Teksti suurus:

Tsiviiltoetuse registri põhimäärus

Tsiviiltoetuse registri põhimäärus - sisukord
Väljaandja:Vabariigi Valitsus
Akti liik:määrus
Teksti liik:terviktekst
Redaktsiooni jõustumise kp:13.04.2019
Redaktsiooni kehtivuse lõpp:20.03.2022
Avaldamismärge:RT I, 10.04.2019, 16

Tsiviiltoetuse registri põhimäärus

Vastu võetud 13.10.2016 nr 112
RT I, 15.10.2016, 2
jõustumine 18.10.2016

Muudetud järgmiste aktidega (näita)

VastuvõtmineAvaldamineJõustumine
21.06.2018RT I, 28.06.2018, 701.07.2018
05.04.2019RT I, 10.04.2019, 113.04.2019

Määrus kehtestatakse riigikaitseliste sundkoormiste seaduse § 42 lõike 3 alusel.

1. peatükk Üldsätted 

§ 1.  Tsiviiltoetuse registri ametlik nimetus

  (1) Registri ametlik nimetus on tsiviiltoetuse register (edaspidi register). Registri ametlik lühend on TTR.

  (2) Registri ingliskeelne nimetus on Register of Civil Assets.

§ 2.  Registri pidamise eesmärk

  Register on riigi infosüsteemi kuuluv andmekogu, mille eesmärk on:
  1) koondada ja hoida andmeid riigikaitseks vajalike vahendite kohta;
  2) pidada arvestust riigikaitseks vajalike materiaalsete vahendite, vastuvõtva riigi toetuse osutamiseks vajalike vahendite ning tsiviil-sõjaliseks koostööks vajalike vahendite üle;
  3) pidada arvestust riigikaitseliste sundkoormiste määramise ja täitmise üle.

§ 3.  Registri vastutav ja volitatud töötleja

  (1) Registri vastutav töötleja on Kaitseressursside Amet.

  (2) registri volitatud töötleja on:
  1) Kaitseressursside Amet;
  2) elutähtsa teenuse toimepidevust korraldav asutus §-s 281 sätestatud teabe osas.
[RT I, 28.06.2018, 7 - jõust. 01.07.2018]

§ 4.  Registri andmete õiguslik tähendus

  Registrisse esitatud ja kantud andmetel on informatiivne tähendus.

2. peatükk Registri ülesehitus 

§ 5.  Registri pidamine ja ülesehitus

  (1) Registrit peetakse ühetasandilise infotehnoloogilise andmekoguna, mis koosneb digitaalsetest registriandmetest.

  (2) Register koosneb:
  1) digitaalsest registrist;
  2) digitaalsest kanderaamatust;
  3) digitaalsest geoinfosüsteemist.

  (3) Register on liidestatud infosüsteemide andmevahetuskihiga (edaspidi X-tee).

§ 6.  Registriandmete kaitse

  (1) Registri pidamisel kohaldatakse avaliku teabe seaduses, riigisaladuse ja salastatud välisteabe seaduses ning isikuandmete kaitse seaduses sätestatud nõudeid.

  (2) Registriandmete turbeaste on keskmine (M) ja turvaklass on K2T2S2.

  (3) Registriandmete kaitsmiseks rakendatakse organisatsioonilisi, füüsilisi ja infotehnoloogilisi meetmeid.

  (4) Andmete sisestamise, parandamise ja muutmise õigus antakse ainult isikule, kellel on seda vaja teenistus- ja töökohustuste täitmiseks.

  (5) Teave tehtud registritoimingute kohta salvestatakse.

3. peatükk Registrisse kantavad andmed 

§ 7.  Vastuvõtva riigi toetuse kontaktisikute andmed Eestis

  Vastuvõtva riigi toetust korraldava valitsusasutuse esindaja kohta kantakse registrisse järgmised andmed:
  1) isiku ees- ja perekonnanimi;
  2) isikukood;
  3) ametikoht;
  4) e-posti aadress;
  5) mobiiltelefoni number;
  6) teave Põhja-Atlandi Lepingu Organisatsiooni vähemalt salastatud tasemel teabele juurdepääsu sertifikaadi olemasolu kohta.

§ 8.  Sundvõõrandamise ja sundkasutusele võtmise volinike andmed

  Sundvõõrandamise ja sundkasutusele võtmise volinike kohta kantakse registrisse järgmised andmed:
  1) ees- ja perekonnanimi;
  2) isikukood;
  3) töökoha või ametikoha nimetus;
  4) elukoha aadress;
  5) kontaktandmed, sealhulgas e-posti aadress ja mobiiltelefoni number;
  6) tööpiirkond ja ülesanded.

§ 9.  Kaitseväe sõjaväelinnakute andmed

  Kaitseväe sõjaväelinnakute kohta kantakse registrisse järgmised andmed:
  1) linnaku nimi;
  2) linnaku aadress;
  3) peasissepääsu asukoha L-EST ristkoordinaatsüsteemi X- ja Y-koordinaadid;
  4) kontaktandmed, sealhulgas telefoninumber, e-posti ja veebilehe aadress;
  5) laopinna olemasolu ja selle tüüp;
  6) ladustatava varustuse klass;
  7) töökohtade arv;
  8) auditooriumite ja õppeklasside arv;
  9) kasarmukohtade arv;
  10) telkimisala olemasolu ja selle pindala;
  11) toitlustuskoha maksimaalne toitlustatavate arv;
  12) turvalise sidepidamise võimalus;
  13) remonditöökodade olemasolu;
  14) remonditöökojas tehtavate remonditööde liigid;
  15) parkimisala suurus;
  16) meditsiinikeskuse olemasolu ja voodikohtade arv selles;
  17) pesupesemise võimalus;
  18) kopteri maandumisväljaku olemasolu.

