Teksti suurus:

Vabariigi Valitsuse 27. juuli 2006. a määruse nr 176 „Hoiualade kaitse alla võtmine Saare maakonnas” muutmine

Väljaandja:Vabariigi Valitsus
Akti liik:määrus
Teksti liik:algtekst
Jõustumise kp:20.05.2014
Avaldamismärge:RT I, 10.05.2014, 24

Vabariigi Valitsuse 27. juuli 2006. a määruse nr 176 „Hoiualade kaitse alla võtmine Saare maakonnas” muutmine

Vastu võetud 08.05.2014 nr 62

Määrus kehtestatakse looduskaitseseaduse § 10 lõike 1 alusel.

§ 1.   Määruse muutmine

  Vabariigi Valitsuse 27. juuli 2006. a määruses nr 176 „Hoiualade kaitse alla võtmine Saare maakonnas” tehakse järgmised muudatused:
  1) paragrahvi 1 lõike 1 punkt 9 sõnastatakse järgmiselt:
„9) Laidunina hoiuala, mille kaitse-eesmärk on nõukogu direktiivi 92/43/EMÜ I lisas nimetatud elupaigatüüpide – esmaste rannavallide (1210), rannaniitude (1630*), karstijärvede ja -järvikute (3180*), kadastike (5130), lubjarikkal mullal kuivade niitude (6210* – orhideede oluliste kasvualade), lubjavaesel mullal liigirikaste niitude (6270*), loodude (alvarite – 6280*), sinihelmikakoosluste (6410), liigirikaste madalsoode (7230) ja puiskarjamaade (9070) kaitse ning II lisas nimetatud liikide – lamava ristiku (Trifolium campestre), nurmlaugu (Allium vineale) ja väikeseõielise hiireherne (Vicia lathyroides) elupaikade kaitse;”;
  2) paragrahvi 1 lõike 1 punkt 24 sõnastatakse järgmiselt:
„24) Tammese hoiuala, mille kaitse-eesmärk on nõukogu direktiivi 92/43/EMÜ I lisas nimetatud elupaigatüübi – loodude (alvarite – 6280*) kaitse, II lisas nimetatud liigi – könttanuka (Encalypta mutica) ja kaitsealuse taimeliigi – hariliku muguljuure (Herminium monorchis) elupaikade kaitse;”;
  3) paragrahvi 1 lõike 1 punkt 28 sõnastatakse järgmiselt:
„28) Abruka hoiuala, mille kaitse-eesmärk on nõukogu direktiivi 92/43/EMÜ I lisas nimetatud elupaigatüüpide – väikesaarte ning laidude (1620), rannaniitude (1630*), kadastike (5130), lubjarikkal mullal kuivade niitude (6210* – orhideede oluliste kasvualade), loodude (alvarite – 6280*), puisniitude (6530*), vanade loodusmetsade (9010*), vanade laialehiste metsade (9020*) ning soostuvate ja soo-lehtmetsade (9080*) kaitse; II lisas nimetatud liigi – soohiilaka (Liparis loeselii), samuti kaitsealuse taimeliigi – randtarna (Carex extensa) elupaikade kaitse; Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiivi 2009/147/EÜ I lisas nimetatud liikide ning I lisas nimetamata rändlinnuliikide elupaikade kaitse. Liigid, kelle elupaiku kaitstakse, on hallhani (Anser anser), valgepõsk-lagle (Branta leucopsis), ristpart (Tadorna tadorna), sinikael-part (Anas platyrhynchos), hahk (Somateria molissima), tõmmuvaeras (Melanitta fusca), roo-loorkull (Circus aeruginosus), tuuletallaja (Falco tinnunculus), merisk (Haematopus ostralegus), naaskelnokk (Recurvirostra avosetta), liivatüll (Charadrius hiaticula), kivirullija (Arenaria interpres), suurrüdi (Calidris canutus), niidurüdi (Calidris alpina schinzii), tundrarüdi (Calidris alpina alpina), mustsaba-vigle (Limosa limosa), suurkoovitaja (Numenius arquata), punajalg-tilder (Tringa totanus), jõgitiir (Sterna hirundo), randtiir (Sterna paradisaea), väiketiir (Sterna albifrons), vööt-põõsalind (Sylvia nisoria) ja punaselg-õgija (Lanius collurio);”;
  4) paragrahvi 1 lõike 1 punkt 66 sõnastatakse järgmiselt:
„66) Võilaiu hoiuala, mille kaitse-eesmärk on nõukogu direktiivi 92/43/EMÜ I lisas nimetatud elupaigatüüpide – laiade madalate lahtede (1160), rannaniitude (1630*), kadastike (5130), loodude (6280*) ja lääne-mõõkrohuga lubjarikaste madalsoode (7210*) kaitse; kaitsealuse taimeliigi – pisikannikese (Viola pumila) elupaikade kaitse; Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiivi 2009/147/EÜ I lisas nimetatud linnuliikide ja I lisas nimetamata rändlinnuliikide elupaikade kaitse. Linnuliigid, kelle elupaiku kaitstakse, on hallhani (Anser anser), valgepõsk-lagle (Branta leucopsis), niidurüdi (Calidris alpina schinzii), tutkas (Philomachus pugnax), punajalg-tilder (Tringa totanus), kivirullija (Arenaria interpres), randtiir (Sterna paradisaea), väiketiir (Sterna albifrons), vööt-põõsalind (Sylvia nisoria) ja punaselg-õgija (Lanius collurio);”;
  5) määruse kolmas normitehniline märkus sõnastatakse järgmiselt:
3 Hoiualade piirid on märgitud määruse lisas esitatud kaardil, mille koostamisel on kasutatud Eesti põhikaarti (mõõtkava 1 : 10 000) ja maakatastri andmeid. Kaartidega saab tutvuda Keskkonnaametis, Keskkonnaministeeriumis, keskkonnaregistris (register.keskkonnainfo.ee) ja maainfosüsteemis (www.maaamet.ee).”;
  6) määruse lisas esitatud Laidunina, Tammese ja Võilaiu kaardid asendatakse käesoleva määruse lisas esitatud kaartidega (lisatud).

