Teksti suurus:

Teede- ja sideministri 14. detsembri 2001. a määruse nr 118 „Ohtlike veoste autoveo eeskiri” muutmine

Väljaandja:Majandus- ja kommunikatsiooniminister
Akti liik:määrus
Teksti liik:algtekst
Jõustumise kp:13.06.2011
Avaldamismärge:RT I, 10.06.2011, 1

Teede- ja sideministri 14. detsembri 2001. a määruse nr 118 „Ohtlike veoste autoveo eeskiri” muutmine

Vastu võetud 06.06.2011 nr 38

Määrus kehtestatakse „Autoveoseaduse” § 23 lõike 1 punkti 1 alusel ning arvestades „Ohtlike veoste rahvusvahelise autoveo Euroopa kokkulepet (ADR)”.

Teede- ja sideministri 14. detsembri 2001. a määruses nr 118 „Ohtlike veoste autoveo eeskiri” (RTL 2002, 6, 53; RT I 2010, 37, 226) tehakse järgmised muudatused:

1) paragrahvi 2 lõike 1 punkt 4 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

„4) avariiteenistuse poolt või järelevalve all teostataval veol, sealhulgas tehnoabisõiduki puhul, mis veab ohtlikke veoseid sisaldavat ja avarii teinud või rikkis sõidukit lähimasse sobivasse ohutusse kohta;”;

2) paragrahvi 2 lõiget 1 täiendatakse punktidega 7h) ja 7i) järgmises sõnastuses:

„h) gaas sisaldub spordivahendis;
i) gaas sisaldub kerges balloonis, mille purunemisega kaasnev mis tahes mõju jääb saadetise siseseks;”;

3) paragrahvi 3 täiendatakse punktiga 39 järgmises sõnastuses:

„39) veopakend (ingl k Overpack) tähendab katet, millist kasutatakse (klass 7 puhul üksiku kaubasaatja poolt), et ühte või mitut saadetist üheks kokku pakkida, et neid oleks kergem teisaldada ja veo ajal ladustada.
Veopakendid on näiteks:
a) laadimisalus, nagu näiteks kaubaalus, millele on asetatud või virnastatud ning plastkilega, kahaneva või veniva pakendkilega või muul sobival viisil kokku pakitud mitu saadetist, või
b) väline kaitsev pakend nagu näiteks kast või korvpakend.”;

4) paragrahvi 5 lõige 3 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

„(3) Kui veoprotsessis ilmneb otsene oht inimeste tervisele, varale või keskkonnale, peavad osalejad sellest otsekohe teatama Häirekeskuse hädaabinumbrile ja andma informatsiooni, mis on nende tegevuseks vajalik.”;

5) paragrahvi 6 lõike 1 punkt 2 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

„2) varustama vedaja veodokumendiga ja vajadusel nõutud veo- ja lisadokumentidega (load, kinnitused jne);”;

6) paragrahvi 7 lõike 1 punkt 7 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

„7) autojuhi ADR kohased kirjalikud ohutusjuhised (edaspidi ohutusjuhend) ja seal ette nähtud varustus on sõidukiga kaasas.”;

7) paragrahvi 14 lõige 3 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

„(3) Kui veetakse ohtlikke aineid sisaldavaid jäätmeid (välja arvatud radioaktiivsed jäätmed), peab ÜRO numbrile järgnevas ohtliku veose tunnusnimetus sisalduma sõna «JÄÄTMED» tingimusel, et see pole juba eelnevalt ohtliku veose tunnusnimetuse osa, näiteks:
UN 1230 METANOOLI JÄÄTMED, 3 (6.1), II, (D/E), või
UN 1230 METANOOLI JÄÄTMED, 3 (6.1), PG II, (D/E), või
UN 1993 KERGESTISÜTTIVA VEDELIKU JÄÄTMED, N.O.S., (tolueen ja etüülalkohol), 3, II, (D/E), või
UN 1993 KERGESTISÜTTIVA VEDELIKU JÄÄTMED, N.O.S., (tolueen ja etüülalkohol), 3, PG II, (D/E).”;

