Teksti suurus:

Tervise- ja tööministri ning sotsiaalministri määruste muutmine

Väljaandja:Sotsiaalminister
Akti liik:määrus
Teksti liik:algtekst
Jõustumise kp:13.04.2020
Avaldamismärge:RT I, 10.04.2020, 1

Tervise- ja tööministri ning sotsiaalministri määruste muutmine

Vastu võetud 08.04.2020 nr 17

Määrus kehtestatakse nakkushaiguste ennetamise ja tõrje seaduse § 20 lõike 2, § 21 lõigete 61 ja 7 ning tervishoiuteenuste korraldamise seaduse § 592 lõike 2 alusel.

§ 1.  Tervise- ja tööministri 12. märtsi 2019. a määruse nr 24 „Nakkushaiguste ja nakkushaiguskahtluse esinemise ning haigestumise ohutegurite ja ennetamise kohta teabe edastamise kord, nakkushaiguste loetelu ja andmesubjekti isikuandmetega edastatavate andmete koosseis” muutmine

Tervise- ja tööministri 12. märtsi 2019. a määruses nr 24 „Nakkushaiguste ja nakkushaiguskahtluse esinemise ning haigestumise ohutegurite ja ennetamise kohta teabe edastamise kord, nakkushaiguste loetelu ja andmesubjekti isikuandmetega edastatavate andmete koosseis” tehakse järgmised muudatused:

1) määrust täiendatakse §-ga 11 järgmises sõnastuses:

§ 11. Täiendavate andmete edastamine hädaolukorra ohu korral, hädaolukorra ja eriolukorra ajal

(1) Nakkushaiguse levikust tingitud hädaolukorra ohu korral ning hädaolukorra ja eriolukorra ajal hindab täiendava teabe vajadust Terviseamet. Andmete esitamise vajaduse ja sageduse määramisel lähtub Terviseamet järgmistest tingimustest:
1) haigustekitaja mõju isikute tervisele ja haigustekitaja levikupotentsiaal;
2) haigustekitaja leviku laiaulatuslikkus ja mõju ühiskonna toimimisele;
3) muud tingimused, mis on olulised hädaolukorra ohu korral ning hädaolukorra ja eriolukorra ajal.

(2) Käesoleva paragrahvi lõikes 1 nimetatud juhul edastab haiglavõrgu arengukava haigla Terviseametile järgmised andmed nakkushaige seisundi jälgimise kohta:
1) tervishoiuteenuse osutaja asutuse nimi ja registrikood;
2) nakkushaige üldandmed (ees- ja perekonnanimi, isikukood või muu identifitseeriv tunnus, sünniaeg, sugu, riik);
3) hospitaliseerimise kuupäev;
4) üldandmed haigestumise ja ravi kohta (nakkushaige kaasuvad haigused ja seisundid; nakkushaige on juhitaval hingamisel);
5) haiglast väljakirjutamise kuupäev ja põhjus;
6) nakkushaige teise tervishoiuteenuse osutaja asutusse üleviimise korral selle asutuse nimi ja registrikood, kuhu nakkushaige üle viidi;
7) muu oluline ja täpsustav info, mis on vajalik hädaolukorra ohu korral, hädaolukorra või eriolukorra lahendamisel.

(3) Andmed esitatakse nakkushaiguste registrisse andmevahetuskanali kaudu või objektiivsetel põhjustel e-posti teel vähemalt igal tööpäeval, kui Terviseamet ei ole määranud andmete esitamiseks pikemat perioodi.

(4) Terviseamet määrab täpsemad juhised andmete esitamise vajaduse ja sageduse kohta hädaolukorra ohu korral ning hädaolukorra ja eriolukorra ajal ning avaldab juhised ameti kodulehel.”;

2) määrust täiendatakse §-ga 41 järgmises sõnastuses:

§ 41. Täiendavad, mis esitatakse isikustamata kujul hädaolukorra ohu korral, hädaolukorra ja eriolukorra ajal

(1) Terviseamet otsustab täiendava teabe vajalikkuse üle hädaolukorra ohu korral ning hädaolukorra ja eriolukorra ajal vastavalt käesoleva määruse § 11 lõikes 1 sätestatud põhimõtetele.