§ 2.   Kaitse alla võtmise ja piirangute põhjendused

  Määruse seletuskirjas on esitatud põhjendused:
  1) kaitse alla võtmise eesmärkide vastavuse kohta kaitse alla võtmise eeldustele;
  2) loodusobjektide kaitse alla võtmise otstarbekuse kohta;
  3) kaitstavate loodusobjektide tüübi valiku kohta;
  4) kaitstavate loodusobjektide piiride kulgemise kohta;
  5) kaitsekorra kohta.

§ 3.   Määruse jõustumine

  Määrus jõustub kümnendal päeval pärast Riigi Teatajas avaldamist.

§ 4.   Menetluse läbiviimine

  Vabariigi Valitsuse 27. juuli 2006. a määruse nr 176 „Hoiualade kaitse alla võtmine Saare maakonnas” muutmise menetlus Laidunina hoiuala osas viidi läbi keskkonnaministri 28. septembri 2009. a käskkirjaga nr 1554 algatatud haldusmenetluses ning Abruka, Tammese ja Võiküla hoiuala osas keskkonnaministri 26. augusti 2013. a käskkirjaga nr 846 algatatud haldusmenetluses. Menetluse ülevaade koos ärakuulamise tulemustega on esitatud käesoleva määruse seletuskirjas.

§ 5.   Vaidlustamine

  Määrust on võimalik vaidlustada, esitades kaebuse halduskohtusse halduskohtumenetluse seadustikus sätestatud korras, osas, millest tulenevad kinnisasja omanikule või valdajale õigused ja kohustused, mis puudutavad kinnisasja kasutamist või käsutamist.


1Hoiualade piirid on märgitud määruse lisas esitatud kaardil, mille koostamisel on kasutatud Eesti põhikaarti (mõõtkava 1 : 10 000) ja maakatastri andmeid. Kaartidega saab tutvuda Keskkonnaametis, Keskkonnaministeeriumis, keskkonnaregistris (register.keskkonnainfo.ee) ja maainfosüsteemis (www.maaamet.ee).

2Määruse seletuskirjaga saab tutvuda Keskkonnaministeeriumi veebilehel www.envir.ee.

Taavi Rõivas
Peaminister

Keit Pentus-Rosimannus
Keskkonnaminister

Heiki Loot
Riigisekretär

Lisa kaardid  Laidunina

Lisa kaardid  Tammese

Lisa kaardid  Võilaiu

/otsingu_soovitused.json