Teksti suurus:

Maaeluministri määruste muutmine

Lingimärkmikku lisamiseks pead olema MinuRT keskkonda sisse loginud

Väljaandja:Maaeluminister
Akti liik:määrus
Teksti liik:algtekst
Jõustumise kp:13.04.2021
Avaldamismärge:RT I, 10.04.2021, 1

Maaeluministri määruste muutmine

Vastu võetud 05.04.2021 nr 31

Määrus kehtestatakse Euroopa Liidu ühise põllumajanduspoliitika rakendamise seaduse § 67 lõike 2, § 71 lõigete 6 ja 7 ning § 72 lõike 5 alusel.

§ 1.  Maaeluministri 26. augusti 2015. a määruse nr 84 „Innovatsiooniklastri toetus” muutmine

Maaeluministri 26. augusti 2015. a määrust nr 84 „Innovatsiooniklastri toetus” muudetakse järgmiselt:

1) paragrahvi 4 lõige 5 sõnastatakse järgmiselt:

„(5) Tegevuskava võib pikendada kuni kaks aastat tegevuskava perioodi lõppemisest arvates, kuid tegevuskava peab olema ellu viidud hiljemalt 30. juuniks 2025.”;

2) paragrahvi 14 lõikes 4 ja § 15 lõike 1 teises lauses asendatakse arv „2023” arvuga „2025”;

3) paragrahvi 18 senine tekst loetakse lõikeks 1 ja paragrahvi täiendatakse lõikega 2 järgmises sõnastuses:

„(2) Paragrahvi 4 lõikes 5 sätestatud tegevuskava elluviimise tähtaega rakendatakse tagasiulatuvalt alates 1. jaanuarist 2021.”.

§ 2.  Maaeluministri 15. mai 2015. a määruse nr 61 „Nõustajate koolitustoetus” muutmine

Maaeluministri 15. mai 2015. a määruse nr 61 „Nõustajate koolitustoetus” § 7 lõikes 1 asendatakse arv „2023” arvuga „2025”.

§ 3.  Maaeluministri 17. juuni 2015. a määruse nr 68 „Teadmussiirde ja teavituse toetus” muutmine

Maaeluministri 17. juuni 2015. a määrust nr 68 „Teadmussiirde ja teavituse toetus” muudetakse järgmiselt:

1) paragrahvi 4 lõiget 5 täiendatakse punktidega 5 ja 6 järgmises sõnastuses:

„5) õppereisi korraldamine;
6) üksikosaleja välisriiki õppereisile saatmine.”;

2) paragrahvi 4 täiendatakse lõikega 51 järgmises sõnastuses:

„(51) Lõike 5 punktides 1–5 nimetatud esitlus- ja teavitustegevused võivad olla suunatud ka kutseõppeasutuste tasemeõppes õppijatele, kui õppekava, mille järgi nimetatud sihtrühma õpe toimub, on seotud lõikes 2 nimetatud tegevusvaldkondadega.”;

3) paragrahvi 4 lõike 7 punkti 9 täiendatakse pärast sõna „külastamine” tekstiosaga „, välja arvatud juhul, kui see moodustab osa § 4 lõike 5 punktis 5 või 6 nimetatud õppereisist”;

4) paragrahvi 4 täiendatakse lõikega 9 järgmises sõnastuses:

„(9) Lõikes 51 nimetatud sihtrühmale suunatud esitlus- ja teavitustegevused peavad olema ametliku õppekava välised tegevused.”;

5) paragrahvi 5 täiendatakse lõikega 51 järgmises sõnastuses:

„(51) Paragrahvi 4 lõike 5 punktides 5 ja 6 nimetatud õppereisid peavad olema seotud § 4 lõikes 2 nimetatud tegevusvaldkondadega.”;

6) paragrahvi 5 lõiget 6 täiendatakse punktiga 5 järgmises sõnastuses:

„5) õppereisi puhul vähemalt viis inimest.”;