§ 10.  Kaitseväe ja Kaitseliidu harjutusväljade, harjutusalade, lasketiirude ning eraldiseisvate hoidlate ja depoode andmed

  (1) Kaitseväe ja Kaitseliidu harjutusväljade kohta kantakse registrisse järgmised andmed:
  1) harjutusvälja nimi;
  2) veebilehe aadress;
  3) asukoha aadress;
  4) peasissepääsu asukoha L-EST ristkoordinaatsüsteemi X- ja Y-koordinaadid;
  5) harjutava üksuse maksimaalne suurus;
  6) kontaktisiku nimi, isikukood, telefoninumber ja e-posti aadress;
  7) alalise valve olemasolu;
  8) laskeväljade arv;
  9) granaadiviskekohtade arv;
  10) lõhkamisala olemasolu;
  11) tagatud ohuala raadius;
  12) majutusvõimalus ja majutuskohtade arv;
  13) laagripaiga olemasolu;
  14) meditsiinipersonali olemasolu ja arv kohapeal;
  15) toitlustuskoha maksimaalne toitlustatavate arv;
  16) laopinna olemasolu territooriumil ja selle suurus;
  17) kopteri maandumisplatsi olemasolu;
  18) ümbruskonna kirjeldus;
  19) ühendustee number ja kaugus ühendusteest;
  20) andmed lasketiirude kohta;
  21) laskeradade arv lasketiirus;
  22) maksimaalne laskekaugus lasketiirus;
  23) kasutamisega seotud piirangud.
[RT I, 28.06.2018, 7 - jõust. 01.07.2018]

  (2) Kaitseväe ja Kaitseliidu eraldiseisvate hoidlate ja depoode kohta kantakse registrisse järgmised andmed:
  1) objekti nimi;
  2) objekti keskpunkti L-EST ristkoordinaatsüsteemi X- ja Y-koordinaadid;
  3) objekti aadress, telefoninumber ja e-posti aadress;
  4) lao pindala ja selle tüüp;
  5) ohutustehnika kirjeldus;
  6) pakendamisviiside kirjeldus;
  7) turvalisuse aste;
  8) ühendustee number ja kaugus ühendusteest;
  9) kasutamisega seotud piirangud.
[RT I, 28.06.2018, 7 - jõust. 01.07.2018]

  (3) Kaitseväe merel paiknevate harjutusalade kohta kantakse registrisse järgmised andmed:
  1) harjutusala nimetus;
  2) harjutusala mõttelise keskpunkti rahvusvahelise geodeetiliste koordinaatide süsteemi (World Geodetic System, edaspidi WGS) koordinaadid;
  3) harjutusala pindala ja suurim sügavus;
  4) kontaktisiku nimi, isikukood, telefoninumber ja e-posti aadress;
  5) lähima ankruala kaugus harjutusalast;
  6) harjutusala kaugus Miinisadamast;
  7) suurim lubatud laskekaugus;
  8) suurim lubatud laskekõrgus ilma õhuruumi broneeringuta;
  9) veealuste operatsioonide harjutamise piirangud.

§ 11.  Kaitseväe ja Kaitseliidu ning valitsusasutuste hoonete ja rajatiste ning nende käsutuses oleva varustuse andmed

  (1) Hoonete ja rajatiste kohta kantakse registrisse järgmised andmed:
  1) hoone või rajatise omanik ja tema kontaktandmed;
  2) hoone või rajatise asukoht;
  3) hoone või rajatise valveteenistuse telefoninumber;
  4) hoone või rajatise asukoha L-EST ristkoordinaatsüsteemi X- ja Y-koordinaadid;
  5) staabiruumide või kontoriruumide arv;
  6) auditooriumite või õppeklasside arv;
  7) ööbimiskohtade arv;
  8) telkimisala olemasolu ja suurus;
  9) toitlustusvõimalus ja maksimaalne toitlustatavate arv;
  10) turvalise sidepidamise võimalus;
  11) remonditöökodade olemasolu;
  12) remonditöökojas tehtavate remonditööde liigid;
  13) parkimiskohtade arv sõiduautode jaoks;
  14) parkimiskohtade arv veoautode jaoks;
  15) konteinerite ladustamisala mahutavus;
  16) kopteri maandumisväljaku olemasolu;
  17) kasutamisega seotud piirangud.
[RT I, 28.06.2018, 7 - jõust. 01.07.2018]

  (2) Varustuse kohta kantakse registrisse järgmised andmed:
  1) paadikomplektide arv;
  2) staabitöö konteinerite arv;
  3) telgikomplektid, milles saab ööbida rohkem kui kümme inimest;
  4) telgikomplektid staabiruumi jaoks;
  5) mobiilsed soojendid;
  6) mobiilsed elektrigeneraatorid;
  7) mobiilsed toitlustusjaamad;
  8) sanitaarkonteinerite arv;
  9) mobiilne pesemisjaam, kus saab pesta ja kuivatada varustust ja pesu;
  10) mobiilsed valgusallikad keskmiste ja suurte mahtude jaoks;
  11) kasutamisega seotud piirangud.
[RT I, 28.06.2018, 7 - jõust. 01.07.2018]

§ 12.  Haiglavõrgu arengukava haiglate loetelus nimetatud haiglate ja kiirabibrigaadi pidajate andmed

  (1) Haiglavõrgu arengukava haiglate loetelus nimetatud haiglate kohta kantakse registrisse järgmised andmed:
  1) haigla nimi;
  2) registrikood;
  3) haigla aadressiandmete süsteemi (ADS) aadress;
  4) haigla kontaktandmed, sealhulgas telefoninumber ja e-posti aadress;
  5) haigla ravikorpuste keskpunkti L-EST ristkoordinaatsüsteemi X- ja Y-koordinaadid;
  6) haiglas osutatavate teenuste loetelu;
  7) haigla vastavus Põhja-Atlandi Lepingu Organisatsiooni klassifitseerimisstandardile;
  8) haigla võimekus;
  9) haigla voodikohtade üldarv;
  10) intensiivravi voodikohtade arv;
  11) voodikohtade hõivatus;
  12) operatsioonilaudade arv;
  13) erakorralise meditsiini teenistuse olemasolu ja voodikohtade arv;
  14) kopteri maandumisplatsi olemasolu ja õhusõiduki suurim lubatud mass;
  15) surnukuuri olemasolu ja mahutavus.

