Teksti suurus:

Kaitseliidu liikme poolt hüvitise saamiseks õigustatud füüsilise isiku nimetamise kord

Väljaandja:Kaitseminister
Akti liik:määrus
Teksti liik:algtekst-terviktekst
Redaktsiooni jõustumise kp:13.05.2013
Redaktsiooni kehtivuse lõpp: Hetkel kehtiv
Avaldamismärge:RT I, 10.05.2013, 12

Kaitseliidu liikme poolt hüvitise saamiseks õigustatud füüsilise isiku nimetamise kord

Vastu võetud 07.05.2013 nr 27

Määrus kehtestatakse Kaitseliidu seaduse § 61 lõike 7 alusel.

§ 1.   Reguleerimisala

  Määrusega kehtestatakse Kaitseliidu liikme poolt füüsilise isiku või isikute, kes tema hukkumisel teenistuskohustuse täitmise tõttu on õigustatud saama Kaitseliidu seaduse § 61 lõikes 5 nimetatud ühekordset hüvitist, nimetamise kord.

§ 2.   Õigustatud füüsilise isiku määramine

  (1) Kaitseliidu liige, kes soovib määrata füüsilise isiku või isikud, kellele tema hukkumisel teenistuskohustuse täitmise tõttu makstakse ühekordset hüvitist Kaitseliidu seaduse § 61 lõike 5 alusel, peab esitama määruse lisas toodud vormikohase kirjaliku avalduse (edaspidi avaldus) Kaitseliidu ülemale või Kaitseliidu struktuuriüksuse, mille liige isik on, juhile.

  (2) Kahe või enama õigustatud füüsilise isiku määramise korral peab avalduse esitaja nimetama kõik füüsilised isikud ühes avalduses. Kinnises ümbrikus olevad dokumendid loetakse üheks avalduseks.

  (3) Füüsilist isikut, kelle andmed avalduses ei vasta ettenähtud nõuetele ja seetõttu ei ole võimalik isikut tuvastada või kelle andmed on avalduse esitaja poolt tunnistatud ekslikult esitatuks, ei loeta õigustatud isikuks.

§ 3.   Hüvitise osakaalu määramine

  (1) Õigustatud füüsilise isiku või isikute määramisel võib lisada isikuandmete juurde makstava hüvitise osakaalu, mis määratakse protsentides, kokku kuni 50 protsenti ulatuses hüvitise kogusummast.

  (2) Juhul kui määratud osade suurus kokku ületab 50 protsenti hüvitise kogusummast, vähendatakse osade suurusi võrdeliselt.

  (3) Hüvitise osakaalu määramata jätmisel arvestatakse hüvitise suurus avalduses nimetatud isikute vahel võrdsete osadena.

§ 4.   Avalduse esitamine ja säilitamine

  (1) Avaldus esitatakse isiklikult kinnises ümbrikus, millele peab olema kantud avalduse esitaja ees- ja perekonna nimi, isikukood ja märge „Õigustatud füüsilise isiku nimetamise avaldus”. Avalduse posti teel või elektrooniliselt edastamine ei ole lubatud.

  (2) Avalduse vastuvõtmisel kontrollib avalduse vastuvõtja ümbrikul olevate isikuandmete samasust ümbriku esitanud isikuga ning teeb vastava märke ümbriku esiküljel, lisades sellele oma ees- ja perekonnanime, allkirja ning isikusamasuse kontrollimise kuupäeva.

  (3) Avaldus registreeritakse avalduse laekumisel ümbrikku avamata.

  (4) Posti teel või elektrooniliselt edastatud avaldust ei registreerita ja selle saatjat teavitatakse viivitamatult kirjalikult isikliku esitamise kohustusest. Nõuetekohaselt edastamata avaldus hävitatakse.

  (5) Avalduse registreerimisel kantakse ümbriku tagaküljele registreerimise number ja kuupäev.

  (6) Avaldust hoitakse suletuna ümbrikus Kaitseliidu struktuuriüksuses, mille liige isik on kuni selle tagastamiseni või hävitamiseni.