8) paragrahvi 17 täiendatakse lõikega 71 järgmises sõnastuses:

„(71) Toiduaineid ja loomasööta ei tohi ohtlike ainete veoks kasutatud paakides vedada, välja arvatud juhul, kui on rakendatud vajalikke meetmeid igasuguse kahju vältimiseks inimeste tervisele.”;

9) määrust täiendatakse paragrahviga 231 järgmises sõnastuses:

§ 231. Veopakendite kasutamine

(1) Veopakend peab olema:
1) märgistatud sõnaga «VEOPAKEND»;
2) märgistatud ÜRO numbriga, millele eelnevad tähed «ÜRO», ja varustatud ohumärgistega vastavalt § 25 nõuetele kõigi veopakendis olevate esemete kohta, välja arvatud juhul, kui kõikide veopakendis sisalduvate ohtlike veoste ÜRO numbrid ja tähised on nähtaval. Juhul kui erinevate saadetiste jaoks on ette nähtud sama ÜRO number ja ohumärgis, peab selle paigaldama ainult üks kord.

(2) Saadetise asetuse suunda näitavad nooled, mis on toodud lisas 5 joonisel 11, peavad olema paigaldatud kahele vastasküljele.

(3) Kõik veopakendis olevad ohtlike veostega saadetised peavad vastama kehtivatele ADR-i sätetele. Veopakend ei tohi vähendada saadetise vastavust ettenähtud funktsioonide täitmiseks.

(4) Kõik saadetised, mis kannavad lisa 5 kohast saadetise asetuse suunda näitavat märgistust ning mis on veopakendis või suurpakendis, peavad olema transpordivahendile asetatud nii, nagu nooled näitavad.

(5) Veopakendite kohta kehtivad § 17 lõikes 4 toodud kooslaadimise keelud.

(6) Kui kaks või enam ohtlikku kaupa pakitakse samasse välispakendisse, peab saadetise ohumärgistega varustama ja märgistama selliselt, nagu nõutud iga aine või eseme jaoks eraldi. Kui erinevate veoste jaoks on nõutav sama ohumärgis, siis peab seda paigaldama ainult üks kord.”;

10) määrust täiendatakse paragrahviga 232 järgmises sõnastuses:

§ 232. Tühjade ja puhastamata pakendite ning veovahendite märgistamine

(1) Tühjad, puhastamata pakendid (kaasaarvatud IBC-d ja suurpakendid) ja paagid (kaasaarvatud paaksõidukid, anumakogumiga sõidukid, kergpaagid, teisaldatavad paagid, paakkonteinerid ja MEGC-d, MEMU-d), tühjad sõidukid ning tühjad puistkauba konteinerid, mis pole degaseeritud ega desaktiveeritud ning mis on sisaldanud erinevate klasside (välja arvatud klass 7) ohtlikke veoseid, peavad olema märgistatud ja ohumärgistega varustatud, nagu nad oleksid täidetud.

(2) Radioaktiivsete materjalide veoks kasutatud pakendeid, sealhulgas IBC-sid, ja paake ei tohi kasutada teiste veoste hoidmiseks ega vedamiseks, väljaarvatud juhul, kui nad on desaktiveeritud allapoole 0,4 Bq/cm2 taset beeta- ja gammakiirguse allikate jaoks ning väikese mürgisusega alfakiirguse allikate jaoks ja allapoole 0,04 Bq/cm2 kõikide muude alfakiirguse allikate jaoks.”;

11) paragrahvi 271 lõige 2 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

„(2) Fumigeerimisest teatav lisa 15 kohane hoiatusmärk peab olema ristkülikukujuline ja vähemalt 300 mm lai ning 250 mm kõrge. Kirjed märgile tehakse musta värviga valgel foonil tähe kõrgusega vähemalt 25 mm.”;

12) paragrahvi 271 täiendatakse lõigetega 4 ja 5 järgmises sõnastuses:

„(4) Pärast lõikes 1 nimetatud fumigeeritud veovahendi ventileerimist ja tühjaks laadimist hoiatusmärk eemaldatakse.

