Teksti suurus:

Põllumajandusministri 24. aprilli 2006. a määruse nr 55 „Teraviljaseemne kategooriad ning teraviljaseemne tootmise ja turustamise nõuded” muutmine

Väljaandja:Maaeluminister
Akti liik:määrus
Teksti liik:algtekst
Jõustumise kp:01.07.2016
Avaldamismärge:RT I, 10.05.2016, 5

Põllumajandusministri 24. aprilli 2006. a määruse nr 55 „Teraviljaseemne kategooriad ning teraviljaseemne tootmise ja turustamise nõuded” muutmine

Vastu võetud 03.05.2016 nr 29

Määrus kehtestatakse taimede paljundamise ja sordikaitse seaduse § 3 lõike 3, § 61 lõike 4, § 26 lõike 4, § 65 lõigete 4 ja 7, § 73 lõigete 5 ja 7, § 74 lõike 5, § 75 lõigete 2 ja 4, § 96 lõike 2, § 101 lõike 4, § 104 lõike 4, § 105 lõike 5 ning § 117 lõike 5 alusel.

§ 1.  Põllumajandusministri 24. aprilli 2006. a määrust nr 55 „Teraviljaseemne kategooriad ning teraviljaseemne tootmise ja turustamise nõuded” muudetakse järgmiselt:

1) paragrahvi 7 täiendatakse lõikega 8 järgmises sõnastuses:

„(8) Hariliku odra hübriidsordi sertifitseeritud seemne tootmise korral võib isassteriilset emastaime ja fertiilsust taastavat isastaime kasvatada samal ajal samal kasvukohal.”;

2) paragrahvi 8 täiendatakse lõikega 51 järgmises sõnastuses:

„(51) Tsütoplasmaatilise isassteriilsuse meetodil hariliku odra hübriidsordi seemne tootmise korral on väikseim vahemaa seemnepõllu ja sama liigi teise sordi põllu vahel, mis võib põhjustada võõrtolmlemist, supereliit- ja eliitseemne puhul 100 meetrit ja sertifitseeritud seemne puhul 50 meetrit.”;

3) paragrahvi 11 täiendatakse lõikega 41 järgmises sõnastuses:

„(41) Tsütoplasmaatilise isassteriilsuse meetodil toodetud hariliku odra hübriidsordi sertifitseeritud seemne sordipuhtus peab olema vähemalt 85%. Muude lisandite arv, välja arvatud fertiilsust taastava liini taimede arv, ei tohi ületada 2%.”;

4) paragrahvi 11 lõike 9 esimest lauset täiendatakse pärast sõnu „Hariliku rukki hübriidsordi” sõnadega „ja tsütoplasmaatilise isassteriilsuse meetodil toodetud hariliku odra hübriidsordi”;

5) paragrahvi 11 täiendatakse lõigetega 10 ja 11 järgmises sõnastuses:

„(10) Hariliku odra hübriidsordi supereliit- või eliitseeme ja sertifitseeritud seemne tootmisel peab sordiehtsus ristlusvanema taimede osas olema vähemalt järgmine:

Kategooria

Taim

Mittesordiehtsate taimede piirmäär

Supereliit- ja eliitseeme

Isassteriilsuseta liini ja fertiilsust taastava liini taimed

0,1%

Tsütoplasmaatilise isassteriilsuse meetodil toodetud liini emastaimed

0,2%

Sertifitseeritud seeme

Isassteriilsuseta liini ja fertiilsust taastava liini taimed

0,3%

Tsütoplasmaatilise isassteriilsuse meetodil toodetud lihthübriidi emastaimed

0,5%

(11) Tsütoplasmaatilise isassteriilsuse meetodil toodetud hariliku odra hübriidsordi emastaimede isassteriilsuse tase peab supereliit- ja eliitseemne puhul olema vähemalt 99,7% ja sertifitseeritud seemne puhul vähemalt 99,5%.”;

6) määruse normitehnilist märkust täiendatakse pärast tekstiosa „komisjoni direktiiv 2008/62/EÜ, millega sätestatakse teatavad erandid kohalike ja piirkondlike oludega kohanenud ja geneetilisest erosioonist ohustatud põllukultuuride rahvaselektsioonsortide ja sortide heakskiitmiseks ning kõnealuste rahvaselektsioonsortide ja sortide seemnete ning seemnekartuli turustamiseks (ELT L 162, 21.6.2008, lk 13–19)” tekstiosaga „, komisjoni rakendusdirektiiv (EL) 2015/1955, millega muudetakse nõukogu direktiivi 66/402 EMÜ (teraviljaseemne turustamise kohta) I ja II lisa (ELT L 284, 30.10.2015, lk 142–145)”.

§ 2.  Määrus jõustub 1. juulil 2016. a.

Urmas Kruuse
Maaeluminister

Illar Lemetti
Kantsler

/otsingu_soovitused.json