Teksti suurus:

Teadmussiirde pikaajaliste programmide rakendamise toetus

Väljaandja:Maaeluminister
Akti liik:määrus
Teksti liik:terviktekst
Redaktsiooni jõustumise kp:13.04.2021
Redaktsiooni kehtivuse lõpp:06.07.2023
Avaldamismärge:RT I, 10.04.2021, 5

Teadmussiirde pikaajaliste programmide rakendamise toetus

Vastu võetud 28.04.2015 nr 46
RT I, 30.04.2015, 1
jõustumine 03.05.2015

Muudetud järgmiste aktidega (näita)

VastuvõtmineAvaldamineJõustumine
21.08.2015RT I, 29.08.2015, 101.09.2015
24.08.2017RT I, 30.08.2017, 102.09.2017
28.05.2018RT I, 01.06.2018, 104.06.2018
05.04.2021RT I, 10.04.2021, 113.04.2021

Määrus kehtestatakse Euroopa Liidu ühise põllumajanduspoliitika rakendamise seaduse § 71 lõike 7 alusel.

§ 1.   Reguleerimisala

  Määrusega kehtestatakse „Eesti maaelu arengukava 2014–2020” meetme 1 „Teadmussiire ja teavitus” tegevuse liigi „Pikaajalised programmid” raames antava teadmussiirde pikaajaliste programmide rakendamise toetuse (edaspidi toetus) saamise täpsemad nõuded taotlejale, toetuse saajale ja toetatavale tegevusele.

§ 2.   Toetatavad tegevused

  (1) Toetust võib taotleda Euroopa Liidu ühise põllumajanduspoliitika rakendamise seaduse § 71 lõike 8 alusel kehtestatud õigusaktis sätestatud nõuetele vastava teadmussiirde pikaajalise programmi (edaspidi programm) rakendamiseks.
[RT I, 01.06.2018, 1 - jõust. 04.06.2018]

  (2) Toetatakse tegevusi, mis on suunatud põllumajandustoodete tootmise ja töötlemise, põllumajandusmaa hooldamise, põllumajandustoodetest mittepõllumajandustoodete töötlemise või metsa majandamisega tegelevale isikule või mittepõllumajandusliku ettevõtlusega tegelevale mikroettevõtjale põllumajandusministri 13. märtsi 2015. a määruse nr 25 „Maapiirkonnas majandustegevuse mitmekesistamise investeeringutoetuse andmise ja kasutamise tingimused ning kord” tähenduses.

  (3) Toetust võib taotleda järgmiste tegevuste elluviimiseks:
  1) koolitustegevuse korraldamine;
  2) esitlus- või teavitustegevuse korraldamine;
  3) ettevõtte külastuse või õpiringi korraldamine.

  (4) Lõike 3 punktis 1 nimetatud koolitustegevuseks võivad olla:
  1) täienduskoolituse korraldamine;
  2) koolitus- või õppematerjali või käsiraamatu koostamine või väljaandmine;
  3) ettevõtjate juhendamise korraldamine.

  (5) Lõike 3 punktis 2 nimetatud esitlus- või teavitustegevuseks võivad olla:
  1) infopäeva korraldamine;
  2) konverentsi korraldamine;
  3) teabematerjali või elektroonilise väljaande koostamine, väljaandmine või haldamine;
  4) esitlustegevuse korraldamine;
  5) punktis 4 nimetatud esitlustegevuse jaoks vajaliku mittetootliku investeeringu tegemine;
  6) õppereisi korraldamine.
[RT I, 01.06.2018, 1 - jõust. 04.06.2018]

§ 3.   Riigiabi

  (1) Metsa majandamise teemal korraldatud tegevusel osalemine on riigiabi komisjoni määruse (EL) nr 702/2014 Euroopa Liidu toimimise lepingu artiklite 107 ja 108 kohaldamise kohta, millega teatavat liiki abi põllumajandus- ja metsandussektoris ja maapiirkondades tunnistatakse siseturuga kokkusobivaks (ELT L 193, 01.07.2014, lk 1–75), artikli 38 tähenduses.

