Teksti suurus:

Toote nõuetele vastavuse seaduse muutmise ja sellega seonduvalt teiste seaduste muutmise seadus

Väljaandja:Riigikogu
Akti liik:seadus
Teksti liik:algtekst
Jõustumise kp:20.05.2014
Avaldamismärge:RT I, 10.05.2014, 1

Välja kuulutanud
Vabariigi President
29.04.2014 otsus nr 417

Toote nõuetele vastavuse seaduse muutmise ja sellega seonduvalt teiste seaduste muutmise seadus

Vastu võetud 23.04.2014

§ 1.  Toote nõuetele vastavuse seaduse muutmine

Toote nõuetele vastavuse seaduses tehakse järgmised muudatused:

1) paragrahvi 42 lõiget 1 täiendatakse kolmanda lausega järgmises sõnastuses:

„Õigusliku tähenduse järgi on viide standardile soovituslik või kohustuslik.”;

2) paragrahvi 42 lõige 4 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

„(4) Viide standardile on soovituslik, kui õigusakti nõuete täitmiseks võib rakendada ka muid lahendusi kui viidatud standardi järgimine. Käesoleval juhul ei tähenda muu lahendus mõne teise standardi järgimise kohustust.”;

3) paragrahvi 42 täiendatakse lõigetega 5–7 järgmises sõnastuses:

„(5) Viide standardile on kohustuslik, kui õigusakti nõuete täitmiseks on lubatud järgida üksnes viidatud standardit. Kohustuslik viide standardile võib olla sätestatud nii otsese kui ka üldise viitena.

(6) Tehnilises normis ei ole lubatud sätestada kohustuslikku viidet standardile. Erandina on kohustusliku viite sätestamine lubatud Eestile rahvusvahelisest õigusest või Euroopa Liidu õigusaktist tulenevate kohustuste täitmisel, kui see on ainus võimalus täita õigusaktist tulenevaid nõudeid.

(7) Tehnilises normis standardile soovitusliku viite sätestamise korral eeldatakse viidatud standardi järgimisel standardiga kaetud nõuete osas vastavust õigusakti sellekohastele nõuetele.”;

4) paragrahvi 44 pealkiri muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

§ 44. Eesti standardiorganisatsioon ning Euroopa standardimise määrusest tulenevate kohustuste täitmine”;

5) paragrahvi 44 täiendatakse lõigetega 21 ja 22 järgmises sõnastuses:

„(21) Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrusest (EL) nr 1025/2012, mis käsitleb Euroopa standardimist ning millega muudetakse nõukogu direktiive 89/686/EMÜ ja 93/15/EMÜ ning Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiive 94/9/EÜ, 94/25/EÜ, 95/16/EÜ, 97/23/EÜ, 98/34/EÜ, 2004/22/EÜ, 2007/23/EÜ, 2009/23/EÜ ja 2009/105/EÜ ning millega tunnistatakse kehtetuks nõukogu otsus 87/95/EMÜ ning Euroopa Parlamendi ja nõukogu otsus nr 1673/2006/EÜ (ELT L 316, 14.11.2012, lk 12–33), (edaspidi Euroopa standardimise määrus) tulenevaid riigi standardiorganisatsiooni kohustusi täidab Eesti standardiorganisatsioon.

(22) Telekommunikatsiooni valdkonnas täidab käesoleva paragrahvi lõikes 21 nimetatud määruses sätestatud riigi standardiorganisatsiooni kohustusi Tehnilise Järelevalve Amet.”;

6) paragrahvi 44 lõige 3 tunnistatakse kehtetuks;

7) paragrahvi 45 lõige 1 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

„(1) Eesti standardiorganisatsioon:
1) hoiab toimivana Eesti standardimissüsteemi ja korraldab standardimistegevust Eestis;
2) täidab Euroopa standardimise määrusest tulenevaid riigi standardiorganisatsiooni kohustusi;
3) täidab rahvusvaheliste ja Euroopa standardiorganisatsioonide liikmelisusest tulenevaid kohustusi ning osaleb nende organisatsioonide töös, mille liige ta on;
4) täidab välislepingutega võetud ja riigi delegeeritud standardimiskohustusi;
5) avaldab oma veebilehel kättesaadavaks tehtavas ametlikus väljaandes teavet ettevalmistamisel olevate Eesti standardite kohta nende kavandite arvamusküsitlusele või kommenteerimisele panemisest arvates ning vastuvõetud, kehtetuks tunnistatud ja harmoneeritud standardeid ülevõtvate Eesti standardite kohta nende vastuvõtmisest või kehtetuks tunnistamisest arvates ja harmoneeritud standardi staatuse andmisest või äravõtmisest arvates;
6) kasutab kaubamärki „EVS” ja tagab, et seda ei kasutataks vääriti.”;

8) paragrahvid 46 ja 47 tunnistatakse kehtetuks;

9) paragrahvi 48 tekst muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

„(1) Eesti standardi koostamise ja tõlkimise kulud katavad asjast huvitatud isikud. Eesti standardi koostamist ja tõlkimist riigiasutuse tellimuse alusel finantseerib riik huvitatud ministeeriumi eelarve kaudu.

(2) Eesti standardi koostamise või tõlkimise ettepanekuid esitavad huvitatud isikud Eesti standardiorganisatsioonile.