7) paragrahvi 5 täiendatakse lõikega 62 järgmises sõnastuses:

„(62) Kui õppereisile suunduvad § 4 lõikes 51 nimetatud kutseõppeasutuste tasemeõppes õppijad, kes on alaealised, loetakse osalejate hulka ka üks täiskasvanud saatja.”;

8) paragrahvi 5 lõiget 7 täiendatakse pärast sõnu „ettevõtte külastuse” tekstiosaga „, üksikosaleja välisriiki õppereisile saatmise”;

9) paragrahvi 6 lõike 1 punktis 1 asendatakse sõna „sellelt” sõnaga „nendelt”;

10) paragrahvi 6 lõike 2 punktis 1, lõike 3 punktis 1 ja lõike 4 punktis 1 asendatakse sõnad „personali kulud ning sellelt” sõnadega „personalikulud ning nendelt”;

11) paragrahvi 6 lõike 2 punkti 2 täiendatakse pärast tekstiosa „toitlustus-” tekstiosaga „, majutus-”;

12) paragrahvi 6 lõiget 2 täiendatakse punktiga 3 järgmises sõnastuses:

„3) esitlustegevuse ettevalmistamise kulud, sealhulgas esitlustegevuseks vajaliku tehnika ja vajalike seadmete esitluspaika toomise, paigaldamise ja eemaldamise kulu, esitluspaiga tegevusejärgse korrastamise kulu ning muu kulu, mis on otseselt esitlustegevuse ettevalmistamisega seotud.”;

13) paragrahvi 6 täiendatakse lõigetega 41 ja 42 järgmises sõnastuses:

„(41) Õppereisi korraldamise korral on abikõlblikud järgmised kulud:
1) õppereisi korraldamisega seotud personalikulud ning nendelt arvestatud maksud, sealhulgas tulu- ja sotsiaalmaks, kohustuslik kogumispension, töötuskindlustusmakse;
2) õppereisi korraldamise kulud, sealhulgas ruumide üür, tõlke-, toitlustus-, majutus- ja sõidukulud, sealhulgas bussi üürimine.

(42) Üksikosaleja välisriiki õppereisile saatmise korral on abikõlblikud järgmised kulud:
1) üksikosaleja välisriiki õppereisile saatmise korraldamisega seotud personalikulud ning nendelt arvestatud maksud, sealhulgas tulu- ja sotsiaalmaks, kohustuslik kogumispension, töötuskindlustusmakse;
2) üksikosaleja välisriiki õppereisile saatmisega seotud tegevuse korraldamise kulud, sealhulgas tõlke-, toitlustus-, majutus- ja sõidukulud ning muud, kohapealsed üksikosaleja õppereisi eesmärkidega otseselt seotud kulud.”;

14) paragrahvi 6 täiendatakse lõikega 51 järgmises sõnastuses:

„(51) Abikõlblikud on ka lõigetes 2–41 nimetatud tegevuste teavituskulud.”;

15) paragrahvi 6 lõike 6 esimest lauset täiendatakse pärast sõna „parvlaevaliine” sõnadega „või välisreisi puhul lennuliine”;

16) paragrahvi 8 lõikest 1 jäetakse välja tekstiosa „, hinnapakkumuse kehtivusaega”;

17) paragrahvi 9 lõikes 9 asendatakse arv „1000” arvuga „12 000”;

18) paragrahvi 9 täiendatakse lõigetega 91 ja 92 järgmises sõnastuses:

„(91) Õppereisi puhul on toetuse maksimaalne suurus 2000 eurot ühe kalendripäeva kohta, aga mitte rohkem kui 8000 eurot ühe taotluse kohta. Toetust makstakse nende kalendripäevade kohta, mil toimus õppereisi sisuline tegevus.

