Teksti suurus:

Politsei- ja Piirivalveameti ametiruumide sisekorra eeskiri

Väljaandja:Siseminister
Akti liik:määrus
Teksti liik:terviktekst
Redaktsiooni jõustumise kp:13.05.2016
Redaktsiooni kehtivuse lõpp: Hetkel kehtiv
Avaldamismärge:RT I, 10.05.2016, 13

Politsei- ja Piirivalveameti ametiruumide sisekorra eeskiri
[RTL 2009, 99, 1476 - jõust. 01.01.2010]

Vastu võetud 07.07.2006 nr 47
RTL 2006, 56, 1026
jõustumine 21.07.2006

Muudetud järgmiste aktidega (näita)

VastuvõtmineAvaldamineJõustumine
18.12.2009RTL 2009, 99, 147601.01.2010
24.09.2013RT I, 28.09.2013, 101.10.2013
02.05.2016RT I, 10.05.2016, 813.05.2016, määruses asendatakse läbivalt sõna „varjupaigataotleja” sõnadega „rahvusvahelise kaitse taotleja” ja sõna „varjupaigamenetlus” asendatakse sõnadega „rahvusvahelise kaitse menetlus” vastavas käändes

Määrus kehtestatakse «Välismaalasele rahvusvahelise kaitse andmise seaduse» § 33 lõike 5 alusel.
[RT I, 28.09.2013, 1 - jõust. 01.10.2013]

1. peatükk ÜLDSÄTTED 

§ 1.   Ametiruumid

  (1) Rahvusvahelise kaitse taotlejaid (edaspidi taotleja) võib ajutiselt majutada Politsei- ja Piirivalveameti ametiruumides (edaspidi ametiruumid) aadressil Tallinn Vilmsi 59, kui see on vajalik rahvusvahelise kaitse menetluses toimingute sooritamiseks.
[RT I, 10.05.2016, 8 - jõust. 13.05.2016]

  (2) Ametiruumideks on lõikes 1 nimetatud aadressil asuva hoone II korrusel paiknevad järgmised ruumid:
[RT I, 28.09.2013, 1 - jõust. 01.10.2013]
  1) üldkasutatavad ruumid, mille koosseisu kuuluvad puhketuba, kaks tualettruumi ja duširuum;
  2) magamistoad, mille koosseisu kuuluvad üks viiekohaline peretuba ja kaks neljakohalist magamistuba.

§ 2.   Majutusluba

  (1) Ametiruumidesse sisenemiseks ja seal viibimiseks annab taotlejale loa (edaspidi majutusluba) selleks volitatud Politsei- ja Piirivalveameti ametnik (edaspidi volitatud ametnik). Majutusloa andmisel määratakse selle kehtivusaeg.
[RT I, 28.09.2013, 1 - jõust. 01.10.2013]

  (2) Volitatud ametnik tunnistab taotlejale antud majutusloa kehtetuks järgmistel juhtudel:
  1) majutusvajadus on ära langenud;
  2) taotleja rikub ametiruumides viibimise korda;
[RT I, 28.09.2013, 1 - jõust. 01.10.2013]
  3) esineb välismaalasele rahvusvahelise kaitse andmise seaduse § 361 sätestatud rahvusvahelise kaitse taotleja kinnipidamise alus.
[RT I, 10.05.2016, 8 - jõust. 13.05.2016]

  (3) Majutusloa andmine ja kehtetuks tunnistamine registreeritakse vastavalt Politsei- ja Piirivalveameti asjaajamiskorrale.
[RTL 2009, 99, 1476 - jõust. 01.01.2010]

2. peatükk TAOTLEJA VASTUVÕTMINE 

§ 3.   Taotleja majutamine

  (1) Majutusloa saanud taotleja kasutusse antakse magamistuba. Taotlejale väljastatakse allkirja vastu vastava magamistoa võti.

  (2) Ühte tuppa ei majutata erinevast soost taotlejaid, kes ei ole ühe perekonna liikmed, välja arvatud juhul, kui taotlejad on selleks nõusoleku andnud. Taotleja paigutamisel arvestatakse taotleja rahvusest, soost, vanusest, usust ja erivajadusest tulenevaid vajadusi ning muid olulisi asjaolusid.
[RT I, 10.05.2016, 8 - jõust. 13.05.2016]

  (3) Majutusloa saanud taotlejal on õigus majutusloa kehtivusajal kasutada kõiki üldkasutatavaid ruume.

  (4) Majutusloa saanud taotlejat teavitatakse majutusloa kehtivusajast ja üldistest käitumisjuhistest ametiruumides.
[RT I, 28.09.2013, 1 - jõust. 01.10.2013]

§ 4.   Varustamine esmavajalike tarbeesemete ja -hügieenivahenditega

  (1) Esmavajalikud tarbeesemed väljastatakse taotlejale allkirja vastu. Esmavajalikeks tarbeesemeteks on vooditarbed ja käterätik.

  (2) Esmavajalikud hügieenivahendid väljastatakse taotlejale allkirja vastu, kui taotlejal neid ei ole ja tal puuduvad rahalised vahendid nende soetamiseks. Esmavajalikeks hügieenivahenditeks on tualettseep, šampoon, hambapasta, hambahari, raseerimisvahendid, hügieenisidemed ja mähkmed.

3. peatükk ÜLDISED KÄITUMISJUHISED 

§ 5.   Ametiruumidesse sisenemine ja väljumine
[RT I, 28.09.2013, 1 - jõust. 01.10.2013]

  (1) Ametiruumidesse võib siseneda ja seal viibida taotleja, kellel on kehtiv majutusluba.

