Teksti suurus:

Nõustajate koolitustoetus

Väljaandja:Maaeluminister
Akti liik:määrus
Teksti liik:terviktekst
Redaktsiooni jõustumise kp:13.04.2021
Redaktsiooni kehtivuse lõpp:06.07.2023
Avaldamismärge:RT I, 10.04.2021, 3

Nõustajate koolitustoetus

Vastu võetud 15.05.2015 nr 61
RT I, 19.05.2015, 7
jõustumine 22.05.2015

Muudetud järgmiste aktidega (näita)

VastuvõtmineAvaldamineJõustumine
21.08.2015RT I, 29.08.2015, 101.09.2015
26.10.2016RT I, 28.10.2016, 1931.10.2016
08.12.2017RT I, 12.12.2017, 4515.12.2017
07.09.2018RT I, 11.09.2018, 114.09.2018
05.04.2021RT I, 10.04.2021, 113.04.2021

Määrus kehtestatakse Euroopa Liidu ühise põllumajanduspoliitika rakendamise seaduse § 71 lõike 6 alusel.

§ 1.   Määruse reguleerimisala

  Määrusega kehtestatakse „Eesti maaelu arengukava 2014–2020” meetme 2 „Nõustamisteenused, põllumajandusettevõtte juhtimis- ja asendusteenused” tegevuse liigi „Toetus nõustajate koolituseks” raames antava nõustajate koolitustoetuse (edaspidi toetus) saamise täpsemad nõuded toetuse taotlejale, toetuse saajale ja toetatavale tegevusele ning toetuse saaja valiku hindamiskriteeriumid.

§ 2.   Taotlejale esitatavad nõuded

  (1) Euroopa Liidu ühise põllumajanduspoliitika rakendamise seaduse § 71 lõikes 4 nimetatud taotluse või pakkumuse esitaja (edaspidi taotleja) võib olla isik või asutus, kes vastab tingimustele, mille Põllumajanduse Registrite ja Informatsiooni Amet (edaspidi PRIA) on kehtestanud hanketeates või hankedokumentides järgmiste nõuete kohta:
  1) täienduskoolituse (edaspidi koolitus) korraldamiseks vajaliku pädevusega personali olemasolu;
  2) kogemus hanke esemeks oleva koolituse valdkonnas;
  3) kvalifikatsioon tasemeõppe või täienduskoolituse korraldamises või toetatava põllu- või maamajandusliku nõustamisteenuse osutamises.
[RT I, 28.10.2016, 19 - jõust. 31.10.2016]

  (2) Taotleja peab lisaks lõikes 1 nimetatud nõuetele ja riigihangete seaduses sätestatule vastama järgmistele nõuetele:
  1) taotleja ei ole saanud ega taotle samal ajal sama kulu kohta toetust riigieelarvelistest või muudest Euroopa Liidu vahenditest või välisvahenditest või muud tagastamatut riigiabi või vähese tähtsusega abi;
  2) taotleja on varem riigieelarvelistest või muudest Euroopa Liidu vahenditest või välisvahenditest saadud ja tagasimaksmisele kuulunud summa tähtajal tagasi maksnud või toetuse tagasimaksmise ajatamise korral tasunud tagasimaksed ettenähtud summas.

§ 3.   Toetatav tegevus ja nõuded toetatavale tegevusele

  (1) Toetust võib taotleda koolituse korraldamiseks Euroopa Liidu ühise põllumajanduspoliitika rakendamise seaduse § 71 lõike 8 alusel kehtestatud õppekava või selle osa alusel.

  (2) Koolitus viiakse läbi täiskasvanute koolituse seaduse § 9 lõike 2 kohaselt.
[RT I, 19.05.2015, 7 - jõust. 01.07.2015]

  (3) Koolitus võib ühe osana sisaldada õpet õpiringi vormis.

  (4) Koolitus on vähemalt kahepäevane ning sisaldab vähemalt ühe neljandiku ulatuses praktilist õpet.