(92) Üksikosaleja välisriiki õppereisile saatmise korral on toetuse maksimaalne suurus 300 eurot ühe kalendripäeva kohta.”;

19) paragrahvi 9 lõikes 11 asendatakse tekstiosa „1–4” tekstiosaga „1–42”;

20) paragrahvi 9 lõike 12 punktis 1 asendatakse arv „100” arvuga „400”;

21) paragrahvi 9 lõike 12 punkti 2 täiendatakse pärast sõnu „ettevõtte külastuse” tekstiosaga „, õppereisi ning esitlustegevuse”;

22) paragrahvi 9 lõike 12 punkti 3 täiendatakse pärast sõnu „ettevõtte külastuse” tekstiosaga „ning § 4 lõike 5 punktides 5 ja 6 nimetatud õppereiside”;

23) paragrahvi 9 lõike 12 punktis 4 asendatakse tekstiosa „ettevõtte külastuse, õpiringi või esitlustegevuse” tekstiosaga „ettevõtte külastuse, õppereisi, õpiringi ja esitlustegevuse puhul”;

24) paragrahvi 9 lõike 12 punktis 5 asendatakse tekstiosa „esitlustegevuse, ettevõtte külastuse, õpiringi” tekstiosaga „ettevõtte külastuse, § 4 lõike 5 punktides 5 ja 6 nimetatud õppereiside, õpiringi või esitlustegevuse”;

25) paragrahvi 9 lõiget 12 täiendatakse punktiga 6 järgmises sõnastuses:

„6) välisriigis toimuva ettevõtte külastuse, välisriigis toimuva õppereisi ja välisriiki õppereisile saadetava üksikosaleja puhul lennupileti kulu kuni 320 eurot osaleja kohta.”;

26) paragrahvi 20 lõikes 1 asendatakse tekstiosa „1. juuliks 2023” tekstiosaga „30. juuniks 2025”;

27) paragrahvi 20 lõike 2 punkt 1 sõnastatakse järgmiselt:

„1) täienduskoolitusel, infopäeval, konverentsil, esitlustegevusel, ettevõtte külastusel, õppereisil või õpiringis osalejate nimekirja või selle ärakirja, märkides selles iga osaleja nime ja kontaktandmed ning selle olemasolu korral ärinime ja äriregistri koodi;”;

28) paragrahvi 20 lõiget 2 täiendatakse punktiga 3 järgmises sõnastuses:

„3) üksikosaleja välisriiki õppereisile saatmise korral õppereisil osaleja nime, isikukoodi ja kontaktandmed, selle ettevõtte ärinime ja äriregistri koodi või selle asutuse nime ja registrikoodi, kus osaleja töötab, ning osaleja allkirjaga kinnituse tegevuses osalemise kohta.”;

29) paragrahvi 20 täiendatakse lõikega 21 järgmises sõnastuses:

„(21) Täienduskoolituse, ettevõtte külastuse ja õpiringi puhul märgitakse lõike 2 punktis 1 sätestatud nimekirja ka osaleja isikukood.”;

30) paragrahvi 20 lõike 6 punktis 6 asendatakse sõna „marssuut” sõnaga „marsruut”;

31) paragrahvi 23 täiendatakse lõikega 5 järgmises sõnastuses:

„(5) Paragrahvi 9 lõikes 9 ja § 9 lõike 12 punktis 1 sätestatud toetuse määrasid kohaldatakse alates 2021. aastal toimuvast taotlusvoorust.”;

32) lisa kehtestatakse uues sõnastuses (lisatud).