  (2) Kiirabibrigaadi pidajate kohta kantakse registrisse järgmised andmed:
  1) kiirabibrigaadi pidaja nimi äriregistris;
  2) äriregistrikood;
  3) kiirabibrigaadi asukoht;
  4) kiirabibrigaadi telefoninumber ja e-posti aadress;
  5) arstibrigaadide arv;
  6) õebrigaadide arv;
  7) lisabrigaadide arv;
  8) kiirabibrigaadi teeninduspiirkond.

§ 13.  Kütusehoidlate ja -tanklate andmed

  Kütusehoidlate ja -tanklate kohta kantakse registrisse järgmised andmed:
  1) kütusehoidla või -tankla asukoht;
  2) kütusehoidla või -tankla omaniku nimi ja registrikood või isikukood;
  3) maksimaalne bensiinimahutavus;
  4) maksimaalne diislikütusemahutavus;
  5) kütusehoidla tüüp;
  6) kütusepumpamise kiirus;
  7) kasutamisega seotud piirangud.
[RT I, 28.06.2018, 7 - jõust. 01.07.2018]

§ 14.  Alajaamade andmed

  Alajaamade kohta kantakse registrisse järgmised andmed:
  1) alajaama tunnus;
  2) alajaama nimi;
  3) alajaama keskpunkti L-EST ristkoordinaatsüsteemi X- ja Y-koordinaadid;
  4) alajaama aadress;
  5) alajaama tüüp;
  6) alajaama nimivõimsus;
  7) alajaamas kasutatav pingesüsteem;
  8) alajaamaga ühendamise viisid ja liitumise võimalused.

§ 15.  Sõidukite andmed

  (1) Sõidukite kohta kantakse registrisse järgmised andmed:
  1) sõiduki registreerimisnumber;
  2) sõiduki kategooria;
  3) sõiduki mark;
  4) sõiduki mudel;
  5) sõiduki kere tüüp;
  6) Euroopa Liidu keretüübi kinnitusnumber;
  7) sõiduki omaniku nimi, isikukood või registrikood või -number ja kontaktandmed, sealhulgas aadress, telefoninumber ja e-posti aadress;
  8) sõiduki vastutava kasutaja nimi, isikukood või registrikood või -number ja kontaktandmed, sealhulgas aadress, telefoninumber ja e-posti aadress;
  9) sõiduki tegeliku kasutaja nimi, isikukood või registrikood või -number ja kontaktandmed, sealhulgas aadress, telefoninumber ja e-posti aadress;
  10) sõiduki mootori tüüp, töömaht ja võimsus;
  101) VIN kood;
[RT I, 28.06.2018, 7 - jõust. 01.07.2018]
  11) istekohtade arv sõidukis koos juhikohaga;
  12) seisukohtade arv sõidukis;
  13) sõiduki valmistamisaasta;
  14) sõiduki värvus;
  15) sõiduki tühi-, täis- ja registrimass;
  16) sõiduki kandevõime;
  161) telgede arv;
[RT I, 28.06.2018, 7 - jõust. 01.07.2018]
  17) sõiduki veotelgede arv;
  18) sõiduki registri teljekoormused;
  19) piduritega haagise lubatud suurim mass;
  20) piduriteta haagise lubatud suurim mass;
  21) lisamärked;
  22) kasutamisega seotud piirangud.
[RT I, 28.06.2018, 7 - jõust. 01.07.2018]

  (2) Õhusõidukite kohta kantakse registrisse järgmised andmed:
  1) õhusõiduki riiklik registreerimistunnus;
  2) õhusõiduki tüüp;
  3) õhusõiduki liik;
  4) õhusõiduki kasutusotstarve;
  5) õhusõiduki omaniku nimi;
  6) õhusõiduki omaniku aadress;
  7) õhusõiduki valdaja nimi;
  8) õhusõiduki valdaja aadress;
  9) õhusõiduki ehitusaasta;
  10) õhusõiduki värvus;
  11) õhusõiduki istekohtade arv;
  12) õhusõiduki maksimaalne stardimass;
  13) õhusõiduki lennukaugus ja -kõrgus;
  14) kasutamisega seotud piirangud.
[RT I, 28.06.2018, 7 - jõust. 01.07.2018]

  (3) Veesõidukite kohta kantakse registrisse järgmised andmed:
  1) veesõiduki registreerimisnumber;
  2) veesõiduki nimi;
  3) veesõiduki reederi nimi, registrikood või -number või isikukood;
  4) reederi nimi, registrikood või -number või isikukood;
  5) reederi telefoninumber ja e-posti aadress;
  6) veesõiduki Rahvusvahelise Mereorganisatsiooni number;
  7) veesõiduki mere liikuvteenistuse tunnusnumber;
  71) ehitusaasta;
[RT I, 28.06.2018, 7 - jõust. 01.07.2018]
  8) veesõiduki kutsung;
  9) veesõiduki kodusadam;
  10) veesõiduki tüüp tegevusala järgi;
  11) veesõiduki jääklass;
  12) veesõiduki maksimaalne kiirus ja opereerimiskiirus;
  13) veesõiduki kere materjal;
  14) veesõiduki kogu- ja puhasmahutavus;
  15) veesõiduki üldpikkus, laius, süvis ja kandevõime;
  16) veesõiduki reisijate arv;
  17) veesõidukile pandud kohustused riigihaldusülesannete täitmisel;
  18) kasutamisega seotud piirangud.
[RT I, 28.06.2018, 7 - jõust. 01.07.2018]

