Teksti suurus:

Toote turule laskmise kitsendustest Euroopa Komisjoni teavitamise kord

Väljaandja:Vabariigi Valitsus
Akti liik:määrus
Teksti liik:terviktekst
Redaktsiooni jõustumise kp:13.04.2019
Redaktsiooni kehtivuse lõpp: Hetkel kehtiv
Avaldamismärge:RT I, 10.04.2019, 15

Toote turule laskmise kitsendustest Euroopa Komisjoni teavitamise kord1

Vastu võetud 26.08.2010 nr 122
RT I 2010, 61, 424
jõustumine 01.10.2010

Muudetud järgmiste aktidega (näita)

VastuvõtmineAvaldamineJõustumine
27.03.2015RT I, 31.03.2015, 1603.04.2015
05.04.2019RT I, 10.04.2019, 113.04.2019

Määrus kehtestatakse «Toote nõuetele vastavuse seaduse» § 57 lõike 4 alusel.

§ 1.  Määruse reguleerimisala ja kohaldamisala

  (1) Määrusega kehtestatakse toote turule laskmise kitsendustest Euroopa Komisjoni teavitamise kord ja määratakse nendest teavitav turujärelevalveasutus.

  (2) Käesolevat teavitamise korda ei kohaldata juhul, kui teavitamise protseduur on ette nähtud teises õigusaktis.

§ 2.  Teabe edastamine

  (1) Toote turule laskmise kitsendustest, rakendatud meetmetest või kavatsusest rakendada meetmeid ning nendega ettenähtavatest eritingimustest teavitab Euroopa Komisjoni Tarbijakaitse ja Tehnilise Järelevalve Amet.
[RT I, 10.04.2019, 1 - jõust. 13.04.2019]

  (2) Teised õigusaktides ja turujärelevalveasutuste põhimäärustes sätestatud korras turujärelevalvet teostavad ametid ja inspektsioonid on kohustatud regulaarselt vahetama omavahel teavet nende poolt turujärelevalve käigus tuvastatud ohtlike toodete kohta. Nimetatud teave tuleb viivitamata edastada ka Tarbijakaitse ja Tehnilise Järelevalve Ametile.
[RT I, 10.04.2019, 1 - jõust. 13.04.2019]

  (3) Teabe edastamisel Euroopa Komisjonile tuleb lähtuda Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiivi 2001/95/EÜ üldise tooteohutuse kohta (EÜT L 11, 15.01.2002, lk 4–17) II lisa punkti 8 alusel kehtestatud suunistest.

§ 3.  Tootest tuleneva tõsise ohu tõttu soovituslike, kokkuleppeliste või kohustuslike meetmete rakendamisest teavitamine infosüsteemi RAPEX kaudu

  (1) Kui turujärelevalveasutus rakendab või kavatseb rakendada ettevõtjate suhtes tootest tuleneva tõsise ohu tõttu soovituslikke, kokkuleppelisi või kohustuslikke meetmeid, millega nähakse ette eritingimusi sellise toote võimaliku turule laskmise või kasutamise korral, teavitab Tarbijakaitse ja Tehnilise Järelevalve Amet sellest Euroopa Komisjoni viivitamata infosüsteemi RAPEX kaudu. Viivitamata tuleb teavitada ka rakendatud meetmete muutmisest või kehtetuks tunnistamisest.
[RT I, 10.04.2019, 1 - jõust. 13.04.2019]

  (2) Sõltumata asjaolust, kas lõikes 1 sätestatut kohaldatakse, võivad turujärelevalveasutused enne selliste meetmete rakendamist edastada Euroopa Komisjonile Tarbijakaitse ja Tehnilise Järelevalve Ameti kaudu kogu nende käsutuses oleva teabe tõsise ohu olemasolu kohta.
[RT I, 10.04.2019, 1 - jõust. 13.04.2019]

  (3) Tarbijakaitse ja Tehnilise Järelevalve Amet esitab Euroopa Komisjonile toote kohta vähemalt järgmise teabe:
[RT I, 10.04.2019, 1 - jõust. 13.04.2019]
  1) toote identifitseerimiseks vajalik teave;
  2) tootega seonduva ohu kirjeldus, kaasa arvatud nende katsetuste ja analüüside tulemused, mis on olulised tootega seonduva ohu hindamisel;
  3) teave rakendatud või rakendatavate meetmete olemuse ja kestuse kohta;
  4) teave toote levitajate turustusahela kohta, kui selline teave on olemas.