§ 4.  Maaeluministri 28. aprilli 2015. a määruse nr 46 „Teadmussiirde pikaajaliste programmide rakendamise toetus” muutmine

Maaeluministri 28. aprilli 2015. a määrust nr 46 „Teadmussiirde pikaajaliste programmide rakendamise toetus” muudetakse järgmiselt:

1) paragrahvi 8 lõikes 1 asendatakse tekstiosa „31. juuniks 2023” tekstiosaga „30. juuniks 2025”;

2) paragrahvi 9 senine tekst loetakse lõikeks 1 ja paragrahvi täiendatakse lõikega 2 järgmises sõnastuses:

„(2) 2021. aastal kohaldatakse raskustes olevate ettevõtjate suhtes § 3 lõikes 1 ja § 3 lõike 3 punktis 1 sätestatud abi andmisel komisjoni määruse (EL) nr 702/2014 artikli 1 lõike 6 punktis c sätestatud erandit ning § 3 lõike 3 punktis 2 nimetatud abi andmisel komisjoni määruse (EL) nr 651/2014 artikli 1 lõike 4 punktis c nimetatud erandit.”.

§ 5.  Maaeluministri 29. juuli 2015. a määruse nr 75 „Uute toodete, tavade, protsesside ja tehnoloogiate arendamise toetus” muutmine

Maaeluministri 29. juuli 2015. a määrust nr 75 „Uute toodete, tavade, protsesside ja tehnoloogiate toetus” muudetakse järgmiselt:

1) paragrahvi 4 lõike 2 punkte 1–3 täiendatakse pärast sõna „majandusaastal” tekstiosaga „või sellele vahetult eelnenud majandusaastal, mille majandusaasta aruande äriregistrile esitamise tähtpäev on möödunud,”;

2) paragrahvi 4 lõike 2 punkt 9 sõnastatakse järgmiselt:

„9) äriühingust taotleja taotluse esitamise aastale vahetult eelnenud kahe majandusaasta aruanded peavad olema taotluse esitamise hetkeks äriregistrist kättesaadavad või kui taotluse esitamise aastale vahetult eelnenud majandusaasta aruanne ei ole äriregistrile esitatud ja selle äriregistrile esitamise tähtpäev ei ole saabunud, peavad olema kättesaadavad taotluse esitamise aastale vahetult eelnenud kahe majandusaasta aruanded, mille äriregistrile esitamise tähtpäevad on möödunud.”;

3) paragrahvi 4 lõike 5 teist lauset täiendatakse pärast sõna „aruanded” tekstiosaga „, mille äriregistrile esitamise tähtpäevad on möödunud”;

4) paragrahvi 15 lõike 3 teine lause sõnastatakse järgmiselt:

„MTA edastab PRIA-le nimetatud füüsilisest isikust ettevõtjate taotluse esitamise aastale vahetult eelnenud kahe aasta tuludeklaratsioonide vormi E andmed. Kui taotluse esitamise aastale vahetult eelnenud aasta kohta ei ole tuludeklaratsioon MTA-le esitatud ja selle esitamise tähtpäev ei ole saabunud, edastab MTA taotluse esitamise aastale vahetult eelnenud nende kahe aasta tuludeklaratsioonide vormi E andmed, mille MTA-le esitamise tähtpäevad on möödunud.”;

5) paragrahvi 19 lõikes 1 asendatakse tekstiosa „mitte hiljem kui 2023. aasta” tekstiosaga „hiljemalt 2025. aasta”;

6) paragrahvi 19 lõike 11 teises lauses ja lõike 4 teises lauses asendatakse tekstiosa „2023. aasta” tekstiosaga „2025. aasta”;

7) paragrahvi 20 lõigete 1 ja 2 sissejuhatavat lauseosa täiendatakse pärast sõnu „etapi lõpust” tekstiosaga „, kuid hiljemalt 2025. aasta 1. juuliks”;

8) paragrahvi 20 lõike 2 punktis 2 asendatakse sõna „tõendav” sõnaga „tõendava”;

9) paragrahvi 20 lõike 2 punktis 4 asendatakse tekstiosa „Maksu- ja Tolliameti isikustatud” tekstiosaga „töötasu maksmist tõendava panga kinnitatud maksekorralduse ärakiri, Maksu- ja Tolliameti isikustatud”.

Urmas Kruuse
Maaeluminister

Tiina Saron
Kantsler

Lisa Taotluse hindamise kriteeriumid

/otsingu_soovitused.json