§ 16.  Masinate ja seadmete andmed

  Masinate ja seadmete kohta kantakse registrisse järgmised andmed:
  1) nimetus;
  2) registreerimisnumber;
  3) paigaldise liik;
  4) mark;
  5) omaniku nimi, isikukood või registrikood või -number ja kontaktandmed, sealhulgas aadress, telefoninumber ja e-posti aadress;
  6) valdaja nimi, isikukood või registrikood või -number ja kontaktandmed, sealhulgas aadress, telefoninumber ja e-posti aadress;
  7) liikumiskiirus;
  8) tõstevõime;
  9) tõstekõrgus;
  10) kasutamisega seotud piirangud.
[RT I, 28.06.2018, 7 - jõust. 01.07.2018]

§ 17.  Raudtee taristu ja veeremi andmed

  (1) Raudteede kohta kantakse registrisse järgmised andmed:
  1) raudtee nimetus;
  2) raudteejaama nimi;
  3) jaamavahe;
  4) rööbastee liigitus;
  5) rööbastee alg- ja lõppobjekt;
  6) rööbastee pikkus;
  7) rööpmelaius;
  8) rööpa tüüp;
  9) raudtee omaniku või valdaja kontaktandmed.

  (2) Raudteeveeremi kohta kantakse registrisse järgmised andmed:
  1) vedurite andmed, sealhulgas registrinumber, alaliik, kiirus, tühimass, täismass ja kasutamise piirangud;
  2) elektrirongivagunite andmed, sealhulgas registrinumber, alaliik, kiirus, tühimass, täismass, istekohtade arv ja kasutamise piirangud;
  3) diiselrongivagunite andmed, sealhulgas registrinumber, alaliik, kasutatava kütuse liik, kiirus, täismass, istekohtade arv ja kasutamise piirangud;
  4) reisivagunite andmed, sealhulgas registrinumber, alaliik, küttesüsteemi olemasolu, kliimaseadme olemasolu, kiirus, tühimass, täismass, istekohtade arv, magamiskohtade arv ja kasutamise piirangud;
  5) kaubavagunite andmed, sealhulgas registrinumber, alaliik, mudel, kiirus, tühimass, täismass, kandejõud ja kasutamise piirangud;
  6) eriveeremite andmed, sealhulgas registrinumber, alaliik, kandejõud, tõsteseadme kandejõud ja kasutamise piirangud;
  7) eriotstarbeliste veeremite andmed, sealhulgas registrinumber, alaliik, kandejõud, tõsteseadme kandejõud ja kasutamise piirangud.
[RT I, 28.06.2018, 7 - jõust. 01.07.2018]

  (3) Raudtee laadimisplatvormide kohta kantakse registrisse järgmised andmed:
  1) laadimisplatvormi koordinaadid;
  2) jaam;
  3) asukoht raudteel, algus ja lõpp;
  4) asukoht raudtee suhtes;
  5) raudtee number;
  6) laadimisplatvormi materjal;
  7) laadimisplatvormi üldpikkus;
  8) laadimisplatvormi kasulik pikkus;
  9) laadimisplatvormi laius;
  10) laadimisplatvormi vertikaalehitusgabariit;
  11) laadimisplatvormi horisontaalehitusgabariit;
  12) kasutamisega seotud piirangud.
[RT I, 28.06.2018, 7 - jõust. 01.07.2018]

§ 18.  Teede andmed

  Teede kohta kantakse registrisse järgmised andmed:
  1) tee number, tee nimetus, algus- ja lõppkilomeeter, kattematerjal, kas tee on riigi, kohaliku omavalitsuse või eraomandis, sõiduvahendi kaalu ja gabariitide piirang, sildade arv, viaduktide arv, estakaadide arv, tunnelite arv;
  2) sildade andmed, sealhulgas silla identifikaator, seotud tee, kaugus tee alguspunktist, asukoha X- ja Y-koordinaadid L-EST ristkoordinaatsüsteemis, pikkus, laius, normatiivne kandevõime, kandekonstruktsioonide materjal, sõiduvahendi kaalu ja gabariitide piirang, teede ja sildade sõjalise kandevõime klassifikaatori kood;
  3) viaduktide andmed, sealhulgas viadukti identifikaator, seotud tee, kaugus tee alguspunktist, asukoha X- ja Y-koordinaadid L-EST ristkoordinaatsüsteemis, pikkus, laius, normatiivne kandevõime, kandekonstruktsioonide materjal, sõiduvahendi kaalu ja gabariitide piirang, teede ja sildade sõjalise kandevõime klassifikaatori kood.