(5) Määruse lisas 5 toodud klass 9 kohane ohumärgis kinnitatakse fumigeeritud veovahendile vaid sel juhul, kui see on vajalik teiste koosveetavate klassi 9 kuuluvate ainete või esemete tõttu.”;

13) paragrahv 31 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

§ 31. Veoüksuse varustus

(1) Ohtlikke veoseid vedava veoüksusega peab olema kaasas järgmine varustus:
1) iga sõiduki jaoks tõkisking, mis oma mõõtmetelt sobib sõiduki täismassi ja rataste läbimõõduga;
2) kaks toestatud ohutähist;
3) vesi või muu spetsiaalne vedelik silmade loputamiseks, välja arvatud ohumärgiste number 1, 1.4, 1.5, 1.6, 2.1, 2.2 ja 2.3 kohasel veol.

(2) Ohtlikke veoseid vedava veoüksusega peab olema kaasas igale sõiduki meeskonna liikmele:
1) ohutusvest (näiteks standardi EN 471 kohane);
2) ohutu käsilamp (taskulamp);
3) paar kaitsekindaid;
4) silmade kaitsevarustus (näiteks kaitseprillid).

(3) Lisaks lõigetele 1 ja 2 nimetatule peab ohtlikke veoseid vedava veoüksusega olema täiendavalt kaasas järgmine varustus:
1) ohumärgiste number 2.3 või 6.1 kohasel veol iga sõiduki meeskonna liikmele hingamisteede kaitsevahendid (näiteks näomask koos kombineeritud gaasi ja tolmu filtriga A1B1E1K1-P1 või A2B2E2K2-P2 tüüpi, mis on sarnane standardis EN 141 kirjeldatule);
2) ohumärgiste number 3, 4.1, 4.3, 8 ja 9 kohasel vedelike ja tahkete aineteveol veol kühvel, äravoolutõke ja kogumisnõu.”;

14) paragrahvi 32 lõiked 3 ja 4 muudetakse ning sõnastatakse järgmiselt:

„(3) Hädapeatumisel peavad veoüksusel põlema ohutuled. Kui veoüksuse ohutuled ei põle, siis peab hädapeatumisel autojuht asetama teele veoüksuse varustuses ettenähtud kaks püstiseisvat ohu tähist selliselt, et oleks täidetud «Liiklusseaduse» § 39 lõike 9 nõuded. Autojuht peab kohe rakendama meetmed veoüksuse teelt eemaldamiseks.

(4) Kui hädapeatunud veoüksuses veetavad ohtlikud veosed kujutavad oma loomu poolest ohtu tee kasutajale ja keskkonnale ning veoüksuse meeskond ei ole võimeline hädaohtu kiiresti kõrvaldama, peab autojuht informeerima Häirekeskust ja tee omanikku ning rakendama abinõud veoüksuse teelt eemaldamiseks. Vajaduse korral peab juht võtma tarvitusele ohutusjuhendi kohased abinõud.”;

15) paragrahv 37 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

§ 37. Piiratud koguses pakitud ohtlike veoste vedu puudutavad erandid

(1) Piiratud koguses pakitud ohtlike veoste vedu puudutavat erandit võib rakendada, kui selle aine sisepakendi või eseme suhtes kohaldatavat koguselist piirangut näitav number on nullist erinev arv, mis ei ületa lisa 1 veerus 7 toodud koguse suurust, ja selle piiratud koguses aine pakendi kasutamiseks on täidetud vastavad ADR nõuded.

(2) Kui määruse lisa 1 tabeli veerus 7 on antud aine või eseme kohta kirjutatud number null, siis see aine või ese ei ole vabastatud ühestki määruse nõudest.

(3) Ohtlikku ainet võib pakkida sisepakendisse, mis on paigutatud välispakendisse või vahepakendisse. Selliste esemete vedamiseks nagu aerosoolid või gaasi sisaldavad väikemahutid ei ole sisepakend vajalik. Saadetise maksimaalne kogumass ei tohi ületada 30 kg.