  (2) Põllumajandustoodetest mittepõllumajandustoodete töötlemise või mittepõllumajandusliku ettevõtluse teemal korraldatud tegevusel osalemine on vähese tähtsusega abi komisjoni määruse (EL) nr 1407/2013, milles käsitletakse Euroopa Liidu toimimise lepingu artiklite 107 ja 108 kohaldamist vähese tähtsusega abi suhtes (ELT L 352, 24.12.2013, lk 1–8), tähenduses (edaspidi vähese tähtsusega abi) ja sellele kohaldatakse nimetatud määruses ja konkurentsiseaduse §-s 33 sätestatut.

  (3) Kui lõikes 2 nimetatud tegevuses osaleval ettevõtjal on vähese tähtsusega abi määr ületatud, on tegevuses osalemine:
[RT I, 30.08.2017, 1 - jõust. 02.09.2017]
  1) riigiabi komisjoni määruse (EL) nr 702/2014 artikli 47 tähenduses, kui tegemist on väikese ja keskmise suurusega ettevõtjaga sama määruse artikli 2 punkti 2 tähenduses või
  2) riigiabi komisjoni määruse (EL) nr 651/2014 ELi aluslepingu artiklite 107 ja 108 kohaldamise kohta, millega teatavat liiki abi tunnistatakse siseturuga kokkusobivaks (ELT L 187, 26.06.2014, lk 1–78), artikli 31 tähenduses, kui tegemist on suurettevõtjaga sama määruse artikli 2 punkti 24 tähenduses.

  (4) Riigiabi puhul peab abi maksimaalne osakaal vastama komisjoni määruse (EL) nr 702/2014 artiklis 47 või komisjoni määruse (EL) nr 651/2014 artiklis 31 toodud tingimustele.

  (5) Riigiabi või vähese tähtsusega abi saaja on konkurentsiseaduse tähenduses ettevõtja, kes osaleb ise või kelle töötaja, osanik, aktsionär, liige või juhtorgani liige osaleb toetatavas tegevuses.

  (6) Toetus tegevusele, mille raames antakse tegevuses osalejale üldist teavet, ei ole vähese tähtsusega abi ega riigiabi Euroopa Liidu toimimise lepingu artikli 107 lõike 1 tähenduses ja sel juhul lõikeid 1–3 ei kohaldata.
[RT I, 30.08.2017, 1 - jõust. 02.09.2017]

§ 4.   Taotlejale esitatavad nõuded

  (1) Euroopa Liidu ühise põllumajanduspoliitika rakendamise seaduse § 71 lõikes 4 nimetatud taotluse või pakkumuse esitaja (edaspidi taotleja) võib olla isik või asutus, kellel on vastavalt hanketeates või hankedokumentides kehtestatud tingimustele:
  1) toetatavate tegevuste elluviimiseks vajaliku pädevusega personal;
  2) kogemus rakendatava programmi valdkonnas;
  3) kogemus teadus- või arendustegevuse valdkonnas, täienduskoolituse korraldamisel või tasemeõppe läbiviimises kõrg- või kutsehariduse tasemel.
[RT I, 01.06.2018, 1 - jõust. 04.06.2018]

  (2) Taotleja peab lisaks lõikes 1 nimetatule ja riigihangete seaduses sätestatule vastama järgmistele nõuetele:
  1) taotleja ei ole saanud ega taotle samal ajal sama kulu kohta toetust riigieelarvelistest või muudest Euroopa Liidu või välisvahenditest või muud tagastamatut riigiabi või vähese tähtsusega abi;
  2) taotleja on varem riigieelarvelistest või muudest Euroopa Liidu või välisvahenditest saadud ja tagasimaksmisele kuulunud summa tähtajal tagasi maksnud või toetuse tagasimaksmise ajatamise korral tagasimaksed tasunud ettenähtud summas.