§ 19.  Sadamate andmed

  (1) Sadamate kohta kantakse registrisse järgmised andmed:
  1) sadama nimi;
  2) sadama kood;
  3) sadama mõttelise keskuse WGS-koordinaadid;
  4) sadama maa-ala pindala;
  5) sadama akvatooriumi pindala;
  6) sadama pidaja või valdaja nimi, registrikood või isikukood ning kontaktandmed;
  7) sadama laevaliikluse korraldaja nimi, registrikood, telefoninumber, e-posti aadress ja veebilehe aadress;
  8) sadama valveteenuse korraldaja nimi, registrikood, telefoninumber, e-posti aadress ja veebilehe aadress;
  9) sadama valverežiimi kirjeldus;
  10) sadama sissesõidutee andmetena faarvaatri laius ja sügavus;
  11) sadama põhifunktsioonid;
  12) sadama navigatsioonihooaja algus ja lõpp;
  13) suurima sadamas teenindatava veesõiduki pikkus, laius ja süvis;
  14) sadama raadioside töökanalid ja kutsung;
  15) sadama turvaside olemasolu ja vahendite liigid;
  16) sadama navigatsioonimärkide numbrid ja kirjeldus;
  17) osutatavad sadamateenused;
  18) kasutamisega seotud piirangud.
[RT I, 28.06.2018, 7 - jõust. 01.07.2018]

  (2) Osutatavate sadama- ja lisateenuste kohta kogutakse järgmisi andmeid:
  1) stividoritööde tegemise võimalus;
  2) laevaheitmete, sealhulgas jäätmete, pilsivee ja reovee vastuvõtu võimalus ja vastuvõetavad kogused;
  3) kütusega varustamise võimalus ja kogused;
  4) joogiveega varustamise võimalus ja kogused;
  5) tuukritööde võimalus;
  6) remondi- ja värvimistööde võimalus;
  7) remonditöökojas tehtavate remonditööde liigid;
  8) laeva sidesüsteemidega ühendamise võimalus;
  9) laeva energiasüsteemidega ühendamise võimalus;
  10) meditsiiniabi olemasolu;
  11) raudteede iseloomustus;
  12) maismaateede iseloomustus;
  13) tõsteseadmete iseloomustus;
  14) müra ja tolmu tekitavate tööde tegemise võimalus;
  15) lahtise tulega keevitustööde tegemise võimalus;
  16) pardataguste tööde tegemise võimalus;
  17) paatide ja parvede veeskamise võimalus;
  18) sadama skeem;
  19) kopteri maandumisplatsi olemasolu;
  20) veoautode pesemise võimalus;
  21) ankrukohtade andmed, sealhulgas ankrukoha identifikaator, sügavus ja merepõhja iseloomustus;
  22) ro-ro-tüüpi laeva rampide andmed, sealhulgas rambi identifikaator, pikkus, süvis ja kandevõime;
  23) kaide andmed, sealhulgas kai identifikaator ja pikkus, vendri tüüp, haalamispollari tüüp, ro-ro-tüüpi reisiparvlaeva teenindamine, reisilaeva teenindamine;
  24) ühistranspordiühenduse olemasolu.

§ 20.  Lennuväljade ja kopteriväljakute andmed

  (1) Lennuväljade kohta kantakse registrisse järgmised andmed:
  1) lennuvälja nimi;
  2) lennuvälja aadress;
  3) lennuvälja mõttelise keskpunkti WGS-koordinaadid;
  4) lennuvälja Rahvusvahelise Tsiviillennunduse Organisatsiooni (edaspidi ICAO) kood;
  5) lennuvälja põhifunktsioon;
  6) lennuvälja omaniku või valdaja nimi, registrikood või isikukood, telefoninumber ja e-posti aadress;
  7) teenuse pakkuja nimi, registrikood, telefoninumber, e-posti aadress ja veebilehe aadress;
  8) laadimiskiirus (tonni ööpäevas);
  9) remontimisvõimalus;
  10) remonditöökojas tehtavate remonditööde liigid;
  11) terminali läbilaskevõime (inimest ööpäevas);
  12) toitlustuskoha olemasolu;
  13) kohtade arv toitlustuskohas;
  14) lennuradade andmed, sealhulgas lennuraja identifikaator, pikkus, kandevõime, seisukord ja kattematerjal;
  15) perroonide andmed, sealhulgas perrooni identifikaator, kandevõime ja pindala;
  16) ladude andmed, sealhulgas lao identifikaator, liik ja pindala;
  17) transporditehnika liigid ja hulk;
  18) kasutatavate kütuste andmed, sealhulgas kütuse liik, kütusepumpamise kiirus, kütusehoidla mahutavus ja reservkütuse kogus;
  19) õhusõidukite parkimiskohtade keskmine arv;
  20) tõsteseadmete iseloomustus;
  21) lennuvälja skeem;
  22) kandevõime ACN-PCN meetodi järgi;
  23) püüdursüsteemide olemasolu ja tüüp;
  24) kasutamisega seotud piirangud.
[RT I, 28.06.2018, 7 - jõust. 01.07.2018]

  (2) Kopteriväljakute kohta kantakse registrisse järgmised andmed:
  1) kopteriväljaku üldandmed: tüüp, nimetus, ICAO kood, kandevõime, kaugus lähimast linnast (km), viitepunkti koordinaadid N ja E ja lennutegevuse laad;
  2) kopteriväljaku asukoha aadress;
  3) kopteriväljaku kontaktandmed;
  4) kopteriväljakul plaanitavad lennutegevused, raskeim õhusõiduk ja arvestuslik lennuoperatsioonide arv;
  5) käitaja nimi, äriregistri, mittetulundusühingute ja sihtasutuste registri või riigi- ja kohaliku omavalitsuse asutuste riikliku registri kood või füüsilise isiku puhul isikukood;
  6) käitaja tegevuskoha ja postiaadress ning muud kontaktandmed;
  7) aeronavigatsiooniteenuse osutaja registrikood ja nimetus;
  8) muu lisainfo või märkused;
  9) kasutamisega seotud piirangud.
[RT I, 28.06.2018, 7 - jõust. 01.07.2018]

§ 21.  Kaardikihtide andmed

  Kaardikihtide kohta kantakse registrisse järgmised andmed:
  1) Eesti põhikaart;
  2) joonobjektid;
  3) punktobjektid;
  4) pindobjektid;
  5) abiobjektid;
  6) tärkandmed;
  7) metaandmed;
  8) aadressiandmed;
  9) katastriandmed.