  (2) Ametiruumidesse võib taotleja siseneda ja sealt väljuda päevasel ajal. Päevaseks ajaks loetakse ajavahemikku kella 6.00-st kuni 22.00-ni.

  (3) Ametiruumidesse ei lubata taotlejat, kes on alkoholi, narkootilise või psühhotroopse aine tarvitamisest põhjustatud joobeseisundis.

  (4) Ametiruumidesse sisenemine ja sealt väljumine registreeritakse. Sisenemisel kontrollitakse majutusloa olemasolu.
[RT I, 28.09.2013, 1 - jõust. 01.10.2013]

§ 6.   Ametiruumides viibimine
[RT I, 28.09.2013, 1 - jõust. 01.10.2013]

  (1) Taotlejal on õigus viibida ametiruumides ööpäevaringselt majutusloa kehtivusaja jooksul.

  (2) Ametiruumides viibides peab taotleja:
[RT I, 28.09.2013, 1 - jõust. 01.10.2013]
  1) hoidma korras üldkasutatavaid ruume ning tema kasutuses olevaid esemeid ja magamistuba;
  2) magamistoast ja üldkasutatavatest ruumidest lahkudes kustutama tuled ja sulgema aknad;
  3) ametiruumide kasutamisel arvestama teiste ametiruume kasutavate taotlejate õigustatud huvidega.
[RT I, 28.09.2013, 1 - jõust. 01.10.2013]

  (3) Ametiruumides viibides ei ole taotlejal lubatud:
[RT I, 28.09.2013, 1 - jõust. 01.10.2013]
  1) suitsetada;
  2) omada või tarvitada alkohoolseid, narkootilisi või psühhotroopseid aineid;
  3) omada või kasutada lõhkeaineid, tuli- ja külmrelvi;
  4) omada ja kasutada muid asju, mis võivad ohustada taotlejat ennast ja teisi isikuid;
  5) pidada koduloomi;
  6) võtta vastu külalisi ja häirida teisi ametiruume kasutavaid taotlejaid;
[RT I, 28.09.2013, 1 - jõust. 01.10.2013]
  7) viibida mõjuva põhjuseta öörahu ajal teistes magamistubades;
  8) valmistada toitu ja hoida kiiresti riknevaid toiduaineid;
  9) kasutada ilma mõjuva põhjuseta paanikanuppu;
  10) paigutada omavoliliselt ümber või rikkuda üldasutatavate ruumide ja magamistoa sisustust ning ametiruumides paiknevat muud vara.
[RT I, 28.09.2013, 1 - jõust. 01.10.2013]

  (4) Taotlejal on keelatud siseneda teise taotleja magamistuppa ilma viimase nõusolekuta.

  (5) Lapse turvalisuse ning eakohase kohtlemise ja heaolu tagamise eest vastutab tema vanem, eestkostja või muu vastutav täisealine isik.
[RT I, 28.09.2013, 1 - jõust. 01.10.2013]

  (6) Ametiruumides oleva taotleja vara ja asjade säilimise eest vastutab taotleja.
[RT I, 28.09.2013, 1 - jõust. 01.10.2013]

  (7) Vältimatu arstiabi vajaduse ilmnemisel või muu erakorralise olukorra tekkimisel peab taotleja sellest teavitama volitatud ametnikku kasutades selleks puhketoas asuvat paanikanuppu.

§ 7.   Taotleja kohustused

  (1) Taotleja on kohustatud:
  1) täitma volitatud ametniku seaduslikke korraldusi;
  2) viibima ametiruumides öisel ajal. Öiseks ajaks loetakse ajavahemikku kella 22.00-st kuni 6.00-ni;
[RT I, 28.09.2013, 1 - jõust. 01.10.2013]
  3) pidama kinni öörahust. Öörahu ajaks loetakse ajavahemikku 23.00-st kuni 6.00-ni. Alaealiste taotlejate öörahuks loetakse ajavahemikku kella 21.00-st kuni 6.00-ni.
  4) ööbima tema kasutusse antud magamistoas;
  5) hoolitsema isikliku hügieeni eest;
  6) viivitamatult teavitama volitatud ametnikku kõigist taotlejaid või Politsei- ja Piirivalveameti vara ohustavatest olukordadest.
[RTL 2009, 99, 1476 - jõust. 01.01.2010]

  (2) Taotleja on kohustatud kasutama ametiruume ja nendes paiknevat Politsei- ja Piirivalveameti vara heaperemehelikult. Politsei- ja Piirivalveametile varalise kahju tekitamise korral on taotleja kohustatud tekitatud kahju hüvitama.
[RT I, 28.09.2013, 1 - jõust. 01.10.2013]

§ 8.   Ametiruumide kasutamise lõpetamine
[RT I, 28.09.2013, 1 - jõust. 01.10.2013]

  (1) Taotlejal on õigus enne majutusloa kehtivusaja lõppemist lõpetada ametiruumide kasutamine igal ajal, teavitades sellest volitatud ametnikku.

  (2) Taotleja on kohustatud majutusloa kehtivusaja lõppemisel vabastama tema kasutusse antud magamistoa ning lahkuma ametiruumidest.

  (3) Ametiruumide kasutamise lõpetamisel peab taotleja:
  1) tagastama volitatud ametnikule tema kasutuses olnud magamistoa võtme;
  2) viima talle kasutamiseks antud vooditarbed selleks ettenähtud kohta.
[RT I, 28.09.2013, 1 - jõust. 01.10.2013]

https://www.riigiteataja.ee/otsingu_soovitused.json