  (5) Koolituse kestus on vähemalt neli akadeemilist tundi ühel kalendripäeval. Koolituse kestuse hulka ei arvestata vaheaega. E-õppe keskkonnas toimuva koolituse puhul kehtestatakse koolituse kestus õppekavaga.

  (6) Osaliselt või täielikult välisriigis koolituse korraldamist toetatakse kuni üheksa järjestikuse kalendripäeva ulatuses.

  (7) Koolitusest peab igal kalendripäeval osa võtma vähemalt kümme § 6 lõikes 1 nimetatud isikut kirjalikult registreeritud osavõtjate nimekirja alusel. Kui koolitus sisaldab ühe osana õpiringi, peab selles osalema vähemalt viis § 6 lõikes 1 nimetatud isikut.

  (71) E-õppe keskkonnas toimuvast täienduskoolitusest peab elektrooniliselt registreeritud osavõtjate nimekirja alusel osa võtma vähemalt kümme inimest.
[RT I, 12.12.2017, 45 - jõust. 15.12.2017]

  (72) Põhjendatud juhtudel võib igal kalendripäeval koolitusest osa võtta vähem kui kümme § 6 lõikes 1 nimetatud isikut, kui see võimalus on sätestatud maaeluministri käskkirjaga kehtestatud õppekavas.
[RT I, 28.10.2016, 19 - jõust. 31.10.2016]

§ 4.   Toetuse saaja valiku hindamiskriteeriumid

  Taotleja kvalifitseerimisel, pakkumuse vastavaks tunnistamisel või pakkumuse hindamisel võetakse lisaks muudele hanketeates või hankedokumentides esitatud kriteeriumidele arvesse:
  1) taotleja varasemat kogemust ja pädevust koolituse valdkonnas;
  2) pakkumuse asjakohasust ning vastavust § 3 lõikes 1 nimetatud õppekavale;
  3) koolituse või selle osade maksumust.

§ 5.   Nõuded toetuse saajale

  (1) Toetuse saaja on riigihangete seaduse kohase valikumenetluse käigus välja valitud isik või asutus, kellega on sõlmitud Euroopa Liidu ühise põllumajanduspoliitika rakendamise seaduse § 71 lõikes 5 nimetatud leping.

  (2) Toetuse saaja peab vastama täiskasvanute koolituse seaduses täienduskoolitusasutuse pidajale kehtestatud nõuetele.
[RT I, 19.05.2015, 7 - jõust. 01.07.2015]

  (3) Toetuse saaja on kohustatud:
  1) eristama selgelt oma raamatupidamises toetuse kasutamisega seotud kulud ning neid kajastavad kulu- ja maksedokumendid muudest kulu- ja maksedokumentidest;
  2) võimaldama teostada toetuse sihipärase kasutamise üle järelevalvet ja teha muud toetuse saamisega seotud kontrolli ning osutama selleks igakülgset abi, sealhulgas võimaldama viibida toetuse saaja kinnisasjal, ehitises ja ruumis ning läbi vaadata dokumente kohapeal;
  3) esitama järelevalve teostamiseks või muu kontrolli tegemiseks vajalikud andmed ja dokumendid määratud tähtaja jooksul.

  (4) Toetuse saaja teavitab koolituse toimumise kohast ja ajast PRIA-t ja Maaeluministeeriumi elektrooniliselt ning avaldab sellekohase teate veebilehel www.pikk.ee vähemalt kümme tööpäeva enne tegevuse elluviimise alustamist.
[RT I, 29.08.2015, 1 - jõust. 01.09.2015]

  (5) Toetuse saaja ei või tegevuse elluviimist alustada varem ja tegevuse elluviimist tõendavad dokumendid ei või olla väljastatud varem kui Euroopa Liidu ühise põllumajanduspoliitika seaduse § 71 lõikes 4 nimetatud taotluse esitamise päevale järgneval päeval.

