Teksti suurus:

Maaeluministri 11. mai 2015. a määruse nr 59 „Metsaala arengu ja metsade elujõulisuse parandamise investeeringutoetus” muutmine

Lingimärkmikku lisamiseks pead olema MinuRT keskkonda sisse loginud

Väljaandja:Maaeluminister
Akti liik:määrus
Teksti liik:algtekst
Jõustumise kp:13.05.2016
Avaldamismärge:RT I, 10.05.2016, 2

Maaeluministri 11. mai 2015. a määruse nr 59 „Metsaala arengu ja metsade elujõulisuse parandamise investeeringutoetus” muutmine

Vastu võetud 03.05.2016 nr 28

Määrus kehtestatakse Euroopa Liidu ühise põllumajanduspoliitika rakendamise seaduse § 67 lõike 2 alusel.

Maaeluministri 11. mai 2015. a määrust nr 59 „Metsaala arengu ja metsade elujõulisuse parandamise investeeringutoetus” muudetakse järgmiselt:

1) paragrahvi 3 punkt 1 sõnastatakse järgmiselt:

„1) metsaühistu metsaseaduse § 10 lõike 5 tähenduses küla, alevi või aleviku või arengukava peatükis 8.1 nimetatud kuni 4000 elanikuga linna territooriumil (edaspidi koos maapiirkond) paikneva tema omandis või tema liikme omandis oleva metsaseaduse § 3 lõike 2 tähenduses metsamaa (edaspidi metsamaa) kohta kinnisasja omaniku antud õiguse alusel;”;

2) paragrahvi 4 lõiget 1 täiendatakse punktiga 8 järgmises sõnastuses:

„8) kui taotleja on § 3 punktis 2 nimetatud eraõiguslik juriidiline isik, peab tema taotluse esitamise aastale vahetult eelnenud majandusaasta aruanne olema taotluse esitamise hetkeks äriregistrist kättesaadav.”;

3) paragrahvi 4 lõiget 4 täiendatakse pärast sõna „puhul” tekstiosaga „ning § 6 lõikes 4 nimetatud metsamajandamise seadmete ja tarvikute soetamiseks”;

4) paragrahvi 4 lõige 3, § 6 lõike 3 punkt 2 ning lõike 4 punktid 5 ja 6 ning § 11 lõike 3 punkt 4 tunnistatakse kehtetuks;

5) paragrahvi 7 lõike 5 punkt 3 sõnastatakse järgmiselt:

„3) veevõtukohale juurdepääsutee tagab vahetu juurdepääsu tuletõrje veevõtukohale, selle laius on vähemalt 3,5 meetrit ja see on eratee, mis ei ole ehitusseadustiku § 94 tähenduses määratud avalikuks kasutamiseks;”;

6) paragrahvi 8 lõikest 2, § 10 lõigetest 1 ja 2 ning § 11 lõike 8 punktist 3 jäetakse välja tekstiosa „ulukikahjustuse ennetamiseks aia,”;

7) paragrahvi 8 lõige 3 sõnatakse järgmiselt:

„(3) Käibemaks on abikõlblik Euroopa Parlamendi ja nõukogu määruse (EL) nr 1303/2013, millega kehtestatakse ühissätted Euroopa Regionaalarengu Fondi, Euroopa Sotsiaalfondi, Ühtekuuluvusfondi, Euroopa Maaelu Arengu Põllumajandusfondi ning Euroopa Merendus- ja Kalandusfondi kohta, nähakse ette üldsätted Euroopa Regionaalarengu Fondi, Euroopa Sotsiaalfondi, Ühtekuuluvusfondi ja Euroopa Merendus- ja Kalandusfondi kohta ning tunnistatakse kehtetuks nõukogu määrus (EÜ) nr 1083/2006 (ELT L 347, 20.12.2013, lk 320–469), artikli 69 lõike 3 punkti c kohaselt.”;

8) paragrahvi 11 lõige 1 sõnastatakse järgmiselt:

„Kahjustuste kõrvaldamise korral on toetuse määr 30 protsenti tegevuse abikõlbliku kulu maksumusest ja toetuse maksimaalne suurus on 830 eurot hektari kohta.”;

9) paragrahvi 11 lõike 2 punktis 1 asendatakse arv „783” arvuga „683”;

10) paragrahvi 11 lõike 2 punktis 2 asendatakse arv „117” arvuga „131”;