(4) Kombineeritud pakendi kasutamise korral võib välispakendiks olla termokahaneva või veniva kilega kaetud kaubaalus. Sellisel juhul esemetest või vahepakendisse paigutatud klaasist, portselanist, keraamilist või teatavatest plastidest sisepakenditest koosneva saadetise maksimaalne kogumass ei tohi ületada 20 kg.

(5) Klassi 8 pakendigrupi II liigituvad vedelad ained klaasist, portselanist või keraamilises sisepakendis peavad olema suletud sobivasse jäika vahepakendisse.

(6) Erinevaid ohtlikke aineid võib ühte saadetisse kokku pakkida arvestades lisa 1 veerus 7 toodud koguselisi piiranguid ainult juhul, kui pakendi lekke korral need ained ei reageeri üksteisega.

(7) Iga saadetis peab olema selgelt ja püsivalt märgistatud lisas 3 toodud märgisega, mis peab olema hästi nähtav, loetav ja taluma ilmastikutingimuste mõju. Märgis tuleb kanda rombikujulise joonega ümbritsetud pinnale mõõtudega vähemalt 100 mm × 100 mm. Rombi kujutise äärejoone laius peab olema vähemalt 2 mm. Kui pakendi suurus seda nõuab, võib mõõdet vähendada, kuid see ei tohi olla vähem kui 50 mm × 50 mm, tingimusel, et märgistus jääb selgesti nähtavaks.

(8) Ohtlikke kaupu sisaldavatel õhuveoks ette nähtud saadetis peab olema märgistatud lisas 3 toodud Rahvusvahelise Tsiviillennundusorganisatsiooni (ICAO) tehniliste juhendite kohase märgisega, mis peab olema hästi nähtav, loetav ja taluma ilmastikutingimuste mõju. See märgis tuleb kanda rombikujulise joonega ümbritsetud pinnale mõõtudega vähemalt 100 mm × 100 mm. Rombi kujutise äärejoone laius peab olema vähemalt 2 mm. Sümbol «Y» peab olema paigutatud märgistuse keskele ja olema selgesti nähtav. Kui pakendi suurus seda nõuab, võib mõõdet vähendada, kuid see ei tohi olla vähem kui 50 mm × 50 mm, tingimusel, et märgistus jääb selgesti nähtavaks.

(9) Kui piiratud koguses pakitud ohtlike veoste veol kasutatakse veopakendit, siis lisaks käesolevas paragrahvis toodud märgistele kohaldatakse veopakendi osas §-s 24 toodud saadetise märgistamise nõudeid juhul, kui välispakendis sisaldub ka muid ohtlikke kaupu, mis ei ole pakitud piiratud kogustena, ning ainult nende muude ohtlike veoste kohta.

(10) Piiratud koguses pakitud ohtlike kaupade kaubasaatjad peavad teavitama vedajat enne vedu tõendatavas vormis selliste veoks esitatavate kaupade kogu brutomassist.

(11) Veoüksus, mille maksimaalne mass ületab 12 tonni ja millega veetakse piiratud koguses ohtlikke kaupu sisaldavaid saadetisi, tuleb tähistada veoüksuse ees ja taga paikneva lõike 14 kohase tähisega, välja arvatud juhul, kui veoüksus on § 27 kohaselt varustatud oranži värvi tahvliga.

(12) Konteiner, millega veetakse piiratud koguses ohtlikke kaupu sisaldavaid saadetisi veoüksustel ja mille maksimaalne mass ületab 12 tonni, tuleb tähistada konteineri kõigist neljast küljest lõike 14 kohase tähisega, välja arvatud juhul, kui nendele on juba kinnitatud § 26 kohaselt ohtliku veose tunnusmärgid. Vedu sooritavat veoüksust ei ole vaja tähistada, välja arvatud juhul, kui konteineritele kinnitatud tähis ei ole nähtav väljaspool vedu sooritavat veoüksust. Sel juhul tuleb sama tähis kinnitada veoüksuse ette ja taha.

