Teksti suurus:

Abipolitseiniku hukkumise, haigestumise ja vigastada saamise korral makstavate hüvitiste ja kulude arvutamise ning maksmise kord ja ulatus

Väljaandja:Vabariigi Valitsus
Akti liik:määrus
Teksti liik:algtekst-terviktekst
Redaktsiooni jõustumise kp:01.07.2016
Redaktsiooni kehtivuse lõpp: Hetkel kehtiv
Avaldamismärge:RT I, 10.05.2016, 21

Abipolitseiniku hukkumise, haigestumise ja vigastada saamise korral makstavate hüvitiste ja kulude arvutamise ning maksmise kord ja ulatus

Vastu võetud 05.05.2016 nr 52

Määrus kehtestatakse abipolitseiniku seaduse § 38 lõike 12 alusel.

§ 1.  Reguleerimisala

  (1) Määrusega kehtestatakse abipolitseiniku ülesannete täitmisel toimunud õnnetusjuhtumi või abipolitseiniku suhtes vägivalla kasutamise tagajärjel tema hukkumise korral makstava ühekordse hüvitise (edaspidi ühekordne hüvitis), osalise või puuduva töövõime tuvastamise korral makstava hüvitise (edaspidi osalise või puuduva töövõime hüvitis), ajutise töövõime kaotuse korral makstava ühekordse hüvitise (edaspidi ajutise töövõimetuse hüvitis) ning ravi- ja ravimikulude hüvitise arvutamise ning maksmise kord ja ulatus.

  (2) Abipolitseiniku seaduse § 38 lõikes 1 või 2 nimetatud juhtumi asjaolud registreeritakse ja neid uuritakse töötervishoiu ja tööohutuse seaduse § 24 lõike 6 alusel kehtestatud korra kohaselt.

§ 2.  Taotluse esitamine

  (1) Politsei- ja Piirivalveamet teavitab talle teadaolevaid õigustatud isikuid ühekordse hüvitise saamise õigusest viie tööpäeva jooksul abipolitseiniku seaduse § 38 lõikes 1 nimetatud asjaolude tuvastamisest arvates.

  (2) Isik, kellel on õigus saada ühekordset hüvitist, osalise või puuduva töövõime hüvitist või ajutise töövõimetuse hüvitist, esitab Politsei- ja Piirivalveametile taotluse hüvitise saamiseks. Taotluse peab esitama 90 kalendripäeva jooksul abipolitseiniku seaduse § 38 lõikes 1 või 2 nimetatud asjaolude tuvastamise päevast arvates.

  (3) Lõikes 2 nimetatud taotlusele lisatakse:
  1) ühekordse hüvitise taotlemisel abipolitseiniku surmatõend ja dokument, mis tõendab, et taotluse esitaja on abipolitseiniku seaduse § 38 lõikes 1 nimetatud õigustatud isik;
  2) osalise või puuduva töövõime hüvitise taotlemisel Eesti Töötukassa töövõime hindamise otsus ning ametiasutuse nõudmisel Sotsiaalkindlustusameti otsus põhjusliku seose kohta abipolitseiniku töövõime ulatuse ja abipolitseiniku ülesannete täitmise tagajärjel saadud vigastuse või tekkinud haiguse vahel;
  3) ajutise töövõimetuse hüvitise taotlemisel töövõime ajutist kaotust tõendav dokument.

§ 3.  Ravi- ja ravimikulude hüvitise taotlemine ja hüvitise ulatus

  (1) Abipolitseinik, kelle ravi- ja ravimikulud kannab abipolitseiniku seaduse § 38 lõike 10 kohaselt riik, esitab ametiasutusele ravi- ja ravimikulude hüvitamise taotluse, millele on lisatud:
  1) väljavõte tervishoiuteenuse osutaja dokumendist, mis tõendab abipolitseiniku ülesannete täitmisel saadud vigastuse või tekkinud haiguse tõttu saadud tervishoiuteenuste osutamist ja ravimite määramist;
  2) tervishoiuteenuse osutaja või ravimimüüja väljastatud arved, mis on kuluartiklite kaupa lahti kirjutatud.

  (2) Ravi- ja ravimikulude hüvitamise taotluse peab esitama 30 kalendripäeva jooksul ravi- või ravimikulusid tõendava dokumendi väljastamise päevast arvates.