11) paragrahvi 11 lõike 2 punktis 3 asendatakse arv „99” arvuga „142”;

12) paragrahvi 11 lõike 3 punktis 3 asendatakse arv „65” arvuga „54”;

13) paragrahvi 11 lõige 4 sõnastatakse järgmiselt:

„(4) Metsamajandamise seadmete ja tarvikute soetamise korral on toetuse määr 30 protsenti abikõlbliku seadme või tarviku maksumusest ning toetuse suurus on ühe metsaühistu kohta kuni 60 000 eurot kalendriaastas ja mitte rohkem kui 300 000 eurot programmiperioodil kokku.”;

14) paragrahvi 11 lõike 8 sissejuhatavas lauseosas asendatakse sõna „taotleda” sõnaga „saada”;

15) paragrahvi 12 lõige 1 sõnastatakse järgmiselt:

„(1) Toetuse saamiseks esitab taotleja, kes on füüsiline isik või füüsilisest isikust ettevõtja, kirjalikult paberil või elektrooniliselt või PRIA e-teenuse keskkonna kaudu selleks ettenähtud tähtajal Sihtasutusele Erametsakeskus (edaspidi EMK) avalduse ja selles esitatud andmeid tõendavad dokumendid (edaspidi koos taotlus).”;

16) paragrahvi 12 täiendatakse lõikega 11 järgmises sõnastuses:

„(11) Toetuse saamiseks esitab taotleja, kes on metsaühistu või § 3 punktis 2 nimetatud eraõiguslik juriidiline isik, PRIA e-teenuse keskkonna kaudu selleks ettenähtud tähtajal EMK-le taotluse.”;

17) paragrahvi 12 lõiget 4 täiendatakse punktiga 8 järgmises sõnastuses:

„8) teave mikroettevõtjale esitatud nõuetele vastavuse kohta, kui mikroettevõtjal ei ole majandusaasta aruande esitamise kohustust.”;

18) paragrahvi 12 lõige 5 tunnistatakse kehtetuks;

19) paragrahvi 17 lõike 5 punktist 8 jäetakse välja tekst „seadmete ja tarvikute soetamise korral taotleb toetust erametsaomanik, kelle omandis on vähemalt kümme hektarit metsaregistrisse kantud metsamaad, ning”;

20) paragrahvi 19 lõige 1 sõnastatakse järgmiselt:

„(1) Toetuse saaja viib tegevuse ellu ja esitab tegevuse elluviimist tõendavad dokumendid EMK-le:
1) kuni kahes osas ühe taotluse kohta ühe aasta jooksul arvates EMK poolt taotluse rahuldamise otsuse tegemisest, kui toetuse saaja on erametsaomanik;
2) kuni neljas osas ühe taotluse kohta 18 kuu jooksul arvates EMK poolt taotluse rahuldamise otsuse tegemisest, kui toetuse saaja on metsaühistu.”;

21) paragrahvi 20 lõikest 2 jäetakse välja tekstiosa „ulukikahjustuse ennetamise aia”;

22) paragrahvi 20 lõike 5 punktist 1 jäetakse välja sõnad „ja kontaktandmed”;

23) paragrahvi 23 tekst loetakse lõikeks 1 ning paragrahvi täiendatakse lõigetega 2–4 järgmises sõnastuses:

„(2) 2016. aasta taotluse esitamise tähtajal võib metsaühistu esitada § 12 lõikes 2 nimetatud dokumendid kirjalikult paberil, elektrooniliselt või PRIA e-teenuse keskkonna kaudu selleks ettenähtud tähtajal EMK-le.

(3) Metsaühistu, kelle suhtes on taotluse rahuldamise otsus tehtud 2015. aastal, võib esitada tegevuse elluviimist tõendavad dokumendid kuni neljas osas ühe taotluse kohta 18 kuu jooksul arvates EMK poolt taotluse rahuldamise otsuse tegemisest.

(4) Ulukikahjustuse ennetamiseks aia soetamise ja paigaldamise korral esitab toetuse saaja, kelle suhtes on taotluse rahuldamise otsus tehtud 2015. aastal, toetuse väljamaksmiseks EMK-le maksetaotluse § 20 lõikes 2 sätestatud tingimuste kohaselt.”.

Urmas Kruuse
Maaeluminister

Illar Lemetti
Kantsler

/otsingu_soovitused.json