(13) Lõikes 14 määratletud märgistust ei pea nõudma, kui piiratud kogustes pakitud ohtlikke kaupu sisaldavate veetavate saadetiste brutomass kokku ei ületa 8 tonni veoüksuse kohta.

(14) Märgistusena kasutatakse lisas 3 toodud märgiseid, välja arvatud minimaalsete mõõtmete osas, mis peavad olema 250 mm × 250 mm.”;

16) paragrahvi 371 täiendatakse lõikega 8 järgmises sõnastuses:

„(8) Erandkoguses ohtlikke kaupu sisaldavale veopakendile kantakse lõikes 5 nimetatud märgistus, välja arvatud, kui veopakendis sisalduvate saadetiste märgistus on selgesti nähtav.”;

17) paragrahvi 531 täiendatakse lõikega 3 järgmises sõnastuses:

„(3) Enne käesoleva määruse jõustumist kasutusele võetud § 37 kohast piiratud koguses pakitud ohtlike veoste vedu puudutava erandi märgist võib kasutada kuni 1. jaanuarini 2012. aastal.”;

18) paragrahvi 531 täiendatakse lõikega 4 järgmises sõnastuses:

„(4) Enne käesoleva määruse jõustumist välja antud autojuhi koolitustunnistused kehtivad kuni nende tunnistusel märgitud kehtivusaja lõpuni, kuid mitte kauem kui 1. jaanuarini 2017. aastal.”;

19) paragrahvi 531 täiendatakse lõikega 5 järgmises sõnastuses:

„(4) Enne käesoleva määruse jõustumist väljastatud lisa 4 kohast ohutusjuhendit võib kasutada kuni 2011. aasta 30. juunini.”;

20) paragrahvi 54 täiendatakse lõikega 8 järgmises sõnastuses:

„(8) Käesoleva määruse lisa 9 kohase autojuhi koolitustunnistuse uus kujundus jõustub 1. jaanuaril 2012. aastal.”;

21) paragrahvi 54 täiendatakse lõikega 9 järgmises sõnastuses:

„(9) Käesoleva määruse paragrahvi § 32 lõige 3 jõustub 1 juulil 2011 koos uue liiklusseaduse jõustumisega.”;

22) määruse normitehniline märkus muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

1 Euroopa Parlamendi ja Nõukogu direktiiv 2008/68/EÜ ohtlike kaupade siseveo kohta (EÜT L 260, 30.09.2008, lk 13–59), parandatud Euroopa Komisjoni direktiiviga 2010/61/EÜ (ELT L 233, 03.09.2010, lk 27–28) ning EÜ Nõukogu direktiivi 95/50/EÜ ohtlike kaupade maanteeveo kontrollimise ühtse korra kohta (EÜT L 249, 17.10.1995, lk 35–40), parandatud Euroopa Parlamendi ja Nõukogu direktiiviga 2001/26/EÜ (EÜT L 168, 23.06.2001, lk 23–24) ja Euroopa Komisjoni direktiiviga 2004/112/EÜ (ELT L 367, 14.12.2004, lk 23–28).”;

23) lisa 6 punktis 2 muudetakse numbri „668” selgitav tekst ja sõnastatakse järgmiselt:

„668 väga mürgine aine, sööbiv”;

24) lisa 6 punktis 2 lisatakse pärast numbrit „668” uus number „X668” ja selgitav tekst sõnastatakse järgmiselt:

„X668 väga mürgine aine, sööbiv, mis reageerib ohtlikult veega, eraldades kergestisüttivaid gaase1”;

25) määruse lisad 1, 3, 4, 9 ja 12 kehtestatakse uues sõnastuses (lisatud);

26) määrust täiendatakse lisaga 15 (lisatud).

Juhan Parts
Minister

Marika Priske
Kantsler

Lisa 1 

Lisa 2 

Lisa 3 

Lisa 4 

Lisa 5 

Lisa 6 

/otsingu_soovitused.json