Teksti suurus:

Vibratsiooni piirväärtused elamutes ja ühiskasutusega hoonetes ning vibratsiooni mõõtmise meetodid

Väljaandja:Sotsiaalminister
Akti liik:määrus
Teksti liik:algtekst-terviktekst
Redaktsiooni jõustumise kp:01.11.2002
Redaktsiooni kehtivuse lõpp:31.12.2020
Avaldamismärge:RTL 2002, 62, 931

Vibratsiooni piirväärtused elamutes ja ühiskasutusega hoonetes ning vibratsiooni mõõtmise meetodid

Vastu võetud 17.05.2002 nr 78

Määrus kehtestatakse «Rahvatervise seaduse» (RT I 1995, 57, 978; 1996, 3, 56; 49, 953; 1997, 37/38, 569; 1999, 30, 415; 88, 804; 2001, 23, 128; 2002, 32, 187) § 8 lõike 2 punkti 17 alusel.

§ 1. Reguleerimisala

(1) Käesoleva määrusega kehtestatakse inimeste tervisekahjustuste ja ebameeldivate aistingute vältimiseks üldvibratsiooni piirväärtused elamutes ja ühiskasutusega hoonetes ning vibratsiooni mõõtmise meetodid.

(2) Seadmeid, masinaid ja muid vibratsiooniallikaid tuleb paigaldada, hooldada või kasutada sellisel viisil, et nende poolt tekitatud vibratsioon elamutes ja ühiskasutusega hoonetes ei ületa käesoleva määrusega sätestatud piirväärtusi. Määruse nõudeid tuleb arvestada samuti ehitusprojektide koostamisel.

§ 2. Terminid

Määruses kasutatavate terminite sisu seletatakse järgmiselt:
1) vibratsioon – tahke keha mehaaniline võnkumine;
2) üldvibratsioon – mehaaniline võnkumine, mis kandub seisvale, istuvale või lamavale inimesele üle toetuspindade kaudu;
3) püsiv vibratsioon – vibratsioon, mille kontrollitava parameetri väärtus mõõtmise perioodi vältel ei muutu enam kui 2 korda ehk 6 dB;
4) muutuv vibratsioon – vibratsioon, mille kontrollitava parameetri väärtus vaadeldavas ajavahemikus muutub enam kui 2 korda ehk 6 dB;
5) vibrokiirendus (α) – vektoriaalne suurus, mis iseloomustab vibratsiooni kiiruse muutumist ajas, väljendatakse parameetri ruutkeskmise väärtusega, m/s2;
6) sagedus-korrigeeritud vibrokiirendus (αw) – vibrokiirenduse ruutkeskmine väärtus, arvutatakse valemi järgi:

kus αw – sagedus-korrigeeritud vibrokiirendus, m/s2;
  Wi – i-nda 1/3-oktaavriba kaalufaktor ISO 2631-1:1997 järgi;
  αi – vibrokiirenduse ruutkeskmine väärtus1/3-oktaavribas, m/s2;

7) ekvivalentne korrigeeritud vibrokiirendus (αw, e) – püsiva suurusega korrigeeritud vibrokiirendus, mille energia on võrdne muutuva vibratsiooni energiaga etteantud ajavahemikus, arvutatakse valemi järgi:

kus αw,e – ekvivalentne sagedus-korrigeeritud vibrokiirendus, m/s2;
  αwi – sagedus-korrigeeritud vibrokiirendusTi kestuse ajal, m/s2;

8) summaarne korrigeeritud vibrokiirendus v) – summaarse vibrokiirenduse korrigeeritud ruutkeskmine väärtus, mis on määratud vibrokiirenduste väärtustega ristiasetsevates mõõtetelgedes (x, y, z), arvutatakse valemi järgi:

kus αwx, αwy, αwz – on ruutkeskmise kiirenduse erinevate telgedesuunalised väärtused, m/s2;
  kx, ky, kz – onvõnkumiste mõjukordajad erinevate telgede suhtes;

9) vibrokiirenduse tase (Lα) – kiirendus lävisuuruse suhtes detsibellides (dB), arvutatakse valemi järgi:

kus α – vibrokiirenduse väärtus, m/s2;
  αo – vibrokiirenduse lävisuurus,ao =1×10–6 m/s2;

valem on kasutatav ka sagedus-korrigeeritud vibrokiirenduse taseme (Lα, w) ja summaarse korrigeeritud vibrokiirenduse taseme (Lα, v)väljendamiseks detsibellides (dB).

§ 3. Üldvibratsiooni piirväärtused

(1) Üldvibratsiooni tunnussuurus on summaarne korrigeeritud vibrokiirendus (αv) või selle logaritmiline tase (Lαv)detsibellides.

(2) Üldvibratsiooni piirväärtuste aluseks on ISO 2631-2:1989 baaskõver.

(3) Vibratsiooni piirväärtused päevasel (07.00–23.00) ja öisel (23.00–07.00) ajal on esitatud tabelis:

Hooned ja ruumid Vibratsiooni toimeaeg Vibro-
kiirenduse αv piirväärtused, (m/s2)
Vibro-
kiirenduse tasemete Lαv piirväärtused, (dB)
Baaskõvera koefitsient*
Olemasolevad        
1. Elamute, ühiselamute ja hoolekandeasutuste, koolieelsete lasteasutuste elu-, rühma- ja magamistoad Päeval


Öösel
1,26×10–2


8,83×10–3
82


79
2,0


1,4
2. Majutusettevõtete majutusruumid Päeval
Öösel
1,26×10–2
8,83×10–3
82
79
2,0
1,4
3. Tervishoiuteenuse osutamise ruumid, v. a haiglapalatid Ööpäevaringselt 1,26×10–2 82 2,0
4. Haiglapalatid Ööpäevaringselt 8,83×10–3 79 1,4
5. Õppeasutuste ruumid, kus toimub õppetöö Päeval   1,26×10–2 82 2,0
6. Bürood ja haldushooned Päeval   2,52×10–2 88 4,0
Projekteeritavad        
1. Elamute, ühiselamute ja hoolekandeasutuste, koolieelsete lasteasutuste elu-, rühma- ja magamistoad Päeval


Öösel
8,83×10–3


6,31×10–3
79


76
1,4


1,0
2. Haiglapalatid Ööpäevaringselt 6,31×10–3 76 1,0

* Baaskõvera koefitsient – kordaja, millega tuleb korrutada vibrokiirenduse baaskõvera arvväärtused.

§ 4. Üldvibratsiooni mõõtmise ja hindamise meetodid

(1) Üldvibratsiooni on soovitatav mõõta mõõtevahenditega, mis vastavad EVS-EN 60651:2001, IEC 61260:1995 ja ISO 8041:1990 nõuetele.

(2) Mõõtjal peab olema Eesti Akrediteerimiskeskuse või mõne muu pädeva akrediteerimisasutuse poolt «Mõõteseaduse» (RT I 1994, 71, 1224; 2000, 71, 442) § 134 lõike 2 alusel välja antud erialast kompetentsust kinnitav tunnistus või akrediteerimistunnistus.

(3) Üldvibratsiooni on soovitatav mõõta ja hinnata ISO 2631-1:1997, ISO 2631-2:1989, ISO 5349-1:2001 ja Nordtest Method NT ACOU 082 (Buildings: Vibration and shock, 1991) meetodite järgi.

§ 5. Määruse jõustumine

Määrus jõustub 1. novembril 2002. a.

Minister Siiri OVIIR

Sotsiaalala asekantsler
kantsleri ülesannetes Riho RAHUOJA

https://www.riigiteataja.ee/otsingu_soovitused.json