  (6) Toetuse saaja peab arvestust iga § 6 lõikes 3 nimetatud riigiabi saaja üle, sealhulgas tema kohta arvestatud tegevuste korraldamise kulu suuruse üle, ning esitab andmed selle kohta PRIA-le.

§ 6.   Nõuded koolitusel osalejale ja riigiabi saajale

  (1) Koolitusel võib osaleda:
  1) kehtiva kutsetunnistusega konsulent või isik, kelle konsulendi kutsetunnistuse kehtivusaeg on lõppenud;
  2) põllu- või maamajandusliku nõuandetegevusega tegelev nõustaja või
  3) põllu- või maamajanduslikust nõuandetegevusest huvitatud isik Euroopa Liidu ühise põllumajanduspoliitika rakendamise seaduse § 71 lõikes 1 sätestatud valikumenetluse kohaselt valitud nõustamisteenuse osutaja nõusolekul.
[RT I, 11.09.2018, 1 - jõust. 14.09.2018]

  (2) Koolitusel osalemine on riigiabi Euroopa Liidu suuniste riigiabi kohta põllumajandus- ja metsandussektoris ning maapiirkondades aastateks 2014–2020 (ELT C 204, 01.07.2014, lk 1–97) (edaspidi riigiabi suunised) II osa 3. peatüki jao 3.6 tähenduses, kui koolitusel osaleb ettevõtja konkurentsiseaduse tähenduses või tema töötaja, osanik, aktsionär, liige või juhtorgani liige.

  (3) Riigiabi saaja on ettevõtja, kes osaleb ise või kelle töötaja, osanik, aktsionär, liige või juhtorgani liige osaleb koolitusel.

  (4) Riigiabi saaja esitab enne koolituse algust toetuse saajale riigiabi suuniste I osa 3. peatüki jao 3.4 punktis 71 nimetatud abitaotluse.

  (5) Nõustajate koolitusel osalevale riigiabi saajale antav abi ei tohi ületada 200 000 eurot kolme majandusaasta kohta.
[RT I, 28.10.2016, 19 - jõust. 31.10.2016]

  (6) Riigiabi saaja ei või olla raskustes olev ettevõtja riigiabi suuniste I osa 2. peatüki jao 2.4 punkti 35 alapunkti 15 tähenduses.

§ 7.   Tegevuse elluviimist tõendavate dokumentide esitamine

  (1) Toetuse saaja teeb abikõlblikud kulutused ja esitab maksetaotluse ning tegevuse elluviimist tõendavad dokumendid hankelepingus sätestatud tähtpäevaks, kuid hiljemalt 30. juuniks 2025.
[RT I, 10.04.2021, 1 - jõust. 13.04.2021]

  (2) Maksetaotlusele kantakse järgmised andmed:
  1) koolituse nimetus ja toimumise kuupäev või ajavahemik;
  2) koolituse valdkond Euroopa Parlamendi ja nõukogu määruse (EL) nr 1305/2013 artiklis 5 sätestatud maaelu arengu prioriteetide kohaselt;
  3) koolituse korraldaja ja läbiviija nimi;
  4) koolituse maksumus vastavalt hankelepingule;
  5) taotletava toetuse summa.

  (3) Toetuse saaja esitab koos maksetaotlusega PRIA-le:
  1) koolitusel osalenute või õpiringi tegevustest osavõtjate nimekirja või selle ärakirja, märkides selles iga osavõtja nime ning selle olemasolul ärinime ja registrikoodi;
  2) teabe riigiabi saajate kohta;
  3) paragrahvi 6 lõikes 4 nimetatud abitaotlused;
  4) teabe abi jaotumise kohta riigiabi saajate vahel.

§ 8.   Rakendussäte

  Paragrahvi 3 lõige 2 ja § 5 lõige 2 jõustuvad 2015. aasta 1. juulil.

https://www.riigiteataja.ee/otsingu_soovitused.json