  (4) Kui Euroopa Komisjoni on tootest tulenevast tõsisest ohust teavitatud vastavalt lõikele 2 enne meetmete rakendamist, tuleb Euroopa Komisjonile esialgsest teavitamisest arvates 45 päeva jooksul teatada, kas edastatud teave kinnitatakse esitatud kujul või seda täiendatakse.

§ 4.  Toote nõuetele vastavuse seaduse § 56 lõikes 2 loetletud kitsendustest teavitamine
[RT I, 31.03.2015, 16 - jõust. 03.04.2015]

  (1) Kui turujärelevalveasutus kohaldab toote nõuetele vastavuse seaduse § 56 lõikes 2 loetletud kitsendusi, teavitab Tarbijakaitse ja Tehnilise Järelevalve Amet sellest Euroopa Komisjoni infosüsteemi RAPEX väliselt juhul, kui teavitamine ei ole nõutav infosüsteemi RAPEX kaudu või kui sellest teavitamiseks ei ole ette nähtud teistsugust korda muu õigusakti kohaselt.
[RT I, 10.04.2019, 1 - jõust. 13.04.2019]

  (2) Teavitada tuleb ka rakendatud meetme muutmisest või kehtetuks tunnistamisest.

§ 5.  Teavitamise korraldamiseks vajaliku teabe kogumine

  (1) Pärast ohtu kujutava toote tuvastamist võtab turujärelevalveasutus viivitamata ühendust asjaomase toote tootja, importija või levitajaga, et saada temalt vajalikke selgitusi ja teavet toote kohta. Turujärelevalveasutus hangib viivitamata võimalikult palju teavet toote ja sellega seonduva ohu kohta.

  (2) Oma pädevuse piires tegutsevad turujärelevalveasutused edastavad viivitamata Tarbijakaitse ja Tehnilise Järelevalve Ametile enda tuvastatud ohtliku toote ja sellega seonduva ohu kohta kogutud teabe, teatades ühtlasi, milliseid meetmeid on toote suhtes rakendatud või kavatsetakse rakendada, või tehes ettepanekuid vajalike meetmete rakendamiseks.
[RT I, 10.04.2019, 1 - jõust. 13.04.2019]

§ 6.  Euroopa Komisjonilt saabuva teabe vastuvõtmine

  (1) Kui Tarbijakaitse ja Tehnilise Järelevalve Amet saab Euroopa Komisjonilt teavet teises riigis turujärelevalve käigus tuvastatud ohtliku toote kohta, samuti tõsist ohtu tekitava toote kohta, mida imporditakse Euroopa Liitu või Euroopa Majanduspiirkonda või mida eksporditakse neist, kontrollib Tarbijakaitse ja Tehnilise Järelevalve Amet Euroopa Komisjonilt saadud teabes kirjeldatud toote võimalikku turustamist Eesti territooriumil või edastab selle teabe kontrollimiseks asjaomasele turujärelevalveasutusele ning vajaduse korral teavitab avalikkust.
[RT I, 10.04.2019, 1 - jõust. 13.04.2019]

  (2) Euroopa Komisjonilt saadud teabe alusel Eesti territooriumil tuvastatud ohtliku toote suhtes rakendab turujärelevalveasutus meetmeid vastavalt toote nõuetele vastavuse seaduse § 56 lõikele 2.
[RT I, 31.03.2015, 16 - jõust. 03.04.2015]

  (3) Lõikes 1 nimetatud teabe saamise korral Euroopa Komisjonilt tuleb Euroopa Komisjonile teatada:
  1) kas toodet on turustatud Eesti territooriumil;
  2) milliseid meetmeid võib Eesti turujärelevalveasutus asjaomase toote suhtes rakendada, nimetades põhjused, sealhulgas kõik teistsugused riskihinnangud või muud asjaolud, mis õigustavad sellist otsust, eriti meetmete rakendamise või järelkontrolli puudumist;
  3) muu asjakohane lisateave, mille turujärelevalveasutus on nimetatud ohu kohta saanud, sealhulgas kõigi tehtud katsete või analüüside tulemused;
  4) viivitamata punktis 2 sätestatud meetmete muutmisest või kehtetuks tunnistamisest.

§ 7.  Määruse jõustumine

  Määrus jõustub 1. oktoobril 2010. a.


1 Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiiv 2001/95/EÜ üldise tooteohutuse kohta (EÜT L 11, 15.01.2002, lk 4–17)

https://www.riigiteataja.ee/otsingu_soovitused.json