§ 22.  Katastriüksuste andmed

  Katastriüksuste kohta kantakse registrisse järgmised andmed:
  1) katastritunnus;
  2) asukoht ja olemasolul nimi;
  3) omavalitsusüksuse nimetus;
  4) keskpunkti L-EST ristkoordinaatsüsteemi X-koordinaat;
  5) keskpunkti L-EST ristkoordinaatsüsteemi Y-koordinaat;
  6) üldpindala;
  7) sihtotstarve;
  8) omaniku, hoonestaja nimi, aadress ja isikukood, juriidilisel isikul asukoht, postiaadress ja registreerimisnumber;
  9) kasutamisega seotud piirangud.
[RT I, 28.06.2018, 7 - jõust. 01.07.2018]

§ 23.  Riigi tegevusvaru andmed

  Riigi tegevusvaru kohta kantakse registrisse järgmised andmed:
  1) lepinguga seotud ettevõtja ärinimi;
  2) ettevõtja registrikood;
  3) ettevõtja aadress;
  4) füüsiline ja lepinguga tagatav ressurss, nomenklatuur ja nende kogused;
  5) riigi tegevusvaru moodustamise, hoidmise ning uuendamisega seotud lepingute andmed.

§ 24.  Jäätmekäitluskohtade andmed

  Jäätmekäitluskohtade kohta kantakse registrisse järgmised andmed:
  1) jäätmekäitluskoha nimetus;
  2) jäätmekäitluskoha tüüp;
  3) jäätmekäitluskoha aadress;
  4) jäätmekäitluskoha keskpunkti L-EST ristkoordinaatsüsteemi X-koordinaat;
  5) jäätmekäitluskoha keskpunkti L-EST ristkoordinaatsüsteemi Y-koordinaat;
  6) ettevõtja registrikood või isikukood;
  7) kontaktisiku nimi, telefoninumber ja e-posti aadress;
  8) katastritunnus;
  9) lubatud käideldavate jäätmete maksimaalne kogus (tonni aastas) jäätmeliikide kaupa.

§ 25.  Ettevõtjate andmed

  Ettevõtjate, sealhulgas äriühingute kohta kantakse registrisse järgmised andmed:
  1) ärinimi;
  2) registrikood;
  3) aadress;
  4) õiguslik vorm;
  5) tegevusalad;
  6) sidevahendid, sealhulgas e-posti aadress ja telefoninumber.

§ 26.  Puurkaevude andmed

  Puurkaevude kohta kantakse registrisse järgmised andmed:
  1) puurkaevu keskkonnaregistri kood;
  2) puurkaevu L-EST ristkoordinaatsüsteemi X-koordinaat;
  3) puurkaevu L-EST ristkoordinaatsüsteemi Y-koordinaat;
  4) puurkaevu tüüp;
  5) puurkaevu sügavus;
  6) puurkaevu tehniline seisund;
  7) põhjaveetase puurkaevus;
  8) puurkaevu tootlikkus;
  9) teave puurkaevu omaniku või valdaja kohta;
  10) kasutamisega seotud piirangud.
[RT I, 28.06.2018, 7 - jõust. 01.07.2018]

§ 27.  Spordiehitiste andmed

  (1) Spordiobjektide kohta kantakse registrisse järgmised andmed:
  1) spordiobjekti nimetus;
  2) spordiobjekti nimi;
  3) spordiobjekti tüüp;
  4) spordiobjekti kasutuses oleku staatus;
  5) spordiobjekti omaniku nimi, registrikood või -number või isikukood;
  6) spordiobjekti asukoha aadress;
  7) kontaktisiku telefoninumber ja e-posti aadress;
  8) spordiobjekti keskpunkti L-EST ristkoordinaatsüsteemi X-koordinaat;
  9) spordiobjekti keskpunkti L-EST ristkoordinaatsüsteemi Y-koordinaat;
  10) katastritunnus;
  11) spordiobjekti veebilehe aadress;
  12) pesemisruumide arv;
  13) dušikohtade arv;
  14) saunade arv;
  15) WC-kohtade, sealhulgas pissuaaride arv;
  16) õpperuumide arv;
  17) istekohtade arv õpperuumides;
  18) statsionaarse toitlustuskoha olemasolu;
  19) istekohtade arv toitlustuskohas;
  20) voodikohtade arv;
  21) fotod spordiobjektist;
  22) kasutamisega seotud piirangud.
[RT I, 28.06.2018, 7 - jõust. 01.07.2018]

  (2) Lisaks lõikes 1 loetletud andmetele kantakse staadionite kohta registrisse järgmised andmed:
  1) staadioni nimi;
  2) staadioni pikkus ja laius;
  3) ringraja pikkus.

  (3) Lisaks lõikes 1 loetletud andmetele kantakse jalgpalliväljakute kohta, mis ei ole staadionid, registrisse järgmised andmed:
  1) jalgpalliväljaku nimetus;
  2) jalgpalliväljaku pikkus ja laius;
  3) väljaku kate.

  (4) Lisaks lõikes 1 loetletud andmetele kantakse spordihallide või võimlate kohta registrisse järgmised andmed:
  1) spordisaali, -halli või võimla nimetus;
  2) spordisaali, -halli või võimla pindala;
  3) spordisaali, -halli või võimla pikkus, laius ja kõrgus.