  (3) Taotleja peab riigihangete seaduse kohaselt esitatud pakkumuses esitama programmi, milles on kirjeldatud kavandatavad tegevused.

§ 5.   Nõuded programmi raames toetatavale tegevusele

  (1) Paragrahvi 2 lõike 4 punktis 1 nimetatud täienduskoolituse korraldaja peab vastama täiskasvanute koolituse seaduse §-s 3 sätestatud nõuetele ja toetatav täienduskoolitus viiakse läbi sama seaduse § 9 lõike 2 kohaselt.
[RT I, 30.04.2015, 1 - jõust. 01.07.2015]

  (2) Mitmepäevane täienduskoolitus peab vähemalt ühe neljandiku ulatuses sisaldama praktilist õpet.

  (3) Täienduskoolituse, infopäeva või konverentsi kestus peab olema vähemalt kolm akadeemilist tundi ühel kalendripäeval. Täienduskoolituse, infopäeva või konverentsi kestuse hulka ei arvestata vaheaega. E-õppe keskkonnas toimuva täienduskoolituse puhul kehtestatakse täienduskoolituse kestus õppekavaga.
[RT I, 01.06.2018, 1 - jõust. 04.06.2018]

  (4) Täienduskoolitust, mida korraldatakse osaliselt või täielikult välisriigis, toetatakse kuni üheksa järjestikuse kalendripäeva ulatuses.

  (5) Ettevõtte külastuse puhul toetatakse kuni 14 järjestikusel kalendripäeval toimuvat tegevust.

  (6) Toetatavast tegevusest peab osalejate nimekirja alusel osa võtma:
  1) täienduskoolituse või infopäeva puhul vähemalt kümme inimest;
  2) konverentsi puhul vähemalt 30 inimest;
  3) õppereisi, ettevõtte külastuse või õpiringi puhul vähemalt viis inimest.
[RT I, 01.06.2018, 1 - jõust. 04.06.2018]

  (61) Osaliselt või täielikult veebikeskkonnas toimuvas tegevuses osalejate üle peetakse arvestust elektrooniliselt registreeritud osalejate nimekirja alusel.
[RT I, 01.06.2018, 1 - jõust. 04.06.2018]

  (62) Lõiget 6 ei kohaldata täienduskoolituse, infopäeva või konverentsi lisaloengu korraldamise puhul.
[RT I, 01.06.2018, 1 - jõust. 04.06.2018]

  (7) Täienduskoolituse, ettevõtte külastuse või õpiringi puhul toetatakse põllumajandustoodete tootmise, töötlemise või turustamisega, põllumajandusmaa hooldamisega, põllumajandustoodetest mittepõllumajandustoodete töötlemisega, sealhulgas toidu valmistamise või töötlemisega, või metsa majandamisega seotud või nimetatud tegevusega tegelevat füüsilisest isikust ettevõtjat ja tema töötajat, eraõigusliku juriidilise isiku osanikku, aktsionäri, liiget, juhtorgani liiget ja tema töötajat, metsa majandamisega tegelevat füüsilist isikut ja toidu valmistamise või töötlemisega tegelevat avalik-õigusliku juriidilise isiku juhtorgani liiget või töötajat.
[RT I, 30.08.2017, 1 - jõust. 02.09.2017]

  (8) [Kehtetu - RT I, 30.08.2017, 1 - jõust. 02.09.2017]

  (9) [Kehtetu - RT I, 30.08.2017, 1 - jõust. 02.09.2017]

  (10) [Kehtetu - RT I, 30.08.2017, 1 - jõust. 02.09.2017]

  (11) [Kehtetu - RT I, 30.08.2017, 1 - jõust. 02.09.2017]

  (12) [Kehtetu - RT I, 30.08.2017, 1 - jõust. 02.09.2017]

  (13) Paragrahvi 2 lõike 5 punktis 5 nimetatud mittetootlik investeering võib olla otseselt põllumajandustoodete tootmise või töötlemisega seotud esitlustegevuse jaoks vajalik investeering, sealhulgas teostatavusuuring, seadme või tehnika ostmine, hoone või rajatise ehitamine.

