäeva vahele.

[RT I 2010, 60, 407 - jõust. 01.01.2011]

  (2) Kui lõikes 1 sätestatud tasaarvestatav summa on vastava kasutusloa asendamise korral suurem ettenähtud riigilõivusummast numbriloa andmisel või muutmisel, ei pea numbriloa taotleja riigilõivu tasuma ning tasaarvestusel tekkinud ettemaks leitakse järgmise valemi alusel:

  EMNV = ANV – RLESS × n, kus

EMNV
ettemaks numeratsioonivahemiku kasutamise lubade asendamisel numbrite arvu põhise numbriloaga;

ANV

kõigi varem väljastatud sama numbriliigi numeratsioonivahemiku kasutamise lubade summaarne tasaarvestatav summa;

RLESS

numbriloa andmisel või muutmisel ühe numbri eest tasumisele kuuluv riigilõivumäär alates 1. jaanuarist 2005. a;

n

numbrite arv numbriloas.

  (3) Kui lõikes 1 sätestatud tasaarvestatav summa on väiksem numbriloa andmise või muutmise eest ettenähtud riigilõivusummast, tasub numbriloa asendamist taotlev isik tasaarvestatava summa ulatuses vähem riigilõivu.

§ 6.  Ettemaksu summa, tasaarvestuse otsus ja ettemaksu tagastamine

  (1) Paragrahvi 3 lõikes 2, § 4 lõikes 2 ja § 5 lõikes 2 sätestatud ettemaksud liidetakse ja kasutatakse tasaarvestuse tegemisel numbrilubade andmisel, pikendamisel või muutmisel.

  (2) Numbriloa andmisel, pikendamisel või numbriloal märgitud numbrite arvu suurendamisel lahutatakse numbriloa andmise, pikendamise või numbriloal märgitud numbrite arvu suurendamise eest ettenähtud riigilõivust numbriloa ettemaks.

  (3) Kui lõikes 1 nimetatud ettemaks ületab numbriloa andmise, pikendamise või numbriloal märgitud numbrite arvu suurendamise eest tasumiseks ettenähtud riigilõivusummat, jääb ettenähtud riigilõivusumma ja ettemaksu vahe ettemaksuks numbriloa andmisel, pikendamisel või numbriloal märgitud numbrite arvu suurendamisel järgmistel perioodidel.

  (4) Tarbijakaitse ja Tehnilise Järelevalve Amet teeb iga numbriluba omava ettevõtja osas vähemalt üks kord kalendrikuus otsuse numbriloa ettemaksu kohta, märkides selles otsuses vähemalt järgmised andmed:
[RT I, 10.04.2019, 1 - jõust. 13.04.2019]
  1) paragrahvi 6 lõike 1 alusel arvestatud numbriloa ettemaks või eelmise otsuse alusel arvestatud numbriloa ettemaks selle olemasolul;
  2) selle otsuse tegemisel aluseks võetud numbriloa andmise, pikendamise ja numbriloal märgitud numbrite arvu suurendamise otsuste loetelu ning iga otsuse alusel arvestatud riigilõivusumma;
  3) selles otsuses arvestatud numbriloa ettemaks.
[RT I 2009, 4, 33 - jõust. 19.01.2009]

  (5) Lõikes 4 nimetatud otsus saadetakse numbriluba omavale ettevõtjale posti teel väljastusteatega kolme tööpäeva jooksul selle tegemisest arvates.

  (6) Lõikes 4 nimetatud otsus vormistatakse Tarbijakaitse ja Tehnilise Järelevalve Ameti peadirektori käskkirjana.
[RT I, 10.04.2019, 1 - jõust. 13.04.2019]

  (7) Numbriluba omava ettevõtja tegevuse lõpetamise või pankroti korral tagastatakse ettemaks numbriloa omaniku avalduse alusel «Riigilõivuseaduses» sätestatud korras.

§ 7.  Määruse kehtetuks tunnistamine

[Käesolevast tekstist välja jäetud.]

https://www.riigiteataja.ee/otsingu_soovitused.json