  (5) Siselasketiirude, välilasketiirude või laskesuusatamistiirude kohta kantakse registrisse järgmised andmed:
  1) sise- või välilasketiiru või laskesuusatamistiiru nimetus;
  2) laskeraja maksimaalne pikkus;
  3) laskekohtade arv;
  4) 10 m liikuva märklaua radade arv;
  5) 50 m liikuva märklaua radade arv;
  6) elektroonsete märklehtede või -laudade olemasolu;
  7) kasutamisega seotud piirangud.
[RT I, 28.06.2018, 7 - jõust. 01.07.2018]

  (6) Jahilasketiirude kohta kantakse registrisse järgmised andmed:
  1) jahilasketiiru nimetus;
  2) laskeraja maksimaalne pikkus;
  3) kaevikrajal (inglise keeles trap) laskmise võimalus;
  4) kaarrajal (inglise keeles skeet) laskmise võimalus;
  5) jahipraktilise laskmise (inglise keeles sporting) võimalus;
  6) kasutamisega seotud piirangud.
[RT I, 28.06.2018, 7 - jõust. 01.07.2018]

§ 28.  Sundkoormiste määramise ja täitmise andmed

  (1) Sundkoormise määramise kohta kantakse registrisse järgmised andmed:
  1) vara omaniku nimi, registrikood või isikukood, asukoha või elukoha aadress, telefoninumber, e-posti aadress;
  2) vara valdaja nimi, registrikood või isikukood, asukoha või elukoha aadress ning kontaktandmed, sealhulgas telefoninumber ja e-posti aadress;
  3) vara liik;
  4) vara asukoht;
  5) vara kasutuseesmärk;
  6) vara iseloomustavad andmed;
  7) sundkoormise määramise alus;
  8) sundkoormise määramise kuupäev;
  9) sundkoormise määramise otsuse number;
[RT I, 28.06.2018, 7 - jõust. 01.07.2018]
  10) märkused sundkoormise rakendamise kohta.

  (2) Sundkoormise täitmise kohta kantakse registrisse järgmised andmed:
  1) haldusakti kättetoimetamise viis;
  2) haldusakti kättetoimetamise kuupäev;
  3) haldusakti kätte toimetanud sundvõõrandamise ja sundkasutusele võtmise voliniku ees- ja perekonnanimi, ameti- või töökoht ning telefoninumber ja e-posti aadress;
  4) haldusakti täitmise kuupäev.
[RT I, 28.06.2018, 7 - jõust. 01.07.2018]

  (3) Lõigetes 1 ja 2 loetletud andmed saadakse §-des 8–20 ja 22–27 loetletud andmete töötlemisel.

§ 281.  Riigikaitselise töökohustusega ameti- ja töökohtadega tööandja arvestus

  Tööandja kohta, kelle juures on riigikaitselise töökohustusega ameti- ja töökohti, kantakse registrisse järgmised andmed:
  1) tööandja registrikood ja nimi;
  2) riigikaitselise töökohustusega ameti- või töökohtade piirang ja piirangu alus;
  3) teave elutähtsa teenuse osutamise kohta, sealhulgas teenuse osutamise piirkond;
  4) teave riskianalüüsi ja plaani kinnitamise kohta;
  5) elutähtsa teenuse osutamise algus ja lõpp;
  6) elutähtsa teenuse toimepidevust korraldav asutus või asutused.
[RT I, 28.06.2018, 7 - jõust. 01.07.2018]

4. peatükk Andmete esitamine ja kandmine registrisse ning juurdepääs registri andmetele 

§ 29.  Andmete esitajad ja andmete esitamine

  (1) Registrisse esitavad andmeid:
  1) ministeeriumid;
  2) elektrituru jaotusvõrguettevõtjad;
  3) Kaitseliit;
  4) Kaitseressursside Amet;
  5) Kaitsevägi;
  6) Keskkonnaagentuur;
  7) Keskkonnaamet;
  8) Lennuamet;
  9) Maa-amet;
  10) Maanteeamet;
  11) Politsei- ja Piirivalveamet;
  12) Päästeamet;
  13) Riigi Kinnisvara Aktsiaselts;
  14) Tarbijakaitse ja Tehnilise Järelevalve Amet;
[RT I, 10.04.2019, 1 - jõust. 13.04.2019]
  15) Terviseamet;
  16) Veeteede Amet;
  17) elutähtsa teenuse toimepidevust korraldav asutus.
[RT I, 28.06.2018, 7 - jõust. 01.07.2018]

  (2) Andmeid esitatakse registrisse paberil või, kokkuleppel volitatud töötlejaga, elektroonse andmevahetuse kaudu.

§ 30.  Andmevahetus teiste andmekogudega

  (1) Register vahetab andmeid järgmiste riigi andmekogudega:
  1) Eesti spordiregister;
  2) ehitisregister;
  3) kaitselennunduse õhusõidukite register;
  4) keskkonnalubade infosüsteem;
  5) keskkonnaregister;
  6) kohtute registri kinnistusraamat;
  7) laevakinnistusraamat;
  8) liiklusregister;
  9) maakataster;
  10) majandustegevuse register;
  11) mobilisatsiooniregister;
  12) navigatsioonimärkide andmekogu;
  13) raudteeliiklusregister;
  14) sadamaregister;
  15) teeregister;
  16) tehnilise järelevalve infosüsteem;
  17) tervishoiuteenuse osutamise tegevuslubade riiklik register;
  18) tsiviilõhusõidukite riiklik register;
  19) äriregister;
  20) riigi- ja kohaliku omavalitsuse asutuste riiklik register;
[RT I, 28.06.2018, 7 - jõust. 01.07.2018]
  21) töötamise register.
[RT I, 28.06.2018, 7 - jõust. 01.07.2018]

  (2) Andmevahetus lõikes 1 nimetatud andmekoguga toimub X-tee kaudu või elektroonsel andmekandjal, kui selles on kokku lepitud andmekogu volitatud töötlejaga.

§ 31.  Andmete registrisse kandmise kord

  (1) Paragrahvi 29 lõikes 1 nimetatud ametiasutus või ettevõtja esitab andmekogu põhiandmed lõikes 2 sätestatud viisil.