§ 5.   Ümbriku avamine ja avaldusega tutvumine

  (1) Kinnise ümbriku avamise ja avalduses olevate andmetega teabega tutvumise õigus on vaid Kaitseliidu peastaabil. Kaitseliidu peastaap on kohustatud ümbriku avamisel tagama avalduses nimetatud isikute isikuandmete kaitse.

  (2) Kaitseliidu peastaabil on õigus ümbrik avada ja tutvuda selles oleva avaldusega, kui:
  1) avalduse esitanud Kaitseliidu liige on hukkunud teenistuskohustuste täitmise tõttu;
  2) hüvitise taotlus on esitatud Kaitseliidu seaduse § 62 lõikes 1 sätestatud tähtaja jooksul;
  3) ei esine Kaitseliidu seaduse §-s 66 toodud hüvitise maksmist välistavaid asjaolusid.

  (3) Kaitseliidu peastaabil on lisaks käesoleva paragrahvi lõikes 2 sätestatule õigus avada ümbrik avalduses esitatud andmetega tutvumiseks, kui teenistuskohustuste täitmisel hukkunud Kaitseliidu liikmega seotud isik on teinud põhjendatud kirjaliku järelepärimise oma nimetamise kohta õigustatud isikuks.

  (4) Käesoleva paragrahvi lõigetes 2 ja 3 sätestatud alustel ümbriku avamise korral teavitab Kaitseliidu peastaap õigustatud isikut tema nimetamisest ja käesoleva paragrahvi lõikes 3 sätestatud järelepärimise esitanud isikut.

  (5) Ümbriku avamata jätmisel hoitakse ümbrikku Kaitseliidu peastaabis üks aasta, misjärel ümbrik hävitatakse.

  (6) Pärast ümbriku avamist hoitakse avaldust Kaitseliidu peastaabis kinnises ümbrikus hüvitise väljamaksmise taotluse kohta tehtud otsuse juures, otsuse puudumisel käesoleva paragrahvi lõikes 3 nimetatud kirjaliku järelepärimise juures. Teave avalduse hoidmiskoha kohta kantakse avalduse registreerimise märke juurde.

§ 6.   Avalduse kehtivus, tagasivõtmine ja muutmine

  (1) Avaldus kehtib kuni selle tagasivõtmiseni avalduse esitaja poolt, kuid mitte kauem kui avaldaja Kaitseliidu liikmeks oleku aja.

  (2) Avalduse esitajal on õigus esitatud avaldus tagasi võtta, teatades sellest kirjalikult Kaitseliidu ülemale.

  (3) Kui avalduse esitaja esitab mitu käesoleva määruse § 2 lõikes 1 sätestatud avaldust, loetakse kehtivaks viimasena esitatud avaldus ning teised avaldused loetakse tagasi võetuks.

  (4) Esitatud avalduse muutmine ei ole lubatud.

  (5) Õigustatud füüsilise isiku andmete muutmiseks või uue õigustatud füüsilise isiku nimetamiseks peab Kaitseliidu liige esitama uue avalduse.

  (6) Tagasi võetud või kehtivuse kaotanud avaldus tagastatakse avalduse esitajale allkirja vastu või hävitatakse. Teave avalduse tagastamise või hävitamise kuupäeva ja aluse kohta kantakse avalduse registreerimise märke juurde.

§ 7.   Rakendussäte

  Enne 1. aprilli 2013 esitatud avaldustele isiku või isikute, kellele Kaitseliidu liikme hukkumisel teenistuskohustuste täitmise tõttu makstakse hüvitist, määramise kohta hoidmisele, tagasivõtmisele ja muutmisele ning hüvitise arvestamisele kohaldatakse käesolevas määruses sätestatud korda.

Urmas Reinsalu
Minister

Mikk Marran
Kantsler

Lisa Avaldus Kaitseliidu liikme hukkumise korral hüvitist saama õigustatud isiku või isikute määramiseks

https://www.riigiteataja.ee/otsingu_soovitused.json