(3) Riik finantseerib Eesti standardiorganisatsiooni käesoleva seaduse § 45 lõike 1 punktis 2 ning lõigetes 2 ja 4 toodud kohustuste täitmist, hüvitab rahvusvaheliste ja Euroopa standardiorganisatsioonide liikmemaksud ja nende töös osalemise kulu, ning kui selles lepitakse eraldi kokku, siis finantseerib riik ka standardiorganisatsiooni teisi tegevusi. Finantseerimine nähakse ette Majandus- ja Kommunikatsiooniministeeriumi valitsemisala eelarves.”.

§ 2.  Alkoholi-, tubaka-, kütuse- ja elektriaktsiisi seaduse muutmine

Alkoholi-, tubaka-, kütuse- ja elektriaktsiisi seaduses tehakse järgmised muudatused:

1) paragrahvi 331 lõige 1 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

„(1) Käesoleva seaduse §-s 33 sätestatud mõõtmisi (edaspidi aktsiisikauba mõõtmisi) peab tegema asjakohase rahvusvaheliselt tunnustatud mõõtemeetodi alusel koostatud mõõteprotseduuride kohaselt.”;

2) paragrahvi 331 lõige 6 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

„(6) Aktsiisikauba mõõtmiseks kasutatavate mõõtevahendite metroloogilistele omadustele ja mõõteprotseduuridele esitatavad nõuded kehtestab majandus- ja kommunikatsiooniminister määrusega.”.

§ 3.  Elektroonilise side seaduse muutmine

Elektroonilise side seaduse § 78 lõike 1 sissejuhatav lauseosa muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

„(1) Universaalteenuse osutamise kohustusega sideettevõtja teeb avalikkusele kättesaadavaks vähemalt järgmised universaalteenuse osutamist puudutavad andmed:”.

§ 4.  Elektriohutusseaduse muutmine

Elektriohutusseaduse § 23 lõiked 1–4 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

„(1) Tehnilise kontrolli teostaja käesoleva seaduse tähenduses on inspekteerimisasutuse sõltumatuse kriteeriumide alusel A-, B- või C-tüüpi inspekteerimisasutus või elektritöö ettevõtja.

(2) A-tüüpi inspekteerimisasutus on sõltumatu kolmas osapool, kes võib tehnilist kontrolli teha kõigis elektripaigaldistes vastavalt akrediteerimisulatusele.

(3) B-tüüpi inspekteerimisasutus moodustab eraldiseisva struktuuriüksuse organisatsioonis, mis on seotud elektripaigaldise kavandamise, ehitamise või hooldamisega. B-tüüpi inspekteerimisasutus võib teha tehnilist kontrolli enda või ema- või tütarettevõtte valduses olevates elektripaigaldistes vastavalt akrediteerimisulatusele.

(4) C-tüüpi inspekteerimisasutus on seotud kontrollitavate elektripaigaldiste kavandamise, tootmise, paigaldamise, kasutamise või hooldamisega. C-tüüpi inspekteerimisasutus võib teha tehnilist kontrolli teise ja kolmanda liigi elektripaigaldistes vastavalt akrediteerimisulatusele. C-tüüpi inspekteerimisasutus ei või teha kasutuselevõtule eelnevat tehnilist kontrolli oma ettevõtte või emaettevõtte ehitatud, renoveeritud või remonditud elektripaigaldises.”.

§ 5.  Küttegaasi ohutuse seaduse muutmine

Küttegaasi ohutuse seaduse § 18 lõike 2 punkt 4 tunnistatakse kehtetuks.

§ 6.  Lifti ja köistee ohutuse seaduse muutmine

Lifti ja köistee ohutuse seaduse § 19 lõike 2 punkt 11 tunnistatakse kehtetuks.

§ 7.  Liiklusseaduse muutmine

Liiklusseaduses tehakse järgmised muudatused:

1) paragrahvi 9 lõige 2 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

„(2) Kiireloomulisel või lühiajalisel reguleerimisel võib erandina kanda käesoleva seaduse § 11 lõike 1 kohast ohutusvesti.”;

2) paragrahv 11 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

§ 11. Märguriietusele, ohutusvestile, jalgratturikiivrile ning loomveoki, jalgratta, tasakaaluliikuri, pisimopeedi ja jalakäija helkurile esitatavad nõuded

(1) Liikluses kasutatav märguriietus, ohutusvest, jalgratturikiiver ning jalakäija helkur peavad vastama isikukaitsevahenditele esitatud nõuetele ning olema kasutusotstarbele sobivad.

(2) Loomveoki, jalgratta, tasakaaluliikuri ning pisimopeedi helkur peab vastama käesoleva paragrahvi lõikes 1 või käesoleva seaduse § 73 lõike 11 alusel kehtestatud nõuetele.”.

§ 8.  Masina ohutuse seaduse muutmine

Masina ohutuse seaduse § 21 lõike 2 punkt 9 tunnistatakse kehtetuks.

§ 9.  Surveseadme ohutuse seaduse muutmine

Surveseadme ohutuse seaduse § 29 lõike 1 punkt 10 tunnistatakse kehtetuks.

§ 10.  Seaduse jõustumine

Käesoleva seaduse § 4 jõustub 2014. aasta 1. juulil.

Eiki Nestor
Riigikogu esimees

https://www.riigiteataja.ee/otsingu_soovitused.json