  (2) Registritoiming tehakse § 29 lõikes 1 nimetatud füüsilise isiku, ametiasutuse või haldusorgani poolt volitatud töötlejale esitatud kirjaliku dokumendi alusel. Paragrahvi 29 lõikes 1 nimetatud ametiasutus või haldusorgan võib esitada andmeid andmevahetuse kaudu või elektroonsel andmekandjal, kui selles on kokku lepitud andmekogu volitatud töötlejaga.

  (3) Volitatud töötleja on kohustatud saadud andmete alusel tegema registritoimingu viivitamata, kuid mitte hiljem kui kümne tööpäeva jooksul pärast andmete saamist.

§ 32.  Registrisse esitatud või kantud andmete õigsus

  (1) Registrisse esitatud andmete õigsuse ja ajakohasuse eest vastutab andmete esitaja.

  (2) Elektroonse andmevahetuse kaudu edastatud teabes vea tuvastamisel on andmete esitaja kohustatud registri volitatud töötlejale edastama õiged andmed.

  (3) Andmekogudest saadava teabe õigsuse eest vastutus sätestatakse vastava andmekogu asutamist ja pidamist reguleerivate õigusaktidega.

§ 33.  Ebaõigete andmete parandamine ja täpsustamine

  (1) Esitatud andmete ebaõigsuse tuvastamisel või kui on tekkinud kahtlus registrisse kantud andmete tõepärasuses, sulgeb registri volitatud töötleja juurdepääsu nendele andmetele kuni andmete õigsuse kindlakstegemiseni või nende parandamiseni. Esitatud andmete ebaõigsuse avastamisest või kahtlusest nende tõepärasuses teavitatakse viivitamata andmete esitajat või andmekogu volitatud töötlejat.

  (2) Registri volitatud töötlejal on õigus teha andmete esitajale või andmekogu volitatud töötlejale järelepärimisi andmete õigsuse kohta.

§ 34.  Juurdepääs registrisse kantud andmetele ja registriandmete väljastamine

  (1) Register on piiratud juurdepääsuga ja registriandmed on ette nähtud ainult ametialaseks kasutamiseks.

  (2) Juurdepääs registriandmetele võimaldatakse juurdepääsuõiguse andmisega või andmete väljastamisega.

  (3) Registrile annab juurdepääsu ja registrile juurdepääsu õiguse võtab ära Kaitseressursside Ameti peadirektor või tema volitatud isik.

  (4) Registri volitatud töötleja peab arvestust juurdepääsuõigust omavate isikute üle. Arvestuse pidamiseks on vaja järgmisi andmeid: isiku ees- ja perekonnanimi, isikukood, andmete väljastamise põhjus, kuupäev ja väljastamise viis.

5. peatükk Andmete säilitamine, järelevalve registri pidamise üle, registri pidamise rahastamine ja registri likvideerimine 

§ 35.  Registriandmete säilitamine ja arhiveerimine

  (1) Registriandmeid ei arhiveerita.

  (2) Registrisse kantud andmed on ajakohased:
  1) paragrahvi 29 lõikes 1 nimetatud ametiasutuse või ettevõtja esitatud teave kümme aastat esmasest kande tegemisest või kande muutmisest arvates;
  2) paragrahvi 30 lõikes 1 loetletud andmekogust saadud teave kuni vastavast andmekogust kustutamiseni;
  3) paragrahvi 15 lõikes 1 sätestatud andmed M kategooria sõiduki kohta kümme aastat alates sõiduki esmasest registreerimisest liiklusregistris, teiste kategooriate sõidukid kuni liiklusregistrist kustutamiseni ning Kaitseväe ja Kaitseliidu sõidukite registris registreeritud sõiduk kuni registrist kustutamiseni.
[RT I, 28.06.2018, 7 - jõust. 01.07.2018]

  (3) Registrisse kantud andmete ajakohasuse lõppemisel andmed kustutatakse.

  (4) Registriandmete töötlemisel ja kustutamisel lähtutakse avaliku teabe seadusest ja arhiiviseadusest.

§ 36.  Registritoimingute kohta teabe säilitamine

  (1) Registritoimingu kohta säilitatakse järgmisi andmeid:
  1) toimingu tegija tuvastamist võimaldavad andmed;
  2) toimingu tegemise kuupäev ja kellaaeg;
  3) toimingu liik.

  (2) Lõikes 1 sätestatud andmeid toimingu kohta säilitatakse kolm aastat toimingu tegemisest arvates.

§ 37.  Järelevalve registri pidamise üle

  (1) Järelevalvet registri pidamise üle teevad registri vastutav töötleja, Kaitseministeerium ja andmekaitse järelevalveasutus.

  (2) Järelevalve tegijal on õigus:
  1) tutvuda registrisse esitatud või kantud andmetega ja registri pidamise dokumentidega;
  2) siseneda ruumi, kus andmeid töödeldakse või kus paikneb töötlemiseks kasutatav seade;
  3) saada teavet andmete registrist väljastamise ja kasutamise kohta.

  (3) Registri volitatud töötleja on kohustatud likvideerima registri pidamisel ilmnenud puudused järelevalve tegija ettekirjutuses määratud tähtajaks.

§ 38.  Registri pidamise rahastamine

  Registri pidamist ning hooldus- ja arendustöid rahastatakse riigieelarvest registri volitatud töötleja eelarve kaudu.

§ 39.  Registri likvideerimise kord

  (1) Registri likvideerimise otsustab Vabariigi Valitsus.

  (2) Register likvideeritakse vastavalt arhiiviseaduses ja avaliku teabe seaduses sätestatule.

https://www.riigiteataja.ee/otsingu_soovitused.json