Teksti suurus:

Riigihalduse ministri 20. jaanuari 2016. a määruse nr 5 „Toetuse andmise tingimused regionaalsete kompetentsikeskuste arendamiseks” muutmine

Väljaandja:Riigihalduse minister
Akti liik:määrus
Teksti liik:algtekst
Jõustumise kp:13.05.2019
Avaldamismärge:RT I, 10.05.2019, 1

Riigihalduse ministri 20. jaanuari 2016. a määruse nr 5 „Toetuse andmise tingimused regionaalsete kompetentsikeskuste arendamiseks” muutmine

Vastu võetud 07.05.2019 nr 23

Määrus kehtestatakse perioodi 2014–2020 struktuuritoetuse seaduse § 14 alusel.

Riigihalduse ministri 20. jaanuari 2016. a määruses nr 5 „Toetuse andmise tingimused regionaalsete kompetentsikeskuste arendamiseks” tehakse järgmised muudatused:

1) paragrahvi 2 lõike 3 punktis 2 asendatakse arv „100” arvuga „55”;

2) paragrahvi 6 lõike 2 punkt 4 tunnistatakse kehtetuks;

3) paragrahvi 6 lõike 8 teine lause sõnastatakse järgmiselt:

„Tegutsev kompetentsikeskus peab põhitegevuste toetamiseks taotluse esitamise ajal ning projekti elluviimise perioodil vastama lõikes 6 nimetatud nõuetele.”;

4) paragrahvi 8 lõike 7 punktis 3 asendatakse tekstiosa „punktide 4 ja 5” tekstiosaga „punkti 5”;

5) paragrahvi 10 lõige 5 sõnastatakse järgmiselt:

„(5) Tegutseva kompetentsikeskuse projektile toetuse minimaalse omafinantseeringu määra kehtestamisel arvestatakse, et lõikes 4 sätestatud omafinantseeringu määr on vähemalt 15% abikõlblikest kuludest.”;

6) paragrahvi 10 lõige 8 tunnistatakse kehtetuks;

7) paragrahvi 16 lõike 2 sissejuhatavast lausest jäetakse välja tekstiosa „regionaalministri 3. juuli 2009. a määruse nr 10 „Meetme „Kompetentsikeskuste arendamine” tingimused” või”;

8) paragrahvi 18 lõike 1 punkt 2 sõnastatakse järgmiselt:

„2) taotletava toetuse suurus ei ületa §-s 10 ning vooru avamise käskkirjas sätestatud toetuse määrasid;”;

9) paragrahvi 18 lõike 6 punkt 11 tunnistatakse kehtetuks;

10) paragrahvi 19 lõige 5 sõnastatakse järgmiselt:

„(5) Põhitegevuse toetuse taotluse menetlemise aeg on kuni 54 tööpäeva taotluse esitamisest arvates. Hiljemalt 54. tööpäeval taotluse esitamise tähtpäevast alates tehakse taotlejale teatavaks taotluse rahuldamise, osalise rahuldamise, kõrvaltingimusega rahuldamise või rahuldamata jätmise otsus.”;

11) paragrahvi 23 lõikes 1 asendatakse arv „45” arvuga „30”;

12) paragrahvi 23 lõike 2 punkt 2 sõnastatakse järgmiselt:

„2) projekti detailne tegevusplaan kavandatud kululiikide lõikes taotluse esitamisele järgneva kalendriaasta lõpuni.”;

13) paragrahvi 23 lõige 3 sõnastatakse järgmiselt:

„(3) Rakendusüksus võib välja kuulutatud taotlusvooru raames määrata, millised lõikes 2 ja § 18 lõikes 6 nimetatud andmed ja dokumendid tuleb taotlejal vastavas taotlusvoorus esitada.”;

14) paragrahvi 29 lõikest 3 jäetakse välja tekstiosa „ja § 26 lõikes 6”.

Jaak Aab
Riigihalduse minister

Raigo Uukkivi
Halduspoliitika asekantsler kantsleri ülesannetes

/otsingu_soovitused.json