  (3) Abipolitseiniku ülesannete täitmisel vigastada saanud või haigestunud isiku ravi- ja ravimikulud hüvitatakse osas, mida ravikindlustuse seaduse ja selle alusel kehtestatud õigusaktide kohaselt ei hüvita Eesti Haigekassa. Tervishoiuteenuste ja ravimite puhul, mis ravikindlustuse seaduse ja selle alusel antud õigusaktide kohaselt kuuluvad Eesti Haigekassa hüvitatavate teenuste ja ravimite hulka, kannab või hüvitab ametiasutus abipolitseiniku taotlusel omaosaluse, visiiditasu ja voodipäevatasu. Ametiasutus ei tasu teenuse eest, mida on võimalik mõistliku aja jooksul ja vajalikus mahus hankida Eesti Haigekassa teenusena.

§ 4.  Taotluse läbivaatamise kokkuvõte

  (1) Taotluse ja kõigi vajalike dokumentide saamisel koostab Politsei- ja Piirivalveamet kümne tööpäeva jooksul taotluse läbivaatamise kokkuvõtte, millele lisatakse:
  1) tööõnnetuse või kutsehaiguse raport ja uurimise materjalid;
  2) dokumendid, mis tõendavad taotluses esitatud asjaolusid.

  (2) Taotluse läbivaatamise kokkuvõttes esitatakse:
  1) seisukoht taotluse põhjendatuse või põhjendamatuse kohta;
  2) taotluse põhjendatuse korral väljamakstava summa suurus ning viide hüvitise maksmise alusele.

  (3) Taotluse läbivaatamise kokkuvõtte kinnitab Politsei- ja Piirivalveameti peadirektor.

  (4) Ravi- ja ravimikulude hüvitamise ja ajutise töövõimetuse hüvitise taotluse läbivaatamise kokkuvõtte võib kinnitada Politsei- ja Piirivalveameti peadirektori volitatud ametiisik.

  (5) Taotluse läbivaatamise kokkuvõtte koopia saadetakse taotluse esitanud isikule.

  (6) Taotluse läbivaatamise kokkuvõte on aluseks ühekordse hüvitise ning osalise või puuduva töövõime või ajutise töövõimetuse hüvitise maksmiseks ning ravi- ja ravimikulude hüvitamiseks.

§ 5.  Hüvitiste maksmine ja kulude hüvitamine

  (1) Politsei- ja Piirivalveamet tasub arve või maksab hüvitise taotluses märgitud arvelduskontole 60 kalendripäeva jooksul otsuse tegemisest arvates.

  (2) Kui abipolitseiniku hukkumise tõttu taotleb hüvitist mitu õigustatud isikut, jagatakse hüvitise summa nende vahel võrdselt.

  (3) Abipolitseiniku seaduse § 38 lõigetes 1 ja 2 ettenähtud hüvitised ja ajutise töövõimetuse hüvitis makstakse ning ravi- ja ravimikulud hüvitatakse Politsei- ja Piirivalveameti eelarves selleks ette nähtud vahenditest.

  (4) Kui Politsei- ja Piirivalveameti eelarvest ei ole võimalik abipolitseiniku seaduse §-s 38 ettenähtud hüvitiste maksmise või kulude hüvitamisega kaasnevaid kulusid katta, edastab Politsei- ja Piirivalveamet taotluse ja taotluse läbivaatamise kokkuvõtte ning kokkuvõtte koostamise aluseks olevad dokumendid kümne tööpäeva jooksul kokkuvõtte kinnitamisest arvates Siseministeeriumile läbivaatamiseks ning teavitab sellest taotlejat.

  (5) Siseministeerium vaatab lõikes 4 nimetatud dokumendid läbi ja esitab nende saabumisele järgnevast päevast arvates 30 kalendripäeva jooksul kehtiva korra kohaselt taotluse eraldada raha Vabariigi Valitsuse reservist.

§ 6.  Osalise või puuduva töövõime hüvitise maksmise kord

  (1) Abipolitseiniku osalise või puuduva töövõime hüvitis makstakse välja osade kaupa ning selle maksmisele kohaldatakse abipolitseiniku seaduse § 38 lõigetes 3–8 sätestatut.

  (2) Osalise või puuduva töövõimega abipolitseinik on kohustatud esitama kordushindamise otsuse Politsei- ja Piirivalveametile kümne tööpäeva jooksul.

§ 7.  Määruse kehtetuks tunnistamine

  Vabariigi Valitsuse 23. detsembri 2010. a määrus nr 186 „Abipolitseinikule hüvitiste ja kulude arvutamise ning maksmise kord ja ulatus” tunnistatakse kehtetuks.

§ 8.  Määruse jõustumine

  Määrus jõustub 1. juulil 2016. a.

Taavi Rõivas
Peaminister

Hanno Pevkur
Siseminister

Heiki Loot
Riigisekretär

/otsingu_soovitused.json