Teksti suurus:

Salajasele koostööle kaasatud isiku hukkumise, osalise või puuduva töövõime ja talle kehavigastuse tekitamise korral makstavate hüvitiste ja kulude arvutamise ning maksmise kord ja ulatus

Salajasele koostööle kaasatud isiku hukkumise, osalise või puuduva töövõime ja talle kehavigastuse tekitamise korral makstavate hüvitiste ja kulude arvutamise ning maksmise kord ja ulatus - sisukord
Väljaandja:Vabariigi Valitsus
Akti liik:määrus
Teksti liik:algtekst-terviktekst
Redaktsiooni jõustumise kp:01.07.2016
Redaktsiooni kehtivuse lõpp: Hetkel kehtiv
Avaldamismärge:RT I, 10.05.2016, 20

Salajasele koostööle kaasatud isiku hukkumise, osalise või puuduva töövõime ja talle kehavigastuse tekitamise korral makstavate hüvitiste ja kulude arvutamise ning maksmise kord ja ulatus

Vastu võetud 05.05.2016 nr 51

Määrus kehtestatakse politsei ja piirivalve seaduse § 753 lõike 5 alusel.

§ 1.  Reguleerimisala

  (1) Määrusega kehtestatakse salajasele koostööle kaasatud isiku salajase koostööga seotud ülesannete täitmise tõttu hukkumise korral politsei ja piirivalve seaduse § 753 lõikes 1 ettenähtud ühekordse hüvitise (edaspidi ühekordne hüvitis), politsei ja piirivalve seaduse § 753 lõikes 2 ettenähtud osalise või puuduva töövõime tuvastamise korral makstava hüvitise (edaspidi osalise või puuduva töövõime hüvitis) ning politsei ja piirivalve seaduse § 753 lõikes 3 nimetatud ravi- ja ravimikulude hüvitise arvutamise ning maksmise kord ja ulatus.

  (2) Politsei ja piirivalve seaduse § 753 lõikes 1 või 2 nimetatud juhtumi asjaolud registreeritakse ja neid uuritakse töötervishoiu ja tööohutuse seaduse § 24 lõike 6 alusel kehtestatud korra kohaselt.

§ 2.  Taotluse esitamine

  (1) Ametiasutus, kes isiku salajasele koostööle kaasas, teavitab talle teadaolevaid õigustatud isikuid ühekordse hüvitise saamise õigusest viie tööpäeva jooksul politsei ja piirivalve seaduse § 753 lõikes 1 nimetatud asjaolude tuvastamisest arvates.

  (2) Isik, kellel on õigus saada ühekordset hüvitist või osalise või puuduva töövõime hüvitist, esitab ametiasutusele taotluse hüvitise saamiseks. Taotluse peab esitama 90 kalendripäeva jooksul politsei ja piirivalve seaduse § 753 lõikes 1 või 2 nimetatud asjaolude tuvastamise päevast arvates.

  (3) Lõikes 2 nimetatud taotlusele lisatakse:
  1) ühekordse hüvitise taotlemisel salajasele koostööle kaasatud isiku surmatõend ja dokument, mis tõendab, et taotluse esitaja on politsei ja piirivalve seaduse § 753 lõikes 1 nimetatud õigustatud isik;
  2) osalise või puuduva töövõime hüvitise taotlemisel Eesti Töötukassa töövõime hindamise otsus ning ametiasutuse nõudmisel Sotsiaalkindlustusameti otsus põhjusliku seose kohta salajasele koostööle kaasatud isiku töövõime ulatuse ja salajase koostööga seotud ülesannete täitmise tagajärjel saadud vigastuse või tekkinud haiguse vahel.

§ 3.  Ravi- ja ravimikulude hüvitise taotlemine ja hüvitise ulatus

  (1) Salajasele koostööle kaasatud isik, kelle ravi- ja ravimikulud kannab politsei ja piirivalve seaduse § 753 lõike 3 kohaselt riik, esitab ametiasutusele ravi- ja ravimikulude hüvitamise taotluse, millele on lisatud:
  1) väljavõte tervishoiuteenuse osutaja dokumendist, mis tõendab salajasele koostööle kaasatud isiku salajase koostööga seotud ülesannete täitmisel saadud vigastuse või tekkinud haiguse tõttu saadud tervishoiuteenuste osutamist ja ravimite määramist;
  2) tervishoiuteenuse osutaja või ravimimüüja väljastatud arved, mis on kuluartiklite kaupa lahti kirjutatud.

  (2) Ravi- ja ravimikulude hüvitamise taotluse peab esitama 30 kalendripäeva jooksul ravi- või ravimikulusid tõendava dokumendi väljastamise päevast arvates.