  (14) Tegevuse elluviimist ei või alustada varem ja tegevuse elluviimist tõendavad dokumendid ei või olla väljastatud varem kui Euroopa Liidu ühise põllumajanduspoliitika rakendamise seaduse § 71 lõikes 4 nimetatud taotluse esitamise päevale järgneval päeval.

§ 6.   Nõuded toetuse saajale

  (1) Toetuse saaja on riigihangete seaduse kohaselt välja valitud isik või asutus, kellega on sõlmitud Euroopa Liidu ühise põllumajanduspoliitika rakendamise seaduse § 71 lõikes 5 nimetatud leping.

  (2) Toetuse saaja on kohustatud:
  1) eristama selgelt oma raamatupidamises toetuse kasutamisega seotud kulud ning neid kajastavad kulu- ja maksedokumendid muudest kulu- ja maksedokumentidest;
  2) võimaldama teostada toetuse sihipärase kasutamise üle järelevalvet ja teha muud toetuse saamisega seotud kontrolli ning osutama selleks igakülgset abi, sealhulgas võimaldama viibida toetuse saaja kinnisasjal, ehitises ja ruumis ning läbi vaadata dokumente ja toetuse abil soetatud vara kohapeal;
  3) esitama järelevalve teostamiseks või muu kontrolli tegemiseks vajalikud andmed ja dokumendid määratud tähtaja jooksul.

  (3) Koolituse, infopäeva või konverentsi korraldaja teavitab selle toimumise kohast ja ajast Põllumajanduse Registrite ja Informatsiooni Ametit (edaspidi PRIA) ning Maaeluministeeriumi elektrooniliselt ja avaldab sellekohase teate veebilehel www.pikk.ee vähemalt kümme tööpäeva enne tegevuse toimumist.
[RT I, 29.08.2015, 1 - jõust. 01.09.2015]

  (4) Toetuse saaja avaldab programmi tegevused kas veebilehel www.pikk.ee või oma veebilehel hiljemalt 60 kalendripäeva möödudes hankelepingu sõlmimisest.

  (5) Toetuse saaja peab arvestust iga riigiabi või vähese tähtsusega abi saaja üle, kes osaleb § 2 lõikes 3 nimetatud tegevustes, ja tema kohta arvestatud tegevuste korraldamise kulu suuruse üle. Riigiabi ja vähese tähtsusega abi arvestust peetakse §-s 3 nimetatud ettevõtjate kohta. Toetuse saaja teavitab abi saajaid neile määratud vähese tähtsusega abist konkurentsiseaduse § 33 kohaselt.

§ 7.   Nõuded toetuse saaja kaudu abi saavatele isikutele

  (1) Toetuse saaja kaudu ettevõtjale jooksva majandusaasta ja sellele eelnenud kahe majandusaasta jooksul antud vähese tähtsusega abi ei tohi koos selle toetuse raames antava abiga ületada vähese tähtsusega abi ülemmäära 200 000 eurot.
[RT I, 30.08.2017, 1 - jõust. 02.09.2017]

  (2) Vähese tähtsusega abi andmisel võetakse arvesse komisjoni määruse (EL) nr 1407/2013 artiklis 5 sätestatud erinevateks eesmärkideks antava vähese tähtsusega abi kumuleerimisreegleid.

  (3) Paragrahvi 3 lõigetes 1 ja 3 nimetatud isikud, kes saavad riigiabi, peavad vastama järgmistele nõuetele:
  1) neil on täidetud komisjoni määruse (EL) nr 702/2014 artikli 1 lõikes 5 või komisjoni määruse (EL) nr 651/2014 artikli 1 lõikes 4 nimetatud otsus ebaseaduslikuks ja siseturuga kokkusobimatuks tunnistatud riigiabi tagasimaksmise kohta;
[RT I, 01.06.2018, 1 - jõust. 04.06.2018]
  2) nad ei tohi olla raskustes olevad ettevõtjad komisjoni määruse (EL) nr 702/2014 artikli 2 punkti 14 tähenduses või komisjoni määruse (EL) nr 651/2014 artikli 2 punkti 18 tähenduses.

