Teksti suurus:

Siseministri määruste muutmine seonduvalt välismaalasele rahvusvahelise kaitse andmise seaduse ja sellega seonduvalt teiste seaduste muutmise seadusega

Väljaandja:Siseminister
Akti liik:määrus
Teksti liik:algtekst
Jõustumise kp:13.05.2016
Avaldamismärge:RT I, 10.05.2016, 8

Siseministri määruste muutmine seonduvalt välismaalasele rahvusvahelise kaitse andmise seaduse ja sellega seonduvalt teiste seaduste muutmise seadusega

Vastu võetud 02.05.2016 nr 12

Määrus kehtestatakse isikut tõendavate dokumentide seaduse § 152 lõike 1 ning välismaalasele rahvusvahelise kaitse andmise seaduse § 33 lõigete 3 ja 5, § 47 lõike 2 ja § 77 lõike 2 alusel.

§ 1.  Siseministri 18. detsembri 2015. aasta määruse nr 78 „Isikut tõendavate dokumentide andmekogu pidamise põhimäärus” muutmine

Siseministri 18. detsembri 2015. aasta määruse nr 78 „Isikut tõendavate dokumentide andmekogu pidamise põhimäärus” § 12 lõike 3 punktis 29 asendatakse sõna „varjupaiga” sõnadega „rahvusvahelise kaitse”.

§ 2.  Siseministri 18. detsembri 2015. aasta määruse nr 87 „Pagulase ja täiendava kaitse saaja ning nende perekonnaliikme elamisloa taotlemise, andmise, pikendamise ja kehtetuks tunnistamise kord ning elamisloa taotlemisel esitatavate tõendite ja andmete loetelu” muutmine

Siseministri 18. detsembri 2015. aasta määruses nr 87 „Pagulase ja täiendava kaitse saaja ning nende perekonnaliikme elamisloa taotlemise, andmise, pikendamise ja kehtetuks tunnistamise kord ning elamisloa taotlemisel esitatavate tõendite ja andmete loetelu” tehakse järgmised muudatused:

1) määruses asendatakse läbivalt sõnad „varjupaik”, „varjupaigataotleja”, „varjupaigataotlus” ja „varjupaigamenetlus” vastavalt sõnadega „rahvusvaheline kaitse”, „rahvusvahelise kaitse taotleja”, „rahvusvahelise kaitse taotlus” ja „rahvusvahelise kaitse menetlus” vastavas käändes;

2) paragrahvi 1 lõige 2 sõnastatakse järgmiselt:

„(2) Alaealise või piiratud teovõimega täisealise taotleja eest sooritab käesolevas määruses sätestatud toimingud tema seaduslik esindaja, välja arvatud rahvusvahelise kaitse taotluse esitamine, mis esitatakse vastavalt välismaalasele rahvusvahelise kaitse andmise seaduse §-s 17 sätestatule. Toimingu sooritamisel esitab seaduslik esindaja isikut ja esindusõigust tõendava dokumendi.”;

3) paragrahvi 1 lõikest 3 jäetakse välja tekstiosa „või ta on või on olnud abielus”;

4) paragrahvi 9 lõike 6 punkt 4 sõnastatakse järgmiselt:

„4) andmed pärast rahvusvahelise kaitse taotluse esitamist läbiviidud toimingute kohta, sealhulgas taotleja isiku tuvastamine või isikusamasuse kontrollimine, taotleja ja tema asjade läbivaatus, asjade ja dokumentide hoiule võtmine, fotografeerimine, daktüloskopeerimine ning sõrmejäljeandmete edastamine riiklikusse sõrmejälgede registrisse ja Eurodaci keskandmebaasi vastavalt Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrusele (EL) nr 604/2013, DNA-proovi võtmine ja selle edastamine riiklikusse DNA-registrisse, tervisekontrolli korraldamine ja selle läbiviimise kuupäev;”;

5) paragrahvi 12 lõige 4 sõnastatakse järgmiselt:

„(4) Rahvusvahelise kaitse taotluse läbivaatamise tähtaega pikendatakse välismaalasele rahvusvahelise kaitse andmise seaduse §-s 181 sätestatud korras. Rahvusvahelise kaitse taotluse läbivaatamise tähtaja pikendamise, selle põhjuse ja otsuse tegemise uue eeldatava tähtaja teeb Politsei- ja Piirivalveamet taotlejale või tema esindajale kirjalikult teatavaks taotluses märgitud postiaadressil või e-posti aadressil.”;

6) paragrahv 13 tunnistatakse kehtetuks.

§ 3.  Siseministri 7. juuli 2006. aasta määruse nr 47 „Politsei- ja Piirivalveameti ametiruumide sisekorra eeskiri” muutmine

Siseministri 7. juuli 2006. aasta määruses nr 47 „Politsei- ja Piirivalveameti ametiruumide sisekorra eeskiri” tehakse järgmised muudatused:

1) määruses asendatakse läbivalt sõna „varjupaigataotleja” sõnadega „rahvusvahelise kaitse taotleja” ja sõna „varjupaigamenetlus” asendatakse sõnadega „rahvusvahelise kaitse menetlus” vastavas käändes;

2) paragrahvi 3 lõige 2 sõnastatakse järgmiselt:

„(2) Ühte tuppa ei majutata erinevast soost taotlejaid, kes ei ole ühe perekonna liikmed, välja arvatud juhul, kui taotlejad on selleks nõusoleku andnud. Taotleja paigutamisel arvestatakse taotleja rahvusest, soost, vanusest, usust ja erivajadusest tulenevaid vajadusi ning muid olulisi asjaolusid.”.

§ 4.  Siseministri 24. septembri 2013. aasta määruse nr 29 „Politsei- ja Piirivalveameti ametiruumides majutatavale varjupaigataotlejale toiduraha maksmise kord ja määrad” muutmine

Siseministri 24. septembri 2013. aasta määruse nr 29 „Politsei- ja Piirivalveameti ametiruumides majutatavale varjupaigataotlejale toiduraha maksmise kord ja määrad” pealkirjas ja § 1 lõikes 1 asendatakse sõna „varjupaigataotleja” sõnadega „rahvusvahelise kaitse taotleja” vastavas käändes.

§ 5.  Siseministri 18. detsembri 2015. aasta määruse nr 76 „Riikliku rahvusvahelise kaitse andmise registri põhimäärus” muutmine

Siseministri 18. detsembri 2015. aasta määruses nr 76 „Riikliku rahvusvahelise kaitse andmise registri põhimäärus” tehakse järgmised muudatused:

1) määruses asendatakse läbivalt sõnad „varjupaik”, „varjupaigataotleja”, „varjupaigataotlus” ja „varjupaigamenetlus” vastavalt sõnadega „rahvusvaheline kaitse”, „rahvusvahelise kaitse taotleja”, „rahvusvahelise kaitse taotlus” ja „rahvusvahelise kaitse menetlus” vastavas käändes;

2) paragrahvi 15 täiendatakse punktidega 5 ja 6 järgmises sõnastuses:

„5) andmed kohanemisprogrammi moodulites ja keeleõppes osalemise õiguse kohta;
6) andmed kohanemisprogrammi moodulites ja keeleõppes osalemise, mitteosalemise ja nende läbimise kohta ning nendes osalemise ja nende läbimise aeg.”.

Hanno Pevkur
Siseminister

Lauri Lugna
Kantsler

https://www.riigiteataja.ee/otsingu_soovitused.json