Teksti suurus:

Rahvusvahelise kaitse taotlejaga vestluse läbiviimise kord

Väljaandja:Siseminister
Akti liik:määrus
Teksti liik:algtekst-terviktekst
Redaktsiooni jõustumise kp:13.05.2016
Redaktsiooni kehtivuse lõpp: Hetkel kehtiv
Avaldamismärge:RT I, 10.05.2016, 9

Rahvusvahelise kaitse taotlejaga vestluse läbiviimise kord

Vastu võetud 02.05.2016 nr 13

Määrus kehtestatakse välismaalasele rahvusvahelise kaitse andmise seaduse § 18 lõike 41 alusel.

§ 1.   Vestlus

  (1) Politsei- ja Piirivalveamet viib rahvusvahelise kaitse taotlejaga (edaspidi taotleja) rahvusvahelise kaitse taotluse (edaspidi taotlus) läbivaatamise käigus läbi taotluse sisu käsitleva vestluse (edaspidi vestlus). Vestlus viiakse läbi pärast rahvusvahelise kaitse taotluse esitamist ning see ei seostu taotluse vastuvõetavuse hindamisega.

  (2) Vestlusel on taotlejal võimalik esitada fakte ja anda seletusi oma taotluse menetlemisel tähtsust omavate asjaolude kohta, sealhulgas asjaolude kohta, mis takistavad tema riigist väljasaatmist.

§ 2.   Vestlusel viibivad isikud

  (1) Vestlus viiakse läbi kolmandate isikute, sealhulgas perekonnaliikmete juuresolekuta, välja arvatud juhul, kui taotlust menetlev ametiasutus peab nende viibimist vestlusel taotluse läbivaatamiseks vajalikuks.

  (2) Taotleja võib vestlusele kaasa võtta nõustaja ja esindaja, kuid nõustaja ja esindaja ei tohi vestlusesse sekkuda enne selle lõppu.

  (3) Saatjata alaealise ja alaealise puhul viibib vestlusel alati tema esindaja ja nõustaja ning esindaja ja nõustaja võivad esitada küsimusi ja teha märkusi vestlust läbiviiva isiku nõusolekul.

§ 3.   Nõuded vestlusele

  (1) Vestlusel on taotlejal võimalik oma taotlust igakülgselt põhjendada.

  (2) Vestlust läbiviiv isik võtab arvesse taotlusega seotud isiklikke ja üldisi asjaolusid, sealhulgas taotleja kultuurilist tausta, sugu, seksuaalset ja soolist identiteeti ning välismaalasele rahvusvahelise kaitse andmise seaduse §-s 17 sätestatut.

  (3) Taotleja vastavasisulise taotluse korral viib vajaduse ja võimaluse korral taotlejaga vestluse läbi temaga samast soost isik. Vajadust hindab taotlust menetlev ametiasutus iga kord eraldi.

  (4) Vestlust läbiviiv isik kaasab vestlusesse tõlgi, kes on võimeline tagama suhtlemise taotleja ja vestlust läbiviiva isiku vahel. Vajaduse ja võimaluse korral ning taotleja vastavasisulise taotluse korral valitakse tõlgiks taotlejaga samast soost isik. Vajadust hindab taotlust menetlev ametiasutus iga kord eraldi.

  (5) Vestlust läbiviiv isik ei kanna vestlusel sõjaväe ega õiguskaitseorgani vormiriietust.

§ 4.   Vestluse aruanne, üleskirjutus ja salvestis

  (1) Vestluse kohta koostatakse aruanne või üleskirjutus, milles käsitletakse kõiki vestluse osasid. Lisaks on võimalik vestlus salvestada.

  (2) Politsei- ja Piirivalveamet on kohustatud taotlejat vestluse salvestamisest teavitama.

  (3) Vestluse aruanne või üleskirjutus ja salvestis, juhul kui see on tehtud, lisatakse taotleja toimikusse.

  (4) Taotlejale ja tema esindajale tagatakse vestluse aruandele või üleskirjutusele juurdepääs ning antakse võimalus kas vestluse lõpus või kindlaksmääratud tähtaja jooksul enne seda, kui taotlust menetlev ametiasutus taotluse kohta otsuse teeb, vestluse aruande või üleskirjutusega põhjalikult tutvuda ning seda kommenteerida. Kui vestlusest tehakse nii üleskirjutus kui ka salvestis, siis ei pea andma isikule võimalust esitada vestluse üleskirjutuse kohta kommentaare.

  (5) Pärast vestluse aruande või üleskirjutusega tutvumist peab taotleja selle sisu õigsust kinnitama, kuid selle kinnitamata jätmine ei mõjuta Politsei- ja Piirivalveametil taotluse kohta otsuse tegemist. Kui taotleja keeldub kinnitamast, et vestluse aruanne või üleskirjutus kajastab vestluse sisu õigesti, märgitakse keeldumise põhjus taotleja toimikusse.

  (6) Taotleja esindajal või nõustajal on õigus tutvuda vestluse aruande või üleskirjutuse ja vajaduse korral salvestisega enne, kui taotlust menetlev ametiasutus teeb taotluse kohta otsuse.

§ 5.   Vestluse korraldamata jätmine

  Vestluse korraldamata jätmise põhjus märgitakse vestluse aruandes või üleskirjutuses. Kui vestlust ei korraldata, märgitakse see asjaolu ja selle põhjus taotluse kohta tehtavasse otsusesse.

Hanno Pevkur
Siseminister

Lauri Lugna
Kantsler

https://www.riigiteataja.ee/otsingu_soovitused.json