  (4) Kui abi antakse komisjoni määruse (EL) nr 702/2014 alusel, peab ettevõtja, kellele abi antakse, esitama komisjoni määruse (EL) nr 702/2014 artikli 6 lõike 2 kohase abitaotluse toetuse saajale enne tegevuses osalemist.
[RT I, 30.08.2017, 1 - jõust. 02.09.2017]

  (5) Kui abi antakse komisjoni määruse (EL) nr 651/2014 alusel, peab ettevõtja, kellele abi antakse, esitama komisjoni määruse (EL) nr 651/2014 artikli 6 lõike 2 kohase abitaotluse toetuse saajale enne tegevuses osalemist.
[RT I, 30.08.2017, 1 - jõust. 02.09.2017]

  (6) Vähese tähtsusega abi andmisel arvestatakse üheks ettevõtjaks sellised ettevõtjad, kes on omavahel seotud komisjoni määruse (EL) nr 1407/2013 artikli 2 lõike 2 kohaselt.

§ 8.   Tegevuse elluviimist tõendavate dokumentide esitamine

  (1) Toetuse saaja teeb abikõlblikud kulutused ning esitab maksetaotluse ja tegevuse elluviimist tõendavad dokumendid vastavalt hankelepingule selles sätestatud tähtpäevaks, kuid hiljemalt 30. juuniks 2025.
[RT I, 10.04.2021, 1 - jõust. 13.04.2021]

  (2) Maksetaotlusele kantakse järgmised andmed:
  1) tegevuse liik vastavalt § 2 lõigetes 3–5 sätestatule;
  2) [kehtetu - RT I, 30.08.2017, 1 - jõust. 02.09.2017]
  3) tegevuse nimetus ja toimumise kuupäev või ajavahemik;
  4) tegevuse korraldaja ja elluviija nimi;
  5) tegevuse maksumus vastavalt hankelepingule;
  6) taotletava toetuse summa.

  (3) Toetuse saaja esitab koos maksetaotlusega PRIAle:
  1) täienduskoolitusel, infopäeval, konverentsil, õppereisil või esitlusel osalejate või ettevõtjate juhendamises, ettevõtte külastuses või õpiringi tegevustes osalejate nimekirja või selle ärakirja, märkides selles iga osaleja nime, ning selle olemasolu korral ärinime ja äriregistri koodi;
[RT I, 01.06.2018, 1 - jõust. 04.06.2018]
  2) teabe toetuse saaja kaudu vähese tähtsusega abi ja riigiabi saavate ettevõtjate ning nendele arvestatud abi kohta.
  3) [kehtetu - RT I, 30.08.2017, 1 - jõust. 02.09.2017]

  (4) Lõike 3 punktis 2, § 6 lõikes 5 ning § 7 lõikes 4 või 5 nõutud teabe riigiabi või vähese tähtsusega abi kohta võib esitada lõike 3 punktis 1 sätestatud nimekirjas.
[RT I, 30.08.2017, 1 - jõust. 02.09.2017]

§ 9.   Rakendussäte

  (1) Paragrahvi 5 lõige 1 jõustub 2015. aasta 1. juulil.

  (2) 2021. aastal kohaldatakse raskustes olevate ettevõtjate suhtes § 3 lõikes 1 ja § 3 lõike 3 punktis 1 sätestatud abi andmisel komisjoni määruse (EL) nr 702/2014 artikli 1 lõike 6 punktis c sätestatud erandit ning § 3 lõike 3 punktis 2 nimetatud abi andmisel komisjoni määruse (EL) nr 651/2014 artikli 1 lõike 4 punktis c nimetatud erandit.
[RT I, 10.04.2021, 1 - jõust. 13.04.2021]

https://www.riigiteataja.ee/otsingu_soovitused.json