(2) Käesoleva paragrahvi lõikes 1 nimetatud juhul edastab haiglavõrgu arengukava haigla Terviseametile hospitaliseerimise kohta järgmised andmed:
1) hospitaliseeritud nakkushaigete arv;
2) nakkushaigetele kohandatud voodikohtade arv (vabad ja hõivatud);
3) nakkushaigetele kohandatud kolmanda astme intensiivravi kohtade arv (vabad ja hõivatud).

(3) Andmed esitatakse nakkushaiguste registrisse andmevahetuskanali kaudu või objektiivsetel põhjustel e-posti teel vähemalt igal tööpäeval, kui Terviseamet ei ole määranud andmete esitamiseks pikemat perioodi.

(4) Terviseamet määrab täpsemad juhised andmete esitamise vajaduse ja sageduse kohta hädaolukorra ohu korral ning hädaolukorra ja eriolukorra ajal ning avaldab juhised ameti kodulehel.”.

§ 2.  Tervise- ja tööministri 12. märtsi 2019. a määruse nr 25 „Nakkushaiguste registri põhimäärus” muutmine

Tervise- ja tööministri 12. märtsi 2019. a määruses nr 25 „Nakkushaiguste registri põhimäärus” tehakse järgmised muudatused:

1) paragrahvi 3 lõiget 2 täiendatakse punktiga 21 järgmises sõnastuses:

„21) koostab registri andmete alusel isikustamata kujul ülevaateid vastutava töötleja eesmärkide paremaks täitmiseks vastavalt vastutava töötleja vajadustele;”;

2) paragrahvi 7 täiendatakse lõigetega 31–33 järgmises sõnastuses:

„(31) Nakkushaiguse levikust tingitud hädaolukorra ohu korral ning hädaolukorra ja eriolukorra ajal edastab haiglavõrgu arengukava haigla Terviseametile andmed nakkushaige seisundi jälgimise kohta nakkushaiguste ennetamise ja tõrje seaduse § 21 lõigete 61 ja 7 alusel kehtestatud andmekoosseisus ja korras.

(32) Nakkushaiguse levikust tingitud hädaolukorra ohu korral ning hädaolukorra ja eriolukorra ajal edastab tervise infosüsteem nakkushaiguste registrile nakkushaiguse või selle tüsistuse tagajärjel surnud isiku kohta surma põhjuse teatiselt järgmised andmed:
1) surnu andmed (ees- ja perekonnanimi, isikukood või sünniaeg, sugu);
2) surma põhjuse andmed (vahetu surmapõhjus, varasem surmapõhjus, surma algpõhjus, välispõhjus, muud surma soodustanud olulised seisundid).

(33) Nakkushaiguse levikust tingitud hädaolukorra ohu korral ning hädaolukorra ja eriolukorra ajal edastab tervise infosüsteem nakkushaiguste registrile nakkushaige tervenemise kohta järgmised andmed:
1) nakkushaige andmed (ees- ja perekonnanimi, isikukood või muu identifitseeriv tunnus, sünniaeg, vanus, sugu);
2) tervenemise võimalik aeg (haigusjuhu lõppemine).”;

3) paragrahvi 16 täiendatakse lõigetega 5 ja 6 järgmises sõnastuses:

„(5) Kui Terviseametile on käesoleva määruse § 7 lõikes 31 nimetatud andmed edastatud tervishoiuteenuste korraldamise seaduse § 59 alusel, kantakse edastatud andmed registrisse esimesel võimalusel.

(6) Paragrahvi 7 lõikes 32 nimetatud andmed edastatakse tervise infosüsteemist registrile hiljemalt 1. detsembrist 2020. a.”.

§ 3.  Sotsiaalministri 17. septembri 2008. a määruse nr 53 „Tervise infosüsteemi edastatavate dokumentide andmekoosseisud ning nende esitamise tingimused ja kord” muutmine

Sotsiaalministri 17. septembri 2008. a määruses nr 53 „Tervise infosüsteemi edastatavate dokumentide andmekoosseisud ning nende esitamise tingimused ja kord” tehakse järgmised muudatused:

1) määruse lisa 27 asendatakse käesoleva määruse lisaga 1;

2) määruse lisa 28 asendatakse käesoleva määruse lisaga 2.

Tanel Kiik
Sotsiaalminister

Marika Priske
Kantsler

Lisa 1 Nakkushaiguse kahtluse teatise andmekoosseis

Lisa 2 Nakkushaiguse teatise andmekooseis

/otsingu_soovitused.json