  (3) Salajase koostööga seotud ülesannete täitmisel vigastada saanud või haigestunud isiku ravi- ja ravimikulud hüvitatakse osas, mida ravikindlustuse seaduse ja selle alusel kehtestatud õigusaktide kohaselt ei hüvita Eesti Haigekassa. Tervishoiuteenuste ja ravimite puhul, mis ravikindlustuse seaduse ja selle alusel antud õigusaktide kohaselt kuuluvad Eesti Haigekassa hüvitatavate teenuste ja ravimite hulka, kannab või hüvitab ametiasutus salajasele koostööle kaasatud isiku taotlusel omaosaluse, visiiditasu ja voodipäevatasu. Ametiasutus ei tasu teenuse eest, mida on võimalik mõistliku aja jooksul ja vajalikus mahus hankida Eesti Haigekassa teenusena.

§ 4.  Taotluse läbivaatamise kokkuvõte

  (1) Taotluse ja kõigi vajalike dokumentide saamisel koostab ametiasutus, kes isiku salajasele koostööle kaasas, kümne tööpäeva jooksul taotluse läbivaatamise kokkuvõtte, millele lisatakse:
  1) tööõnnetuse või kutsehaiguse raport ja uurimise materjalid;
  2) dokumendid, mis tõendavad taotluses esitatud asjaolusid.

  (2) Taotluse läbivaatamise kokkuvõttes esitatakse:
  1) seisukoht taotluse põhjendatuse või põhjendamatuse kohta;
  2) taotluse põhjendatuse korral väljamakstava summa suurus ning viide hüvitise maksmise alusele.

  (3) Taotluse läbivaatamise kokkuvõtte kinnitab isiku salajasele koostööle kaasanud ametiasutuse juht.

  (4) Ravi- ja ravimikulude hüvitamise taotluse läbivaatamise kokkuvõtte võib kinnitada isiku salajasele koostööle kaasanud ametiasutuse juht või tema volitatud ametiisik.

  (5) Taotluse läbivaatamise kokkuvõtte koopia saadetakse taotluse esitanud isikule.

  (6) Taotluse läbivaatamise kokkuvõte on aluseks ühekordse hüvitise ning osalise või puuduva töövõime hüvitise maksmiseks ning ravi- ja ravimikulude hüvitamiseks.

§ 5.  Hüvitiste maksmine ja kulude hüvitamine

  (1) Ametiasutus, kes isiku salajasele koostööle kaasas, tasub arve või maksab hüvitise taotluses märgitud arvelduskontole 60 kalendripäeva jooksul otsuse tegemisest arvates.

  (2) Kui salajasele koostööle kaasatud isiku hukkumise tõttu taotleb hüvitist mitu õigustatud isikut, jagatakse hüvitise summa nende vahel võrdselt.

  (3) Osalise või puuduva töövõime hüvitis makstakse välja osade kaupa ning selle maksmisele kohaldatakse politsei ja piirivalve seaduse § 753 lõigetes 41–46 sätestatut.

  (4) Osalise või puuduva töövõimega salajasele koostööle kaasatud isik on kohustatud esitama kordushindamise otsuse ametiasutusele kümne tööpäeva jooksul.

  (5) Politsei ja piirivalve seaduse § 753 lõigetes 1 ja 2 ettenähtud hüvitised makstakse ning ravi- ja ravimikulud hüvitatakse selle ametiasutuse eelarve kaudu, kes isiku salajasele koostööle kaasas.

  (6) Kui ametiasutuse eelarvest ei ole võimalik politsei ja piirivalve seaduse §-s 753 ettenähtud hüvitiste maksmise või kulude hüvitamisega kaasnevaid kulusid katta, edastab ametiasutus taotluse ja taotluse läbivaatamise kokkuvõtte ning kokkuvõtte koostamise aluseks olevad dokumendid kümne tööpäeva jooksul kokkuvõtte kinnitamisest arvates valdkonna eest vastutavale ministeeriumile läbivaatamiseks ning teavitab sellest taotlejat.

  (7) Valdkonna eest vastutav ministeerium vaatab lõikes 6 nimetatud dokumendid läbi ja esitab nende saabumisele järgnevast päevast arvates 30 kalendripäeva jooksul kehtiva korra kohaselt taotluse eraldada raha Vabariigi Valitsuse reservist.

§ 6.  Määruse kehtetuks tunnistamine

  Vabariigi Valitsuse 23. mai 2013. a määrus nr 82 „Salajasele koostööle kaasatud isiku hukkumise, töövõimetuse ja talle kehavigastuse tekitamise korral makstavate hüvitiste ja kulude arvutamise ning maksmise kord ja ulatus” tunnistatakse kehtetuks.

§ 7.  Määruse jõustumine

  Määrus jõustub 1. juulil 2016. a.

Taavi Rõivas
Peaminister

Hanno Pevkur
Siseminister

Heiki Loot
Riigisekretär

/otsingu_soovitused.json